Pravilnik o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

NN 38/2022 (25.3.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Ministarstvo poljoprivrede

472

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA NABAVU MINERALNOG GNOJIVA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/81, urbroj: 50301-05/31-22-1 od 9. ožujka 2022. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) prihvatljiva kultura je bilo koja poljoprivredna kultura iz sljedećih skupina kultura: ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje i ljekovito bilje.

(2) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena proizvođačima jedne ili više prihvatljivih kultura.

(3) korisnik potpore je poljoprivredni proizvođač koji se bavi proizvodnjom jedne ili više prihvatljivih kultura i ostvario je pravo na potporu iz Programa.

Potpora

Članak 4.

(1) Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva te 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika potpore.

(2) U slučaju da ukupno podneseni zahtjevi za potporu iz Programa i ovoga Pravilnika prelaze iznos maksimalno raspoloživih sredstava Programa jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 5.

(1) Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

(2) Najmanja ukupna prihvatljiva površina pod jednom ili više prihvatljivih kultura iznosi 1,0 ha.

(3) Potpora iz Programa i ovoga Pravilnika dodjeljuje se za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 6.

(1) Zahtjev za potporu iz Programa i ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

(2) Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva«.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– dokaz o kupnji mineralnog gnojiva izdan u razdoblju od 1. listopada 2021. godine do dana podnošenja Zahtjeva

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili

– popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

(4) Prihvatljivi dokaz o kupnji mineralnog gnojiva iz stavka 3. alineje 1. ovoga članka je:

– R1 ili R2 račun i/ili

– originalni maloprodajni račun na ime podnositelja zahtjeva i/ili

– originalni maloprodajni račun i otpremnica/izdatnica na ime podnositelja zahtjeva.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u razdoblju od 1. travnja 2022. godine do 15. svibnja 2022. godine.

(6) Obrasce iz stavka 3. alineje 2. i 3. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola

Članak 7.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi podneseni nakon roka propisanog u članku 6. stavku 5. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja sukladno članku 6. ovoga Pravilnika i/ili da nije priložena potrebna dokumentacija propisana u članku 6. ovoga Pravilnika podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(5) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu s člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 6. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi.

Žalbe

Članak 8.

Na odluke iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Povrat potpore

Članak 9.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/34

Urbroj: 525-07/0160-22-1

Zagreb, 23. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.