Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.

NN 42/2022 (5.4.2022.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.

HRVATSKI SABOR

519

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 25/20.) Hrvatski sabor na sjednici 25. ožujka 2022. donio je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022.

UVOD

Na temelju Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20.), Državni zavod za statistiku, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izrađuje Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan).

Nacionalni sustav službene statistike Republike Hrvatske čine Državni zavod za statistiku, kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike te drugi nositelji službene statistike: Hrvatska narodna banka, koja je određena člankom 9. Zakona o službenoj statistici, dok su Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatski zavod za javno zdravstvo nositeljima službene statistike definirani Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. − 2027. (u daljnjem tekstu: Program).

Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program. Tako se Godišnji provedbeni plan 2022. godine odnosi na drugu godinu provedbe Programa za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Program se temelji na potrebama korisnika podataka službene statistike, ali i na zahtjevima Europske unije koji su navedeni u dokumentu Statistical Requirements Compendium (izdanje 2021.)

Kako bi službena statistika Republike Hrvatske bila potpuno usklađena s europskim zahtjevima, u Godišnjemu provedbenom planu 2022. navode se statističke aktivnosti koje su harmonizirane sa statističkim modulima navedenim u Compendiumu, a koji su obuhvaćeni Programom. Radi pribavljanja podataka koji proizlaze iz potreba tijela državne uprave, znanstvene zajednice, šire zainteresirane javnosti i drugih korisnika iz Republike Hrvatske, u Programu se, osim europskih, navode i nacionalni moduli.

Sve statističke aktivnosti Državnog zavoda za statistiku provode se na temelju Zakona o službenoj statistici. U skladu s odredbama navedenog Zakona, Godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta statističkih aktivnosti: statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka (oznaka I.), statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja (oznaka II.) te razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja (oznaka III.).

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine planirana je provedba ukupno 288 statističkih aktivnosti, a od toga 156 statističkih aktivnosti na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 88 statistička istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 44 razvojnih aktivnosti. Od ukupno 288 statističkih aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2022. provest će 240 statističkih aktivnosti, dok će ostale aktivnosti provesti drugi nositelji službene statistike koji se navode u Zakonu o službenoj statistici i Programu.

PREGLED NAJVAŽNIJIH STATISTIČKIH AKTIVNOSTI I RAZVOJNIH PROJEKATA USMJERENIH NA UNAPREĐENJE STATISTIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2022.

I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

– u Sektoru demografskih i društvenih statistika u 2022. planirana je obrada podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. Nakon prikupljanja podataka, a prije njihova objavljivanja, bit će potrebno provesti mnogo provjera, kako bi se došlo do konačnog rezultata. Logičko-računskim kontrolama provjeravat će se konzistentnost podataka na svim razinama kako bi se izbjegle moguće pogreške. Neka obilježja, na koje se odgovara tekstualno, potrebno je šifrirati. Također, statistička obrada popisnih podataka zahtijeva izvođenje dodatnih obilježja i kontrolnih tablica te, u konačnici, konačnih tablica za objavljivanje

– u 2022. nastavit će se s kontinuiranom provedbom vitalne statistike, odnosno redovitih statističkih istraživanja o rođenima, umrlima, sklopljenim i razvedenim brakovima te s izradom apsolutnih i relativnih demografskih pokazatelja

– u 2022. nastavit će se s provedbom redovitih statističkih istraživanja o vanjskim i unutarnjim migracijama stanovništva, izradom podataka o broju i strukturi doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo te preseljenih osoba unutar granica Republike Hrvatske, izračunom procjene stanovništva te redovitom dostavom podataka o ukupnom stanovništvu, prirodnom kretanju stanovništva, migracijama i međunarodnoj zaštiti u Eurostat

– u 2022. provodit će se aktivnosti provedbe anketnih istraživanja Ankete o radnoj snazi, Ankete o dohotku stanovništva i Ankete o potrošnji. Koristit će se metode prikupljanja podataka CAPI i CATI. Osim provedbe redovitih istraživanja, provodit će se i ad hoc modul o stručnim vještinama. U području statistike tržišta rada tijekom 2022. nastavit će se s daljnjim unapređenjem vezanim za obradu podataka iz administrativnih izvora, izračunavanjem indeksa troška rada, obradom podataka Ankete o trošku rada te dostavom podataka o slobodnim radnim mjestima Eurostatu. U području statistike obrazovanja planira se provedba Ankete o obrazovanju odraslih. Također se planira unapređenje elektroničkih upitnika za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te daljnji rad i analiza usporedbe podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja iz administrativne baze podataka Ministarstva obrazovanja i znanosti (podaci e-Matice) i podataka Državnog zavoda za statistiku. U području kulture planira se daljnje unapređenje procesa prikupljanja podataka. U području informacijskog društva provodit će se redovita istraživanja uz Eurostatovu financijsku pomoć. U 2022. provest će se Anketa o raspolaganju vremenom, koja pribavlja podatke za sveobuhvatan uvid u strukturu aktivnosti na koje ispitanici troše svoje vrijeme, s kim ga troše, strukturu radnog vremena i druge važne varijable (primjerice neplaćeni rad, usklađivanje obiteljskog života i posla), a sve prema različitim kategorijama ispitanika i kućanstava kojima pripadaju. U 2022. nastavit će se s daljnjom suradnjom s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj na ispunjavanju Upitnika Organizacije za europsku suradnju i razvoj (OECD-a) »Tax-Benefit Systems in Croatia«, a njime se prikuplja vrlo opsežan skup kvalitativnih informacija o mnogim nacionalnim programima socijalne zaštite. Državni zavod za statistiku u 2022. planira osnovati međuresornu radnu skupinu koja bi radila na daljnjem poboljšanju nacrta uparivanja kaznenih djela iz Kaznenog zakona u Međunarodni klasifikacijski sustav delikata radi izrade konačnog dokumenta (izradit će ga Državni zavod za statistiku)

