Pravilnik o provedbi Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

NN 36/2022 (18.3.2022.), Pravilnik o provedbi Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Ministarstvo poljoprivrede

436

Na temelju članka 124. stavka 11. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI SUSTAVA POLJOPRIVRENIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti provedbe Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka – Farm Accountancy Data Network (u daljnjem tekstu: FADN), koji obuhvaća provedbu godišnjeg istraživanja o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: FADN istraživanje), upravljanje doznačenim novčanim sredstvima, institucije koje sudjeluju u organizaciji i provedbi FADN istraživanja, članstvo i poslove Nacionalnog FADN odbora te uvjete za davanje anonimiziranih individualnih rezultata FADN istraživanja.

(2) Za potrebe provedbe FADN-a iz stavka 1. ovoga članka, ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 328, 15. 12. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/2278 оd 4. rujna 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 328, 12. 12. 2017.)(u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19. 2. 2015.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1652 od 4. studenoga 2020. (SL L 372, 9. 11. 2020.) o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/220)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1198/2014 оd 1. kolovoza 2014. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 321, 7. 11. 2014.), (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1198/2014).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) Poljoprivrednik u FADN-u je fizička ili pravna osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu ostvaruje dohodak od poljoprivrednih i ostalih dohodovnih aktivnosti, dobrovoljno sudjeluje i daje podatke koji se prikupljaju FADN istraživanjem.

(2) FADN istraživanje je istraživanje koje obuhvaća provedbu godišnjeg istraživanja o strukturnim, proizvodnim, ekonomskim i financijskim podacima poljoprivrednika, a sadržaj FADN istraživanja definiran je člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220.

(3) FADN metodologija je metodologija koja definira način i format vođenja strukturnih, ekonomskih i financijskih podataka u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2015/220.

(4) Tipologija poljoprivrednih gospodarstava je jedinstvena klasifikacija poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji, u skladu s Prilogom IV Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220, podijeljena na tri razine: opće, glavne i posebne tipove poljoprivrednih gospodarstava.

(5) Selekcijski plan je plan za odabir poljoprivrednika koja podnose izvješća, sastavlja ga svaka država članica kako je navedeno u članku 5.a stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br.1217/2009, a obuhvaća elemente kojima se osigurava reprezentativni uzorak za područje istraživanja.

(6) Izvješće za Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Izvješće za EK) je izvješće koje Ministarstvo dostavlja računalnom sustavu za dostavljanje i kontrolu Europske komisije u skladu s člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220.

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odgovorno je za organizaciju i stručnu provedbu FADN istraživanja.

Članak 4.

Ministarstvo obavlja sljedeće:

– poslove agencije za vezu

– koordinira rad tijela uključenih u FADN

– informira i koordinira rad Nacionalnog FADN odbora

– koordinira izradu plana odabira (selekcijski plan) poljoprivrednika u reprezentativni uzorak za FADN istraživanje i dostavlja ga Europskoj Komisiji (u daljnjem tekstu: EK)

– izrađuje plan organizacije i provedbe FADN istraživanja

– izrađuje obrasce i upute za prikupljanje podataka u FADN istraživanju

– obavlja poslove koordinacije i organizacije FADN istraživanja

– izrađuje popis poljoprivrednika koji sudjeluju u FADN istraživanju

– izrađuje popis knjigovodstvenih ureda koji su voljni i sposobni dostavljati podatke prikupljene FADN istraživanjem od poljoprivrednika

– organizira prikupljanje podataka na reprezentativnom uzorku poljoprivrednika

– obavlja kontrolu, obradu i verifikaciju prikupljenih podataka

– upravlja bazom FADN podataka i FADN mrežnom stranicom

– izračunava i objavljuje standardne rezultate FADN istraživanja,

– izrađuje i dostavlja propisno ispunjena izvješća poljoprivrednika EK-i

– izrađuje izvješća za nacionalne potrebe

– koordinira izradu koeficijenta standardnog prinosa

– koordinira i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na FADN te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje

– prati zakonodavstvo EU-a u području FADN-a i tipologije poljoprivrednih gospodarstava u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU-a

– sudjeluje u radu tijela EK-e i Vijeća EU-a u dijelu koji se odnosi na FADN

– planira, kontrolira i namjenski koristi doznačena novčana sredstva EK-e za razvoj i rad FADN sustava.

Članak 5.

