Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-156/20-5 od 1. ožujka 2022.

NN 39/2022 (30.3.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-156/20-5 od 1. ožujka 2022.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

490

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Dijane Vidović, Senke Orlić Zaninović i Ante Galića, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, radi ocjene zakonitosti općeg akta po službenoj dužnosti, na sjednici vijeća održanoj 1. ožujka 2022.

presudio je

Ukida se Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 15/20.).

Obrazloženje

1. L. M. iz O., koju zastupa opunomoćenik B. M. odvjetnik u D., podnijela je zahtjev, podredno obavijest građana, za ocjenu zakonitosti Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 15/20., dalje: Odluka). Ističe kako navodna katastarska i zemljišnoknjižna čestica 2183 k.o. O., koja je proglašena komunalnom infrastrukturom kao javno dobro u općoj uporabi, nije postojala niti bila evidentirana u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi pa je jasno da je komunalnom infrastrukturom i javnim dobrom u općoj uporabi proglašena nepostojeća katastarska i zemljišnoknjižna čestica što je protivno odredbi članka 62. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18., 110/18. i 32/20., dalje: ZKG).

1.1. Navodi slijed formiranja navedene čestice te zaključuje da je formirana od dijelova drugih čestica u privatnom vlasništvu i jedne koja je u suvlasništvu fizičke osobe i Grada D.. Ukazuje da se na toj čestici nije obavljala bilo koja komunalna djelatnost pa ni ona propisana odredbom članka 22. stavka 1. točke 2. ZKG – a. Ističe da je Odlukom proglašena komunalnom infrastrukturom javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornih vozila, »skalinata«, s nalogom za upis u zemljišnu knjigu. Zaključuje da joj je Odlukom povrijeđeno pravo vlasništva k č. 993/1 i 993/2 k.o. O.. Predlaže Sudu da Odluku ukine.

2. Donositelj Odluke, Gradsko vijeće Grada D., ističe kako nije točno da bi pobijanom Odlukom bila proglašena komunalnom infrastrukturom nepostojeća katastarska i zemljišnoknjižna čestica. Navodi članak 132. ZKG-a, kojim je propisan postupak upisa komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige. Odlukom se potvrđuje da »skalinata« P. i pješačka ulica M. put. – obala uz zapadni dio hotela A., predstavljaju komunalnu infrastrukturu, javnu prometnu površinu na kojoj nije dopušten promet motornih vozila, koja je postojala prije stupanja na snagu ZKG-a. Komunalna infrastruktura označena je brojevima katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica, odnosno pobijana Odluka, suprotno navodima podnositelja, sadržava katastarske i zemljišnoknjižne oznake zemljišta. Određivanje čestica temelji se na skicama izmjere, kopijama katastarskog plana stanja prije i poslije promjene te prijavnih listova za katastar i zemljišnu knjigu izrađenih od G. G. d.o.o. i G. M. d.o.o. Zaključuje da je provedena parcelacija čestica te su novoformirane upravo čestice navedene u Odluci, koje imaju uredne katastarske i zemljišnoknjižne oznake.

2.1. Ističe da čestice navedene u pobijanoj Odluci u naravi predstavljaju komunalnu infrastrukturu u vezi s čim navodi odredbe članka 59. stavka 1. točke 2. i članka 60. stavka 2. ZKG-a. Zaključuje da je određivanje komunalne infrastrukture u cijelosti sukladno tim odredbama, jer se predviđa da komunalnu infrastrukturu čine javne stube i pješačke staze. Dodatno ukazuje da na temelju odredbe članka 59. stavka 2. ZKG-a, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti. I u zahtjevu se navodi da postoji »određeni prolaz«, odnosno kamena zemljana staza, a Grad je kao komunalnu infrastrukturu u Odluci obuhvatio isključivo one dijelove zemljišta koji služe za obavljanje komunalne djelatnosti, koji su pristupačni unaprijed neodređenom broju ljudi odnosno svi ih mogu koristiti.

2.2. U odnosu na formiranje sporne čestice od dijelova čestica u privatnom vlasništvu navodi odredbu članka 132. stavka 3. ZKG-a. Zaključuje da na zemljišnim česticama koje su obuhvaćene elaboratom i prijavnim listovima te drugom propisanom dokumentacijom kao komunalna infrastruktura, ne može postojati vlasništvo fizičkih osoba. Izričitom odredbom Zakona predviđeno je da komunalna infrastruktura može biti samo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi ili eventualno u suvlasništvu jedinice i javnog isporučitelja koji njome upravlja. Stoga smatra neosnovanim prigovor o povredi prava vlasništva. Predlaže sudu da zahtjev odbije.

3. Ocjenjujući zakonitost osporene Odluke na temelju ovlaštenja propisanog odredbom članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda RH, 29/17. i 110/21., dalje: ZUS), Sud Odluku ocjenjuje nezakonitom budući da je izostala valjana zakonska osnova za njezino donošenje.

