Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 37/2022 (23.3.2022.), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Ministarstvo financija

443

Na temelju članka 134. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obveza i rokovi njihova podnošenja.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz skupine I. definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici).

Članak 3.

(1) Osnovna svrha financijskih izvještaja jest dati informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(2) Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.

(3) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za razdoblja u toku godine čuvaju do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnje financijske izvještaje čuvaju trajno i u izvorniku.

Članak 4.

(1) Za sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s pravilima proračunskog računovodstva odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva proračuna, proračunskog te izvanproračunskog korisnika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva.

(2) Odgovorna osoba proračuna, proračunskog te izvanproračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti potpisuje financijske izvještaje i odgovorna je za njihovo podnošenje.

Članak 5.

Ministar financija može donijeti upute za operativnu provedbu ovoga Pravilnika.

II. OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 6.

(1) Financijski izvještaji se sastavljaju na sljedećim obrascima:

– Bilanca na obrascu BIL,

– Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS,

– Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na obrascu RAS-funkcijski,

– Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na obrascu P-VRIO,

– Izvještaj o obvezama na obrascu OBVEZE.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sadržani su u aplikaciji Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI).

Članak 7.

(1) Uz financijske izvještaje iz članka 6. ovoga Pravilnika sastavlja se i Referentna stranica Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika koja sadrži sljedeće podatke:

1. Opće podatke o proračunu, proračunskom i izvanproračunskom korisniku

RKP broj
broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
naziv obveznika
naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta,
razina
oznake 11/12/13/21/22/23/31/41/42 koje označavaju sljedeće:
11 – proračunski korisnik državnog proračuna,
12 – razdjel – konsolidirani izvještaj,
13 – državni proračun,
21 – proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
22 – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
23 – konsolidirani izvještaj jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
31 – proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju,
41 – izvanproračunski korisnik državnog proračuna,
42 – izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
oznaka razdoblja
godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se financijski izvještaji predaju u formatu GGGG-MM.
potpis i mjesto pečata
potpis odgovorne osobe proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

2. Podatke iz financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje

obrazac
oznaka obrasca financijskog izvještaja koji se podnosi za izvještajno razdoblje
opis stavke
naziv izdvojenih skraćenih podataka iz pojedinog obrasca financijskog izvještaja koji se podnosi za izvještajno razdoblje
šifra
oznaka pozicije iz financijskog izvještaja
prethodna godina/početak godine
vrijednost za prethodnu godinu/za početak godine
tekuća godina/kraj godine
vrijednost za tekuću godinu/za kraj godine
pregled popunjenosti obrazaca
oznaka popunjenosti financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje

(2) Opći podaci o proračunu, proračunskom i izvanproračunskom korisniku iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izravno se preuzimaju iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(3) Podaci iz financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iz stavka 1. točka 2. ovoga članka izravno se preuzimaju iz popunjenih obrazaca financijskih izvještaja.

(4) Referentna stranica Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Podaci koji se odnose na novčane iznose u obrascima se iskazuju punim brojem sa dvije decimale u službenoj valuti Republike Hrvatske.

III. SADRŽAJ I STRUKTURA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 8.

(1) Financijski izvještaji državnog proračuna sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Bilješki.

(2) Financijski izvještaji proračunskih korisnika državnog proračuna sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješki,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Izvještaja o obvezama.

(3) Financijski izvještaji izvanproračunskih korisnika državnog proračuna sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki.

(4) Financijski izvještaji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki.

(5) Financijski izvještaji proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoje se od:

– za proračunsku godinu: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.

1. Sadržaj obrazaca financijskih izvještaja

Članak 9.

(1) Bilanca je financijski izvještaj o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora i sastavlja se na obrascu BIL koji sadrži:

− stupac 1 – brojčana oznaka računa iz Računskog plana,

− stupac 2 – opis stavke (naziv računa iz Računskog plana),

− stupac 3 – šifra,

− stupac 4 – stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan početka poslovanja u toku godine,

− stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan prestanka poslovanja,

− stupac 6 – indeks promjene stanja.

(2) Obrazac BIL sadrži podatke o izvanbilančnim zapisima te obvezne analitičke podatke o stanju dospjelih i nedospjelih potraživanja i obveza prikazanih po strukturi iz stavka 1. ovog članka.

(3) Podaci o dospjelim i nedospjelim potraživanjima u obveznim analitičkim podacima prikazuju se u bruto iznosu odnosno ne umanjuju se za iznos ispravka vrijednosti.

(4) Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena na račun nadležnog proračuna smatraju se nedospjelim potraživanjima.

(5) Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika smatraju se nedospjelim obvezama.

Članak 10.

(1) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima sadrži podatke o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima te podatak o rezultatu poslovanja i sastavlja se na obrascu PR-RAS koji sadrži:

− stupac 1 – brojčana oznaka računa iz Računskog plana,

− stupac 2 – opis stavke (naziv računa iz Računskog plana),

− stupac 3 – šifra,

− stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine,

− stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine,

− stupac 6 – indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(2) Obrazac PR-RAS sadrži i obvezne analitičke podatke vezane za stanje novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja, novčane tokove odnosno priljeve i odljeve novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju te ostvarenje određenih kategorija prihoda, rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju prethodne i tekuće godine za potrebe konsolidacije financijskih izvještaja i statističkog izvještavanja.

(3) Obrazac PR-RAS sadrži i obvezne dodatne podatke koji se odnose na stanje obveza na kraju prethodne godine i na kraju izvještajnog razdoblja za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru za potrebe statističkog izvještavanja.

Članak 11.

(1) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji sadrži podatke o ostvarenim rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji i sastavlja se na obrascu RAS – funkcijski koji sadrži:

− stupac 1 – brojčana oznaka funkcijske klasifikacije,

− stupac 2 – opis stavke (naziv funkcijske klasifikacije),

− stupac 3 – šifra,

− stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine,

− stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine,

− stupac 6 – indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(2) Iznosi koji se upisuju u stupce ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine i ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine obrasca RAS – funkcijski moraju odgovarati ukupno iskazanim rashodima razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u obrascu PR-RAS.

Članak 12.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza sadrži podatke o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza koje nisu rezultat transakcija koje se iskazuju kao prihodi, primici, rashodi i izdaci i sastavlja se na obrascu P-VRIO koji sadrži:

– stupac 1 – brojčana oznaka računa iz Računskog plana,

– stupac 2 – opis stavke,

– stupac 3 – šifra,

– stupac 4 – iznos povećanja u izvještajnom razdoblju tekuće godine,

– stupac 5 – iznos smanjenja u izvještajnom razdoblju tekuće godine.

Članak 13.

(1) Izvještaj o obvezama sadrži podatke o stanju obveza na početku izvještajnog razdoblja, podatke o povećanju i smanjenju obveza u izvještajnom razdoblju te stanje dospjelih i nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja i sastavlja se na obrascu OBVEZE koji sadrži:

− stupac 1 – brojčana oznaka računa iz Računskog plana,

− stupac 2 – opis stavke,

− stupac 3 – šifra,

− stupac 4 – iznos.

(2) Obveze se u Izvještaju o obvezama prikazuju po prirodnoj vrsti obveze izuzev obveza stvorenih između obveznika predaje financijskih izvještaja u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika koje se u obrascu OBVEZE prikazuju zbirno u kategoriji međusobne obveze subjekata općeg proračuna.

(3) Iznimno, obveze za poreze, doprinose iz i na plaće, obveze za porez na dodanu vrijednost, carine i ostala slična davanja državi prikazuju se kao dio izvorne obveze po prirodnoj vrsti kojoj pripadaju te se ne tretiraju kao međusobne obveze subjekata općeg proračuna.

2. Bilješke uz financijske izvještaje

Članak 14.

(1) Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje.

(2) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s vezom na pojedinu poziciju iz financijskog izvještaja na koju se odnose.

Članak 15.

(1) U Bilješkama uz Bilancu potrebno je navesti podatke o vrijednosno značajnoj imovini i obvezama te objašnjenja o značajnim promjenama u stanju u odnosu na prethodno razdoblje.

(2) Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu i:

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i

2. Popis sudskih sporova u tijeku.

(3) Popisi iz stavka 2. ovoga članka iskazuju se u tablicama.

(4) Popis sudskih sporova u tijeku iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava.

Članak 16.

U Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Članak 17.

U Bilješkama uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza objašnjavaju se značajnije promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Članak 18.

U Bilješkama uz Izvještaj o obvezama potrebno je navesti razloge koji su doveli do stanja dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja i prekoračenja rokova plaćanja obveza.

IV. KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 19.

(1) Konsolidirani financijski izvještaji jesu izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

(2) Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela državnog proračuna konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njihovoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj razdjela.

(3) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Ministarstvo financija konsolidira za proračunsku godinu:

1. konsolidirane financijske izvještaje iz stavka 2. ovoga članka i financijski izvještaj državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj državnog proračuna,

2. konsolidirane financijske izvještaje državnog proračuna iz točke 1. ovoga stavka i financijske izvještaje izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna,

3. konsolidirane financijske izvještaje proračuna svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijske izvještaje svih izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju lokalnog proračuna,

4. konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna iz točke 2. ovoga stavka i konsolidirani financijski izvještaj iz točke 3. ovoga stavka te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna.

