Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 39/2022 (30.3.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

478

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. ožujka 2022.

Klasa: 011-02/22-02/28
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. ožujka 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19. i 138/20.) u članku 1. stavku 3. podstavku 3. iza riječi: »ovoga Zakona« briše se zarez i stavlja točka.

Podstavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki 2. podtočki a) riječi: »stavaka 3., 4. i 10.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 4.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 6. točki a) riječi: »stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3. točke a)«.

U točki h) riječi: »stavka 10.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 3. riječi: »točke 31.« zamjenjuju se riječima: »točke 39.«.

Članak 5.

U članku 30. stavku 8. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 6.

U članku 31. stavku 2. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 7.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) PDV se obračunava i plaća po stopi od 25%.

(2) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) sve vrste kruha,

b) sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,

c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,

d) lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode,

e) medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane općim aktom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

f) kinoulaznice, ulaznice za koncerte, sportska događanja i kulturna događanja, osim onih iz članka 39. stavka 1. točke n) ovoga Zakona,

g) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,

h) znanstvene časopise,

i) dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

j) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, maslac i margarin,

k) isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

l) isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

m) isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi,

n) isporuku žive ribe,

o) isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,

p) isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica,

r) isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće,

s) isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova,

t) isporuku svježih jaja peradi, u ljusci,

u) sadnice i sjemenje,

v) gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode,

z) proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.

(3) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,

b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka koji izlaze periodično, osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koji se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,

c) dječje sjedalice za automobile i dječje pelene,

d) menstrualne potrepštine,

e) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu,

f) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku,

g) isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke,

h) ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku,

i) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu,

j) urne i ljesove,

k) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo,

l) pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljskom objektu i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu.

(4) Iznimno od stavka 3. točke g) ovoga članka, na isporuke prirodnog plina, uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023., PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s primjenom snižene stope PDV-a te što se smatra pripremanjem i usluživanjem jela i slastica u ugostiteljskom objektu i izvan ugostiteljskog objekta, koristeći za isporuku dobara iz stavka 2. točaka j) do z) i stavka 3. točaka g) i h) ovoga članka Kombiniranu nomenklaturu (KN) iz Priloga I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/1987.«.

Članak 8.

U članku 44. stavku 1. točki 20. iza riječi: »dokumenata,« dodaje se riječ: »predmeta,«.

Članak 9.

U članku 78. stavku 1. točki 2. iza riječi: »stavka 3.« dodaju se riječi: »točke a)«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »i 2.« brišu se.

Dosadašnji stavci 4. do 9. postaju stavci 3. do 8.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 9., riječi: »stavku 9.« zamjenjuju se riječima: »stavku 8.«, a riječi: »stavak 9.« zamjenjuju se riječima: »stavak 8.«.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 10.

U dosadašnjem stavku 12., koji postaje stavak 11., riječi: »stavka 9.« zamjenjuju se riječima: »stavka 8.«.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 12.

Članak 10.

U članku 79. stavku 12. točki 7. riječi: »stavkom 8.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 7.«.

Članak 11.

U članku 85. stavku 2. točki c) riječi: »stavaka 3., 4. i 10.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 4.«.

U točki d) riječi: »stavaka 3., 4. i 10.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 4.«.

Članak 12.

U članku 125.j točki f) riječi: »posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici,« zamjenjuju se riječima: »posebnih postupaka oporezivanja iz članaka 119.a, 125.b i 125.hb ovoga Zakona,«.

Članak 13.

U članku 127. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka ne predstavljaju povredu porezne tajne.«.

Članak 14.

U članku 131. stavku 1. točki 6. riječi: »stavci 1., 2. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavci 1. i 3.«.

U točki 7. riječi: »stavak 6.« zamjenjuju se riječima: »stavak 5.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21. i 73/21.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 16.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022., osim članka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2022.

Klasa: 022-02/22-01/14

Zagreb, 25. ožujka 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Hrvoje Arbutina, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori, Jasna Bogovac, Irena Klemenčić
ožujak 2022.