Pravilnik o vođenju Evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima

NN 41/2022 (1.4.2022.), Pravilnik o vođenju Evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima

Ministarstvo branitelja

511

Na temelju članka 157. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA I NJIHOVIM UPRAVITELJIMA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima (u daljnjem tekstu: Evidencija) koju vodi tijelo državne uprave nadležno za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te uvjeti, način i postupak prikupljanja i ažuriranja te razmjene podataka o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama iz članka 154. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/18 i 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) i njihovim upraviteljima.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
SADRŽAJ EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM
SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA i NJIHOVIM UPRAVITELJIMA

Članak 3.

(1) Evidencija se sastoji od evidencijskih listova o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama (u daljnjem tekstu: zadruge) i njihovih upravitelja i prateće dokumentacije koja se pohranjuje u zbirku isprava.

(2) Obrazac Evidencijskog lista za zadruge i njihove upravitelje sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 1).

(3) Evidencijski list mora biti u cijelosti popunjen i zajedno s pratećom dokumentacijom dostavljen Ministarstvu.

(4) Podaci iz dostavljenih evidencijskih listova i prateće dokumentacije unose se Evidenciju prema datumu njihova prijema kod Ministarstva.

(5) Evidentiranje zadruge u Evidenciju smatra se izvršenim danom upisa u Evidenciju.

(6) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku i u pisanom obliku u registarskim ulošcima.

Članak 4.

(1) Evidencijske listove s ažuriranim podacima za službenu evidenciju potpisuje ovlaštena i odgovorna osoba zadruge.

(2) Ministarstvo je nadležno za upis, ažuriranje i usuglašenost podataka u Evidenciji na temelju dostavljenih evidencijskih listova iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika i prateće dokumentacije iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Prateću dokumentaciju za zadruge i njihove upravitelje, koja se pohranjuje u zbirku isprava iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, čine:

a) preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu odnosno brisanju zadruge u sudskom registru

b) preslika rješenja o svakoj izmjeni podataka upisanih u sudski registar

c) preslika osnivačkog akta zadruge, odnosno pravila zadruge ili izmjena pravila zadruge iz kojih su vidljivi ciljevi i/ili predmet poslovanja u skladu s člankom 154. Zakona

d) izjava upravitelja zadruge s ovjerenim potpisom, da poslove i zadatke upravitelja obavlja bez plaće ili naknade

e) preslika prijave upravitelja zadruge na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u slučaju kada poslove upravitelja zadruge obavlja za plaću, odnosno preslika ugovora na temelju kojeg poslove upravitelja zadruge obavlja za naknadu i

f) preslika prijave poreza na dobit, za proteklu kalendarsku godinu.

(2) Rok za dostavu prateće dokumentacije iz stavka 1. ovog članka je 15 dana od dana:

a) upisa podataka u sudski registar nadležnog trgovačkog suda (u slučaju iz stavka 1. točke a) do c) ovog članka)

b) predaje prijave poreza na dobit (u slučaju iz stavka 1. točka d) i točka f) ovog članka)

c) prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u slučaju iz stavka 1. točka e) ovog članka) ili

(3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, zadruge su dužne dostaviti i svaku drugu izmjenu podataka iz Evidencijskog lista (Obrazac 1. ) u roku od 30 dana od dana nastanka izmjene.

(4) Evidencijski list i prateća dokumentacija dostavljaju se poštom ili elektroničkim putem.

Članak 6.

(1) Ministarstvo po službenoj dužnosti, za zadruge upisane u Evidenciju, najmanje jednom u kalendarskoj godini, obavlja uvid u stanje upisa u sudskom registru na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za pravosuđe, što će se evidentirati na odgovarajući način.

(2) Ako je prilikom uvida u sudski registar iz stavka 1. ovog članka uočeno da postoji nesklad između podataka upisanih u službenu evidenciju Ministarstva i podataka upisanih u sudskom registru iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će na odgovarajući način ažurirati podatke upisane u Evidenciju.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, Ministarstvo može od zadruge zatražiti dodatne informacije u svezi uočenog nesklada između podataka upisanih u Evidenciju i podataka upisanih u sudskom registru iz stavka 1. ovog članka.

DIO TREĆI
OSTALE ODREDBE

Članak 7.

Zadruga se briše iz Evidencije:

a) ako je zadruga prestala postojati, odnosno brisana je iz sudskog registra

b) ako nije dostavila odgovarajuću dokumentaciju u svrhu ažuriranja podataka u Evidenciji ni nakon pisanog poziva od strane Ministarstva ili

c) u slučaju izmjena uslijed kojih više ne ispunjava uvjete propisane Zakonom za vođenje u Evidenciji.

Članak 8.

Ministarstvo izdaje podatke iz Evidencije na zahtjev javnopravnog tijela ili osobe koja za to ima pravni interes.

Članak 9.

