Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

NN 41/2022 (1.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO BRANITELJA

513

Na temelju članka 71. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGOĐENI OSOBNI AUTOMOBIL I PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 21/18) riječi : »ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijela Grada Zagreba« u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi: »izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli prilagođenog osobnog automobila ili novčane protuvrijednosti prilagođenog automobila« zamjenjuju se riječima: »godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil ili novčanu protuvrijednost prilagođenog automobila«.

Članak 3.

U članku 13. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako je s obzirom na zdravstveno stanje HRVI 100% I. skupine, radi korištenja osobnog automobila potrebno prilagoditi automobil ugradnjom rampe u iznosu koji je veći od iznosa iz stavka 4. ovog članka, HRVI 100% I. skupine može ostvariti pravo na potrebnu ugradnju rampe u iznosu prema dostavljenoj ponudi osobe ovlaštene za poslove prilagodbe osobnih automobila po izboru HRVI 100% I. skupine, a najviše do iznosa od 50.000,00 kn.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. do 5.«

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7., riječi: »stavcima 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 3. do 5.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 4.

U članku 23. riječi: »Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom« zamjenjuju se riječima: »nadležnog liječničkog vijeća«.

Članak 5.

U članku 24. riječi: »Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom« zamjenjuju se riječima: »nadležno liječničko vijeće«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/6

Urbroj: 522-2/2-22-4

Zagreb, 28. veljače 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.