Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN 39/2022 (30.3.2022.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

HRVATSKI SABOR

477

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. ožujka 2022.

Klasa: 011-02/22-02/29
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. ožujka 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Članak 1.

U Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18.) članak 171. mijenja se i glasi:

»(1) Uvid u podatke iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona ostvaruje se ili neposrednim uvidom ili izdavanjem izvadaka, ispisa, prijepisa i potvrda.

(2) Za izdavanje izvadaka, ispisa, prijepisa i potvrda iz evidencija u kojima se vode podaci iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona te ostvarenje uvida u podatke ne naplaćuju se stvarni troškovi.

(3) Za pristup i korištenje podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup podacima ne naplaćuju se stvarni troškovi.

(4) Za izdavanje podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, kada se pristup njima i njihovo korištenje ne ostvaruju putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup podacima, stvarni troškovi se naplaćuju.

(5) Za izvođenje određenih tehničkih radnji po zahtjevu stranaka stranka plaća stvarne troškove.

(6) Sredstva ostvarena naplatom stvarnih troškova prihod su državnog proračuna.

(7) Za ponovnu uporabu podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se propisi kojima se uređuje ponovna uporaba informacija.

(8) Uvjete korištenja podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona propisuje glavni ravnatelj pravilnikom.

(9) Tehničke radnje koje se obavljaju u postupku izdavanja podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona te visinu stvarnih troškova za izvođenje tehničkih radnji i za izdavanje podataka iz stavka 4. ovoga članka propisuje glavni ravnatelj pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 172. stavku 3. riječ: »evidencija« zamjenjuje se riječima: »stavka 2. ovoga članka«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim javnopravnim tijelima za izdavanje podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona stvarni troškovi se ne naplaćuju kada te podatke koriste u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »te obavljanje tehničkih radnji iz članka 171. stavka 9. ovoga Zakona«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18.) riječ: »ravnatelj« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »glavni ravnatelj« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Pravilnik iz članka 1. ovoga Zakona donijet će glavni ravnatelj najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 1., 2. i 3., članka 4. stavaka 3. i 4., članka 5. stavka 1. i članaka 6. do 20. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/18.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/15

Zagreb, 25. ožujka 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.