Pravilnik o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

NN 35/2022 (17.3.2022.), Pravilnik o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

Ministarstvo unutarnjih poslova

417

Na temelju članka 65. stavka 5. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 16/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POSEBNOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA I PRATNJE PRI DISTRIBUCIJI NOVCA, VRIJEDNOSNIH
PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati vozila, sigurnosni spremnici i druga oprema koja se koristi za poslove osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti te uvjeti i način izdavanja posebnog odobrenja.

(2) Ovaj Pravilnik je notificiran u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.) pod brojem 2021/655/HR.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovog Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. CIT (»Cash In Transit«) – fizički transport novčanica, kovanica i drugih vrijednosti prijevoznim sredstvima cestovnim putem od utovarne do istovarne točke

2. druge pošiljke – trgovačka roba u visini propisanog dopuštenog iznosa vrijednosti, koja se prevozi ili prenosi uz osiguranje i pratnju zaštitara ili zaštitara specijalista, izvan vrijednosti definiranih posebnim propisom o zaštiti novčarskih institucija

3. GPS sustavi za satelitsko praćenje kretanja vozila – aplikacija za nadzor i praćenje vozila te prikupljanje i pohranu podataka o njihovom kretanju i lokacijama

4. IBNS (»Intelligent Banknote Neutralisation System«) – sustav zaštite neutralizacijom (obilježavanjem ili uništavanjem) novčanica i zamjenjivih vrijednosti kod neovlaštenog pristupa

5. piktogram – jednostavan slikovni znak koji predstavlja jasno istaknut simbol za označavanje pošiljke zaštićene IBNS sustavom

6. posada – osobe koje sudjeluju u osiguranju i pratnji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, a odnose se na zaštitare ili zaštitare specijaliste i teklića

7. posebno odobrenje – rješenje o odobrenju za poslove osiguranja i pratnje koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova pravnim osobama i obrtima po ispunjenju uvjeta koji se odnose na specifikaciju opreme i vozila

8. potvrda o usklađenosti – uvjerenje koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) pravnim osobama i obrtima po provjeri usklađenosti opreme i vozila s ovim Pravilnikom i propisanim normama.

Članak 3.

(1) Pravne osobe i obrtnici koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite mogu zatražiti izdavanje posebnog odobrenja za pratnju pri prijevozu, prijenosu ili prijevozu i prijenosu.

(2) Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za pratnju pri prijenosu i/ili prijevozu podnosi se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici inspekcijskih poslova Ministarstva ovlaštenoj za nadzor djelatnosti privatne zaštite.

Članak 4.

(1) Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca – novčanica pri prijenosu, pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika mora imati u vlasništvu ili najmu najmanje jedan sigurnosni spremnik za prijenos novca s elektrokemijskom zaštitom (IBNS) čijom se aktivacijom trajno označavaju i uništavaju novčanice.

(2) Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca – kovanica, vrijednosnih papira i dragocjenosti pri prijenosu, pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavka 1. ovog članka mora imati u vlasništvu ili najmu najmanje jedan sigurnosni spremnik za prijenos novca s elektromehaničkom zaštitom te alarmnim sustavom koji dojavljuje neovlašteni prodor u spremnik glasnim i/ili svjetlosnim signalom te bežičnom »tihom« dojavom.

(3) Poslovi osiguranja i pratnje pri prijenosu navedeni u stavcima 1. i 2. ovog članka mogu se obavljati do ukupnog iznosa od maksimalno 800.000,00 kuna, odnosno drugoj valuti u ekvivalent­nom iznosu.

Članak 5.

(1) Uz zahtjev za izdavanjem posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novčanica i kovanica pri prijenosu, pravne osobe i obrtnici kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, dužni su priložiti:

1. valjanu pravnu osnovu za posjedovanje sigurnosnog spremnika

2. dokumentaciju proizvođača s tehničkim karakteristikama, izvedbom i načinom rukovanja sigurnosnim spremnikom

3. tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje ispravnost i funkcionalnost sustava zaštite sigurnosnog spremnika.