(5) Uz sadržaj propisan člancima 14., 15., 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika u Bilješkama uz konsolidirane financijske izvještaje iskazuju se:

– unutargrupne transakcije koje su u izvještajima eliminirane,

– manjak ili višak u poslovanju grupe ako je ostvaren,

– pregled strukture manjka/viška po proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,

– pozicije iz financijskih izvještaja proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika na kojima je ostvareno značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu.

V. STATUSNE PROMJENE

Članak 20.

(1) Statusne promjene proračuna i proračunskih korisnika jesu:

– spajanje dvaju ili više proračuna ili proračunskih korisnika u novu jedinicu,

– pripajanje jednog ili više proračuna ili proračunskih korisnika postojećoj jedinici i

– podjela proračuna ili proračunskog korisnika u dvije ili više novih jedinica.

(2) Kod statusne promjene spajanja, svaki od proračuna odnosno proračunskih korisnika koji se spajaju sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Jedinica nastala spajanjem otvara računovodstvene knjige na temelju konsolidacije Bilanci. Jedinica nastala spajanjem u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS za tekuću godinu ne unosi podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine«, a u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine« unosi podatke o ostvarenju od datuma spajanja.

(3) Kod statusne promjene pripajanja, proračuni odnosno proračunski korisnici koji se pripajaju jedinici koja je zadržala OIB sastavljaju financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Jedinica koja je zadržala OIB evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama na temelju Bilanci pripojenih jedinica. Jedinica koja je zadržala OIB u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS unosi podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine« iz svojih računovodstvenih knjiga za izvještajno razdoblje prethodne godine, a u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine« unosi podatke o ostvarenju tekućeg razdoblja za svoje poslovanje do datuma pripajanja i za poslovanje s pripojenom jedinicom od datuma pripajanja.

(4) Kod statusne promjene podjele proračun odnosno proračunski korisnik koji se dijeli sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu na dan koji prethodi podjeli, a nove jedinice otvaraju računovodstvene knjige sa stanjima koja ovise o međusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza. Nove jedinice u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS za tekuću godinu ne unose podatke u stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine«.

(5) Proračuni i proračunski korisnici kod kojih je došlo do statusnih promjena moraju u roku od najviše 60 dana od nastanka statusne promjene sastaviti i predati financijske izvještaje koji se sastavljaju za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene.

(6) Financijski izvještaji iz stavka 5. ovoga članka predaju se nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju, Ministarstvu financija te nadležnom proračunu, odnosno razdjelu radi konsolidacije.

(7) Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna i proračunskog korisnika u razdoblju na koje se izvještaji odnose.

Članak 21.

(1) Pravne osobe koje su postale proračunski korisnici, a do tada su vodile računovodstvo poduzetnika ili neprofitno računovodstvo ne popunjavaju stupac »Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine« u Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS.

(2) Za proračunske odnosno izvanproračunske korisnike kojima danom brisanja iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika prestaje status proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika, financijske izvještaje za proračunsku godinu sastavlja i potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna ili korisnika do datuma brisanja iz Registra.

VI. NAČIN I ROKOVI PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 22.

(1) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici predaju financijske izvještaje u elektroničkom obliku Ministarstvu financija putem aplikacije s Referentnom stranicom Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(2) Referentna stranica iz stavka 1. ovoga članka učitava se u aplikaciju ovjerena potpisom odgovorne osobe i pečatom.

Članak 23.

(1) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju i nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju.

(2) Ministarstvo financija predaje konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna za proračunsku godinu Državnom uredu za reviziju.

Članak 24.

(1) Državni proračun predaje financijske izvještaje iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika:

– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(2) Proračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika:

– za proračunsku godinu do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(3) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna predaju financijske izvještaje iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika:

– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika:

– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(5) Proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika:

– za proračunsku godinu do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(6) Izvanproračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju financijske izvještaje iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika:

– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

Članak 25.

(1) Proračunski korisnici državnog proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli predaju konsolidirane financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja,

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna Izvještaj o obvezama u roku od 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju konsolidirane financijske izvještaje:

– za proračunsku godinu do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu,

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(3) Ministarstvo financija sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna za proračunsku godinu do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu.

Članak 26.

(1) Ako u vrijeme sastavljanja financijskih izvještaja nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici iznimno mogu predati financijske izvještaje nakon proteka roka iz članaka 24. i 25. ovoga Pravilnika, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija daje na temelju zahtjeva proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i u njemu se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju financijskih izvještaja.

VII. JEZIK I VALUTA

Članak 27.

Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku, a podaci koji se odnose na novčane iznose upisuju se u službenoj valuti Republike Hrvatske.

VIII. OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 28.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od propisanog roka za njihovo podnošenje.

(2) Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice objavljuju godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od propisanog roka za njihovo podnošenje.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Prvi financijski izvještaji na obrascima iz ovoga Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2022. godini.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/86

Urbroj: 513-05-03-22-1

Zagreb, 16. ožujka 2022.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Račun iz Rač. planaOpis stavkeŠifraOstvareno u izvještajnom razdoblju preth. godineOstvareno u izvještajnom razdoblju
tekuće godine
Indeks
(5/4)
123456
Prihodi i rashodi poslovanja 
 
 
 
6PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)60,000,00
61Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616)610,000,00
611Porez i prirez na dohodak (šifre 6111 do 6116 – 6117 – 6119)6110,000,00
6111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada6111 
 

6112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti6112 
 

6113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava6113 
 

6114Porez i prirez na dohodak od kapitala6114 
 

6115Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi6115 
 

6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine6116 
 

6117Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi6117 
 

6119Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije6119 
 

612Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 – 6125)6120,000,00
6121Porez na dobit od poduzetnika6121 
 

6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge6122 
 

6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti6123 
 

6124Porez na dobit po godišnjoj prijavi6124 
 

6125Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi6125 
 

613Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135)6130,000,00
6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu6131 
 

6132Porez na nasljedstva i darove6132 
 

6133Porez na kapitalne i financijske transakcije6133 
 

6134Povremeni porezi na imovinu6134 
 

6135Ostali stalni porezi na imovinu6135 
 

614Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148)6140,000,00
6141Porez na dodanu vrijednost6141 
 

6142Porez na promet6142 
 

6143Posebni porezi i trošarine6143 
 

6145Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti6145 
 

6146Ostali porezi na robu i usluge6146 
 

6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću6147 
 

6148Naknade za priređivanje igara na sreću6148 
 

615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152)6150,000,00
6151Carine i carinske pristojbe6151 
 

6152Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije6152 
 

616Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163)6160,000,00
6161Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe6161 
 

6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe6162 
 

6163Ostali neraspoređeni prihodi od poreza6163 
 

62Doprinosi (šifre 621+622+623)620,000,00
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212)6210,000,00
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6211 
 

6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu6212 
 

622Doprinosi za mirovinsko osiguranje622 
 

623Doprinosi za zapošljavanje623 
 

63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)630,000,00
631Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312)6310,000,00
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada6311 
 

6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada6312 
 

632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)6320,000,00
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija6321 
 

6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija6322 
 

6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU6323 
 

6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU6324 
 

633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifre 6331+6332)6330,000,00
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima6331 
 

6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima6332 
 

634Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)6340,000,00
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika6341 
 

6342Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika6342 
 

635Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (šifre 6351+6352)6350,000,00
6351Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije6351 
 

6352Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije6352 
 

636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)6360,000,00
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan6361 
 

6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan6362 
 

637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372)6370,000,00
6371Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima6371 
 

6372Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima6372 
 

638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382)6380,000,00
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6381 
 

6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6382 
 

639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394)6390,000,00
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna6391 
 

6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna6392 
 

6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava6393 
 

6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava6394 
 

64Prihodi od imovine (šifre 641+642+643)640,000,00
641Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)6410,000,00
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima6412 
 

6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju6413 
 

6414Prihodi od zateznih kamata6414 
 

6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule6415 
 

6416Prihodi od dividendi6416 
 

6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima6417 
 

6419Ostali prihodi od financijske imovine6419 
 

642Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429)6420,000,00
6421Naknade za koncesije6421 
 

6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine6422 
 

6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine6423 
 

6424Naknade za ceste6424 
 

6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine6425 
 

6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine6429 
 

643Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437)6430,000,00
6431Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama6431 
 

6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima6432 
 

6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru6433 
 

6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru6434 
 

6435Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora6435 
 

6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora6436 
 

6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti6437 
 

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)650,000,00
651Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514)6510,000,00
6511Državne upravne i sudske pristojbe6511 
 

6512Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade6512 
 

6513Ostale upravne pristojbe i naknade6513 
 

6514Ostale pristojbe i naknade6514 
 

652Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)6520,000,00
6521Prihodi državne uprave6521 
 

6522Prihodi vodnog gospodarstva6522 
 

6524Doprinosi za šume6524 
 

6525Mjesni samodoprinos6525 
 

6526Ostali nespomenuti prihodi6526 
 

6527Naknade od financijske imovine6527 
 

6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom6528 
 

653Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533)6530,000,00
6531Komunalni doprinosi6531 
 

6532Komunalne naknade6532 
 

6533Naknade za priključak6533 
 

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)660,000,00
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)6610,000,00
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe6614 
 

6615Prihodi od pruženih usluga6615 
 

663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)6630,000,00
6631Tekuće donacije6631 
 