– nastavit će se metodološki rad na ispunjavanju upitnika
UN-CTS (zajednički upitnik Eurostata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal za statistiku kriminaliteta), a sadržaj pitanja obuhvaća statistiku kaznenih djela, prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba, osoba lišenih slobode, sudskih predmeta, kadrova tijela kaznenog progona i postupka itd. U 2022. provest će se Anketa o sigurnosti, prva viktimološka anketa na nacionalno reprezentativnom uzorku. Prikupljanje će biti implementirano u kontinuiranome četveromjesečnom razdoblju te se očekuje da će se podaci prikupiti do polovice 2022.

– nastavit će se s daljnjim radom na upitniku SOCR (OECD/Eurostat) o korisnicima naknada socijalne zaštite. Upitnikom se obuhvaća broj korisnika različitih naknada, poput korisnika mirovina, osobne invalidnine, rodiljnog dopusta, rodiljnih i roditeljskih potpora, naknade za nezaposlenost i slično. Podaci o korisnicima raščlanjeni su s obzirom na spol i dob korisnika te s obzirom na to odnose li se podaci na određeni dan ili na godišnji prosjek. Također se prikupljaju podaci o broju korisnika koji su počeli ostvarivati pravo, tj. kojima je pravo prestalo, u tijeku obradne godine. Nadalje, u 2022. intenzivno će se raditi na implementaciji prethodnih procjena financijskih iznosa prema funkcijama socijalne zaštite koje se u listopadu 2022. trebaju dostaviti Eurostatu za referentnu godinu 2021.

II. EKONOMSKE STATISTIKE

– daljnji rad u području poslovnih statistika na implementaciji Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (tekst značajan za EGP) (L327/1, 17. 12. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama) i na implementaciji Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2020/1197 оd 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (L271, 18. 8. 2020.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197)

– usklađivanje statistika PRODCOM za izvještajnu godinu 2021. te izrada Nomenklature industrijskih proizvoda za 2021. u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama

– rad na daljem usklađivanju kratkoročnih poslovnih statistika i izrada novih kratkoročnih poslovnih pokazatelja u skladu s novom Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2020/1197

– nastavak harmonizacije statistika iFATS (domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom) unapređenjem metoda za utvrđivanje zemlje sjedišta KJK (krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice) te razvojem modela za proširenje obuhvata na djelatnosti područja K (Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja) prema NKD-u 2007.

– nadogradnja uspostavljene internetske (online) baze za sve kratkoročne poslovne pokazatelje

– nastavak razvoja metodologije za nova istraživanja cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI) i unapređenje kvalitete podataka u području usluga, nastavak razvojnih aktivnosti na unapređenju novog pokazatelja indeksa obujma uslužnih djelatnosti (ISP)

– rad na daljnjem povećanju i unapređenju korištenja administrativnih podataka u kratkoročnim poslovnim statistikama u skladu s metodologijom, Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2020/1197

– rad na daljnjem unapređenju korištenja administrativnih izvora (podaci fiskalizacije) u mjesečnom istraživanju trgovine na malo

– rad na unapređenju kvalitete statističkog procesa obrade podataka i analize administrativnih izvora o ostvarenom prometu poslovnih subjekata

– rad na daljnjem redovitom korištenju administrativnih izvora o ostvarenom prometu poslovnih subjekata radi prikupljanja mjesečnih podataka u djelatnostima industrije te mjesečnih podataka u uslužnim djelatnostima

– ažuriranje metapodataka i pokazatelja kvalitete za kratkoročne poslovne pokazatelje u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka za istraživanja poslovnih statistika poduzeća s pomoću internetske aplikacije radi racionalizacije troškova i smanjenja opterećenja poduzećima u pogledu izvještavanja

– daljnji rad na usklađivanju Statističkoga poslovnog registra s novom Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama

