Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-97/21-6 od 1. ožujka 2022.

NN 39/2022 (30.3.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-97/21-6 od 1. ožujka 2022.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

489

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Senke Orlić-Zaninović i Ante Galića, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po prijedlogu B. p. d.o.o., D., na sjednici vijeća održanoj 1. ožujka 2022.

presudio je

Ukida se Odluka o povećanju komunalne naknade, klasa: 363-03/19-01/0026. urbroj: 2100/05-03-19-1 od 9. kolovoza 2019., koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Č., objavljena u Službenom glasniku Općine Čeminac, 6/2019.

Obrazloženje

1. Podnositelj je ovome sudu podnio prijedlog za pokretanje postupka ocjene zakonitosti Odluke o povećanju komunalne naknade (Službeni glasnik Općine Čeminac, 6/2019.) – dalje: Odluka. Obrazlaže da je Odlukom povećana komunalna naknada za 18 % vlasnicima nekretnina na području Općine, bez da je objavljen poziv i provedeno javno savjetovanje. Navodi da je time Odluka donesena protivno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13. i 85/15.) – dalje: ZPPI, jer nacrt Odluke nije objavljen na internetskoj stranici radi provođenja javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, niti je objavljeno izviješće o provedenom javnom savjetovanju. Predlaže sudu da pokrene postupak i Odluku ukine.

2. Donositelj u očitovanju navodi da je Odluka na snazi, da je zahtjev podnijela neovlaštena osoba, da je zahtjev nepravodoban te da se odredbe ZPPI-ja ne primjenjuju na stranke u upravnim postupcima u kojima im je osigurana dostupnost informacijama. U svezi savjetovanja s javnošću, navodi da mu je načelnik Općine 12. rujna 2019. dostavio Izvješće o provedenom javnom uvidu u postupak donošenja Odluke, koji je proveden u vremenu od 12. kolovoza do 11. rujna 2019. te nije bilo primjedbi i prigovora. S obzirom na to da se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2020., smatra da je provedeno savjetovanje s javnošću u smislu članka 11. ZPPI-ja te da činjenica (ne)provođenja savjetovanja s javnošću ne utječe na zakonitost akta. Predlaže sudu da prijedlog odbaci.

3. Sukladno odredbi članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) – dalje: ZUS, postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud može pokrenuti po službenoj dužnosti. Pritom je pravna osoba ovlaštena podnijeti sudu prijedlog (inicijativu) za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta i nije vezana subjektivnim rokom iz stavka 1. istoga članka ZUS-a, pa su prigovori donositelja u tom pravcu bez osnove.

4. Odluka je donesena na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 68/18. i 110/18.) – dalje: ZKG i članka 30. Statuta Općine Č. (Službeni glasnik Općine Čeminac, 1/2018.

5. Odredbom članka 95. stavak 1. ZKG-a propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju: 1. područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada; 2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada; 3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada; 4. rok plaćanja komunalne naknade; 5. nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade; 6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. Odluka o komunalnoj naknadi objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave (stavak 2).

6. Odredba članka 30. Statuta Općine Č. propisuje mjerodavnost Općinskog vijeća.

7. Polazeći od načela vladavine prava i radi ostvarenja sigurnosti objektivnog pravnog poretka, sud je utvrdio da odredbe na koje se pozvao donositelj ne daju valjanu osnovu za donošenje općeg akta bez provođenja javnog savjetovanja, odnosno obavješćivanja zainteresirane javnosti. U postupku donošenja Odluke nije poštovan postupak donošenja, odnosno, Odluka nije donesena u skladu s odredbom članka 11. stavka 4. ZPPI-ja.

8. Tom odredbom je propisano da su tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada (stavak 1.). Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem (stavak 2.). Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske (stavak 3.).

9. Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se, na odgovarajući način, u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo) – stavak 4. članka

10. Odluka je opći akt jedinice lokalne samouprave kojom se neposredno uređuju pitanja od utjecaja na potrebe i od interesa je za dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine. Stoga je jedinica lokalne samouprave, u postupku donošenja predmetnog općeg akta kojim se uređuju navedena pitanja bila dužna postupiti prema odredbi članka 11. ZPPI-ja.

11. Donositelj općeg akta dužan je pridržavati se zakonom propisanog postupka za donošenje odluka iz svoje mjerodavnosti, čime se osiguravaju formalni uvjeti za zakonitost njegovog postupanja i zakonitost donesene odluke. Budući da u predmetnom slučaju nije objavljen nacrt Odluke, radi provođenja javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, niti su objavljeni razlozi za donošenje akta, odnosno ciljevi koji se žele postići savjetovanjem, donositelj takvim postupanjem nije poštovao postupak donošenja Odluke. Javni uvid u Odluku, bez obzira na vrijeme stupanja na snagu iste, ne može ispraviti počinjenu nezakonitost u postupku donošenja Odluke jer se informiranje javnosti mora obaviti prije donošenja Odluke.

12. Slijedom navedenog, valjalo je temeljem odredbe članka 86. stavka 3. ZUS-a, odlučiti kao u izreci.

13. Ova odluka će se, sukladno odredbi članka 86. stavka 4. ZUS-a, objaviti u »Narodnim novinama«.

Poslovni broj: Usoz-97/21-6

Zagreb, 1. ožujka 2022.

Predsjednica vijeća
Dijana Vidović, v. r.