Izmjene i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

NN 37/2022 (23.3.2022.), Izmjene i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora

451

Na temelju članka 18. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11 i 126/21) i članka 18. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, broj 115/13, 64/18 i 67/19), Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je na sjednici održanoj 12. veljače 2022. uz suglasnost ministra pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

IZMJENE I DOPUNU TARIFE

O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

Članak 1.

U Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine«, broj 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15) dodaje se nova točka 3., koja glasi:

Sastav prijedloga za opoziv uvjetne osude – 50 bodova

Članak 2.

Tbr. 4. točka 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine«, broj 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15) mijenja se i glasi:

1. Obrana optuženog, obrana optužene pravne osobe, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenog kao tužitelja na dokaznom ročištu koje se održava pred sucem istrage, na sjednici pred optužnim vijećem, na pripremnom ročištu, te na raspravi pred sudovima, zastupanje na ročištima kod suca izvršenja kazne, zastupanje na sjednici vijeća na kojoj se nakon podnošenja optužnice odlučuje o određivanju, produljenju ili ukidanju istražnog zatvora, za prvi sat svakog dana rasprave:

– za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna do 3 godine zatvora 100 bodova

– za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 5 godina zatvora 200 bodova

– za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 10 godina zatvora 300 bodova

– za kaznena djela za koja je predviđena kazna preko 10 godina zatvora 400 bodova

– za obranu pred sudom nadležnim za prekršaje 50 bodova

– za obranu pred sudom nadležnim za prekršaje ako se uz izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršajnog djela, odnosno ako se može izreći kazna oduzimanja imovinske koristi nastala izvršenjem prekršajnog djela – odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1., u zavisnosti od vrijednosti oduzetog predmeta odnosno imovinske koristi.

– za obranu pravne osobe u kaznenom ili prekršajnom postupku protiv pravnih osoba, prema visini predviđene kazne za odgovornu osobu u toj pravnoj osobi.

– kada odvjetnika u kaznenom postupku za predstavnika pravne osobe postavi sud, pripada mu nagrada od 100 bodova za svaki dan rasprave, a ako ga postavi pravna osoba ima pravo na nagradu prema odredbi alineje 7 ovog tarifnog broja.

Ako rasprava traje dulje od jednog sata, za svaki sljedeći započeti sat odvjetniku pripada naknada od 50 bodova.

Članak 3.

Tbr. 5. točka 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine«, broj 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15) mijenja se i glasi:

1. Za žalbu okrivljenog protiv presude, privatnog tužitelja, oštećenog kao tužitelja, žalbu na rješenje kojim je odbijen prijedlog za izdvajanje iz spisa nezakonitih dokaza, žalbu na rješenje suca istrage o odbijanju prijedloga oštećenog kao tužitelja za provođenje dokaznih radnji ili istrage, žalbu na rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, te za žalbu protiv odluke o primjeni odgojno popravnih mjera, o primjeni mjera sigurnosti i o upućivanju u zavod za čuvanje i liječenje odvjetniku pripada ista nagrada kao po Tbr. 4., uvećana za 50 %.

Članak 4.

Tbr. 10. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine«, broj 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15) mijenja se i glasi:

1. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1., 3. i 6. s povećanjem od 25 %.

2. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova, kao i odgovora protiv tih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7. t. 2. odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 60 bodova.

3. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova, kao i odgovora protiv tih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7. t. 8. odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 30 bodova.

4. Za sastavljanje odgovora na žalbu, odgovora na prijedlog za dopuštenje revizije i odgovora na reviziju – nagrada po Tbr. 7. t. 1., 3. i 6.

Za sastavljanje odgovora na žalbu, odgovora na prijedlog za dopuštenje revizije i odgovora na reviziju u predmetima iz Tbr. 7. t. 2. i t. 8. – nagrada od 30 bodova.

5. Za sastavljanje žalbe protiv rješenja, odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6.

6. Za sastavljanje prijedloga za dopuštenje revizije i izvanrednih pravnih lijekova, odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. t. 1, 3. i 6., s povećanjem od 50 %.

Za sastavljanje prijedloga za dopuštenje revizije i izvanrednih pravnih lijekova u predmetima iz Tbr. 7. t. 2. i t. 8. ove Tarife odvjetniku pripada nagrada u visini od 80 bodova.

7. Za odgovore na izvanredne pravne lijekove, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., odnosno nagrada po Tbr. 5. st. 2.

Članak 5.

Tbr. 39. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine«, broj 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15) mijenja se i glasi:

Tbr. 39

Odvjetnik i stranka mogu ugovoriti visinu nagrade za odvjetnički rad. Ugovor je valjan samo ako je zaključen u pismenoj formi. Ugovor ne obvezuje sud kod dosuđivanja troška stranci koja je uspjela u sporu.

1. U svim pravnim stvarima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad na bazi satnice prilikom čega nisu vezani odredbom iz Tbr. 34.

2. U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, koje će za stranku poduzeti. Gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30 % od ukupno ostvarenog uspjeha.

Članak 6.

Ove izmjene i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 12881/2021-1

Zagreb, 12. veljače 2022.

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Josip Šurjak, v. r.