Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Trilja

NN 35/2022 (17.3.2022.), Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Trilja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

415

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

RJEŠENJE

O RASPUŠTANJU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA TRILJA

I.

Raspušta se Gradsko vijeće Grada Trilja, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Trilju za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Trilja.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća Grada Trilja.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Grada Trilja.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-09/01
Urbroj: 50301-21/32-22-2
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.