6632Kapitalne donacije6632 
 

6633Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima6633 
 
 
6634Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima6634 
 
 
67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)670,000,00
671Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)6710,000,00
6711Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja6711 
 

6712Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine6712 
 

6714Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova6714 
 

673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza673 
 

68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683)680,000,00
681Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819)6810,000,00
6811Kazne za carinske prekršaje6811 
 

6812Kazne za devizne prekršaje6812 
 

6813Kazne za porezne prekršaje6813 
 

6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe6814 
 

6815Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a6815 
 

6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku6816 
 

6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima6817 
 

6818Upravne mjere6818 
 

6819Ostale kazne6819 
 

683Ostali prihodi683 
 

3RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)30,000,00
31Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)310,000,00
311Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)3110,000,00
3111Plaće za redovan rad3111 
 

3112Plaće u naravi3112 
 

3113Plaće za prekovremeni rad3113 
 

3114Plaće za posebne uvjete rada3114 
 

312Ostali rashodi za zaposlene312 
 

313Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)3130,000,00
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje3131 
 

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 
 

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133 
 

32Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)320,000,00
321Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)3210,000,00
3211Službena putovanja3211 
 

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212 
 

3213Stručno usavršavanje zaposlenika3213 
 

3214Ostale naknade troškova zaposlenima3214 
 

322Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)3220,000,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 
 

3222Materijal i sirovine3222 
 

3223Energija3223 
 

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224 
 

3225Sitni inventar i auto gume3225 
 

3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu3226 
 

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 
 

323Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)3230,000,00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 
 

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 
 

3233Usluge promidžbe i informiranja3233 
 

3234Komunalne usluge3234 
 

3235Zakupnine i najamnine3235 
 

3236Zdravstvene i veterinarske usluge3236 
 

3237Intelektualne i osobne usluge3237 
 

3238Računalne usluge3238 
 

3239Ostale usluge3239 
 

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 
 

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)3290,000,00
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291 
 

3292Premije osiguranja3292 
 

3293Reprezentacija3293 
 

3294Članarine i norme3294 
 

3295Pristojbe i naknade3295 
 

3296Troškovi sudskih postupaka3296 
 

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 
 

34Financijski rashodi (šifre 341+342+343)340,000,00
341Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419)3410,000,00
3411Kamate za izdane trezorske zapise3411 
 

3412Kamate za izdane mjenice3412 
 

3413Kamate za izdane obveznice3413 
 

3419Kamate za ostale vrijednosne papire3419 
 

342Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428)3420,000,00
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada3421 
 

3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3422 
 

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3423 
 

3425Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove3425 
 

3426Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru3426 
 

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora3427 
 

3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti3428 
 

343Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)3430,000,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 
 

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule3432 
 

3433Zatezne kamate3433 
 

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 
 

35Subvencije (šifre 351+352+353)350,000,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512)3510,000,00
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru3511 
 

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru3512 
 

352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523)3520,000,00
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora3521 
 

3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora3522 
 

3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 
 

353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava353 
 
 
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+366+367+368+369)360,000,00
361Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612)3610,000,00
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama3611 
 

3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama3612 
 

362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622)3620,000,00
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3621 
 

3622Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3622 
 

363Pomoći unutar općeg proračuna (šifre 3631 do 3636)3630,000,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 
 

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632 
 

3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima3635 
 
 
3636Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima3636 
 
 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663)3660,000,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna3661 
 

3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna3662 
 

3663Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima3663 
 
 
367Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674)3670,000,00
3672Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja3672 
 

3673Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine3673 
 
 
3674Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova3674 
 
 
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682)3680,000,00
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3681 
 

3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3682 
 

369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694)3690,000,00 
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna3691 
 
 
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna3692 
 
 
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava3693 
 
 
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava3694 
 
 
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372)370,000,00
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715)3710,000,00
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3711 
 

3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3712 
 

3713Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru3713 
 

3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru3714 
 

3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava3715 
 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)3720,000,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 
 

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 
 

3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava3723 
 
 
38Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386)380,000,00
381Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813)3810,000,00
3811Tekuće donacije u novcu3811 
 

3812Tekuće donacije u naravi3812 
 

3813Tekuće donacije iz EU sredstava3813 
 
 
382Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824)3820,000,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3821 
 

3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima3822 
 

3823Kapitalne donacije iz EU sredstava3823 
 
 
3824Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima3824 
 
 
383Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835)3830,000,00
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831 
 

3832Penali, ležarine i drugo3832 
 

3833Naknade šteta zaposlenicima3833 
 

3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta3834 
 

3835Ostale kazne3835 
 

386Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865)3860,000,00
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru3861 
 

3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora3862 
 

3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima3863 
 

3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava3864 
 
 
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima3865 
 
 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdobljaZ001 
 


Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdobljaZ002 
 


Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z002-Z001)Z0030,000,00

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z001-Z002)Z0040,000,00

Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)Z0050,000,00

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)X0010,000,00

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)Y0010,000,00
92211Višak prihoda poslovanja – preneseni92211 
 

92221Manjak prihoda poslovanja – preneseni92221 
 

96Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni96 
 

9661Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga – nenaplaćeni9661 
 

9673Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza9673 
 

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine 
 
 
 
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)70,000,00
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712)710,000,00
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113)7110,000,00
7111Zemljište7111 
 

7112Rudna bogatstva7112 
 

7113Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine7113 
 

712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126)7120,000,00
7121Patenti7121 
 

7122Koncesije7122 
 

7123Licence7123 
 

7124Ostala prava7124 
 

7125Goodwill7125 
 

7126Ostala nematerijalna imovina7126 
 

72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726)720,000,00
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214)7210,000,00
7211Stambeni objekti7211 
 

7212Poslovni objekti7212 
 

7213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti7213 
 

7214Ostali građevinski objekti7214 
 

722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228)7220,000,00
7221Uredska oprema i namještaj7221 
 

7222Komunikacijska oprema7222 
 

7223Oprema za održavanje i zaštitu7223 
 

7224Medicinska i laboratorijska oprema7224 
 

7225Instrumenti, uređaji i strojevi7225 
 

7226Sportska i glazbena oprema7226 
 

7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene7227 
 

7228Vojna oprema7228 
 

723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234)7230,000,00
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu7231 
 

7232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu7232 
 

7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu7233 
 

7234Prijevozna sredstva u zračnom prometu7234 
 

724Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244)7240,000,00
7241Knjige7241 
 

7242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)7242 
 

7243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti7243 
 

7244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti7244 
 

725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252)7250,000,00
7251Višegodišnji nasadi7251 
 

7252Osnovno stado7252 
 

726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264)7260,000,00
7261Istraživanje rudnih bogatstava7261 
 

7262Ulaganja u računalne programe7262 
 

7263Umjetnička, literarna i znanstvena djela7263 
 

7264Ostala nematerijalna proizvedena imovina7264 
 

73Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 731)730,000,00
731Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifre 7311+7312)7310,000,00
7311Plemeniti metali i drago kamenje7311 
 

7312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti7312 
 

74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 741)740,000,00
741Prihodi od prodaje zaliha741 
 

4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)40,000,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412)410,000,00
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113)4110,000,00
4111Zemljište4111 
 

4112Rudna bogatstva4112 
 

4113Ostala prirodna materijalna imovina4113 
 

412Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126)4120,000,00
4121Patenti4121 
 

4122Koncesije4122 
 

4123Licence4123 
 

4124Ostala prava4124 
 

4125Goodwill4125 
 

4126Ostala nematerijalna imovina4126 
 

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)420,000,00
421Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214)4210,000,00
4211Stambeni objekti4211 
 

4212Poslovni objekti4212 
 

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 
 

4214Ostali građevinski objekti4214 
 

422Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)4220,000,00
4221Uredska oprema i namještaj4221 
 

4222Komunikacijska oprema4222 
 

4223Oprema za održavanje i zaštitu4223 
 

4224Medicinska i laboratorijska oprema4224 
 

4225Instrumenti, uređaji i strojevi4225 
 

4226Sportska i glazbena oprema4226 
 

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 
 

4228Vojna oprema4228 
 

423Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)4230,000,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu4231 
 

4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu4232 
 

4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu4233 
 

4234Prijevozna sredstva u zračnom prometu4234 
 

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244)4240,000,00
4241Knjige4241 
 

4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)4242 
 

4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti4243 
 

4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti4244 
 

425Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252)4250,000,00
4251Višegodišnji nasadi4251 
 

4252Osnovno stado4252 
 

426Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264)4260,000,00
4261Istraživanje rudnih bogatstava4261 
 

4262Ulaganja u računalne programe4262 
 

4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela4263 
 

4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264 
 

43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431)430,000,00
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312)4310,000,00
4311Plemeniti metali i drago kamenje4311 
 

4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti4312 
 

44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 441)440,000,00
441Rashodi za nabavu zaliha441 
 

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454)450,000,00
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 
 

452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi452 
 

453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima453 
 

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu454 
 


VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4)X0020,000,00

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)Y0020,000,00
92212Višak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni92212 
 

92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni92222 
 

97Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nenaplaćeni97 
 


UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7)X0670,000,00

UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4)Y0340,000,00

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034)X0040,000,00

UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067)Y0040,000,00
9221x, 9222xVišak prihoda – preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222)9221x, 9222x VP0,000,00
9221x, 9222xManjak prihoda – preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212)9221x, 9222x MP0,000,00
96, 97Obračunati prihodi – nenaplaćeni (šifre 96+97)96, 970,000,00
Primici i izdaci 
 