– daljnji nastavak rada na implementaciji statističke jedinice »poduzeće« u punom obuhvatu u Statističkome poslovnom registru (SPR-u) u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (L76/1, 30. 3. 1993.) te implementacija u svim ostalim područjima poslovnih statistika koja se baziraju na statističkoj jedinici »poduzeće«

– daljnja nadogradnja funkcionalnosti SPR-a na temelju novih potreba i obveza prema Eurostatu i automatizacija pojedinih procesa ažuriranja podataka

– razvoj i prilagodba proizvodnje statistike poslovne demografije novim odredbama Uredbe (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama

– rad na uspostavi razmjene mikro podataka s državama članicama EU-a na razini poslovnih subjekata radi pojednostavljenja Intrastat izvještavanja

– rad na uspostavi razmjene carinskih podataka s državama članicama EU-a na razini poslovnih subjekata, kako bi se udovoljilo zahtjevima iz članka 5 (4) Uredbe (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama, primjenjiva na robnu razmjenu s inozemstvom od 1. siječnja 2022.

– rad na modernizaciji i unapređenju obrade i diseminacije te unapređenje kvalitete podataka iz djelokruga rada poslovnih statistika

– kontinuirana metodološka prilagodba statističkih istraživanja iz djelokruga rada HNB-a standardima ESA 2010 i BPM 6 te Uredbama (EU) i Smjernicama ESB-a

– obrada rezultata i izrada analiza za provedena anketna istraživanja (Anketa o financijama i potrošnji kućanstava i Anketa o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća)

– metodološki rad i izrada IT podrške za eksperimentalne pokazatelje kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora.

III. SEKTORSKE STATISTIKE

– daljnji nastavak rada na ažuriranju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG) ažuriranjem i preuzimanjem podataka iz dostupnih izvora Ministarstva poljoprivrede – Jedinstvenog registra domaćih životinja i drugih baza podataka na temelju članka 117. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18.)

– nastavak ažuriranja navedenog registra podacima Popisa poljoprivrede 2020. te Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS), Vinogradarski registar Republike Hrvatske i Evidencijama povezanima s određenim mjerama ruralnog razvoja)

– modernizacija poljoprivrednih statistika u sklopu darovnica EU-a

– aktivnosti vezane za prikupljanje i analizu podataka o opskrbnim bilancama za važnije poljoprivredne proizvode

– aktivnosti vezane za daljnji nastavak rada na poboljšanju statistike stočarstva, statistike mlijeka i mliječnih proizvoda i statistike aktivnosti valionica te unapređenje statistike šumarstva korištenjem raspoloživih administrativnih izvora

– daljnji rad na poboljšanju statistike agrookolišnih indikatora

– daljnji kontinuirani rad na implementaciji Uredbe komisije (EU) br. 2019/2146 оd 26. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike (SL L 325, 16. 12. 2019., stranice 43 – 98)

– modernizacija prikupljanja i obrade podataka za energetska istraživanja s pomoću internetskih aplikacija radi racionalizacije troškova i smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica

– rad na daljnjem povećanju i unapređenju korištenja administrativnih podataka u skladu s metodologijom i novom Uredbom komisije (EU) br. 2019/2146 оd 26. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike (SL L 325, 16. 12. 2019., stranice 43 – 98)

– ažuriranje pokazatelja kvalitete za energetske statistike u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– nastavak daljnjega kontinuiranog razvoja u energetskoj statistici u sklopu darovnica EU-a

– u području statistike turizma provodit će se, uz redovitu proizvodnju, aktivnosti modernizacije i unapređenja procesa diseminacije podataka primjenom modernih informacijsko-komunikacijskih rješenja, modernizacije prikupljanja podataka uvođenjem elektroničkog prikupljanja podataka (e-obrazac), istraživanja mogućnosti korištenja administrativnih i inovativnih izvora podataka u statistikama turizma te usklađivanje s najnovijim propisima i metodološkim smjernicama Eurostata

– u području statistike transporta nastavit će se, uz redovitu proizvodnju podataka, rad na razvoju metodologije prikupljanja podataka o prijevozu putnika na unutarnjim vodnim putovima

– u području statistike ribarstva provodit će se aktivnosti daljnjeg unapređenja informacijskog sustava ribarstva primjenom validacija i metodologije unakrsne provjere podataka kako bi se osigurala potpuna iskoristivost i kvaliteta prikupljenih podataka za provedbu statističkih istraživanja. Uz postojeće aplikacije za elektroničku dostavu podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (e-očevidnik i mobilne aplikacije) razvija se mrežna aplikacija za slatkovodno ribarstvo, kao i mobilna aplikacija za prikupljanje podataka o slatkovodnom ribolovu od gospodarskih ribara i sportskih ribolovaca.

