Odluka o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

NN 41/2022 (1.4.2022.), Odluka o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

506

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

Usvajaju se izmjene i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, br. 77/20., 116/20., 5/21. i 114/21.; u daljnjem tekstu: Program) o produljenju trajanja provedbe Programa, a sve temeljem pravila iz Komunikacije Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 19. ožujka 2020. (SL C 911, 20. 3. 2020., str. 1.) i Izmjena Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemij COVID-a 19 od 3. travnja 2020. (SL C 1121, 4. 4. 2020., str. 1.), Komunikacijom Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 8. svibnja 2020. (SL C 164, 13. 5. 2020., str. 3.), Komunikacijom Komisije – Treća izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a l9 (SL C 218, 2. 7. 2020., str. 3.), Komunikacijom Komisije – Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340I, 13. 10. 2020., str. 1.), Komunikacijom Komisije – Peta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 28. siječnja 2021. (SL C 34, 1. 2. 2021.) kao i Komunikacijom Komisije – Šesta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti COVID-19 i izmjena Priloga Komunikacije Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 473, 24. 11. 2021., str. 1.) uz zadržavanje svih ostalih određenja Programa.

Izmjene i dopuna Programa sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/104
Urbroj: 50301-05/14-22-2
Zagreb, 31. ožujka 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IZMJENE I DOPUNA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

U Programu dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, br. 77/20., 116/20., 5/21. i 114/21., u daljnjem u tekstu: Program), u točki II. stavku 1. iza riječi: »Komunikacijom Komisije – Peta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 28. siječnja 2021. godine (SL C 34, 1. 2. 2021., str. 6.)« dodaju se riječi: »i Komunikacijom Komisije – Šesta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti COVID-19 i izmjena Priloga Komunikacije Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita te uz zadržavanje svih ostalih određenja Programa (SL C 473, 24. 11. 2021., str. 1.)«.

U stavku 14. iza riječi: »Ovaj Program usklađen je i primjenjuje se u skladu sa odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 32/20., 42/20. i 58/20.) i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.) dodaju se riječi: »i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine, broj 140/21.)«.

II.

U točki VI. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2021. godine« zamjenjuju se riječima »30. lipnja 2022. godine«.

III.

U točki VIII. stavku 5. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2022.«.

IV.

U točki IX. stavku 4. točki 2. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2022.«.

U točki 3. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2022.«.

V.

U točki XI. stavku 3. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2022.«.