 
 
8Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)80,000,00
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818)810,000,00
811Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 8113 do 8116)8110,000,00
8113Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama8113 
 

8114Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU8114 
 

8115Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU8115 
 

8116Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU8116 
 

812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122)8120,000,00
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu8121 
 

8122Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu8122 
 

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 8132 do 8134)8130,000,00
8132Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru8132 
 

8133Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru8133 
 

8134Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru8134 
 

814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru814 
 

815Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158)8150,000,00
8153Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora8153 
 

8154Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora8154 
 

8155Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora8155 
 

8156Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama8156 
 

8157Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima8157 
 

8158Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama8158 
 

816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166)8160,000,00
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora8163 
 

8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima8164 
 

8165Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima8165 
 

8166Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima8166 
 

817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177)8170,000,00
8171Povrat zajmova danih državnom proračunu8171 
 

8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima8172 
 

8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima8173 
 

8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima8174 
 

8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u8175 
 

8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna8176 
 

8177Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna8177 
 

818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (šifre 8181 do 8183)8180,000,00
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni8181 
 

8182Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – inozemni8182 
 

8183Primici od povrata jamčevnih pologa8183 
 

82Primici od izdanih vrijednosnih papira (šifre 821+822+823+824)820,000,00
821Trezorski zapisi (šifre 8211+8212)8210,000,00
8211Trezorski zapisi – tuzemni8211 
 

8212Trezorski zapisi – inozemni8212 
 

822Obveznice (šifre 8221+8222)8220,000,00
8221Obveznice – tuzemne8221 
 

8222Obveznice – inozemne8222 
 

823Opcije i drugi financijski derivati (šifre 8231+8232)8230,000,00
8231Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni8231 
 

8232Opcije i drugi financijski derivati – inozemni8232 
 

824Ostali vrijednosni papiri (šifre 8241+8242)8240,000,00
8241Ostali vrijednosni papiri – tuzemni8241 
 

8242Ostali vrijednosni papiri – inozemni8242 
 

83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834)830,000,00
831Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8312 do 8314)8310,000,00
8312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru8312 
 

8313Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru8313 
 

8314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru8314 
 

832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru832 
 

833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8331+8332)8330,000,00
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora8331 
 

8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija8332 
 

834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342)8340,000,00
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora8341 
 

8342Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava8342 
 

84Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847)840,000,00
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416)8410,000,00
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija8413 
 

8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU8414 
 

8415Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU8415 
 

8416Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU8416 
 

842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424)8420,000,00
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru8422 
 

8423Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru8423 
 

8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru8424 
 

843Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru843 
 

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448)8440,000,00
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora8443 
 

8444Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora8444 
 

8445Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora8445 
 

8446Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija8446 
 

8447Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava8447 
 

8448Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija8448 
 

845Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456)8450,000,00
8453Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora8453 
 

8454Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika8454 
 

8455Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava8455 
 

8456Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika8456 
 

847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477)8470,000,00
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna8471 
 

8472Primljeni zajmovi od županijskih proračuna8472 
 

8473Primljeni zajmovi od gradskih proračuna8473 
 

8474Primljeni zajmovi od općinskih proračuna8474 
 

8475Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a8475 
 

8476Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna8476 
 

8477Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna8477 
 

85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (šifre 851+852+853+854)850,000,00
851Primici za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 8511+8512)8510,000,00
8511Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni8511 
 

8512Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni8512 
 

852Primici za obveznice (šifre 8521+8522)8520,000,00
8521Obveznice – tuzemne8521 
 

8522Obveznice – inozemne8522 
 

853Primici za opcije i druge financijske derivate (šifre 8531+8532)8530,000,00
8531Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni8531 
 

8532Opcije i drugi financijski derivati – inozemni8532 
 

854Primici za ostale vrijednosne papire (šifre 8541+8542)8540,000,00
8541Ostali tuzemni vrijednosni papiri8541 
 

8542Ostali inozemni vrijednosni papiri8542 
 

5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)50,000,00
51Izdaci za dane zajmove i depozite (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518)510,000,00
511Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 5113 do 5116)5110,000,00
5113Dani zajmovi međunarodnim organizacijama5113 
 

5114Dani zajmovi institucijama i tijelima EU5114 
 

5115Dani zajmovi inozemnim vladama u EU5115 
 

5116Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU5116 
 

512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122)5120,000,00
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu5121 
 

5122Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu5122 
 

513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 5132 do 5134)5130,000,00
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru5132 
 

5133Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru5133 
 

5134Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru5134 
 

514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru514 
 

515Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158)5150,000,00
5153Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora5153 
 

5154Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora5154 
 

5155Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora5155 
 

5156Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama5156 
 

5157Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima5157 
 

5158Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama5158 
 

516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166)5160,000,00
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora5163 
 

5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima5164 
 

5165Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima5165 
 

5166Dani zajmovi inozemnim obrtnicima5166 
 

517Dani zajmovi drugim razinama vlasti (šifre 5171 do 5177)5170,000,00
5171Dani zajmovi državnom proračunu5171 
 

5172Dani zajmovi županijskim proračunima5172 
 

5173Dani zajmovi gradskim proračunima5173 
 

5174Dani zajmovi općinskim proračunima5174 
 

5175Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u5175 
 

5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna5176 
 

5177Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna5177 
 

518Izdaci za depozite i jamčevne pologe (šifre 5181 do 5183)5180,000,00
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni5181 
 

5182Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni5182 
 

5183Izdaci za jamčevne pologe5183 
 

52Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (šifre 521+522+523+524)520,000,00
521Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 5211+5212)5210,000,00
5211Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni5211 
 

5212Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni5212 
 

522Izdaci za obveznice (šifre 5221+5222)5220,000,00
5221Obveznice – tuzemne5221 
 

5222Obveznice – inozemne5222 
 

523Izdaci za opcije i druge financijske derivate (šifre 5231+5232)5230,000,00
5231Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni5231 
 

5232Opcije i drugi financijski derivati – inozemni5232 
 

524Izdaci za ostale vrijednosne papire (šifre 5241+5242)5240,000,00
5241Ostali tuzemni vrijednosni papiri5241 
 

5242Ostali inozemni vrijednosni papiri5242 
 

53Izdaci za dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534)530,000,00
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5312 do 5314)5310,000,00
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru5312 
 

5313Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru5313 
 

5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru5314 
 

532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321)5320,000,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru5321 
 

533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5331+5332)5330,000,00
5331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5331 
 

5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija5332 
 

534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342)5340,000,00
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora5341 
 

5342Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava5342 
 

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547)540,000,00
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 5413 do 5416)5410,000,00
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija5413 
 

5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU5414 
 

5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU5415 
 

5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU5416 
 

542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424)5420,000,00
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru5422 
 

5423Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru5423 
 

5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru5424 
 

543Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431)5430,000,00
5431Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru5431 
 

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448)5440,000,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora5443 
 

5444Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora5444 
 

5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora5445 
 

5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija5446 
 

5447Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava5447 
 

5448Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija5448 
 

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456)5450,000,00
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora5453 
 

5454Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika5454 
 

5455Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava5455 
 

5456Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika5456 
 

547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477)5470,000,00
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna5471 
 

5472Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna5472 
 

5473Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna5473 
 

5474Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna5474 
 

5475Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a5475 
 

5476Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna5476 
 

5477Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna5477 
 

55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (šifre 551+552+553)550,000,00
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (šifre 5511+5512)5510,000,00
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji5511 
 

5512Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu5512 
 

552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (šifre 5521+5522)5520,000,00
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji5521 
 

5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu5522 
 

553Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (šifre 5531+5532)5530,000,00
5531Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji5531 
 

5532Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu5532 
 


VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5)X0030,000,00

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8)Y0030,000,00
92213Višak primitaka od financijske imovine – preneseni92213 
 

92223Manjak primitaka od financijske imovine – preneseni92223 
 


UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)X6780,000,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)Y3450,000,00

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)X0050,000,00

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)Y0050,000,00
9221-9222Višak prihoda i primitaka – preneseni (šifre ‘9221x,9222x VP’ – ‘9221x,9222x MP’ + 92213 – 92223)9221-92220,000,00
9222-9221Manjak prihoda i primitaka – preneseni (šifre ‘9221x,9222x MP’ – ‘9221x,9222x VP’ + 92223 – 92213)9222-92210,000,00

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + ‘9221-9222’ – Y005 – ‘9222-9221’)X0060,000,00

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + ‘9222-9221’ – X005 – ‘9221-9222’ )Y0060,000,00
19Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)19 
 

Obvezni analitički podaci 
 
 
 
11Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja11P 
 

11-dugov.Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne11-dugov. 
 

11-potraž.Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni11-potraž. 
 

11Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + ‘11-dugov.’ – ‘11-potraž.’)11K0,000,00

Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)Z006 
 


Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)Z007 
 


Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)Z008 
 


Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)Z009 
 

dio 611Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcijedio611 
 

61315Porez na korištenje javnih površina61315 
 

61451Porez na cestovna motorna vozila61451 
 

61453Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke61453 
 

63311Tekuće pomoći iz državnog proračuna63311 
 

63312Tekuće pomoći iz županijskih proračuna63312 
 

63313Tekuće pomoći iz gradskih proračuna63313 
 

63314Tekuće pomoći iz općinskih proračuna63314 
 

63321Kapitalne pomoći iz državnog proračuna63321 
 

63322Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna63322 
 

63323Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna63323 
 

63324Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna63324 
 

63414Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a63414 
 

63415Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna63415 
 

63416Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna63416 
 

63424Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a63424 
 

63425Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna63425 
 

63426Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna63426 
 

63612Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S63612 
 

63613Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan63613 
 

63622Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S63622 
 

63623Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan63623 
 

63711Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima63711 
 

63712Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima63712 
 

63713Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima63713 
 

63714Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima63714 
 

63715Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima63715 
 

63716Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima63716 
 

63717Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima63717 
 

63721Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima63721 
 

63722Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima63722 
 

63723Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima63723 
 

63724Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima63724 
 

63725Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima63725 
 

63726Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima63726 
 

63727Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima63727 
 

63728Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima63728 
 

63811Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava63811 
 

63812Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava63812 
 

63813Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava63813 
 

63814Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava63814 
 

63821Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava63821 
 

63822Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava63822 
 

63823Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava63823 
 

63824Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava63824 
 

64191Premije na izdane vrijednosne papire64191 
 

64371Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu64371 
 

64372Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima64372 
 

64373Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima64373 
 

64374Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima64374 
 

64375Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u64375 
 

64376Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna64376 
 

64377Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna64377 
 

65264Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično65264 
 

65265Dopunsko zdravstveno osiguranje65265 
 

65267Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete65267 
 

66341Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima66341 
 

66342Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima66342 
 

66343Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima66343 
 

31214Otpremnine31214 
 

31215Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj31215 
 

32121Naknade za prijevoz na posao i s posla32121 
 

32351Zakupnine za zemljišta32351 
 

32361Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika32361 
 

32371Autorski honorari32371 
 

32372Ugovori o djelu32372 
 

32377Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)32377 
 

32398Naknada za energetsku uslugu32398 
 
 
32911Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća32911 
 

32923Premije osiguranja zaposlenih32923 
 

34111Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji34111 
 

34112Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu34112 
 

34121Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti34121 
 

34122Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti34122 
 

34131Kamate za izdane obveznice u zemlji34131 
 

34132Kamate za izdane obveznice u inozemstvu34132 
 

34191Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji34191 
 

34192Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu34192 
 

34213Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija34213 
 

34214Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU34214 
 

34215Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU34215 
 

34216Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU34216 
 

34222Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru34222 
 

34223Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru34223 
 

34224Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru34224 
 

34233Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora34233 
 

34234Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora34234 
 

34235Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora34235 
 

34236Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija34236 
 

34237Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava34237 
 

34238Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija34238 
 

34273Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora34273 
 

34274Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika34274 
 

34275Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava34275 
 

34281Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna34281 
 

34282Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna34282 
 

34283Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna34283 
 

34284Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna34284 
 

34285Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a34285 
 

34286Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna34286 
 

34287Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna34287 
 

34341Diskont na izdane vrijednosne papire34341 
 

35231Subvencije poljoprivrednicima35231 
 

35232Subvencije obrtnicima35232 
 

36313Tekuće pomoći državnom proračunu36313 
 

36314Tekuće pomoći županijskim proračunima36314 
 

36315Tekuće pomoći gradskim proračunima36315 
 

36316Tekuće pomoći općinskim proračunima36316 
 

36317Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u36317 
 

36318Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna36318 
 

36319Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna36319 
 

36323Kapitalne pomoći državnom proračunu36323 
 

36324Kapitalne pomoći županijskim proračunima36324 
 

36325Kapitalne pomoći gradskim proračunima36325 
 

36326Kapitalne pomoći općinskim proračunima36326 
 

36327Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u36327 
 

36328Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna36328 
 

36329Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna36329 
 

36351Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima36351 
 

36352Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima36352 
 

36353Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima36353 
 

36354Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima36354 
 

36355Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima36355 
 

36356Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima36356 
 

36361Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima36361 
 

36362Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima36362 
 

36363Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima36363 
 

36364Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima36364 
 

36365Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima36365 
 

36366Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima36366 
 

36367Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima36367 
 

36631Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima36631 
 

36632Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima36632 
 

36811Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU36811 
 

36812Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36812 
 

36813Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36813 
 

36814Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36814 
 

36815Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava36815 
 

36816Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava36816 
 

36817Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava36817 
 

36818Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36818 
 

36819Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36819 
 

36821Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU36821 
 

36822Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36822 
 

36823Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36823 
 

36824Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36824 
 

36825Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava36825 
 

36826Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava36826 
 

36827Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava36827 
 

36828Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36828 
 

36829Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava36829 
 

37131Naknade za bolest i invaliditet37131 
 

37132Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu37132 
 

37139Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu37139 
 

37141Medicinske (zdravstvene) usluge37141 
 

37143Farmaceutski proizvodi37143 
 

37144Pomoć i njega u kući37144 
 

37149Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi37149 
 

37211Naknade za dječji doplatak37211 
 

37212Pomoć obiteljima i kućanstvima37212 
 

37213Pomoć osobama s invaliditetom37213 
 

37214Naknade za mirovine i dodatke – posebni propis37214 
 

37215Stipendije i školarine37215 
 

37216Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama37216 
 

37217Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad37217 
 

37218Pomoć nezaposlenim osobama37218 
 

37219Ostale naknade iz proračuna u novcu37219 
 

37221Sufinanciranje cijene prijevoza37221 
 

37222Pomoć i njega u kući37222 
 

37223Stanovanje37223 
 

37224Prehrana37224 
 

37229Ostale naknade iz proračuna u naravi37229 
 

38117Tekuće donacije građanima i kućanstvima38117 
 

38612Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru38612 
 

38613Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru38613 
 

38614Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru38614 
 

38615Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru38615 
 

38622Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora38622 
 

38623Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora38623 
 

38624Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora38624 
 

38625Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora38625 
 

38626Kapitalne pomoći zadrugama38626 
 

38631Kapitalne pomoći poljoprivrednicima38631 
 

38632Kapitalne pomoći obrtnicima38632 
 

38641Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava38641 
 

38642Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava38642 
 

38651Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima38651 
 

38652Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima38652 
 

38653Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima38653 
 

81212Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni81212 
 

81322Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni81322 
 

81332Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni81332 
 

81342Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni81342 
 

81411Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni81411 
 

81412Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni81412 
 

81532Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni81532 
 

81542Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni81542 
 

81552Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni81552 
 

81631Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni81631 
 

81632Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni81632 
 

81641Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – kratkoročni81641 
 

81642Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – dugoročni81642 
 

81711Povrat zajmova danih državnom proračunu – kratkoročni81711 
 

81712Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni81712 
 

81721Povrat zajmova danih županijskim proračunima – kratkoročni81721 
 

81722Povrat zajmova danih županijskim proračunima – dugoročni81722 
 

81731Povrat zajmova danih gradskim proračunima – kratkoročni81731 
 

81732Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni81732 
 

81741Povrat zajmova danih općinskim proračunima – kratkoročni81741 
 

81742Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni81742 
 

81751Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni81751 
 

81752Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni81752 
 

81761Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni81761 
 

81762Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni81762 
 

81771Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni81771 
 

81772Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni81772 
 

82412Ostali vrijednosni papiri – tuzemni – dugoročni82412 
 

84132Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija – dugoročni84132 
 

84142Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU – dugoročni84142 
 

84152Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU – dugoročni84152 
 

84162Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU – dugoročni84162 
 

84221Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni84221 
 

84222Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni84222 
 

84223Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru84223 
 

84232Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročni84232 
 

84242Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročni84242 
 

84243Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru84243 
 

84312Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročni84312 
 

84431Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni84431 
 

84432Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni84432 
 

84433Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora84433 
 

84442Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročni84442 
 

84452Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni84452 
 

84453Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora84453 
 

84461Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročni84461 
 

84462Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – dugoročni84462 
 

84463Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija84463 
 

84472Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročni84472 
 

84482Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročni84482 
 

84483Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija84483 
 

84532Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročni84532 
 

84542Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika – dugoročni84542 
 

84552Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava – dugoročni84552 
 

84711Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni84711 
 

84712Primljeni zajmovi od državnog proračuna – dugoročni84712 
 

84721Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – kratkoročni84721 
 

84722Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – dugoročni84722 
 

84731Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – kratkoročni84731 
 

84732Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – dugoročni84732 
 

84741Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – kratkoročni84741 
 

84742Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – dugoročni84742 
 

84751Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročni84751 
 

84752Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročni84752 
 

84761Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročni84761 
 

84762Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročni84762 
 

84771Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni84771 
 

84772Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni84772 
 

85412Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni85412 
 

51212Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni51212 
 

51322Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni51322 
 

51332Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni51332 
 

51342Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni51342 
 

51411Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni51411 
 

51412Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni51412 
 

51532Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni51532 
 

51542Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni51542 
 

51552Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni51552 
 

51631Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni51631 
 

51632Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni51632 
 

51641Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni51641 
 

51642Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni51642 
 

51711Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni51711 
 

51712Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni51712 
 

51721Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni51721 
 

51722Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni51722 
 

51731Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni51731 
 

51732Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni51732 
 

51741Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni51741 
 

51742Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni51742 
 

51751Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni51751 
 

51752Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni51752 
 

51761Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni51761 
 

51762Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni51762 
 

51771Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni51771 
 

51772Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni51772 
 

54132Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih54132 
 

54142Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih54142 
 

54152Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih54152 
 

54162Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih54162 
 

54221Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih54221 
 

54222Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih54222 
 

54223Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru54223 
 

54232Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih54232 
 

54242Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih54242 
 

54243Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru54243 
 

54312Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih54312 
 

54431Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih54431 
 

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih54432 
 

54433Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora54433 
 

54442Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih54442 
 

54452Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih54452 
 

54453Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora54453 
 

54461Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih54461 
 

54462Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih54462 
 

54463Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija54463 
 

54472Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih54472 
 

54482Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih54482 
 

54483Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija54483 
 

54532Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih54532 
 

54542Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih54542 
 

54552Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih54552 
 

54711Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih54711 
 

54712Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih54712 
 

54721Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih54721 
 

54722Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih54722 
 

54731Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih54731 
 

54732Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih54732 
 

54741Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih54741 
 

54742Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih54742 
 

54751Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih54751 
 

54752Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih54752 
 

54761Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih54761 
 

54762Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih54762 
 

54771Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih54771 
 

54772Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih54772 
 

55312Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne55312 
 

Obvezni dodatni podaci 
 
 
 
