Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma

NN 38/2022 (25.3.2022.), Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

474

Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se minimalno vrijeme otvorenosti aerodroma za koje je izdana Svjedodžba aerodroma.

(2) Minimalno vrijeme otvorenosti odnosi se na razdoblje od 27. ožujka 2022. do 29. listopada 2022.

(3) Aerodromi iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Zračna luka Brač

2. Zračna luka Dubrovnik

3. Zračna luka Franjo Tuđman

4. Zračna luka Lošinj

5. Zračna luka Osijek

6. Zračna luka Pula

7. Zračna luka Rijeka

8. Zračna luka Split

9. Zračna luka Zadar.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) aerodrom – određeno područje (uključujući sve zgrade, instalacije i opremu) na zemlji ili na vodi, nepokretnoj strukturi uz obalu ili plutajućoj strukturi, namijenjeno u cijelosti ili djelomično za kretanje, slijetanje, uzlijetanje i boravak zrakoplova

2) vrijeme – mjesno vrijeme

3) vrijeme otvorenosti – vrijeme od početka do završetka rada aerodromskih službi utvrđenih propisima

4) Svjedodžba aerodroma – svjedodžba izdana sukladno:

a) Uredbi Komisije (EU) br. 139/2014 od 12. veljače 2014. o utvrđivanju zahtjeva i administrativnih postupaka u vezi s aerodromima (SL L 44, 14. 2. 2014.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/2148 оd 8. listopada 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 139/2014 u pogledu sigurnosti uzletno--sletnih staza i zrakoplovnih podataka (SL L 428, 18. 12. 2020.), i pripadajućim dokumentima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) ili

b) Članku 75. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članku 4. Pravilnika o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma (»Narodne novine«, broj 14/16).

Vrijeme otvorenosti

Članak 3.

(1) Aerodromi iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika moraju biti otvoreni:

Tablica 1-1. Vrijeme otvorenosti aerodroma

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, operator aerodroma može, uslijed okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19, odrediti drugačije vrijeme otvorenosti od onog naznačenog u Tablici 1-1, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa. Operator aerodroma obavezan je drugačije vrijeme otvorenosti objaviti na način uobičajen u zračnom prometu.

Otvorenost izvan naznačenog vremena otvorenosti

Članak 4.

Zračna luka Brač bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Zračne luke Brač minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta na e-mail: ppr@airport-brac.hr.

Članak 5.

(1) Zračna luka Dubrovnik bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 za sve letove kojima je usuglašen red letenja sukladno Uredbi Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22. 1. 1993), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/250 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog oslobođenja od pravilâ o iskorištavanju slotova u zračnim lukama Unije zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 58, 19. 2. 2021.) i IATA kalendaru aktivnosti koji se odnosi na regulirane zračne luke.

(2) Zračna luka Dubrovnik bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 samo uz suglasnost Zračne luke Dubrovnik na zahtjev predan putem SITA komunikacijskog sustava na adresu DBVAPXH ili na e-mail: stationmanager@airport-dubrovnik.hr minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

Članak 6.

Zračna luka Lošinj bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Zračnog pristaništa Mali Lošinj minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta na jedan od načina kako slijedi:

1. tel. +385 (0) 51 231 666,

2. faks: +385 (0) 51 235 148 ili

3. e-mail: info@airportmalilosinj.hr.

Članak 7.

Zračna luka Osijek bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev predan u radnom vremenu Zračne luke Osijek na e-mail: opc@osijek-airport.hr minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

Članak 8.

Zračna luka Pula bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev predan putem SITA komunikacijskog sustava na adresu PUYAPXH i/ili e-mail: operations@airport-pula.hr minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

Članak 9.

Zračna luka Rijeka bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev:

1. predan u radnom vremenu Zračne luke Rijeka devedeset (90) minuta prije leta putem SITA komunikacijskog sustava na adresu RJKAPXH, e-mail: operations@rijeka-airport.hr ili faks: +385 (0) 51 841 236

2. predan izvan radnog vremena Zračne luke Rijeka na e-mail: operations@rijeka-airport.hr ili na sljedeće brojeve: mob: +385 99 265 5655, mob: +385 99 267 5581 uz potvrdu operativne službe Zračne luke Rijeka.

Članak 10.

Zračna luka Split bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 samo uz suglasnost Zračne luke Split na zahtjev predan putem SITA komunikacijskog sustava na adresu SPUAPXH do dvadeset i jedan (21) sat.

Članak 11.

Zračna luka Zadar bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev koji se treba podnijeti putem SITA komunikacijskog sustava na adresu ZADAPXH ili na e-mail: groundops@zadar-airport.hr do dvadeset i jedan (21) sat.

Stupanje na snagu

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma (»Narodne novine«, broj 117/21).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se u razdoblju navedenom u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/21-01/34

Urbroj: 530-07-1-1-22-8

Zagreb, 18. ožujka 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.