IV. STATISTIKA OKOLIŠA I STATISTIKA ZA VIŠE PODRUČJA

– daljnje unapređenje statistike voda s tendencijom unapređenja suradnje s Hrvatskim vodama i Državnim hidrometeorološkim zavodom, što će rezultirati povećanjem preuzimanja podataka iz administrativnih izvora

– daljnji rad u području okolišnih statistika na implementaciji Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša (SL L 192/1, 22. 7. 2011.) i Uredbe (EU) br. 538/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (SL L 192/1, 22. 7. 2011.) te daljnje usklađivanje metodologija izračuna s Europskim sustavom nacionalnih računa (ESA 2010)

– Računi okoliša zahtijevaju kontinuirano praćenje međunarodnih metodologija, promjena u zakonodavstvu, kao i zahtjeva korisnika te se, u skladu s navedenim, nastavlja razvoj, usklađivanje i prilagodba računa okoliša europskome statističkom sustavu i daljnje usklađivanje i integracija pokazatelja u nacionalni statistički sustav

– nastavak rada na poboljšanju kvalitete podataka i unapređenju suradnje s administrativnim izvorima podataka za tri fizička modula europskih ekonomskih računa okoliša koji se odnose na podatke o emisijama u zrak, fizičkom toku energije te protoku materijala

– daljnji rad na unapređenju kvalitete podataka i suradnje s administrativnim izvorima za izračun triju monetarnih modula europskih ekonomskih računa okoliša (porezi i naknade za okoliš, izdaci za zaštitu okoliša te sektorski računi za dobra i usluge u okolišu)

– daljnji razvoj baze podataka europskih ekonomskih računa okoliša

– nastavak rada na povećanju broja objavljenih pokazatelja ciljeva održivog razvoja i mapiranju raspoloživosti podataka za izračunavanje pokazatelja ciljeva održivog razvoja.

V. METODOLOGIJA PRIKUPLJANJA, OBRADE, DISEMINACIJE I ANALIZE PODATAKA

– u području klasifikacija nastavlja se daljnji razvoj i primjena relevantnih klasifikacijskih standarda službene statistike pri proizvodnji i diseminaciji statističkih podataka te razvoj i održavanje metodoloških alata za njihovu ispravnu primjenu i tumačenje

– kontinuirano se radi na održavanju sustava KLASUS i ažuriranju klasifikacijske baze podataka u skladu s promjenama klasifikacijskih standarda te na daljnjem razvoju pretraživača NKD-a za ispravno razvrstavanje poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD-u 2007.) koji su dostupni korisnicima

– aktivno se sudjeluje na reviziji Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 2 s ostalim državama članicama EU-a u Eurostatu

– koordiniraju se različite aktivnosti u području statističke povjerljivosti i pristupa mikropodacima radi unaprjeđenja dostupnosti mikropodataka i povećanja raspoloživosti baza podataka za znanstvene svrhe

– sustavno se radi na razvoju novih i unaprjeđenju postojećih komunikacijskih kanala i medija objavljivanja s ciljem učinkovitije diseminacije rezultata službene statistike. Prilagođavanjem osnovnog komunikacijskog kanala za diseminaciju službene statistike (internetske stranice) suvremenim digitalnim rješenjima i potrebama korisnika, Državni zavod za statistiku je nakon razvoja i intenzivnog testiranja sustava i otklanjanja nedostataka, završio fazu integracije diseminacijske i opće komponente novih stranica te ispunio tehničke preduvjete za objavu.

Poglavlje I.

DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

Tema 1.1 Stanovništvo

Modul 1.1.1 DEMOGRAFIJA, MIGRACIJE STANOVNIŠTVA I PROJEKCIJE

1.1.1-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika rođenih (DEM-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Podaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno

Podaci o majci i ocu prema dobi, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja i državi rođenja majke

Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva pravosuđa i uprave
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.1.1 Demografija, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: 30 dana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93., 76/13. i 98/19.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici (SL L 330, 10. 12. 2013.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 205/2014 od 4. ožujka 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj demografskoj statistici, u pogledu raščlanjivanja podataka, rokova i revizija podataka (SL L 65, 5. 3. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.1.1-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika umrlih (DEM-2)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, dobi, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja, državi rođenja umrle osobe, uzroku smrti, obilježjima nasilne smrti te podaci o majci umrlog dojenčeta
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva pravosuđa i uprave, preuzimanje Potvrde o smrti u tiskanom obliku od matičnih ureda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.1.1 Demografija, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: 30 dana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93., 76/13. i 98/19.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 125/19.)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, br. 46/11., 6/13. i 63/14.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici (SL L 330, 10. 12. 2013.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 205/2014 od 4. ožujka 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj demografskoj statistici, u pogledu raščlanjivanja podataka, rokova i revizija podataka (SL L 65, 5. 3. 2014.)

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31. 12. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 328/2011 od 5. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu u pogledu statističkih podataka o uzrocima smrti (SL L 90, 6. 4. 2011.)