(2) Prilikom obavljanja poslova pratnje pri prijenosu, zaštitar i zaštitar specijalist mora biti opremljen propisanim kratkim vatrenim oružjem, a zaštitar ili zaštitar specijalist i teklić prilikom obavljanja navedenih poslova moraju nositi neprobojne prsluke minimalne razine zaštite VPAM klase 5, NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda.

(3) Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri prijenosu smije se koristiti službeno osobno vozilo ili oklopljeno vozilo pravne osobe ili obrtnika.

Članak 6.

Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca – novčanica pri prijevozu, pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika mora imati u vlasništvu ili najmu najmanje jedno oklopljeno vozilo i najmanje jedan sigurnosni spremnik za prijevoz novca s elektrokemijskom zaštitom čijom se aktivacijom trajno označavaju i uništavaju novčanice.

Članak 7.

(1) Oklopljeno vozilo iz članka 6. ovog Pravilnika mora zadovoljavati sljedeće sigurnosne uvjete:

1. vozilo mora imati oklopljenu kabinu u kojoj je smještena posada, minimalne razine protubalističke zaštite FB3/BR3 NS ili može biti cjelovito oklopljeno pri čemu kabina mora imati minimalnu razinu protubalističke zaštite FB3/BR3 NS, a ostali dijelovi vozila mogu biti manje razine protubalističke zaštite

2. vozilo mora imati minimalno dva prostorno odvojena odjeljka – kabinu, odnosno prostor za posadu, i teretni prostor

3. vozilo mora imati ugrađenu protuprovalnu zaštitu radi sprječavanja otuđenja. Ugradnja mora biti izvedena sukladno propisima kojima se uređuje provedba tehničke zaštite, a ugradnju mora provesti pravna osoba ili obrt koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti tehničke zaštite, prema svim pravilima struke

4. na vanjskom dijelu vozila mora biti jasno i vidno istaknuta oznaka da se pošiljka u prijevozu štiti sustavom elektrokemijske zaštite (piktogram). Piktogram mora biti u veličini koja je lako uočljiva, jasno simbolizirati uništenje ili obojenje sadržaja pošiljke te uz grafički prikaz imati i tekst koji upozorava da svaki pokušaj neovlaštenog prodora u sadržaj pošiljke rezultira njezinim uništenjem ili obojenjem

5. vozilo mora biti opremljeno GPS sustavom za satelitsko praćenje kretanja vozila te sustavima javne i interne komunikacije. Sustav javne komunikacije sastoji se od dva prijenosna telefonska uređaja koje osobno zadužuje svaki član posade vozila koja služe za dojavu policiji, dojavnom centru i drugim službama, te interne komunikacije koja se sastoji od dva prijenosna radio uređaja unutar sustava telekomunikacija za vlastite potrebe prvenstveno za komunikaciju između članova posade

6. vozilo mora imati dovoljan broj vatrogasnih aparata, u skladu s propisima o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

7. teretni prostor vozila mora biti opremljen sustavom za prihvat i smještaj sigurnosnih spremnika sa programiranom zaštitom od neovlaštenog pristupa

8. u teretnom prostoru vozila mora biti smješten manji metalni sef za pohranu oružja za korištenje u iznimnim okolnostima (prekogranična distribucija i dr.), koji mora zadovoljavati normu EN 1143-1.

(2) Zaštita novčanica pri prijevozu provodi se na način da se novčanice smještaju u specijalne sigurnosne spremnike za prijevoz novca s elektrokemijskom zaštitom čijom aktivacijom se trajno označavaju i uništavaju novčanice.

(3) Sigurnosni spremnici prevoze se u teretnom odjeljku specijalnog vozila i moraju biti integrirani u sustav tehničke zaštite vozila.