Podaci iz Evidencije mogu se objaviti na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

DIO ČETVRTI
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o vođenju Evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima (»Narodne novine«, br. 21/18).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/5
Urbroj: 522-2/2-22-4
Zagreb, 28. veljače 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

Obrazac 1

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA – Evidencijski list za zadruge i njihove upravitelje[1]

[1](Evidencijski list popunjava ovlaštena i odgovorna osoba zadruge, osim broja evidencijskog lista i datuma upisa u zaglavlju evidencijskog lista, koji popunjava službena osoba ministarstva nadležnog za branitelje.)

Popunjava službena osoba u Ministarstvu
Evidencijski list br. __________________
Datum upisa ______________________

NAZIV ZADRUGE

__________________________________________________

__________________________________________________

SJEDIŠTE ZADRUGE

Ulica i kućni broj _____________________________________

Mjesto ________________________ Poštanski broj

OIB ZADRUGE:

Matični broj poslovnog subjekta (NKD)[2]:

[2](Podaci označeni s NKD odnose se na podatke upisane u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku)

Glavna djelatnost zadruge (NKD): ________________________

Brojčana oznaka razreda (NKD):

Telefon: ____________________________________________

Telefax: ____________________________________________

Adresa elektroničke pošte: _______________________________

Internetska stranica zadruge: ____________________________

UPRAVITELJ

Ime i prezime: _______________________________________

Godina rođenja: ___________ Mjesto rođenja: _______________

OIB:

Kontakt podaci

Telefon/mobitel: _____________________________________

Adresa elektroničke pošte: ______________________________

Obavlja li posao upravitelja (označiti):

za plaću/naknadubez plaće/naknade

Datum upisa zadruge u sudski registar:

POPIS ČLANOVA ZADRUGE

U donju tablicu potrebno je upisati podatke (ime i prezime te OIB) za sve članove zadruge, uključujući upravitelja, a po potrebi moguće je dostaviti i zaseban dokument s identičnim podacima ukoliko zadruga ima više članova.

R.br.IME I PREZIMEOIB
1.     
     
2.     
     
3.     
     
4.     
     
5.     
     
6.     
     
7.     
     
8.     
     
9.     
     
10.     
     
11.     
     
12.     
     
13.     
     
14.     
     
15.     
     


ČLANOVI ZADRUGEUKUPNOženamuškaraca
Broj članova zadruge:
Broj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata:
Broj djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata:
Broj djece HRVI-a iz Domovinskog rata:
Broj djece dragovoljaca iz Domovinskog rata:
Broj članova – hrvatskih branitelja korisnika mirovine:

OSOBE ZAPOSLENE U ZADRUZIUKUPNOženamuškaraca
Broj članova zadruge zaposlenih u zadruzi:
Broj članova – hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata zaposlenih u zadruzi:
Broj članova – djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata zaposlenih u zadruzi:
Broj članova – djece HRVI-a iz Domovinskog rata zaposlenih u zadruzi:
Broj članova – djece dragovoljaca iz Domovinskog rata zaposlenih u zadruzi:
Broj osoba koje su zaposlene u zadruzi, a koje istovremeno nisu članovi zadruge:

Broj kooperanata zadruge: ______________________________

Razlika prihoda i rashoda za prethodnu kalendarsku godinu: ____

Godišnja dobit u prethodnoj kalendarskoj godini: _____________

NAJZNAČAJNIJI PROIZVODI I USLUGE ZADRUGE[3](Navesti najmanje tri proizvoda i/ili usluge.Za proizvod: navesti vrstu proizvoda, označiti je li proizvod sirovina, poluproizvod ili finalni proizvod te količinu godišnje proizvodnje.Za uslugu: navesti vrstu i opseg usluge (količinu pruženih usluga na godišnjoj razini).)

Naziv proizvodaSirovinaPoluproizvodFinalni proizvodKoličina godišnje proizvodnje
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Vrsta uslugeOpseg usluge
  
  
  
  
  
  
  

UZ OBRAZAC 1 POTREBNO JE DOSTAVITI:

a) presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu odnosno brisanju zadruge u sudskom registru

b) presliku rješenja o svakoj izmjeni podataka upisanih u sudski registar

c) presliku osnivačkog akta zadruge, odnosno pravila zadruge ili izmjena pravila zadruge iz kojih su vidljivi ciljevi i/ili predmet poslovanja u skladu s člankom 154. Zakona

d) izjavu upravitelja zadruge s ovjerenim potpisom, da poslove i zadatke upravitelja obavlja bez plaće ili naknade

e) presliku prijave upravitelja zadruge na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u slučaju kada poslove upravitelja zadruge obavlja za plaću, odnosno preslika ugovora na temelju kojeg poslove upravitelja zadruge obavlja za naknadu

f) presliku prijave poreza na dobit, za proteklu kalendarsku godinu.

Za točnost podataka navedenih u ovom evidencijskom listu jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem istog dajem izričitu suglasnost Ministarstvu hrvatskih branitelja da poduzima sve radnje vezane za obradu svih osobnih podataka te mogućnost objave podataka na mrežnoj stranici Ministarstva.

______________________________
potpis ovlaštene osobe i pečat zadruge


U _________________________ ,________________ godine
mjestodatum