Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

NN 39/2022 (30.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

480

Na temelju članka 157. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19. i 84/21.) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 9/20.) u članku 9. točki 5. iza riječi: »deponiju« dodaje se riječ: »i«.

U točki 6. riječ: »analiza« zamjenjuje se riječju: »analizu«, iza riječi: »primjenjivo« stavlja se točka, a riječ: »i« briše se.

Točka 7. briše se.

Članak 2.

U članku 10. točki 4. iza riječi: »deponiju« dodaje se riječ: »i«.

U točki 5. iza riječi: »vađenje« stavlja se točka, a riječ: »i« briše se.

Točka 6. briše se.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. točki 5. iza riječi: »primjenjivo« dodaje se riječ: »i«.

U točki 6. iza riječi: »primjenjivo« stavlja se točka, a riječ: »i« briše se.

Točka 7. briše se.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. točki 2. iza riječi: »radovi« dodaje se riječ: »i«.

U točki 3. iza riječi: »primjenjivo« stavlja se točka, a riječ: »i« briše se.

Točka 4. briše se.

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. točki 5. iza riječi: »primjenjivo« dodaje se riječ: »i«.

U točki 6. iza riječi: »primjenjivo« stavlja se točka, a riječ: »i« briše se.

Točka 7. briše se.

Članak 6.

U članku 20. podstavku 4. iza riječi: »primjenjivo« dodaje se riječ: »i«.

U podstavku 5. iza riječi: »proveden« stavlja se točka, a riječ: »i« briše se.

Podstavak 6. briše se.

Članak 7.

U članku 36. stavku 1. podstavku 6. iza riječi: »taj sustav« dodaje se riječ: »i«.

U podstavku 7. iza riječi: »proveden« stavlja se točka, a riječ: »i« briše se.

Podstavak 8. briše se.

Članak 8.

U Prilogu II. točki B. podstavku 5. iza riječi: »(broj i nazivi knjiga)« dodaje se riječ: »i«.

U podstavku 6. iza riječi: »Hrvatskih voda« stavlja se točka, a riječ: »te« briše se.

Podstavak 7. briše se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/21-01/477

Urbroj: 517-09-1-3-1-22-1

Zagreb, 23. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.