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, World Health Organization, 2009 (Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

Službene dopune za MKB-10, SZO, Brasilia, October 2012

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.1.1-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika sklopljenih brakova (DEM-3)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Podaci o sklopljenim brakovima prema mjestu sklapanja braka, datumu sklapanja braka i obliku sklapanja braka

Podaci o ženiku i nevjesti prema dobi, prijašnjemu bračnom stanju, braku po redu, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, mjestu stanovanja prije stupanja u brak, narodnosti, vjeri, državljanstvu i državi rođenja

Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo pravosuđa i uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva pravosuđa i uprave
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.1.1 Demografija, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: 30 dana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 103/15. i 98/19.)

Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93., 76/13. i 98/19.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.1.1-I-4

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika razvedenih brakova (RB-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Podaci o razvedenim brakovima prema načinu prestanka braka (razvodom ili poništenjem), datumu pravomoćnosti presude, datumu sklapanja braka, mjestu zajedničkog stanovanja, broju živorođene djece u braku, broju uzdržavane djece, komu su na čuvanje i odgoj povjerena uzdržavana djeca rođena u braku

Podaci o mužu i ženi prema dobi, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu

Izvještajne jediniceOpćinski sudovi nadležni za razvod braka
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: Statistički izvještaj o razvedenom braku RB-1
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.1.1 Demografija, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: 30 dana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 103/15. i 98/19.)

Zakon o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.1.1-II-5

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika unutarnje migracije stanovništva
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o osobama koje su se preselile unutar granica Republike Hrvatske prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, dobi, državljanstvu
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslova
Rokovi za prijenos podataka

15. listopada za prvih šest mjeseci tekuće godine

15. travnja za proteklu godinu

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaZbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12. i 158/13.)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.1.1 Demografija, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12. i 158/13.)

Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 133/20.)

Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (»Narodne novine«, broj 27/13.)

Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 52/12., 81/13., 38/15., 100/17., 61/18., 116/18. i 146/20.)

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 66/19., 53/20. i 144/20.)

Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 107/20. i 148/20.)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 120/12., 81/13., 38/15. i 146/20.)

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, br. 81/13., 129/13. i 146/20.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31. 7. 2007.)
Ostali međunarodni standardi

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.1.1-II-6

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika vanjske migracije stanovništva
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Podaci o doseljenim osobama iz inozemstva i odseljenim osobama u inozemstvo prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, dobi, državljanstvu, državi rođenja, državi iz koje dolaze odnosno državi u koju odlaze

Podaci o državljanstvu, međunarodnoj zaštiti, boravišnim dozvolama i boravištu državljana trećih zemalja, sprečavanju ilegalnog ulaska i boravka te povratku

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslova
Rokovi za prijenos podataka

15. listopada za prvih šest mjeseci tekuće godine

15. travnja za proteklu godinu

Zbirne tablice rezultata za slanje u Eurostat: kontinuirano tijekom godine

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12. i 158/13.)

Zbirka podataka o strancima u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 133/20.)

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.1.1 Demografija, migracije stanovništva i projekcije

Modul 1.1.2 Popis stanovništva, statistika azila i migracija

Rokovi objavljivanja rezultataPrva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 133/20.)

Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94., 130/11., 110/15. i 102/19.)

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15. i 127/17.)

Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 52/12., 81/13., 38/15., 100/17., 61/18., 116/18. i 146/20.)

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 66/19., 53/20. i 144/20.)

Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 107/20. i 148/20.)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 120/12., 81/13., 38/15. i 146/20.)

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, br. 81/13., 129/13. i 146/20.)

Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (»Narodne novine«, broj 85/16.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31. 7. 2007.)

Uredba (EU) br. 2020/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o izmjeni uredbe (EZ) br. 862/2007 o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (SL L 198/1, 22. 6. 2020.)

Uredba Komisije (EU) br. 351/2010 od 23. travnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti u pogledu definiranja kategorija skupina zemalja rođenja, skupina zemalja prethodnog uobičajenog boravišta, skupina zemalja sljedećeg uobičajenog boravišta i skupina državljanstava (SL L 104, 24. 4. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 216/2010 od 15. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti, u pogledu definiranja kategorija razloga za izdavanje boravišnih dozvola (SL L 66, 16. 3. 2010.)

Ostali međunarodni standardi

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.1.1-II-7

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProjekcije stanovništva
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Projekcije stanovništva prema dobi i spolu izrađuju su po analitičkoj ili kohortno-komponentnoj metodi

To znači da se zbog različitih potreba širokoga kruga korisnika objavljuju rezultati u više vjerojatnih varijanti budućega demografskog ponašanja stanovništva, kako s obzirom na suvremene demografske tokove tako i s obzirom na međunarodne perspektive. Hipoteze se postavljaju i usvajaju nakon detaljne analize kratkoročnih i dugoročnih povijesno-demografskih trendova, najnovijih demografskih iskustava drugih razvijenih zemalja i drugih relevantnih informacija.