(4) Svaki sigurnosni spremnik za prijevoz novca s elektrokemijskom zaštitom u vozilu mora imati tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje ispravnost i funkcionalnost sustava elektrokemijske zaštite, te ispravnost i funkcionalnost svakog pojedinog sigurnosnog spremnika, odnosno potvrdu o servisiranju u roku propisanom zakonom kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti i poslova privatne zaštite.

(5) Prilikom obavljanja pratnje novčanica pri prijevozu oklopljenim vozilom, zaštitar/zaštitar specijalist – vozač i zaštitar/zaštitar specijalist – pratitelj moraju biti opremljeni propisanim kratkim vatrenim oružjem, a zaštitari/zaštitari specijalisti i teklić prilikom obavljanja navedenih poslova moraju nositi neprobojne prsluke minimalne razine zaštite VPAM klase 5, NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda.

(6) Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca – kovanica pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika moraju imati u vlasništvu ili najmu najmanje jedno neobilježeno osobno, teretno ili furgon vozilo ili oklopljeno vozilo s oklopljenom kabinom minimalne razine zaštite FB3/BR3 »NS« s piktogramom za zaštitu kovanica.

(7) Za obavljanje poslova osiguranja i pratnje vrijednosnih papira i dragocjenosti pri prijevozu pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika mora imati u vlasništvu ili najmu najmanje jedno specijalno oklopljeno vozilo za obavljanje poslova osiguranja i pratnje i najmanje jedan sigurnosni spremnik za prijevoz s elektromehaničkom zaštitom ili sef u razini zaštite najmanje klase V prema europskoj normi EN 1143-1.

(8) Ostali tehnički uvjeti oklopljenih vozila za poslove iz stavaka 6. i 7. ovog članka, propisani su stavkom 1. ovoga članka.

Članak 8.

Uz zahtjev za izdavanjem posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti pri prijevozu, pravne osobe i obrtnici kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje djelatnost privatne zaštite, dužni su priložiti:

1. valjanu pravnu osnovu za posjedovanje oklopljenog vozila

2. presliku knjižice vozila

3. dokaz razine neprobojnosti – šasije (karoserije) i stakala

4. dokumentaciju kojom se dokazuje razina zaštite sukladno balističkom ispitivanju materijala korištenih pri izvedbi oklopljenog vozila koje po slijednosti odgovara razini zaštite oklopljenog vozila

5. tehničku dokumentaciju, uključivši obvezatno fotodokumentaciju vozila (izvana i unutrašnjost, sa svih strana) koja dokazuje da vozilo sadrži minimalno dva odvojena prostora, za posadu i teret

6. tehničku dokumentaciju koja nedvojbeno dokazuje da su pregrade u vozilu koje odvajaju prostore izvedene u istoj razini neprobojne zaštite kao i oklopljeno vozilo

7. tehničku dokumentaciju koja dokazuje da je vozilo opremljeno sustavom tehničke zaštite koji sprječava provalu

8. dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava tehničke zaštite iz točke 7. ovog stavka

9. potvrdu o ispitivanju oklopljenog vozila u Republici Hrvatskoj na temelju propisa kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama

10. dokaz o ugrađenom GPS sustavu za satelitsko praćenje kretanja vozila

11. dokaz o posjedovanju propisanog sustava javne i interne komunikacije

12. dozvolu za dva prijenosna radio uređaja, sukladno posebnom propisu o telekomunikacijama

13. dokaz o posjedovanju dovoljnog broja vatrogasnih aparata u skladu s propisima o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

14. tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da je vozilo opremljeno sigurnosnim spremnicima za prijevoz novca s elektrokemijskom, elektromehaničkom ili mehaničkom zaštitom

15. dokumentaciju kojom se dokazuje funkcionalna ispravnost sustava elektrokemijske, elektromehaničke i mehaničke zaštite

16. dokaz o propisanoj razini protuprovalnosti metalnog sefa za pohranu oružja za korištenje u iznimnim okolnostima (prekogranična distribucija i dr.) iz članka 8. stavka 1. točke 8. ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) Uz zahtjev za izdavanjem posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje drugih pošiljaka pri prijevozu, pravne osobe i obrtnici kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje djelatnost privatne zaštite, dužni su priložiti:

