Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

NN 39/2022 (30.3.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

483

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, br. 159/13., 39/18. i 21/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POVEZIVANJU PODATAKA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, broj 71/18.) u članku 1. riječi: »za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje« zamjenjuju se riječima: »za obvezna mirovinska osiguranja«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika za nepovezane uplate za obvezna mirovinska osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i obvezna mirovinska osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje starije od šest mjeseci koje se nisu povezale, REGOS bez pristanka obveznika plaćanja obavlja povezivanje prema istovjetnosti obračunanog i uplaćenog iznosa te vrste doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i za obvezna mirovinska osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje za istog obveznika plaćanja.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je iznos nepovezane uplate za obvezna mirovinska osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i obvezna mirovinska osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje stariji od šest mjeseci različit od nepovezanog zaduženja iz Obrasca JOPPD, REGOS bez pristanka obveznika plaćanja obavlja povezivanje podataka na način da najstarija uplata doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja temeljem generacijske solidarnosti i za obvezna mirovinska osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje povezuje najstariji iznos nepovezanog zaduženja iz Obrasca JOPPD za istu vrstu doprinosa određenog obveznika plaćanja.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/07

Urbroj: 521-05-01-01/2-22-28

Zagreb, 21. ožujka 2022.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.