U organizaciji i provedbi FADN istraživanja sudjeluju Ministarstvo i Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS).

Članak 6.

(1) DZS u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220 utvrđuje okvir za klasifikaciju poljoprivrednika, područje FADN istraživanja i veličinu reprezentativnog uzorka poljoprivrednika (selekcijski plan).

(2) Klasifikacija poljoprivrednika određuje se pomoću kriterija: ekonomske veličine, tipa poljoprivredne proizvodnje i pripadnosti područnoj FADN jedinici.

(3) Područje FADN istraživanja uključuje poljoprivrednike čija je ekonomska veličina jednaka ili veća od praga propisanog u Prilogu I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220.

(4) Reprezentativni uzorak poljoprivrednika je broj poljoprivrednika u FADN istraživanju koji se utvrđuje statističkim metodama u skladu s odredbama članaka 4., 5., 6. i 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220.

Članak 7.

(1) Nacionalni FADN odbor (u daljnjem tekstu: NFO) je odbor koji formira svaka država članica i koji je odgovoran za odabir poljoprivrednika koji sudjeluju u FADN istraživanju, a NFO za Republiku Hrvatsku iz članka 6. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 osnovan je na temelju članka 125. Zakona o poljoprivredi.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi odluku kojom se imenuju predsjednik i članovi NFO-a.

(3) NFO čine predstavnici:

– Ministarstva, pet članova

– DZS-a, dva člana

– Poljoprivrednika u FADN-u, jedan član

– Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedan član

– Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, jedan član

– Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), jedan član

– Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, jedan član

– Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, jedan član

– Poljoprivrednog instituta Osijek, jedan član

– Ekonomskog instituta, Zagreb, jedan član.

(4) NFO obavlja sljedeće poslove:

– odobrava selekcijski plan poljoprivrednika koji ulaze u reprezentativni uzorak FADN istraživanja

– provodi nadzor nad provedbom FADN-a u Republici Hrvatskoj

– razmatra druga pitanja vezana uz provedbu FADN-a

– donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 8.

U FADN mogu biti uključeni: Agencija za plaćanja, poljoprivrednici i knjigovodstveni uredi.

Članak 9.

Agencija za plaćanja dostavlja administrativne podatke o proizvodnim resursima i potporama poljoprivrednika.

Članak 10.

Poljoprivrednik koji sudjeluje u FADN istraživanju potpisuje izjavu o sudjelovanju u FADN istraživanju, kojom se obvezuje na davanje točnih podataka i poštivanje rokova dostave podataka.

Članak 11.

(1) Knjigovodstveni uredi mogu sudjelovati u FADN istraživanjima u smislu prikupljanja podataka od poljoprivrednika.

(2) Svaki knjigovodstveni ured sklapa ugovor s Ministarstvom pri čemu se obvezuje dostaviti podatke o poljoprivredniku u skladu s člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220.

(3) Dostavljeni podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju biti provjereni i potvrđeni od strane Ministarstva prije nego se proslijede EK-i.

Članak 12.

(1) FADN istraživanje provodi se svake godine na reprezentativnom uzorku poljoprivrednika u skladu s planom organizacije i provedbe FADN istraživanja.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka odnose se na računovodstvenu godinu koja obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine za koju se provodi FADN istraživanje.

(3) FADN istraživanje provodi se na dvije područne FADN jedinice koje odgovaraju statističkim regijama: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska.

Članak 13.

(1) Javni znanstveni instituti, visoka učilišta i njihove sastavnice mogu zatražiti anonimizirane individualne rezultate FADN istraživanja pod uvjetom da podnesu zahtjev Ministarstvu u pisanom obliku u kojem će obrazložiti namjenu uporabe podataka i točno specificirati oblik, format i vrstu traženih podataka.

(2) Anonimizirani individualni rezultati FADN istraživanja ustupaju se isključivo u svrhe izrade znanstvenih i statističkih studija koje moraju osigurati statističku povjerljivost podataka.

(3) Anonimizirani individualni rezultati FADN istraživanja ne smiju se ustupiti za potrebe oporezivanja i zabranjeno je širenje bilo kojeg pojedinačnoga anonimiziranoga individualnog rezultata FADN istraživanja.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (»Narodne novine«, br. 70/15 i 6/18).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/53
Urbroj: 525-12/0662-22-4
Zagreb, 10. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.