1. valjanu pravnu osnovu za posjedovanje najmanje jednog obilježenog vozila

2. presliku knjižice vozila

3. tehničku dokumentaciju koja dokazuje da je vozilo opremljeno sustavom tehničke zaštite koji sprječava provalu

4. dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava tehničke zaštite iz točke 3. ovog stavka

5. dokaz o ugrađenom GPS sustavu za satelitsko praćenje kretanja vozila

6. dokaz o posjedovanju propisanog sustava javne i interne komunikacije

7. dozvolu za dva prijenosna radio uređaja sukladno posebnom propisu o telekomunikacijama

8. dokaz o posjedovanju dovoljnog broja vatrogasnih aparata u skladu s propisima o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

9. tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da je vozilo opremljeno sigurnosnim spremnicima za prijevoz novca s elektrokemijskom, elektromehaničkom ili mehaničkom zaštitom

10. dokumentaciju kojom se dokazuje funkcionalna ispravnost sustava elektrokemijske, elektromehaničke i mehaničke zaštite.

(2) Uz zahtjev za izdavanjem posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje drugih pošiljaka pri prijenosu, pravne osobe i obrtnici kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje djelatnost privatne zaštite, dužni su priložiti:

1. dokaz o posjedovanju najmanje jednog sigurnosnog spremnika opremljenog sustavima elektrokemijske, elektromehaničke ili mehaničke zaštite

2. tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje funkcionalna ispravnost sustava elektrokemijske, elektromehaničke i mehaničke zaštite u sigurnosnim spremnicima.

(3) Uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za osiguranje i pratnju pri transportu osoba cestovnim putem, pravne osobe i obrtnici kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje djelatnost privatne zaštite dužni su priložiti dokaze propisane odredbom stavka 1. točke 1. do 8. ovog članka.

Članak 10.

(1) Po podnošenju zahtjeva za izdavanje posebnih odobrenja iz članka 3. ovog Pravilnika, Ministarstvo, nakon uvida u odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite te ako su zahtjevima za izdavanje posebnih odobrenja iz članka 3. ovog Pravilnika priloženi svi dokazi iz članaka 5., 8. ili 9. ovog Pravilnika, izdaje stručno mišljenje o sukladnosti opreme s propisima i nakon toga, neposrednim očevidom tehničke opremljenosti, zapisnički utvrđuje ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Nakon utvrđenog činjeničnog stanja neposrednim očevidom tehničke opremljenosti iz stavka 1. ovog članka i ispunjenja svih propisanih uvjeta, Ministarstvo izdaje posebno odobrenje za poslove osiguranja i pratnje, u skladu s podnesenim zahtjevom.

Članak 11.

(1) Potvrda o usklađenosti izdaje se radi potvrđivanja propisane zaštitne i telekomunikacijske opremljenosti vozila i opreme u postupku provedbe poslova osiguranja i pratnje.

(2) Potvrda o usklađenosti izdaje se za:

– specijalna oklopljena vozila

– sigurnosne spremnike s elektrokemijskom zaštitom

– sigurnosne spremnike s elektromehaničkom zaštitom

– sigurnosne spremnike s mehaničkom zaštitom.

(3) Pravna osoba i obrtnik koji ima posebno odobrenje, za prvo kao i za svako slijedeće oklopljeno vozilo u svom vlasništvu ili na korištenju te za svaki sigurnosni spremnik za prijenos i prijevoz u vlasništvu mora pribaviti potvrdu o usklađenosti vozila odnosno spremnika s odredbama ovog Pravilnika.

(4) Potvrda o usklađenosti ne izdaje se za obilježena vozila zaštitarske tvrtke i obrta, već se tijekom pregleda i inspekcijskog nadzora vozila zapisnički utvrđuje odgovarajuća opremljenost vozila.

Članak 12.

(1) Zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 11. ovog Pravilnika podnosi se za svako oklopljeno vozilo i sigurnosni spremnik posebno.

