Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o postupcima koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga

NN 40/2022 (31.3.2022.), Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o postupcima koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

496

Na temelju članka 20.b stavka 6. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15., 104/17. i 36/22.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA O POSTUPCIMA KOJI SE ODNOSE NA RESTRUKTURIRANJE, NESOLVENTNOST I OTPUST DUGA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja podataka o postupcima koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga.

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Vrste postupaka

Članak 3.

Vrste postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga za potrebe ovog Pravilnika su: predstečajni postupak, skraćeni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak stečaja potrošača i postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Prikupljanje podataka iz sustava eSpis

Članak 4.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će do kraja prvog tromjesečja tekuće godine iz sustava eSpis prema vrstama postupaka iz članka 3. ovoga Pravilnika prikupiti podatke za proteklu godinu na nacionalnoj razini o:

– broju podnesenih prijedloga za otvaranje postupka

– broju otvorenih postupaka

– broju postupaka u tijeku

– prosječnoj duljini trajanja postupaka od predaje zahtjeva ili od njihova otvaranja, ako je postupak otvoren do njihovog dovršetka

– broju postupaka u kojima je potvrđen plan restrukturiranja

– broju postupaka u kojima je potvrda plana restrukturiranja uskraćena

– broju postupaka u kojima je potvrđen stečajni plan

– broju postupaka u kojima je potvrda stečajnog plana uskraćena

– broju dovršenih postupaka prema vrstama ishoda i prema zakonu koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka

– broju postupaka u kojima je dužnik pojedinac oslobođen od preostalih obveza

– broju postupaka u kojima je dužniku pojedincu uskraćeno oslobođenje od preostalih obveza

– broju postupaka u kojima je donesena odluka o opozivu oslobođenja dužnika od preostalih obveza

– broju stečajnih dužnika kojima je u razdoblju od tri godine prije otvaranja stečajnog postupka potvrđen plan restrukturiranja

– broju postupaka izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku u kojima je potvrđena nagodba.

Prikupljanje podataka o troškovima postupka i naplati vjerovnika

Članak 5.

(1) Stečajni upravitelji, povjerenici i izvanredni povjerenici dužni su u postupcima u kojima su imenovani za stečajnog upravitelja, povjerenika ili izvanrednog povjerenika u roku od 15 dana od zaključenja postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa dostaviti podatke o:

– osobnom identifikacijskom broju dužnika

– troškovima postupka

– iznosu priznatih tražbina posebno za vjerovnike osiguranih i vjerovnike neosiguranih tražbina

– iznosu naplaćenih tražbina posebno za vjerovnike osiguranih i vjerovnike neosiguranih tražbina i

– iznosu osporenih tražbina o kojima se vodi parnični postupak radi utvrđenja osnovanosti tražbine.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na skraćeni stečajni postupak i slučajeve kad se otvoreni stečajni postupak ne provodi.

(3) Obveza iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ne odnosi se na postupke u kojima je potvrđena nagodba, plan restrukturiranja ili stečajni plan. U tom slučaju imenovani stečajni upravitelj i povjerenik dostavit će podatak o krajnjem roku za ispunjenje tražbina u skladu s planom restrukturiranja, stečajnim planom ili nagodbom.

(4) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa utvrditi će prosječne troškove ovih postupaka prema vrsti postupka za proteklu godinu na nacionalnoj razini uz pomoć metode uzoraka kojom se osigurava da su uzorci reprezentativni.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa utvrdit će prosječne stope naplate posebno za vjerovnike osiguranih tražbina i vjerovnike neosiguranih tražbina te za druge kategorije vjerovnika, ako je to primjenjivo uz pomoć metode uzoraka kojom se osigurava da su uzorci reprezentativni.

(6) Podaci iz stavaka 1. i 3. ovoga članka dostavljaju se elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku strukturirani u skladu s Obrascem za prikupljanje podataka koji je sastavni dio ovoga Pravilnika na elektroničku adresu: podaci.nesolventnost@mpu.hr.

Prikupljanje podataka o broju izgubljenih radnih mjesta povezanih s postupcima restrukturiranja i postupcima u slučaju nesolventnosti

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa zatražit će od zavoda nadležnog za mirovinsko osiguranje na temelju osobnog identifikacijskog broja dužnika dostavu podataka o broju radnika u trenutku otvaranja i dovršetka postupka.

(2) Pristup i sigurna razmjena podataka iz stavka 1. ovoga članka osigurat će se putem državne informacijske infrastrukture (Državne sabirnice).

Prikupljanje podataka o tome jesu li dužnici pravne ili fizičke osobe

Članak 7.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa zatražit će od ministarstva nadležnog za financije na temelju osobnog identifikacijskog broja dužnika podatak o tome je li dužnik u postupku iz članka 3. ovoga Pravilnika fizička ili pravna osoba.

(2) Pristup i sigurna razmjena podataka iz stavka 1. ovoga članka osigurat će se putem državne informacijske infrastrukture (Državne sabirnice).

Prikupljanje podataka o tome jesu li dužnici pokrenuli novi posao

Članak 8.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa zatražit će od ministarstva nadležnog za financije na temelju osobnog identifikacijskog broja dužnika podatke o tome je li dužnik upisan u Registar poreznih obveznika kao obveznik koji ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti te datum od kad mu ta obveza vrijedi u Registru poreznih obveznika.

(2) Ministarstvo nadležno za financije dostavit će podatke iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva.

(3) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa pribavit će podatak o tome je li dužnik u razdoblju od tri godine nakon zaključenja postupka u kojem je oslobođen od preostalih obveza u sudskom registru upisan kao osnivač trgovačkog društva.

Prikupljanje podataka o veličini poduzetnika

Članak 9.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa zatražit će od ministarstva nadležnog za financije na temelju osobnog identifikacijskog broja dužnika podatke o tome je dužnik mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik.

(2) Pristup i sigurna razmjena podataka iz stavka 1. ovoga članka osigurat će se putem državne informacijske infrastrukture (Državne sabirnice).

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-06/03
Urbroj: 514-04-01-02-02/03-22-01
Zagreb, 31. ožujka 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1.OIB dužnika
2.iznos troškova postupka
3.iznos priznatih tražbina vjerovnika osiguranih tražbina
4.iznos priznatih tražbina vjerovnika neosiguranih tražbina
5.iznos naplaćenih tražbina vjerovnika osiguranih tražbina
6.iznos naplaćenih tražbina vjerovnika neosiguranih tražbina
7.iznos naplaćenih troškova postupka
8.iznos osporenih tražbina o kojima se vodi parnični postupak radi utvrđenja osnovanosti tražbine
9.krajnji datum za ispunjenje tražbina u skladu s planom restrukturiranja, stečajnim planom ili nagodbom (ako je primjenjivo)

Napomena:

– podatke upisuje imenovani stečajni upravitelj, povjerenik ili izvanredni povjerenik

– iznosi pod točkama 2. do 8. upisuju se u kunama do dana uvođenja eura, a od dana uvođenja eura iznosi se upisuju u eurima

– pod točkom 9. upisuje se krajnji datum za ispunjenje tražbine u slučaju kada je sud potvrdio plan restrukturiranja, stečajni plan odnosno nagodbu