Račun iz rač. planaOPISŠifraStanje na kraju prethodne godineStanje na kraju izvještajnog razdobljaIndeks
(5/4)
123456
26224, 26233, 26244, 26314Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru26224, 26233, 26244, 26314 
 

26243Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru26243 
 

26453Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora26453 
 

26454Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora26454 
 

26463Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija26463 
 

26464, 26473, 26484, 26554, 26564Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika26464, 26473, 26484, 26554, 26564 
 

26483Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija26483 
 

26534Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora26534 
 
BILANCA

Račun iz Rač. planaOpis stavkeŠifraStanje 1. siječnjaStanje 31. prosincaIndeks
(5/4)
123456
 
IMOVINA (šifre 0+1)B0010,000,00-
0Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)00,000,00-
01Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)010,000,00-
011Materijalna imovina – prirodna bogatstva011 
 
-
012Nematerijalna imovina012 
 
-
019Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine019 
 
-
02Proizvedena dugotrajna imovina (šifre ‘021 i 02921’ + ‘022 i 02922’ + ‘023 i 02923’ + ‘024 i 02924’ + ‘025 i 02925’ + ‘026 i 02926’)020,000,00-
021 i 02921Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 – 02921)021 i 029210,000,00-
0211Stambeni objekti0211 
 
-
0212Poslovni objekti0212 
 
-
0213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti0213 
 
-
0214Ostali građevinski objekti0214 
 
-
02921Ispravak vrijednosti građevinskih objekata02921 
 
-
022 i 02922Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 – 02922)022 i 029220,000,00-
0221Uredska oprema i namještaj0221 
 
-
0222Komunikacijska oprema0222 
 
-
0223Oprema za održavanje i zaštitu0223 
 
-
0224Medicinska i laboratorijska oprema0224 
 
-
0225Instrumenti, uređaji i strojevi0225 
 
-
0226Sportska i glazbena oprema0226 
 
-
0227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene0227 
 
-
0228Vojna oprema0228 
 
-
02922Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme02922 
 
-
023 i 02923Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 – 02923)023 i 029230,000,00-
0231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu0231 
 
-
0232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu0232 
 
-
0233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu0233 
 
-
0234Prijevozna sredstva u zračnom prometu0234 
 
-
02923Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava02923 
 
-
024 i 02924Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 – 02924)024 i 029240,000,00-
0241Knjige0241 
 
-
0242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)0242 
 
-
0243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti0243 
 
-
0244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti0244 
 
-
02924Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti02924 
 
-
025 i 02925Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925)025 i 029250,000,00-
0251Višegodišnji nasadi0251 
 
-
0252Osnovno stado0252 
 
-
02925Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada02925 
 
-
026 i 02926Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 – 02926)026 i 029260,000,00-
0261Istraživanje rudnih bogatstava0261 
 
-
0262Ulaganja u računalne programe0262 
 
-
0263Umjetnička, literarna i znanstvena djela0263 
 
-
0264Ostala nematerijalna proizvedena imovina0264 
 
-
02926Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine02926 
 
-
03Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti03 
 
-
04Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049)040,000,00-
041Zalihe sitnog inventara i auto guma041 
 
-
042Sitni inventar i auto gume u upotrebi042 
 
-
049Ispravak vrijednosti sitnog inventara049 
 
-
05Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056)050,000,00-
051Građevinski objekti u pripremi051 
 
-
052Postrojenja i oprema u pripremi052 
 
-
053Prijevozna sredstva u pripremi053 
 
-
054Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi054 
 
-
055Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi055 
 
-
056Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi056 
 
-
06Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064)060,000,00-
061Zalihe za obavljanje djelatnosti061 
 
-
062Proizvodnja i proizvodi062 
 
-
063Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu063 
 
-
064Roba za daljnju prodaju064 
 
-
1Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)10,000,00-
11Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)110,000,00-
111Novac u banci (šifre 1111 do 1114)1110,000,00-
1111Novac na računu kod Hrvatske narodne banke1111 
 
-
1112Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka1112 
 
-
1113Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka1113 
 
-
1114Prijelazni račun1114 
 
-
112Izdvojena novčana sredstva112 
 
-
113Novac u blagajni113 
 
-
114Vrijednosnice u blagajni114 
 
-
12Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 – 125 + 129)120,000,00-
121Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212)1210,000,00-
1211Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama1211 
 
-
1212Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama1212 
 
-
122Jamčevni polozi122 
 
-
123Potraživanja od zaposlenih123 
 
-
124Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose124 
 
-
125Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo125 
 
-
129Ostala potraživanja129 
 
-
13Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139)130,000,00-
 
Zajmovi – tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+ 1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377)13X10,000,00-
1321Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu1321 
 
-
1332Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru1332 
 
-
1333Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru1333 
 
-
1334Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru1334 
 
-
1341Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru1341 
 
-
1353Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora1353 
 
-
1354Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora1354 
 
-
1355Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora1355 
 
-
1363Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora1363 
 
-
1364Zajmovi tuzemnim obrtnicima1364 
 
-
1371Zajmovi državnom proračunu1371 
 
-
1372Zajmovi županijskim proračunima1372 
 
-
1373Zajmovi gradskim proračunima1373 
 
-
1374Zajmovi općinskim proračunima1374 
 
-
1375Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u1375 
 
-
1376Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna1376 
 
-
1377Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna1377 
 
-
 
Zajmovi – inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358 +1365+1366)13X20,000,00-
1313Zajmovi međunarodnim organizacijama1313 
 
-
1314Zajmovi institucijama i tijelima EU1314 
 
-
1315Zajmovi inozemnim vladama u EU1315 
 
-
1316Zajmovi inozemnim vladama izvan EU1316 
 
-
1322Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu1322 
 
-
1356Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama1356 
 
-
1357Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima1357 
 
-
1358Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama1358 
 
-
1365Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima1365 
 
-
1366Zajmovi inozemnim obrtnicima1366 
 
-
139Ispravak vrijednosti danih zajmova139 
 
-
14Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149)140,000,00-
 
Vrijednosni papiri – tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461)14X10,000,00-
1411Čekovi1411 
 
-
1421Komercijalni i blagajnički zapisi1421 
 
-
1431Mjenice1431 
 
-
1441Obveznice1441 
 
-
1451Opcije i drugi financijski derivati1451 
 
-
1461Ostali vrijednosni papiri1461 
 
-
 
Vrijednosni papiri – inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462)14X20,000,00-
1412Čekovi1412 
 
-
1422Komercijalni i blagajnički zapisi1422 
 
-
1432Mjenice1432 
 
-
1442Obveznice1442 
 
-
1452Opcije i drugi financijski derivati1452 
 
-
1462Ostali vrijednosni papiri1462 
 
-
149Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira149 
 
-
15Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159)150,000,00-
 
Dionice i udjeli u glavnici – tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541)15X10,000,00-
1512Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru1512 
 
-
1513Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru1513 
 
-
1514Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1514 
 
-
1521Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru1521 
 
-
1531Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1531 
 
-
1541Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora1541 
 
-
 
Dionice i udjeli u glavnici – inozemni (šifre 1532+1542)15X20,000,00-
1532Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija1532 
 
-
1542Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava1542 
 
-
159Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici159 
 
-
16Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)160,000,00-
161Potraživanja za poreze161 
 
-
162Potraživanja za doprinose162 
 
-
163Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638)1630,000,00-
1631Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada1631 
 
-
1632Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1632 
 
-
1633Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna1633 
 
-
1634Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika1634 
 
-
1635Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije1635 
 
-
1636Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan1636 
 
-
1637Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima1637 
 
-
1638Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1638 
 
-
164Potraživanja za prihode od imovine164 
 
-
165Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade165 
 
-
166Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima166 
 
-
167Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza167 
 
-
168Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode168 
 
-
169Ispravak vrijednosti potraživanja169 
 
-
17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 – 179)170,000,00-
171Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine171 
 
-
172Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine172 
 
-
173Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti173 
 
-
174Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine174 
 
-
179Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu179 
 
-
19Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)190,000,00-
191Rashodi budućih razdoblja191 
 
-
192Nedospjela naplata prihoda192 
 
-
193Kontinuirani rashodi budućih razdoblja193 
 
-
 
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9)B0030,000,00-
2Obveze (šifre 23+24+25+26+29)20,000,00-
23Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239)230,000,00-
231Obveze za zaposlene231 
 
-
232Obveze za materijalne rashode232 
 
-
234Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343)2340,000,00-
2341Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire2341 
 
