Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

NN 41/2022 (1.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

MINISTARSTVO BRANITELJA

514

Na temelju članka 137. stavka 18. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (»Narodne novine«, br. 51/18) u članku 5. točki a) iza riječi: »urna,« dodaju se riječi: »ukrasna urna,«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. riječi: »nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji«.

Članak 3.

U članku 7. točki a) riječi: »jedno ukopno grobno mjesto s betoniranim okvirom« zamjenjuju se riječima: »obiteljsko grobno mjesto s betoniranim okvirom sposobno za ukop do tri pokojnika«.

Članak 4.

Članak 8. i podnaslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»Utvrđivanje prava na troškove grobnog mjesta i uređenje grobnog mjesta članova obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za kojeg nije poznato mjesto ukopa

Članak 8.

(1) Članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za kojeg nije poznato mjesto ukopa imaju pravo na dodjelu grobnog mjesta i prije ekshumacije i identifikacije nestalog odnosno smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za kojeg nije poznato mjesto ukopa, ako ga obitelj nema u mjestu ukopa ili ga jedinica lokalne samouprave ili drugi vlasnici groblja ne ustupaju bez naknade, a temeljem pokrenutog postupka za dodjelu grobnog mjesta po posebnim propisima, kao korisnici tog grobnog mjesta uz obvezu njegova održavanja.

(2) Grobna mjesta iz stavka 1. ovog članka, osim grobnih mjesta u Aleji članova obitelji na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, osnivaju se za ukop više osoba i uređuju se s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna s PDV-om).«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom na raspoloživom grobnom polju za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području ili posljednje prijavljeno prebivalište na njihovom području, ako nisu imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona.

(2) Polovicu troška grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka podmiruje jedinica lokalne samouprave ili drugi vlasnici groblja, dok troškove druge polovice (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om) podmiruje Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji, odnosno fizička ili pravna osoba koja je organizirala ukop.

(3) U slučaju da jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja u trenutku smrti HRVI ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nemaju raspoloživo grobno mjesto s betoniranim okvirom te dodjele grobno mjesto bez betonskog okvira, obvezni su isti izraditi u roku od godine dana od dana ukopa, odnosno dodjele grobnog mjesta.

(4) U slučaju da članovi obitelji umrlog HRVI-a ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka kupe pravo korištenja grobnog mjesta od treće osobe, temeljem kupoprodajnog ugovora i dokaza o prijenosu prava korištenja na ime kupca, imaju pravo na povrat dijela troška za kupnju prava korištenja grobnog mjesta do polovice vrijednosti grobnog mjesta na raspoloživom grobnom polju u istoj županiji (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om).

(5) U slučaju da se članovi obitelji osoba iz stavka 1. ovog članka odluče na kupnju prava korištenja obiteljske grobnice ili ukopne niše sa više ukopnih mjesta, pravo iz ovog članka primjenjuje se razmjerno jednostrukom grobnom mjestu ili jednom ležaju u grobnici ili jednom ležaju u ukopnoj niši ili ukopnom pretincu.

(6) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja koje na svom području nemaju raspoloživih grobnih mjesta u prodaji, dužne su ustupiti mjesta za privremeni ukop umrlih hrvatskih branitelja i umrlih HRVI besplatno do trenutka osiguravanja trajnih grobnih mjesta.

(7) U slučaju da je umrli HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ukopan u privremenu grobnicu zbog nepostojanja raspoloživog grobnog mjesta ili iz drugog razloga, pravo iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostvarit će kad se za to stvore uvjeti.

(8) U slučaju iz stavka 6. i 7. ovoga članka, jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja pisano će izvijestiti obitelj o ostvarenim uvjetima, odnosno mogućnosti dodjele grobnog mjesta.

(9) Osim prava iz članka 5. ovog Pravilnika umrli HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine tjelesnog oštećenja koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe, imaju pravo na uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna s PDV-om).«

Članak 6.

