Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti

NN 36/2022 (18.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti

Ministarstvo unutarnjih poslova

435

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17, 118/18 i 21/22) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19), uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva, ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te ministra vanjskih i europskih poslova, ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD U PODRUČJU IZLOŽENOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (»Narodne novine«, br. 66/18) u članku 4. stavku 1. riječi: »(u daljnjem tekstu: ministar)« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »ministar« dodaju se riječi: »nadležan za zdravstvo«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka su:

– jedan član iz ministarstva nadležnog za zdravstvo

– jedan član iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i

– jedan član iz ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.«.

U stavku 6. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »Ministarstvo unutarnjih poslova«, a riječ: »Komisiju« zamjenjuje se riječima: »Europsku komisiju«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se tečajem u trajanju od 12 sati, a organizira ga i provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

(2) Obnova znanja iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se tečajem u trajanju od osam sati, a organizira ga i provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

(3) Program i sadržaj tečaja iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Program i sadržaj tečaja iz stavka 2. ovoga članka donosi ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(5) Tečaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uključuje provjeru znanja po završenom tečaju, nakon čega Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdaje Potvrdu o završenom tečaju.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. podstavak 5. briše se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Kategorija izložene osobe utvrđuje se prema kriterijima propisanim u pravilniku koji propisuje granice ozračenja, preporučeno dozno ograničenje i procjenjivanje osobnog ozračenja i sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »kategoriju izloženosti« dodaju se riječi: »te za izložene radnike, studente, specijalizante i pripravnike koji se obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, a kojima je kategorija izloženosti promijenjena s kategorije B na kategoriju A, prije početka rada na poslovima na kojima bi mogli biti ozračeni kao izloženi radnici kategorije A.«

Stavak 7. briše se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 16. i članak 16. brišu se.

Članak 6.

U članku 20. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) O ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja izvješćuju se Hrvatski zavod za javno zdravstvo i osoba koja je pregledanog uputila na zdravstveni pregled ili poslodavac.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvješćuje se do 15. u mjesecu o zdravstvenim pregledima obavljenim tijekom prethodnog mjeseca na način koji odredi ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ministarstvo unutarnjih poslova izvješćuje se do 15. u mjesecu o zdravstvenim pregledima obavljenim tijekom prethodnog mjeseca na način koji odredi ministar nadležan za unutarnje poslove.«.

Članak 7.

U članku 21. stavku 1. riječi: »Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. riječi: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

U stavku 2. riječi: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

U stavku 4. riječi: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

Članak 9.

U članku 23. stavku 1. riječi: »Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo«.

U stavku 4. točki c) riječi: »Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za javno zdravstvo«.

U točki d) riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo unutarnjih poslova«.

Članak 10.

U članku 25. stavku 2. riječi: »Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/83
Urbroj: 511-01-152-22-30
Zagreb, 16. ožujka 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.