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaBaze podataka Državnog zavoda za statistiku i baze podataka Eurostata
Rokovi za prijenos podatakaPo završetku obrade podataka za određenu kalendarsku godinu i prema zahtjevima Eurostata
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPopis stanovništva, kućanstva i stanova, procjene stanovništva, statistika rođenih, statistika umrlih, statistika vanjske migracije stanovništva, statistika unutarnje migracije stanovništva
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.1.1 Demografija, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultataPrema nacionalnim potrebama
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

HR NUTS 2021. − 2. razina (regije)

Županije

Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

EUROSTAT – European Commission, Work session on demographic projections, EUROSTAT-EC Collection: Methodologies and working papers

Eurostat – UNECE Work Session on Demographic Projections, Collection: Working papers

Eurostat (2003), Demographic statistics: definitions and methods of collection in 31 European countries, Luxembourg, Eurostat Working Papers, Population and Social Conditions, 3/2003/E/no. 25.

Eurostat (2005), Methodology for the calculation of Eurostat’s demographic indicators. Luxembourg, Eurostat Working Papers and Studies, Population and Social Conditions
1.1.1-II-8

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProcjena stanovništva
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataProcjena stanovništva prema dobi, spolu, državljanstvu i državi rođenja
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaBaze podataka Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaPo završetku obrade podataka za određenu kalendarsku godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPopis stanovništva, kućanstva i stanova, statistika rođenih, statistika umrlih, statistika vanjske migracije stanovništva, statistika unutarnje migracije stanovništva
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.1.1 Demografija, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: u veljači za prethodnu godinu

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za prethodnu godinu

Konačni podaci: u rujnu za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici (SL L 330, 10. 12. 2013.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 205/2014 od 4. ožujka 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj demografskoj statistici, u pogledu raščlanjivanja podataka, rokova i revizija podataka (SL L 65, 5. 3. 2014.)

Ostali međunarodni standardi-Modul 1.1.2 POPIS STANOVNIŠTVA, STATISTIKA AZILA I MIGRACIJA

1.1.2-III-1

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPopis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Kratak opis aktivnostiObrada podataka prikupljenih u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineObrada podataka prikupljenih u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20.)

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (»Narodne novine«, br. 25/20. i 34/21.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, br. 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova (SL L 218, 13. 8. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 2017/712 od 20. travnja 2017. o utvrđivanju referentne godine i usvajanju programa statističkih podataka i metapodataka za popis stanovništva i stanova predviđenih Uredbom (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 105, 21. 4. 2017.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/543 od 22. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihovih raščlanjivanja (SL L 78, 23. 3. 2017.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/881 od 23. svibnja 2017. o provedbi Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu načina i strukture izvješća o kvaliteti i tehničkog formata za slanje podataka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1151/2010 (SL L 135, 24. 5. 2017.)

Ostali međunarodni standardi

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, UNECE, UN, New York and Geneva, 2015 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine, UNECE, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2015.)

Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3, Statistical papers, Series M No. 67/Rev. 3, UN, New York, 2017 (Načela i preporuke za popise stanovništva i stanova, revizija 3, Statistički dokumenti, Serija M, br. 67/rev. 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2017.)

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/1755 od 8. kolovoza 2019. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


Tema 1.2 Tržište rada i trošak rada

Modul 1.2.1 ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

1.2.1-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o radnoj snazi (ARS)
Periodičnost istraživanjaTjedno
Kratak opis rezultataDemografska i obrazovna obilježja članova kućanstava prema spolu, obilježja glavnoga i dodatnog posla te posla koji je osoba obavljala u prošlosti, obilježja djelatnosti i zanimanja, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme, obilježja nezaposlenih i neaktivnih osoba
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaAnketiranje svih članova privatnoga kućanstva (metode CAPI i CATI)
Rokovi prikupljanja podatakaKontinuirano tijekom godine
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.2.1 Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultataožujak za četvrto tromjesečje protekle godine, lipanj za prvo, rujan za drugo i prosinac za treće tromjesečje tekuće godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

HR NUTS 2021. – 2. razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 261, 14. 10. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2240 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području radne snage u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 336, 30. 12. 2019.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2020/257 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje radne snage (SL L 54, 26. 2. 2020.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (SL L 54, 26. 2. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011

ISCED Fields of Education and Training – (ISCED-F-2013)
1.2.1-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o popunjenim i slobodnim radnim mjestima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori
Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za prethodni mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.2.1 Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultata70 dana od referentnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavca

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1062/2008 od 28. listopada 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici, u vezi s postupcima za desezoniranje i izvješćima o kvaliteti (SL L 285, 29. 10. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 19/2009 od 13. siječnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici, u vezi s definicijom slobodnog radnog mjesta, referentnim datumima za prikupljanje podataka, specifikacijama prijenosa podataka i studijama izvedivosti (SL L 9, 14. 1. 2009.)