U članku 12. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju iz stavaka 3. i 4. ovog članka prvostupanjsko tijelo će zatražiti upute i odobrenje Ministarstva za svaki slučaj pojedinačno, a troškove ukopa podmiruje Ministarstvo.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 7.

U članku 24. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Zahtjev za povrat troškova iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 90 dana od dana ukopa na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac Z3).

(3) Troškovi iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se na tekući račun podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe), odnosno žiro račun (za pravne osobe) otvoren u Republici Hrvatskoj, odnosno u državi prebivališta, na osnovi naloga za povrat ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela uz kojeg je potrebno priložiti:

a) presliku pisanog zahtjeva fizičke ili pravne osobe za povrat troškova (Obrazac Z3)

b) presliku popunjenog obrasca za ukop uz vojnu počast (Obrazac Z2)

c) original računa (ili ovjerenu presliku) na ime podnositelja zahtjeva ili original računa (ili ovjerenu presliku) i izjavu platitelja računa da se sredstva isplate trećoj osobi, danu na zapisnik ili ovjerenu kod javnog bilježnika

d) presliku tekućeg računa fizičke osobe ili žiro računa pravne osobe

e) presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

f) dokaz o pravu na troškove prijevoza, ukopa i grobnog mjesta.«

Članak 8.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom iz članka 7. točke b), članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 9. ovog Pravilnika osigurava nadležno prvostupanjsko tijelo izdavanjem narudžbenice, na zahtjev obitelji ili druge osobe na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z4).

(2) U slučaju da obitelj uredi grobno mjesto s nadgrobnim spomenikom bez izdavanja narudžbenica za račun Ministarstva od strane nadležnog prvostupanjskog tijela, može podnijeti zahtjev za povrat troškova do iznosa priznatoga ovim Pravilnikom na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac Z5).

(3) Troškovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplatit će se nakon pisanog izvješća prvostupanjskog tijela nadležnog prema mjestu ukopa o završetku radova uređenja grobnog mjesta.

(4) Troškovi iz stavka 2. ovoga članka isplaćuju se na tekući račun podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe), odnosno žiro račun (za pravne osobe) otvoren u Republici Hrvatskoj, odnosno u državi prebivališta, na osnovi naloga za povrat ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela uz kojeg je potrebno priložiti:

a) presliku pisanog zahtjeva fizičke ili pravne osobe za povrat troškova (Obrazac Z5)

b) original račun (ili ovjerenu presliku) na ime podnositelja zahtjeva ili original računa (ili ovjerenu presliku) te izjavu platitelja računa da se sredstva isplate trećoj osobi, danu na zapisnik ili ovjerenu kod javnog bilježnika

c) presliku tekućeg računa fizičke osobe ili žiro računa pravne osobe

d) presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

e) dokaz o pravu na troškove uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom.

(5) Troškovi uređenja grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom izvan Republike Hrvatske mogu se isplatiti temeljem dokumentacije navedene u stavku 4. ovog članka, izjave podnositelja zahtjeva o obavljenom uređenju dane pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te jasne fotografije uređenog grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom za pokojnika.

(6) U slučaju da smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona ili umrli HRVI iz Domovinskog rata I. do IV. skupine nema članova uže ili šire obitelji koji bi podnijeli zahtjev za uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom, nadležno prvostupanjsko tijelo osigurat će uređenje po službenoj dužnosti u visini iznosa propisanog ovim Pravilnikom.«.

Članak 9.

Iza članka 25. dodaju se podnaslovi i članci 25.a, 25.b i 25.c koji glase:

»Članak 25.a

Dodjela grobnog mjesta prije ekshumacije i identifikacije

Pravo na dodjelu grobnog mjesta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika osigurava nadležno prvostupanjsko tijelo izdavanjem narudžbenice, na zahtjev člana obitelji na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z6).

Pravo na povrat troškova grobnog mjesta iz članka 9. ovoga Pravilnika

Članak 25.b

U slučaju da jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja ne ispune obvezu iz članka 9. stavka 1. do 3. ovoga Pravilnika, članovi obitelji umrlog HRVI-a ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja je organizirala ukop, imaju pravo na povrat troškova do iznosa propisanog ovim Pravilnikom temeljem zahtjeva podnesenog nadležnoj jedinici lokalne samouprave odnosno drugom vlasniku groblja.

