Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

NN 39/2022 (30.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

482

Na temelju članka 22. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Članak 1.

U Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/15, 109/16 i 47/17) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili osoba sudjeluje u priznatom državnom ili regionalnom obrazovnom programu razmjene učenika koje je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje ili u obrazovnom projektu koji vodi obrazovna ustanova

2. ako osoba ima odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, privremeni boravak iz humanitarnih razloga, privremeni boravak u druge svrhe, privremeni boravak osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a ili odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište,

3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski predstavnik strane države u Hrvatskoj;

4. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj međunarodne zaštite;

5. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.«

U stavku 2. riječi: »Europske unije« zamjenjuju se riječima: »Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za kandidate koji su u najmanje prethodna tri razreda polazili međunarodni program, a nastavljaju svoje obrazovanje u istom međunarodnom programu, pri upisu u I. razred srednje škole ne primjenjuju se elementi i kriteriji propisani ovom pravilnikom.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječ: »Troškove« zamjenjuje se riječima: »Odluku o troškovima«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »škola« dodaje se zarez i riječi: »osim za kandidate iz stavka 2. ovoga članka«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. broj: »3« zamjenjuje se brojem: »4«.

Članak 3.

Naziv poglavlja iznad članka 6. »II. ELEMENTI VREDNOVANJA« zamjenjuje se nazivom: »II. ELEMENTI VREDNOVANJA I UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Za upis u I. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se zajednički, dodatan i poseban element.

(2) Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi bodovanja zajedničkoga i dodatnoga elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pri utvrđivanju ljestvice poretka kandidatima pripadnicima romske nacionalne manjine i kandidatima bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi uz zajednički i dodatni element vrednovanja boduje se i element vrednovanja sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.

(4) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova na temelju stavka 2. i 3. ovoga članka, kandidati se upisuju u skladu s člancima 9., 10., 11., 12. i 14. ovoga Pravilnika.

(5) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova na temelju stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka upisuje se kandidat koji ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova na temelju stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka i ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja upisuju se svi kandidati.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Srednje škole mogu provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika te nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis, a jedan koji samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi.«

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi: »obrazloženi prijedlog kojime dokazuju uvjet postavljen u stavku 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječju: »zahtjev«.

U stavku 4. riječi: »kraja prvoga polugodišta« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka«.

U stavku 5. broj: »5« zamjenjuje se brojem: »10«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničko i dodatnog elementa vrednovanja upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz provjere posebnih znanja.«

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz provjere posebnih znanja, upisuje se onaj kandidat koji ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja.

(9) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz provjere posebnih znanja te ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja, upisuju se svi kandidati.

(10) Kandidati s teškoćama u razvoju koji imaju rješenje o primjerenome programu obrazovanja, a koji pristupaju provjeri posebnih znanja iz stavka 1. ovoga članka, imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. riječi: »crtanjem olovkom ili ugljenom te slikanjem (tempera, gvaš ili akvarel)« zamjenjuju se riječima: »jednom od likovnih tehnika koju određuje srednja škola«.

U stavku 2. riječi: »,dodatnog i posebnog« zamjenjuju se riječima: »i dodatnog«.

U stavku 3. iza riječi: »kandidata« dodaju se riječi: »na zadnjem mjestu ljestvice poretka«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izražavanje, upisuju se onaj kandidat koji ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja.

(5) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa i imaju isti broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izražavanje te ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja upisuju se svi kandidati.«

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – zajednički i dodatni element vrednovanja;«.

U stavku 1. riječi: »Na takav način moguće je steći najviše 260 bodova.« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »kandidata« dodaju se riječi: »na zadnjem mjestu ljestvice poretka«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»(4) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz provjere glazbene darovitosti, upisuju se onaj kandidat koji ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja.

(5) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz provjere glazbene darovitosti te ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja upisuju se svi kandidati.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – zajednički i dodatni element vrednovanja;«.

U stavku 1. riječi: »Na takav način moguće je steći najviše 200 bodova.« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »kandidata« dodaju se riječi: »na zadnjem mjestu ljestvice poretka«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz provjere plesne darovitosti, upisuju se onaj kandidat koji ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja.

(5) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz provjere plesne darovitosti te ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja upisuju se svi kandidati.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 9.

U članku 14. stavku 2. podstavku 2. broj: »7« zamjenjuje se brojem: »5«.

