Odluka o izmjeni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

NN 37/2022 (23.3.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

441

Na temelju članka 24. stavaka 1., 2. i 3. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članaka 121. i 148. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije C 83/1, 30. 3. 2010.), članka 1. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (Službeni list Europske unije L 306/12, 23. 11. 2011.) i članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (Službeni list Europske unije L 306/25, 23. 11. 2011.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI UNUTAR OKVIRA ZA GOSPODARSKO UPRAVLJANJE EUROPSKE UNIJE

I.

U Odluci o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije (»Narodne novine«, br. 13/17., 51/17., 97/17., 50/18., 74/19., 16/20. i 89/20.), u točki IV. stavku 1. podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Ivan Paladina, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/98

Urbroj: 50301-15/28-22-01

Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.