Pravo Ministarstva na povrat troškova

Članak 25.c

U slučaju iz članka 12. stavaka 3. i 4. ovog Pravilnika, Ministarstvo će za ukop hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je imao prihod, odnosno imovinu, putem državnog odvjetništva zatražiti povrat troškova od nasljednika.«

Članak 10.

Iza članka 27. dodaje se podnaslov i članak 27.a koji glase:

»Izvješće vlasnika groblja o održavanju grobnih mjesta

Članak 27.a

(1) Obveznici održavanja grobnih mjesta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata smrtno stradalih u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (povijesno značajne osobe) i grobnih mjesta s posmrtnim ostacima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, iza kojih nema živih nasljednika, su vlasnici groblja u kojima se nalaze ta grobna mjesta.

(2) Vlasnici groblja dužni su do kraja siječnja tekuće godine izvijestiti Ministarstvo o grobnim mjestima povijesno značajnih osoba i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koje su preuzeli na održavanje u prethodnoj kalendarskoj godini.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovog članka sadrži: ime i prezime, datum i godinu ukopa, mjesto ukopa, naziv groblja, oznaku grobnog mjesta, reda, polja za svaku povijesno značajnu osobu iz članka 137. stavka 6. Zakona i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 137. stavka 9. Zakona.

(4) Izvješće iz stavka 2. ovog članka vlasnici groblja dostavljaju na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac I).«

Članak 11.

Obrasci Z1 – Z5 mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/10
Urbroj: 522-2/2-22-4
Zagreb, 28. veljače 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

OBRAZAC Z1

IZVJEŠĆE O IDENTIFIKACIJI
i
ZAHTJEV ZA UKOP UZ VOJNU POČAST
za identificiranog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

__________________________________________________
(ime, ime oca/majke i prezime)

PODACI O EKSHUMACIJI I IDENTIFIKACIJI

Mjesto ekshumacije:

(grad, općina i naziv lokacije)

Datum i godina ekshumacije:
Datum i godina identifikacije:
Ustanova i mjesto identifikacije (označiti):

– Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku,

Zagreb, Šalata 11

– Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu

KBC Osijek, Josipa Huttlera 4

– Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, KBC Split, Spinčićeva 1

– Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar,

Vukovar, Županijska 35

– Ostalo

Identifikaciju potvrdi-o-la:
Srodstvo s pokojnikom/com:
PODACI ZA IDENTIFICIRANU OSOBU
Pripadnost (zaokružiti):HVMUPNZHOSOstalo _____
Status prije identifikacije (zaokružiti):smrtno stradao/lanestao/la
Datum, godina i mjesto rođenja:
JMBG:
Datum, godina i mjesto smrti:
Starost (broj godina) u trenutku smrti:
Čin/dužnost:
PODACI O ČLANOVIMA OBITELJI
Bračno stanje (zaokružiti):oženjen/udananeoženjen/neudana

Ostalo:

_____

A) Supružnik

Ime i prezime, ime oca/majke:

Datum, godina i mjesto rođenja:
Adresa sadašnjeg stanovanja:
Telefon:

B) Roditelji

Ime i prezime, ime oca/majke:Datum, godina i mjesto rođenja:
Adresa sadašnjeg stanovanja:
Telefon:

C) Ostali srodnici,

Ime i prezime, ime oca/majke, srodstvo

Datum, godina i mjesto rođenja:
Adresa sadašnjeg stanovanja:
Telefon:

Kontakt osoba (član obitelji)

za dogovor o pogrebnoj skrbi – ime i prezime, srodstvo, adresa i telefon

PODACI O UKOPU IDENTIFICIRANE OSOBE
Mjesto ukopa (grad, općina, mjesto):
Naziv groblja:
Način ukopa:grobgrobnicaukopna niša/pretinac
Datum i sat ukopa:
Prema vjerskom obredu – ako DA, kojem:

