Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

NN 40/2022 (31.3.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

498

Na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova te na prijedlog Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAMJENI RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o namjeni radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 107/13., 94/15., 32/17., 19/20. i 121/20.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći propisi Europske unije:

− Direktiva Vijeća 87/372/EEZ od 25. lipnja 1987. o frekvencijskim pojasevima rezerviranima za usklađeno uvođenje javnih paneuropskih celularnih digitalnih kopnenih pokretnih komunikacija unutar Zajednice (SL L 196, 17. 7. 1987.)

− Direktiva Vijeća 91/287/EEZ od 3. lipnja 1991. o frekvencijskom pojasu određenom za usklađeno uvođenje digitalnih europskih bežičnih telekomunikacija (DECT) u Zajednicu (SL L 144, 8. 6. 1991.)

− Direktiva 2009/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni Direktive Vijeća 87/372/EEZ o frekvencijskim pojasevima rezerviranima za usklađeno uvođenje javnih paneuropskih celularnih digitalnih kopnenih pokretnih komunikacija unutar Zajednice (SL L 274, 20. 10. 2009.)

− Odluka br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru politike radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (SL L 108, 24. 4. 2002.)

− Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/784 оd 14. svibnja 2019. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 24,25 – 27,5 GHz za zemaljske sustave koji se upotrebljavaju za pružanje usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u Uniji (SL L 127, 16. 5. 2019.)

− Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1345 оd 2. kolovoza 2019. o izmjeni Odluke 2006/771/EZ i ažuriranju usklađenih tehničkih uvjeta u području uporabe radijskog spektra za uređaje malog dometa (SL L 212, 13. 8. 2019.)

− Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1426 оd 7. listopada 2020. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 875 – 5 935 MHz za sigurnosne aplikacije inteligentnih prometnih sustava (ITS) i stavljanju izvan snage Odluke 2008/671/EZ (SL L 328, 9. 10. 2020.)

− Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1067 оd 17. lipnja 2021. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 945 – 6 425 MHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa, uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) (SL L 232, 30. 6. 2021.)

− Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1730 оd 28. rujna 2021. o usklađenoj uporabi uparenih frekvencijskih pojaseva 874,4 – 880,0 MHz i 919,4 – 925,0 MHz i neuparenog frekvencijskog pojasa 1 900 – 1 910 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (SL L 346, 30. 9. 2021.).«.

Članak 2.

U Dodatku 2. – Namjena radiofrekvencijskih pojasa Tablica namjene radiofrekvencijskog spektra zamjenjuje se novom Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

U Dodatku 5. – Kratice dodaje se novi redak koji glasi:

»

RMR (FRMCS)Railway Mobile Radio (Future Railway Mobile Communication System)Željeznički pokretni radio (Budući željeznički pokretni komunikacijski sustav)

«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/22-01/1

Urbroj: 530-07-2-22-4

Zagreb, 22. ožujka 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

TABLICA NAMJENE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA