Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu

NN 41/2022 (1.4.2022.), Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu

MINISTARSTVO BRANITELJA

512

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA CIVILNIH OSOBA NESTALIH U DOMOVINSKOM RATU

DIO PRVI
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način ostvarivanja prava na troškove ukopa posmrtnih ostataka ekshumiranih i identificiranih civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu, propisanog Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika izraz civilne osobe nestale u Domovinskom ratu obuhvaća i smrtno stradale civilne osobe u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i na ženski rod.

DIO DRUGI
OSTVARIVANJE PRAVA

Utvrđivanje prava na troškove ukopa

Članak 4.

Pravo na troškove ukopa posmrtnih ostataka ekshumiranih i identificiranih civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu obuhvaća:

a) pogrebnu opremu i/ili opremu za kremiranje: drveni lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov

b) prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta ukopa, odnosno do graničnog prijelaza i

c) troškove ukopa i/ili kremiranja na području Republike Hrvatske: usluge iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje i vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.

Svojstvo pokojnika

Članak 5.

Svojstvo pokojnika iz članka 4. ovog Pravilnika dokazuje se:

a) potvrdom iz Evidencije o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica i

b) prijavom o činjenici smrti izdanom od nadležnog tijela koje je izvršilo identifikaciju.

Podnošenje zahtjeva za ukop

Članak 6.

(1) Zahtjev za ukop nakon ekshumacije i identifikacije civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo) prema mjestu ukopa posredstvom prvostupanjskog tijela nadležnog prema mjestu identifikacije.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti član obitelji ili druga pravna ili fizička osoba koja je prihvatila nalaze identifikacije i u mogućnosti je organizirati ukop, na obrascu zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 1).

(3) Sastavni dio zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka je i izvješće o identifikaciji.

(4) Ukop posmrtnih ostataka osigurava se u međusobnoj koordinaciji prvostupanjskog tijela nadležnog prema mjestu identifikacije, prvostupanjskog tijela nadležnog prema mjestu ukopa i Ministarstva hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(5) U slučaju da civilna osoba nestala u Domovinskom ratu nakon ekshumacije i identifikacije nema članova obitelji ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje su u mogućnosti organizirati ukop, po službenoj dužnosti će ga organizirati i provesti prvostupanjsko tijelo nadležno prema posljednjem prebivalištu, odnosno boravištu, pokojnika ili na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u aleji civilnih žrtava Domovinskog rata sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za ukop izvan područja Republike podnosi se prvostupanjskom tijelu nadležnom prema mjestu identifikacije.

(7) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, a u slučaju iz stavka 6. ovoga članka, Ministarstvo organizira prijevoz do graničnog prijelaza.

Pravovremena obavijest

Članak 7.

(1) Osobe iz članka 6. ovoga Pravilnika koje podnose zahtjev dužne su pravovremeno obavijestiti nadležno prvostupanjsko tijelo ili Ministarstvo o vremenu i mjestu ukopa nestale civilne osobe u Domovinskom ratu.

(2) Pravovremena obavijest iz stavka 1. ovoga članka smatra se najmanje pet radnih dana unaprijed, o čemu nadležno prvostupanjsko tijelo pisano izvješćuje Ministarstvo.

Pravo ukopa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru

Članak 8.

(1) Pravo ukopa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u »Aleju civilnih žrtava iz Domovinskog rata«, bez obzira na prebivalište, ostvaruju civilne žrtve iz Domovinskog rata poginule ili nestale u Bitki za Vukovar koje su ekshumirane iz masovnih i pojedinačnih grobnica.

(2) Pravo korištenja grobnog mjesta na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru nije prenosivo na druge osobe.

(3) Za pravo korištenja grobnog mjesta na Memorijalnom groblju ne plaća se godišnja grobna naknada.

Uređivanje grobnih mjesta s nadgrobnim spomenikom na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru

Članak 9.

(1) Grobna mjesta u »Aleji civilnih žrtava iz Domovinskog rata«, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata mogu se urediti, na projektom predviđen način, nadgrobnim spomenikom o trošku obitelji, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Svako odstupanje od projektom predviđena načina uređenja grobnih mjesta smatrat će se neovlaštenim izvođenjem radova i uklonit će se po službenoj dužnosti uz naknadu troškova od nalogodavca ili izvoditelja neovlaštenih radova.

Podmirenje troškova prijevoza i ukopa

Članak 10.

(1) Ostvarenje prava iz članka 4. točke a) ovoga Pravilnika osigurava Ministarstvo izdavanjem narudžbenice, a troškovi iz članka 4. točke b) ovoga Pravilnika osiguravaju se sukladno sporazumu sklopljenom s tijelom državne uprave nadležnim za obranu.

(2) Ostvarenje prava na troškove ukopa iz članka 4. točke c) ovoga Pravilnika osigurava prvostupanjsko tijelo nadležno prema mjestu ukopa izdavanjem narudžbenice za troškove ukopa, za račun Ministarstva.

(3) Troškove ukopa iz stavka 1. i 2. ovoga članka podmiruje Ministarstvo.

DIO TREĆI
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/8

Urbroj: 522-2/2-22-2

Zagreb, 28. veljače 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

Obrazac 1

IZVJEŠĆE O IDENTIFIKACIJI
i
ZAHTJEV ZA UKOP
za identificiranu civilnu osobu nestalu u Domovinskom ratu

_______________________________________

(ime, ime oca/majke i prezime)

PODACI O EKSHUMACIJI I IDENTIFIKACIJI

Mjesto ekshumacije:

(grad, općina i naziv lokacije)

Datum i godina ekshumacije:
Datum i godina identifikacije:
Ustanova i mjesto identifikacije (označiti):

– Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku,

Zagreb, Šalata 11

– Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu

KBC Osijek, Josipa Huttlera 4

– Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, KBC Split, Spinčićeva 1

– Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar,

Vukovar, Županijska 35

– Ostalo

Identifikaciju potvrdi-o-la:
Srodstvo s pokojnikom/com:
PODACI ZA IDENTIFICIRANU OSOBU
Status prije identifikacije (zaokružiti):smrtno stradao/lanestao/la
Datum, godina i mjesto rođenja:
JMBG:
Datum, godina i mjesto smrti:
Starost (broj godina) u trenutku smrti:
PODACI O ČLANOVIMA OBITELJI
Bračno stanje (zaokružiti):oženjen/udananeoženjen/
neudana

ostalo:

_______

A) Supružnik

Ime i prezime, ime oca/majke:

Datum, godina i mjesto rođenja:
Adresa sadašnjeg stanovanja:
Telefon:

B) Roditelji

Ime i prezime, ime oca/majke:Datum, godina i mjesto rođenja:
Adresa sadašnjeg stanovanja:
Telefon:

C) Ostali srodnici,

Ime i prezime, ime oca/majke, srodstvo

Datum, godina i mjesto rođenja:
Adresa sadašnjeg stanovanja:
Telefon:

Kontakt osoba (član obitelji)

za dogovor o pogrebnoj skrbi –

ime i prezime, srodstvo, adresa i telefon

PODACI O UKOPU IDENTIFICIRANE OSOBE
Kremiranje (zaokružiti)Da / ne
Mjesto ukopa (grad, općina, mjesto):
Naziv groblja:
Način ukopa:grobgrobnicaukopna niša/pretinac
Datum i sat ukopa:

Prema vjerskom obredu –

ako DA, kojem:

DA

____________

NE

Posmrtne ostatke dovesti

(datum i mjesto):

Vrijeme dovoza posmrtnih ostataka:do _____ sati ili u ______ sati
NAPOMENA:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Izvješće o identifikaciji
izradilo/la:
Potpis osobe koja je potvrdila
identifikaciju:
____________________________________________________
(ime i prezime te potpis službenika/ce)(potpis člana obitelji/tražitelja)

DOSTAVITI:

1. Upravnom tijelu prema mjestu ukopa ___________________,

2. Ministarstvu hrvatskih branitelja, Upravi za zatočene i nestale, (uz naloge za plaćanje)

3. Pismohrani.

Napomena: Obitelj/tražitelj obaviještena da je vrijeme ukopa potrebno javiti barem pet dana prije istoga