Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

NN 41/2022 (1.4.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

508

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA UČITELJA ZA RAD U HRVATSKOJ NASTAVI U INOZEMSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 41/09 i 55/15), u članku 3. stavku 2. riječi: »i Školskim novinama« brišu se.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »na rok od četiri godine« zamjenjuju se riječima: »na rok do najdulje četiri godine, pri čemu će se konačno trajanje ugovora o radu odrediti prilikom sklapanja istoga na način da ugovor o radu prestaje posljednjeg dana školske godine u četvrtoj godini mandata učitelja.«.

U stavku 2. riječi: »ako je nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radio najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »sukladno propisima iz područja rada«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. broj: »18« zamjenjuje se brojem: »16«, a riječi: »programe predškolskog odgoja ili izvannastavne aktivnosti« zamjenjuju se riječima: »4 sata izvannastavnu aktivnost«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »dva«.

U stavku 2. riječi: »i ima najmanje dvije godine iskustva u hrvatskoj nastavi« brišu se.

U stavku 4. riječi: », imajući u vidu da trajanje cjelokupnog mandata, kao učitelja i koordinatora, može biti najviše četiri godine« brišu se.

U stavku 5. riječi: »ako je nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radio najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »sukladno propisima iz područja rada.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/00019

Urbroj: 533-09-22-0001

Zagreb, 29. ožujka 2022.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.