DA

___________

NE
Uz vojne počasti (samo za HB):DANE

Posmrtne ostatke dovesti

(datum i mjesto):

Vrijeme dovoza posmrtnih ostataka:do _______ sati ili u _____ sati

Zastavu uručiti

(srodstvo, ime i prezime i kontakt):


NAPOMENA:
Izvješće o identifikaciji
izradilo/la:
Potpis osobe koja je potvrdila identifikaciju:
_________________________________________
(ime i prezime te potpis službenika/ce)(potpis člana obitelji/tražitelja)

DOSTAVITI:

1. Upravnom tijelu prema prebivalištu/boravištu člana obitelji/tražitelja ______________________________________________,

2. Upravnom tijelu prema mjestu ukopa ___________________ __________________________________________________,

3. Oružanim snagama ili nadležnoj PU,

4. Ministarstvu hrvatskih branitelja (uz naloge za plaćanje)

a. Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,

b. Upravi za zatočene i nestale,

5. Pismohrani.

Napomena: Obitelj/tražitelj obaviještena da je vrijeme ukopa potrebno javiti barem pet dana prije istoga

OBRAZAC Z2

ZAHTJEV ZA UKOP UZ VOJNU POČAST

za umrlog HRVI/HB iz Domovinskog rata

________________________________________________


(ime i prezime, ime oca/majke)

PODACI ZA UMRLOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
Pripadnost (zaokružiti):HVMUPHOSostalo
Status (zaokružiti):HRVI I. – IV.HRVI V. – X.HB
Čin/dužnost/policijsko zvanje:
Datum i mjesto rođenja:
OIB:
Adresa zadnjeg prebivališta:
Datum, godina i mjesto smrti:
Uzrok smrti (zaokružiti)bolestnesretni slučajsamoubojstvoostalo
Dob (godina) u trenutku smrti

Radno-pravni status u

trenutku smrti

nezaposlen

(naknada HZZ)

nezaposlen
(naknada MHB)
nezaposlen
(naknada CZSS)

nezaposlen

(bez naknade)

zaposlensamostalna djelatnostu mirovinipoljoprivrednik
PODACI O ČLANOVIMA OBITELJI
A) PODACI O SUPRUŽNIKU:oženjen/udananeoženjen/neudanaostalo
Ime, prezime, ime oca/majke:
Datum, godina i mjesto rođenja:
Adresa stanovanja i telefonski broj:
Djeca (upisati imena):
B) PODACI O RODITELJIMA:OTACMAJKA
Ime i prezime:
Datum, godina i mjesto rođenja:
Adresa stanovanja i telefonski broj:
C) PODACI O DRUGOJ OSOBI[1]:
Ime i prezime:
Adresa stanovanja i telefonski broj:

[1](u slučaju kada pokojnik nema obitelj (drugi srodnik, prijatelj, staratelj, udruga i sl.))


PODACI O MJESTU I NAČINU UKOPA
Grobno mjesto/grobnica/ukopna niša:imanema
Mjesto ukopa (grad/općina/mjesto):
Naziv groblja (adresa):
Ispraćaj radi naknadnog ukopa u drugo mjesto ili inozemstvo:DANE
Kremiranje:DANE
Način ukopa:u grobno mjestou grobnicuu ukopnu nišu/pretinac
Datum i sat ukopa:
Prema vjerskom obredu i kojem:

DA

___________________

NE
Uz vojne počasti:DANE
Zastavu uručiti (ime i prezime, srodstvo i kontakt):

NAPOMENA:U __________________, _________________ godine


__________________________________
(ime i prezime te potpis podnositelja zahtjeva)

DOSTAVITI:

1. Oružanim snagama ili nadležnoj PU,

2. Upravnom tijelu prema mjestu ukopa,

3. Ministarstvu hrvatskih branitelja, uz naloge za plaćanje,

4. Pismohrani.

OBRAZAC Z3

OBRAZAC Z4

OBRAZAC Z5

OBRAZAC Z6

OBRAZAC I