(2) Uz zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 11. ovog Pravilnika prilažu se dokazi koji se prilažu i uz zahtjeve za izdavanje posebnih odobrenja iz članka 5., 8. ili 9. ovog Pravilnika.

(3) Ako se prijenos/prijevoz obavlja oklopljenim vozilima ili sigurnosnim spremnicima koji nisu u vlasništvu osoba koje imaju posebno odobrenje, zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 11. ovog Pravilnika podnose vlasnici tih vozila ili spremnika i prilažu dokaze koji se prilažu i uz zahtjeve za izdavanje posebnih odobrenja iz članka 5., 8. ili 9. ovog Pravilnika.

(4) Po podnošenju zahtjeva za izdavanje potvrde iz članka 11. ovog Pravilnika, Ministarstvo, nakon uvida u službene evidencije o izdanom posebnom odobrenju za pratnju pri prijevozu, prijenosu ili prijenosu i prijevozu novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti te drugih pošiljaka te utvrđivanja postojanja propisanih uvjeta, izdaje potvrdu iz članka 11. ovog Pravilnika.

(5) Obrasci potvrda iz članka 11. ovog Pravilnika (Prilozi 1. i 2.) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 13.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim potvrdama o usklađenosti vozila za prijevoz novca i izdanim potvrdama o usklađenosti spremnika za prijenos i prijevoz novca iz članka 11. ovog Pravilnika.

(2) Evidencija podataka iz stavka 1. ovog članka sadrži redni broj, datum podnošenja zahtjeva, naziv trgovačkog društva/obrtnika/unutarnje službe zaštite, marku, tip, broj podvozja, registarske oznake i osnovne specifikacije vozila za koji se izdaje potvrda, marku, tip i specifikacije sigurnosnih spremnika, razinu zaštite i vrstu ugrađenih sustava tehničke zaštite te datum i broj izdavanja potvrde.

Članak 14.

Pravna osoba i obrtnik iz članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika te ostali vlasnici iz članka 12. stavka 3. ovog Pravilnika dužni su o svakoj promjeni statusa sigurnosnog spremnika ili oklopljenog vozila te službenog obilježenog ili neobilježenog vozila za osiguranje i pratnju drugih pošiljaka i pri transportu osoba (otuđenje, rashod, popravci i prepravke, unajmljivanje ili iznajmljivanje vozila, kupoprodaja i sl.), kao i o prestanku uvjeta na temelju kojih je posebno odobrenje izdano, izvijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od osam dana.

Članak 15.

(1) Sve naprave, uređaji, sredstva i sustavi tehničke zaštite, te ostali elementi tehničke izvedbe koji se koriste prilikom pratnje ugrađuju se i koriste primjenom priznatih pravila u provedbi tehničke zaštite.

(2) Priznata pravila u provedbi tehničke zaštite, u smislu ovoga Pravilnika, su odgovarajuće hrvatske norme, a u nedostatku hrvatskih normi moraju odgovarati europskim normama (EN) te u slučaju nepostojanja europskih normi moraju odgovarati međunarodnim normama (IEC, ISO), odnosno drugim specijaliziranim normama i prihvaćenim pravilima struke.

(3) Ministarstvo će priznavati strane certifikate, tehničku dokumentaciju i izvješća sukladno propisima o akreditaciji te ukoliko sadrže odgovarajuće hrvatske, europske i međunarodne norme (HRN, EN, IEC, ISO).

Članak 16.

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i na unutarnje službe zaštite.

Članak 17.

(1) Posebna odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti koje su pravne osobe ishodile do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi.

(2) Potvrde o usklađenosti s propisima za oklopljena vozila i sigurnosne spremnike koje su pravne osobe ishodile do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do promjene uvjeta na temelju kojih su iste ishođene.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine«, broj 87/04, 14/07, 64/07 i 86/08).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/272
Urbroj: 511-01-152-22-11
Zagreb, 22. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.