U stavku 2. riječi: »,dodatnog i posebnog« zamjenjuju se riječima: »i dodatnog«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničko i dodatnog elementa vrednovanja upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz kriterija sportske uspješnosti.

(7) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz kriterija sportske uspješnosti, upisuju se onaj kandidat koji ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja.

(8) Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz kriterija sportske uspješnosti te ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja upisuju se svi kandidati.«

Članak 10.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako:

– ima zdravstvene teškoće;

– živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima.«

Članak 11.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama je kandidat koji je osnovno obrazovanje završio po redovitome nastavnom planu i programu, a kojem su zdravstvene teškoće mogle utjecati na postizanje rezultata tijekom prethodnog razdoblja.«.

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi: »dodatnih bodova« zamjenjuju se riječima: »prava na poseban element vrednovanja«.

U podstavku 1. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »šest«, a riječi: »težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja,« zamjenjuje se riječima: »zdravstvenim teškoćama koje su mogle utjecati na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja«.

Članak 12.

U članku 20. stavak 1. briše se.

U stavku 2. riječi: »iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a«, a podstavak 5. briše se.

U stavku 3. podstavak 5. briše se.

Članak 13.

Naslov iznad članka 21. »Vrednovanje uspjeha kandidata na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine«, te se dodaje naziv poglavlja: »V.a VREDNOVANJE KANDIDATA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE I KANDIDATA BEZ RODITELJSKE SKRBI«

Članak 14.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a upisuje se na temelju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.

(2) Kandidatu koji je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.

(3) Za ostvarivanje dodatnih bodova iz stavka 1. ovoga članka kandidat prilaže potvrdu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika ili rodni list jednog od roditelja/skrbnika ili izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika)

(4) Za ostvarivanje dodatnih bodova iz stavka 2. ovoga članka kandidat prilaže potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

(5) Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava od prava propisanih stavcima 1. i 2. ovoga članka, koje je za njega najpovoljnije.«

Članak 15.

U nazivu poglavlja iznad članka 23. iza riječi RAZVOJU dodaje se zarez i riječi: »ODNOSNO TEŽIM ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA«

Članak 16.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat s teškoćama u razvoju, odnosno težim zdravstvenim teškoćama, a koje su utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, je kandidat koji je osnovnu školu ili dio osnovnoškolskog obrazovanja završio prema rješenju nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) o primjerenom programu obrazovanja.

U stavku 5. podstavku 2. riječi: »pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga)« zamjenjuju se riječima: »šest, a najmanje tri srednjoškolska programa obrazovanja sukladno određenom primjerenom programu obrazovanja u rješenju«, a riječi: »i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali« zamjenjuje se riječima: »koje su utjecale«.

Članak 17.

U članku 24. stavku 2. riječi: »kraja prvoga polugodišta prvoga razreda« zamjenjuju se riječima: »30. rujna tekuće školske godine«.

Članak 18.

U članku 26. stavku 1. riječi: »kraja prvoga polugodišta prvoga razreda« zamjenjuju se riječima: »30. rujna tekuće školske godine«.

U stavku 2. riječi: »na web adresi www.minpo.hr» brišu se.

Stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Ugovor o naukovanju sklapaju obrtnik ili pravna osoba koji imaju dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja i kandidat (roditelj ili skrbnik kandidata), u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje obrta, a prilikom sklapanja ugovora kandidat donosi na uvid:

– ovjerenu presliku svjedodžbe završnoga razreda osnovnog obrazovanja;

– liječničku svjedodžbu medicine rada.

(4) Ugovor o naukovanju sklapa se u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani, nadležnoj ustanovi za strukovno obrazovanje te nadležnoj područnoj obrtničkoj komori.

(5) Evidenciju i verifikaciju ugovora o naukovanju vodi Hrvatska obrtnička komora.«.

Članak 19.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »pojedini program obrazovanja« dodaje se zarez i riječi: »a koji se odnosi isključivo na zajednički element vrednovanja«.

U stavku 2. iza riječi: »postupka« dodaju se riječi: »za sve kandidate, osim za kandidate iz članka 16. ovoga Pravilnika koji imaju pravo izravnog upisa«.

Članak 20.

Naziv poglavlja iznad članka 29. »XI. UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA« i članak 29. brišu se.

Članak 21.

U cijelom tekstu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/15, 109/16 i 47/17) iza riječi: »roditelj« u određenom padežu dodaju se riječi: »/skrbnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 22.