Ostali međunarodni standardi-Modul 1.2.3 N ZAPOSLENOST I PLAĆE ZA NACIONALNE POTREBE

1.2.3-N-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih u pravnim osobama prema spolu, djelatnostima, obliku vlasništva pravne osobe, prema vrsti radnog odnosa, prema vrsti radnog vremena, satima rada, dobi, stupnju stručnog obrazovanja, distribucija zaposlenih prema visini bruto i neto plaće, plaće prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu te bruto i neto plaće prema spolu
Izvještajne jedinicePravne osobe svih oblika vlasništva i njezini dijelovi i tijela javne vlasti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podataka30. studenoga
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.2.3. N Zaposlenost i plaće za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataU travnju zaposleni za prethodnu godinu i plaće za dvije godine prije
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17. i 98/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (»Narodne novine« br. 73/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


1.2.3-N-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Broj zaposlenih ukupno i prema spolu, isplaćene neto i bruto plaće, broj zaposlenih koji su primili isplate, broj plaćenih i izvršenih sati rada te neoporezivi primici

Proširen je set podataka na mjesečnoj razini o zaposlenima u pravnim osobama po područjima djelatnosti i županijama, ukupno zaposlenima po područjima djelatnosti i županijama, aktivnom stanovništvu po županijama i prema spolu, stopama registrirane nezaposlenosti po županijama i prema spolu, prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama u pravnim osobama po područjima djelatnosti i županijama, prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama u pravnim osobama prema spolu i po odjeljcima djelatnosti, prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama po satu u pravnim osobama prema spolu i po odjeljcima djelatnosti te o prosječnim plaćenim satima rada u pravnim osobama prema spolu i po odjeljcima djelatnosti.

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija – Porezna uprava
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori
Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.2.1 Zaposlenost i nezaposlenost

Modul 1.2.2 Zarade i trošak rada

Modul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike

Rokovi objavljivanja rezultata20. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)

Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19.,1/20., 74/20. i 1/21.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (»Narodne novine«, br. 73/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o indeksu troškova rada Tekst značajan za EGP (SL L 69, 13. 3. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1216/2003 od 7. srpnja 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada Tekst značajan za EGP (SL L 169, 8. 7. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. br. 224/2007 od 1. ožujka 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1216/2003 o gospodarskim djelatnostima obuhvaćenim indeksom troškova rada Tekst značajan za EGP (SL L 64, 2. 3. 2007.)

Ostali međunarodni standardi-1.2.3-N-II-3

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama prema spolu i po djelatnostima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD-a 2007.) do razine područja djelatnosti
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori
Rokovi za prijenos podatakaSredina mjeseca za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMatične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeNacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.2.3. N Zaposlenost i plaće za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za I. – III.; kolovoz za IV. – VI.; studeni za VII. – IX.; veljača sljedeće godine za X. – XII.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.) – (definicije za zaposlene osiguranike vlasnike ili zaposlenike koji obavljaju djelatnost obrta i djelatnost slobodne profesije)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


Tema 1.3 Obrazovanje i osposobljavanje

Modul 1.3.1 OBRAZOVANJE

1.3.1-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja za pedagošku godinu (DV-PO)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja prema osnivaču, vrsti programa, jeziku na kojem se izvodi program predškolskog odgoja; djeca prema spolu i godinama života, duljini dnevnog boravka, djeca strani državljani; djeca u jaslicama, djeca s teškoćama u razvoju, odgojne skupine, program predškole, zaposleni prema spolu, stručnosti, stupnju obrazovanja, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti, odgojitelji i učitelji prema dobnim skupinama; dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, djeca prema dobnim skupinama i zaposleni po županijama
Izvještajne jediniceDječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za tekuću pedagošku godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za tekuću pedagošku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013. o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.3.1-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj osnovnih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-O)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Osnovne škole; škole i razredni odjeli s nastavom na jezicima nacionalnih manjina prema statusu, razredni odjeli, nastavni jezik; učenici prema smjenama, učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači; učenici strani državljani; integrirani učenici; korisnici prehrane u školi, učitelji prema spolu, dobnim skupinama, razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu

Škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, vrsti smetnje, razredni odjeli prema vrsti; učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači, učenici strani državljani; prehrana u školi; učitelji prema spolu, dobnim skupinama i razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti

Umjetničke osnovne škole prema statusu; učenici prema spolu, godini rođenja, odsjecima, uspjehu, privatni učenici; učenici strani državljani; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

Osnovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih, kraj školske godine, kraj obrazovnog razdoblja, prema statusu, obrazovne skupine; polaznici prema spolu i razredima, uspjehu i dobnim skupinama; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

Izvještajne jediniceOsnovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Format prikupljanja podataka

Elektronički medij

On-line (pristup)

Tiskani obrazac

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20.)