4. Odluka je donesena na temelju članka 132. ZKG-a i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) te propisuje:

Članak 1.

Ovom odlukom potvrđuje se da skalinata »Podljut« i pješačka ulica Masarykov put - obala uz zapadni dio hotela Adriatic predstavljaju komunalnu infrastrukturu, javnu prometnu površinu na kojima nije dopušten promet motornih vozila, koja je postojala prije dana stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu (stupio na snagu 2018. godine).

Članak 2.

Svojstvo komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama katastarske oznake proglašava se kako slijedi:

Redni brojNaziv komunalne infrastruktureVrsta komunalne infrastruktureKatastarska i zemljišnoknjižna česticaKatastarska općina
1.Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornim vozilimaSkalinata2183K.O. Orašac
2.Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornim vozilimaSkalinata

848/49 s.i.

1828 n.i.

k.o. Gruž

k.o. Dubrovnik


Članak 3.

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju skica izmjere, kopija katastarskog plana stanja prije i poslije promjene, te prijavnih listova za katastar i zemljišnu knjigu izrađenih od GEO GRUPE d.o.o., Vukovarska 22. iz Dubrovnika i GEO MODUS d.o.o., Trg Marina Držića b.b. iz Dubrovnika, komunalna infrastruktura iz točke 1. ove Odluke nakon izrađenih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture evidentirat će se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Dubrovniku i zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Dubrovniku.

Članak 4.

Nalaže se Općinskom sudu u Dubrovniku navedenu komunalnu infrastrukturu iz članka 1. ove Odluke upisati u zemljišne knjige na način:

– čest. zem. 2183 k. o. Orašac kao:

Javno dobro u općoj uporabi – pješački pravac (skalinata)

neotuđivo vlasništvo Grada Dubrovnika OIB: 21712494719

– čest. zem. 848/49 s.i. K. o. Gruž kao:

1828 n.i. K.o Dubrovnik

Javno dobro u općoj uporabi – pješački pravac (ulica skalinata)

neotuđivo vlasništvo Grada Dubrovnika OIB: 21712494719

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

5. Članak 132. ZKG-a, koji je osnova donošenja Odluke propisuje:

(1) Komunalna infrastruktura iz članka 59. stavka 1. ovoga Zakona izgrađena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona koja nije evidentirana u katastru ili nije evidentirano njezino stvarno stanje evidentira se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, potvrde jedinice lokalne samouprave da se radi o komunalnoj infrastrukturi, a koje pribavlja i nadležnom tijelu za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave odnosno javni isporučitelj koji upravlja komunalnom infrastrukturom i rješenja nadležnog zemljišnoknjižnog suda o provedbi prijavnog lista u zemljišnu knjigu. Prijavni list za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi izrađen u skladu s pregledanim i potvrđenim geodetskim elaboratom izvedenog stanja komunalne infrastrukture i potvrdu jedinice lokalne samouprave da se radi o komunalnoj infrastrukturi zemljišnoknjižnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja nadležni ured za katastar.

(2) Potvrda jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati katastarske i zemljišnoknjižne oznake zemljišta na kojem se nalazi i tvrdnju da se radi o komunalnoj infrastrukturi.

(3) Komunalna infrastruktura iz stavka 1. ovoga članka evidentira se u katastru i upisuje u zemljišne knjige kao neotuđivo vlasništvo odnosno suvlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi i/ili javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom, neovisno o postojanju upisa vlasništva i/ili drugih stvarnih prava treće osobe.

(4) Na evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje prostorno uređenje o parcelaciji građevinskog zemljišta niti odredbe drugih zakona i propisa kojima se uređuje katastar zemljišta i nekretnina, vlasništvo, druga stvarna prava i zemljišne knjige, a koje su protivne stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(5) Evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne infrastrukture na način propisan stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka ne isključuje mogućnost njihova evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige na način propisan zakonima i drugim propisima iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Odredbe ovoga članka ne odnose se na komunalnu infrastrukturu izgrađenu na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske uređeno zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

6. Proizlazi da citirani članak zakona na temelju kojeg je Odluka donesena, ne daje ovlaštenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave na donošenje općeg akta. Statutarna odredba sama po sebi, bez odgovarajuće materijalnopravne osnove, također ne može biti valjana osnova za donošenje općeg akta.

7. Slijedom izloženog, na temelju odredbe članka 86. stavka 3. ZUS-a, presuđeno je kao u izreci.

8. Odluka prestaje važiti danom objave ove presude u »Narodnim novinama« (članak 86. stavak 4. ZUS-a).

Poslovni broj: Usoz-156/20-5

Zagreb, 1. ožujka 2022.

Predsjednica vijeća
mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v. r.