Popis predmeta posebno važnih za upis iz članka 7. stavka 4. zamjenjuje se novim Popisom predmeta posebno važnih za upis i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Iznimno od članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika, u tekućoj školskoj godini 2021./2022. zahtjev za suglasnost za provedbu provjere posebnih znanja za upis u školsku godinu 2022./2023. srednje škole mogu dostaviti Ministarstvu najkasnije do 15. travnja 2022. godine.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/00017

Urbroj: 533-09-22-0001

Zagreb, 28. ožujka 2022.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

POPIS PREDMETA POSEBNO VAŽNIH ZA UPIS

Obrazovni sektorStrukovno
područje/Program
Trajanje u
godinama
Predmet 1Predmet 2
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija4PovijestGeografija
Elektrotehnika i računalstvo4FizikaTehnička kultura
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ekološki tehničar

Geološki tehničar

Kemijski tehničar

4BiologijaKemija
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Naftno-rudarski tehničar

Rudarski tehničar

4FizikaKemija
Graditeljstvo i geodezija4FizikaTehnička kultura
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje4FizikaLikovna kultura
Gimnazija

Klasična gimnazija

Opća gimnazija

Jezična gimnazija

4PovijestGeografija
GimnazijaKlasična gimnazija – učenici koji nastavljaju učenje klasičnih jezika4Latinski jezikPovijest
GimnazijaPrirodoslovna gimnazija4BiologijaKemija
GimnazijaPrirodoslovno-matematička gimnazija4KemijaFizika
GimnazijaUmjetnička gimnazija4PovijestLikovna kultura
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Tehničar za očnu optiku

Tehničar zaštite osoba i imovine

4FizikaTehnička kultura
Osobne, usluge zaštite i druge uslugeKozmetičar4BiologijaKemija
Poljoprivreda, prehrana i veterinaAgroturistički tehničar4BiologijaGeografija
Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut

Agrotehničar

Mljekarski tehničar

Prehrambeni tehničar

Tehničar nutricionist

Veterinarski tehničar

4BiologijaKemija
Poljoprivreda, prehrana i veterinaPoljoprivredni tehničar – vrtlar4BiologijaTehnička kultura
Promet i logistikaRibarsko-nautički tehničar4BiologijaGeografija
Promet i logistika

Tehničar cestovnog prometa

Tehničar za logistiku i špediciju

Tehničar za poštanske i financijske usluge

Tehničar vuče – strojovođa

Tehničar za željeznički promet

4FizikaTehnička kultura
Promet i logistika

Nautičar unutarnje plovidbe

Pomorski nautičar

4FizikaGeografija
Promet i logistika

Tehničar unutarnjeg transporta

Tehničar za jahte i marine

Zrakoplovni prometnik

4GeografijaTehnička kultura
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija4FizikaKemija
Šumarstvo, prerada i obrada drvaDrvodjeljski tehničar – restaurator4KemijaLikovna kultura
Šumarstvo, prerada i obrada drvaDrvodjeljski tehničar dizajner4FizikaLikovna kultura
Šumarstvo, prerada i obrada drvaMeteorološki tehničar4BiologijaFizika
Šumarstvo, prerada i obrada drvaTehničar zaštite prirode4BiologijaKemija
Tekstil i koža4KemijaTehnička kultura
Turizam i ugostiteljstvo4PovijestGeografija
UmjetnostDizajner tekstila4KemijaLikovna kultura
Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik – instrument

Glazbenik – teorijski smjer

4Likovna kulturaGlazbena kultura
Umjetnost – glazbena umjetnostGraditelj i restaurator glazbala4Glazbena kulturaTehnička kultura
Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik saksofonist popularne i jazz glazbe

Glazbenik bubnjar i udaraljkaš popularne i jazz glazbe

Glazbenik gitarist popularne i jazz glazbe

Glazbenik bas gitarist popularne i jazz glazbe

Glazbenik kontrabasist popularne i jazz glazbe

Glazbenik pjevač popularne i jazz glazbe

4Likovna kulturaGlazbena kultura
Umjetnost – likovna umjetnostLikovna umjetnost i dizajn4Likovna kulturaTehnička kultura
Umjetnost – plesna umjetnost

Plesač klasičnog baleta

Plesač narodnih plesova

Plesač suvremenog plesa

Scenski plesač

4BiologijaTjelesna i zdravstvena kultura
Zdravstvo i socijalna skrb4 i 5BiologijaKemija