-
2342Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove2342 
 
-
2343Obveze za ostale financijske rashode2343 
 
-
235Obveze za subvencije235 
 
-
236Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima236 
 
-
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima237 
 
-
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći238 
 
-
239Ostale tekuće obveze239 
 
-
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine24 
 
-
25Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259)250,000,00-
 
Obveze za vrijednosne papire – tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+ 2561)25X10,000,00-
2511Obveze za čekove2511 
 
-
2521Obveze za trezorske zapise2521 
 
-
2531Obveze za mjenice2531 
 
-
2541Obveze za obveznice2541 
 
-
2551Obveze za opcije i druge financijske derivate2551 
 
-
2561Obveze za ostale vrijednosne papire2561 
 
-
 
Obveze za vrijednosne papire – inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+ 2562)25X20,000,00-
2512Obveze za čekove2512 
 
-
2522Obveze za trezorske zapise2522 
 
-
2532Obveze za mjenice2532 
 
-
2542Obveze za obveznice2542 
 
-
2552Obveze za opcije i druge financijske derivate2552 
 
-
2562Obveze za ostale vrijednosne papire2562 
 
-
259Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire259 
 
-
26Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2)260,000,00-
 
Obveze za kredite i zajmove – tuzemne (šifre 2622+2623+2624+2631+2643 +2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677)26X10,000,00-
2622Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru2622 
 
-
2623Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru2623 
 
-
2624Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2624 
 
-
2631Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru2631 
 
-
2643Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2643 
 
-
2644Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora2644 
 
-
2645Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora2645 
 
-
2653Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora2653 
 
-
2654Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika2654 
 
-
2671Obveze za zajmove od državnog proračuna2671 
 
-
2672Obveze za zajmove od županijskih proračuna2672 
 
-
2673Obveze za zajmove od gradskih proračuna2673 
 
-
2674Obveze za zajmove od općinskih proračuna2674 
 
-
2675Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a2675 
 
-
2676Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna2676 
 
-
2677Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna2677 
 
-
 
Obveze za kredite i zajmove – inozemne (šifre 2613+2614+2615+2616+2646+ 2647+2648+2655+2656)26X20,000,00-
2613Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija2613 
 
-
2614Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU2614 
 
-
2615Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU2615 
 
-
2616Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU2616 
 
-
2646Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija2646 
 
-
2647Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava2647 
 
-
2648Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija2648 
 
-
2655Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava2655 
 
-
2656Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika2656 
 
-
29Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292)290,000,00-
291Odgođeno plaćanje rashoda291 
 
-
292Naplaćeni prihodi budućih razdoblja292 
 
-
9Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 – 93 + 96 do 98)90,000,00-
91Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912)910,000,00-
911Vlastiti izvori (šifre 9111+9112)9110,000,00-
9111Vlastiti izvori iz proračuna9111 
 
-
9112Ostali vlastiti izvori9112 
 
-
912Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122)9120,000,00-
9121Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze9121 
 
-
9122Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze9122 
 
-
922Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222)9220,000,00-
9221Višak prihoda (šifre 92211 do 92213)92210,000,00-
92211Višak prihoda poslovanja92211 
 
-
92212Višak prihoda od nefinancijske imovine92212 
 
-
92213Višak primitaka od financijske imovine92213 
 
-
9222Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223)92220,000,00-
92221Manjak prihoda poslovanja92221 
 
-
92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine92222 
 
-
92223Manjak primitaka od financijske imovine92223 
 
-
93Obračunati rashodi poslovanja93 
 
-
96Obračunati prihodi poslovanja96 
 
-
97Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine97 
 
-
98Rezerviranja viška prihoda98 
 
-
99Izvanbilančni zapisi (=0)990,000,00-
991Izvanbilančni zapisi – aktiva (šifra 996)9910,000,00-
996Izvanbilančni zapisi – pasiva996 
 
-
Obvezni analitički podaci 
 
 
 
dio 13Potraživanja za dane zajmove – dospjeladio 13 D 
 
-
dio 13Potraživanja za dane zajmove – nedospjeladio 13 N 
 
-
dio 16Potraživanja za prihode poslovanja – dospjeladio 16 D 
 
-
dio 16Potraživanja za prihode poslovanja – nedospjeladio 16 N 
 
-
dio 17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – dospjeladio 17 D 
 
-
dio 17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – nedospjeladio 17 N 
 
-
12911Potraživanja za naknade koje se refundiraju12911 
 
-
12912Potraživanja za predujmove12912 
 
-
12913Potraživanja za dane predujmove za EU projekte12913 
 
-
12921Ostala nespomenuta potraživanja12921 
 
-
12931Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)12931 
 
-
12941Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun12941 
 
-
16371Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima16371 
 
-
16372Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima16372 
 
-
16373Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima16373 
 
-
16374Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima16374 
 
-
16375Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima16375 
 
-
16376Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima16376 
 
-
16377Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima16377 
 
-
16378Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima16378 
 
-
16631Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima16631 
 
-
16641Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima16641 
 
-
16642Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima16642 
 
-
16643Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima16643 
 
-
16721Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun16721 
 
-
dio 23Obveze za rashode poslovanja – dospjeledio 23 D 
 
-
dio 23Obveze za rashode poslovanja – nedospjeledio 23 N 
 
-
dio 24Obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjeledio 24 D 
 
-
dio 24Obveze za nabavu nefinancijske imovine – nedospjeledio 24 N 
 
-
dio 25Obveze za vrijednosne papire – dospjeledio 25 D 
 
-
dio 25Obveze za vrijednosne papire – nedospjeledio 25 N 
 
-
dio 26Obveze za kredite i zajmove – dospjeledio 26 D 
 
-
dio 26Obveze za kredite i zajmove – nedospjeledio 26 N 
 
-
23951Obveze za predujmove23951 
 
-
23952Obveze za depozite23952 
 
-
23953Obveze za jamčevine23953 
 
-
23954Ostale nespomenute obveze23954 
 
-
23955Obveze za naplaćene tuđe prihode23955 
 
-
23956Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika23956 
 
-
23957Obveze za EU predujmove23957 
 
-
23958Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun23958 
 
-
26223Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru26223 
 
-
26224Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru26224 
 
-
26233Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru26233 
 
-
26243Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru26243 
 
-
26244Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru26244 
 
-
26314Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru26314 
 
-
26433Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora26433 
 
-
26434Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora26434 
 
-
26443Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora26443 
 
-
26453Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora26453 
 
-
26454Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora26454 
 
-
26463Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija26463 
 
-
26464Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija26464 
 
-
26473Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava26473 
 
-
26483Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija26483 
 
-
26484Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija26484 
 
-
26534Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora26534 
 
-
26544Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika26544 
 
-
26554Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava26554 
 
-
26564Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika26564 
 
-IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojč. ozn. funk. klas.Opis stavkeŠifraOstvareno u izvještajnom razdoblju preth. godineOstvareno u izvještajnom razdoblju
tekuće godine
Indeks
(5/4)
123456
01Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)010,000,00-
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (šifre 0111 do 0113)0110,000,00-
0111Izvršna i zakonodavna tijela0111 
 
-
0112Financijski i fiskalni poslovi0112 
 
-
0113Vanjski poslovi0113 
 
-
012Inozemna ekonomska pomoć (šifre 0121+0122)0120,000,00-
0121Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji0121 
 
-
0122Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija0122 
 
-
013Opće usluge (šifre 0131 do 0133)0130,000,00-
0131Opće usluge vezane za službenike0131 
 
-
0132Sveukupno planiranje i statističke usluge0132 
 
-
0133Ostale opće usluge0133 
 
-
014Osnovna istraživanja014 
 
-
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge015 
 
-
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane016 
 
-
017Transakcije vezane za javni dug017 
 
-
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina018 
 
-
02Obrana (šifre 021 do 025)020,000,00-
021Vojna obrana021 
 
-
022Civilna obrana022 
 
-
023Inozemna vojna pomoć023 
 
-
024Istraživanje i razvoj obrane024 
 
-
025Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani025 
 
-
03Javni red i sigurnost (šifre 031 do 036)030,000,00-
031Usluge policije031 
 
-
032Usluge protupožarne zaštite032 
 
-
033Sudovi033 
 
-
034Zatvori034 
 
-
035Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost035 
 
-
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani036 
 
-
04Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)040,000,00-
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (šifre 0411+0412)0410,000,00-
0411Opći ekonomski i trgovački poslovi0411 
 
-
0412Opći poslovi vezani uz rad0412 
 
-
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (šifre 0421 do 0423)0420,000,00-
0421Poljoprivreda0421 
 
-
0422Šumarstvo0422 
 
-
0423Ribarstvo i lov0423 
 
-
043Gorivo i energija (šifre 0431 do 0436)0430,000,00-
0431Ugljen i ostala kruta mineralna goriva0431 
 
-
0432Nafta i prirodni plin0432 
 
-
0433Nuklearno gorivo0433 
 
-
0434Ostala goriva0434 
 
-
0435Električna energija0435 
 
-
0436Ostale vrste energije0436 
 
-
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (šifre 0441 do 0443)0440,000,00-
0441Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva0441 
 
-
0442Proizvodnja0442 
 
-
0443Građevinarstvo0443 
 
-
045Promet (šifre 0451 do 0455)0450,000,00-
0451Cestovni promet0451 
 
-
0452Promet vodnim putovima0452 
 
-
0453Željeznički promet0453 
 
-
0454Zračni promet0454 
 
-
0455Promet cjevovodima i ostali promet0455 
 
-
046Komunikacije046 
 
-
047Ostale industrije (šifre 0471 do 0474)0470,000,00-
0471Distribucija i skladištenje0471 
 
