Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NN 38/2022 (25.3.2022.), Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

455

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s točkama III. i VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKATA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske proglašava projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske sljedeće projekte:

1. projekt »Potpora radu Sveučilišta u Mostaru«, Sveučilišta u Mostaru

2. projekt »Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici«, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji

3. projekt »Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji«, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji

4. projekt »Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu«, Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj

5. projekt »Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu«, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore

6. projekt »Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog«, Hrvatskog štamparskog društva iz Gradišća, Republika Austrija.

II.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21.), na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za realizaciju projekata iz točke I. ove Odluke u 2022. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 kuna.

Pojedinačnim ugovorima o financijskoj potpori utvrdit će se visina dodijeljenih sredstava, te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

III.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će s korisnicima potpore, iz točke I. ove Odluke, odnosno sa Sveučilištem u Mostaru, s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji, s Hrvatskom državnom samoupravom u Mađarskoj, s Hrvatskim nacionalnim vijećem Crne Gore i s Hrvatskim štamparskim društvom iz Gradišća, Republika Austrija, potpisati ugovore o financijskoj potpori.

IV.

Zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da Popis strateških projekata od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavi na svojim mrežnim stranicama.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/68

Urbroj: 50301-21/21-22-3

Zagreb, 23. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.