Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državnog ispita

NN 39/2022 (30.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državnog ispita

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

481

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju državnog ispita (»Narodne novine«, broj: 70/20 i 29/21) u članku 2. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke od 5. do 15. postaju točke od 4. do 14.

Članak 2.

U članku 8. dodaju se novi članci 2. i 3. koji glase:

»Ministar pravosuđa i uprave imenuje voditelje stručnih radnih skupina iz reda članova stručne radne skupine za određeni predmet ispitivanja.

Voditelj stručne radne skupine odgovoran je za organizaciju rada stručne radne skupine.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. iza riječi: »istoga« briše se zarez i riječi: »a izvršitelj obrade podataka je FINA«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 12. riječi: »uz tehničku i programsku podršku od strane FINE« brišu se.

Članak 5.

U članku 45. riječi: »stupa na snagu 1. travnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »stupa na snagu 1. studenoga 2022.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/62

Urbroj: 514-08-01-03/01-22-08

Zagreb, 9. ožujka 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.