-
0472Hoteli i restorani0472 
 
-
0473Turizam0473 
 
-
0474Višenamjenski razvojni projekti0474 
 
-
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (šifre 0481 do 0487)0480,000,00-
0481Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad0481 
 
-
0482Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov0482 
 
-
0483Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija0483 
 
-
0484Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo0484 
 
-
0485Istraživanje i razvoj: Promet0485 
 
-
0486Istraživanje i razvoj: Komunikacije0486 
 
-
0487Istraživanje i razvoj: Ostale industrije0487 
 
-
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani049 
 
-
05Zaštita okoliša (šifre 051 do 056)050,000,00-
051Gospodarenje otpadom051 
 
-
052Gospodarenje otpadnim vodama052 
 
-
053Smanjenje zagađivanja053 
 
-
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika054 
 
-
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša055 
 
-
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani056 
 
-
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (šifre 061 do 066)060,000,00-
061Razvoj stanovanja061 
 
-
062Razvoj zajednice062 
 
-
063Opskrba vodom063 
 
-
064Ulična rasvjeta064 
 
-
065Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti065 
 
-
066Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani066 
 
-
07Zdravstvo (šifre 071+072+073+074+075+076)070,000,00-
071Medicinski proizvodi, pribor i oprema (šifre 0711 do 0713)0710,000,00-
0711Farmaceutski proizvodi0711 
 
-
0712Ostali medicinski proizvodi0712 
 
-
0713Terapeutski pribor i oprema0713 
 
-
072Službe za vanjske pacijente (šifre 0721 do 0724)0720,000,00-
0721Opće medicinske usluge0721 
 
-
0722Specijalističke medicinske usluge0722 
 
-
0723Zubarske usluge0723 
 
-
0724Paramedicinske usluge0724 
 
-
073Bolničke službe (šifre 0731 do 0734)0730,000,00-
0731Usluge općih bolnica0731 
 
-
0732Usluge specijalističkih bolnica0732 
 
-
0733Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo0733 
 
-
0734Usluge centara za njegu i oporavak0734 
 
-
074Službe javnog zdravstva074 
 
-
075Istraživanje i razvoj zdravstva075 
 
-
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani076 
 
-
08Rekreacija, kultura i religija (šifre 081 do 086)080,000,00-
081Službe rekreacije i sporta081 
 
-
082Službe kulture082 
 
-
083Službe emitiranja i izdavanja083 
 
-
084Religijske i druge službe zajednice084 
 
-
085Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije085 
 
-
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani086 
 
-
09Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)090,000,00-
091Predškolsko i osnovno obrazovanje (šifre 0911+0912)0910,000,00-
0911Predškolsko obrazovanje0911 
 
-
0912Osnovno obrazovanje0912 
 
-
092Srednjoškolsko obrazovanje (šifre 0921+0922)0920,000,00-
0921Niže srednjoškolsko obrazovanje0921 
 
-
0922Više srednjoškolsko obrazovanje0922 
 
-
093Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje093 
 
-
094Visoka naobrazba (šifre 0941+0942)0940,000,00-
0941Prvi stupanj visoke naobrazbe0941 
 
-
0942Drugi stupanj visoke naobrazbe0942 
 
-
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju095 
 
-
096Dodatne usluge u obrazovanju096 
 
-
097Istraživanje i razvoj obrazovanja097 
 
-
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane098 
 
-
10Socijalna zaštita (šifre 101+102+103+104+105+106+107+108+109)100,000,00-
101Bolest i invaliditet (šifre 1011+1012)1010,000,00-
1011Bolest1011 
 
-
1012Invaliditet1012 
 
-
102Starost102 
 
-
103Slijednici103 
 
-
104Obitelj i djeca104 
 
-
105Nezaposlenost105 
 
-
106Stanovanje106 
 
-
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima107 
 
-
108Istraživanje i razvoj socijalne zaštite108 
 
-
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane109 
 
-
 
Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)R10,000,00-IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Račun iz Rač. planaOpis stavkeŠifraIznos
povećanja
Iznos
smanjenja
12345
9151Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)91510,000,00
91511Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (šifre P001+P008)915110,000,00

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (šifre P002 do P007)P0010,000,00

Neproizvedena dugotrajna imovinaP002 
 

Proizvedena dugotrajna imovinaP003 
 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednostiP004 
 

Sitni inventar i auto gumeP005 
 

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremiP006 
 

Proizvedena kratkotrajna imovinaP007 
 

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (šifre P009 do P015)P008 
 

Novac u banci i blagajniP009 
 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostaloP010 
 

Potraživanja za dane zajmoveP011 
 

Vrijednosni papiriP012 
 

Dionice i udjeli u glavniciP013 
 

Potraživanja za prihode poslovanjaP014 
 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovineP015 
 
91512Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)915120,000,00

Promjene u obujmu nefinancijske imovine (šifre P017 do P022)P0160,000,00

Neproizvedena dugotrajna imovinaP017 
 

Proizvedena dugotrajna imovinaP018 
 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednostiP019 
 

Sitni inventar i auto gumeP020 
 

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremiP021 
 

Proizvedena kratkotrajna imovinaP022 
 

Promjene u obujmu financijske imovine (šifre P024 do P030)P0230,000,00

Novac u banci i blagajniP024 
 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostaloP025 
 

Potraživanja za dane zajmoveP026 
 

Vrijednosni papiriP027 
 

Dionice i udjeli u glavniciP028 
 

Potraživanja za prihode poslovanjaP029 
 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovineP030 
 
9152Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)91520,000,00
91521Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (šifre P031 do P034)915210,000,00

Obveze za rashode poslovanjaP031 
 

Obveze za nabavu nefinancijske imovineP032 
 

Obveze za vrijednosne papireP033 
 

Obveze za kredite i zajmoveP034 
 
91522Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)915220,000,00

Obveze za rashode poslovanjaP035 
 

Obveze za nabavu nefinancijske imovineP036 
 

Obveze za vrijednosne papireP037 
 
 
Obveze za kredite i zajmoveP038 
 

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz Rač. planaOpis stavkeŠifraIznos
1234
 
Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)V001 
 
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + ‘N dio 25, 26’)V0020, 00
 
Međusobne obveze subjekata općeg proračunaV003 
23Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)N230, 00
231Obveze za zaposleneN231 
232Obveze za materijalne rashodeN232 
234Obveze za financijske rashodeN234 
235Obveze za subvencijeN235 
236Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvimaN236 
237Obveze za naknade građanima i kućanstvimaN237 
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiN238 
239Ostale tekuće obvezeN239 
24Obveze za nabavu nefinancijske imovineN24 
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinu (šifre ‘N251, 253’ + N254 + N256 + ‘N262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267’ + ‘N261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656’)N dio 25, 260, 00
251, 253Obveze za čekove i mjeniceN251, 253 
254Obveze za obvezniceN254 
256Obveze za ostale vrijednosne papireN256 
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267Obveze za tuzemne kredite i zajmoveN262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267 
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmoveN261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656 
 
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + ‘P dio 25, 26’)V0040, 00
 
Međusobne obveze subjekata općeg proračunaV005 
23Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)P230, 00
231Obveze za zaposleneP231 
232Obveze za materijalne rashodeP232 
234Obveze za financijske rashodeP234 
235Obveze za subvencijeP235 
236Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvimaP236 
237Obveze za naknade građanima i kućanstvimaP237 
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiP238 
239Ostale tekuće obvezeP239 
24Obveze za nabavu nefinancijske imovineP24 
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinu (šifre ‘P251, 253’ + P254 + P256 + ‘P262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267’ + ‘P261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656’)P dio 25, 260, 00
251, 253Obveze za čekove i mjeniceP251, 253 
254Obveze za obvezniceP254 
256Obveze za ostale vrijednosne papireP256 
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267Obveze za tuzemne kredite i zajmoveP262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267 
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmoveP261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656 
 
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)V0060, 00
 
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + ‘D dio 25, 26’)V0070, 00
 
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)V0080, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaM001 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaM002 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaM003 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaM004 
23Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D238+D239)D230, 00
231Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)D2310, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD231A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD231B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD231C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD231D 
232Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)D2320, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD232A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD232B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD232C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD232D 
234Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)D2340, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD234A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD234B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD234C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD234D 
235Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)D2350, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD235A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD235B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD235C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD235D 
236Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)D2360, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD236A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD236B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD236C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD236D 
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)D2370, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD237A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD237B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD237C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD237D 
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)D 2380, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD238A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD238B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD238C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD238D 
239Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)D2390, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD239A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD239B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD239C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD239D 
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)D240, 00
 
a) Prekoračenje 1 do 60 danaD24A 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 danaD24B 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 danaD24C 
 
d) Prekoračenje preko 360 danaD24D 
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinu (šifre ‘D 251, 253’ + D254 + D256 + ‘D262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267’ + ‘D261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656’)D dio 25, 260, 00
251, 253Obveze za čekove i mjeniceD 251, 253 
254Obveze za obvezniceD254 
256Obveze za ostale vrijednosne papireD256 
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267Obveze za tuzemne kredite i zajmoveD262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267 
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmoveD261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656 
 
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + ‘ND dio 25, 26’)V0090, 00
 
Međusobne obveze subjekata općeg proračunaV010 
23Obveze za rashode poslovanjaND23 
24Obveze za nabavu nefinancijske imovineND24 
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinuND dio 25, 26