Zakon o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Zakon o umjetničkom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 130/11.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (»Narodne novine«, br. 54/97., 5/98., 109/09. i 139/10.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (»Narodne novine«, broj 53/93.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.3.1-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj srednjih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-S)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole, škole za učenike s teškoćama u razvoju prema statusu, nastavnom jeziku nacionalnih manjina, razredni odjeli, učenici prema vrsti škola i programima obrazovanja, spolu, godini obrazovanja i godini rođenja, ponavljači, učenici prema uspjehu i završavanju škole, stranom jeziku koji uče, učenici strani državljani, učenici s teškoćama u razvoju prema vrsti smetnje, nastavnici i stručni suradnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

Srednje škole i ustanove za obrazovanje odraslih prema statusu, vrsti škole, polaznici prema programima obrazovanja, spolu, uspjehu, godinama života i stranom jeziku koji uče, nastavnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

Izvještajne jediniceSrednje škole i ustanove za obrazovanje odraslih
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (mrežni obrazac Godišnji izvještaj za srednje škole – Š-S/KP): neposredno izvještavanje – mrežnom aplikacijom na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr za redovite SŠ, SŠ koje imaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina i umjetničke SŠ Za srednje škole za obrazovanje odraslih obrasci se šalju elektronički.
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)

Zakon o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.3.1-I-4

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o strukturi visokih učilišta (ŠV-21)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataVrsta, naziv, mjesto i status visokog učilišta, vrsta studija, naziv studijskog programa, trajanje studija, način studiranja
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaProsinac za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataObjavljuju se kao rezultati istraživanja iz visokog obrazovanja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

1.3.1-I-5

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na stručni i sveučilišni studij (ŠV-20)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, nazivu i mjestu visokog učilišta, vrstama studija, načinu studiranja, godini studija, spolu, prebivalištu, državljanstvu, studenti I. godine prema prethodno završenoj školi/studiju, ponavljanju godine
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataKolovoz za tekuću akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.3.1-I-6

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij (ŠV-50)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij prema nazivu i mjestu visokog učilišta, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, razini studija, skupinama visokih učilišta, pravnom statusu visokih učilišta, vrsti studija, načinu studiranja, spolu, godinama života, prebivalištu
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.3.1-I-7

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij (ŠV-30)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij prema visokim učilištima, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, prema spolu, dobnim skupinama, državi prebivališta, državi u kojoj su diplomirali, državljanstvu, županiji i gradu/općini stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaTiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSiječanj za proteklu akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.3.1-I-8

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiSveučilišni specijalisti (ŠV-80)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataSveučilišni specijalisti prema znanstvenom i umjetničkom području i polju specijalističkog rada, prema nazivu i mjestu visokog učilišta na kojem su stekli akademski naziv, državi u kojoj su diplomirali, dobnim skupinama, spolu, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija, prebivalištu, županiji i gradu/općini stalnog prebivališta u Republike Hrvatskoj
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaTiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.3.1-I-9

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiDoktori znanosti (ŠV-70)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDoktori znanosti prema nazivu i mjestu visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojem su stekli akademski stupanj, znanstvenome i umjetničkom području i polju doktorske disertacije, sveučilištu, postignutom magisteriju i državi u kojoj su magistrirali, spolu, godinama života/dobnim skupinama, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja stjecanja doktorata, prebivalištu, županiji i gradu/općini stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaTiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.3.1-I-10

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta (ŠV-60)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataNastavnici i suradnici u nastavi prema nazivu i mjestu visokog učilišta, zvanju, akademskome i stručnom nazivu i akademskom stupnju, vrsti ugovora, vrsti zaposlenosti/angažiranosti, spolu, godinama života/dobnim skupinama, statusu ustanove, vrsti radnog vremena
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak za tekuću akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)


1.3.1-I-11

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (ŠV-40)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij prema visokom učilištu, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, prema spolu, godinama života/dobnim skupinama, državi u kojoj su diplomirali, državljanstvu, državi prebivališta, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija, prema županiji i gradu/općini prebivališta u Republici Hrvatskoj
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaTiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSiječanj za proteklu akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (SL L 252/5, 24. 9. 2013.)

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.3.1-N-I-12

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 12
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku/akademsku godinu (ŠD)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUčenički i studentski domovi, učenici i studenti, korisnici učeničkih i studentskih domova prema školi/visokom učilištu koje pohađaju i spolu; zaposlenici prema spolu i stručnosti; prema županijama
Izvještajne jediniceUčenički i studentski domovi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za tekuću školsku/akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za tekuću školsku/akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


1.3.1-III-13

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 13
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiUpitnik UOE (UNESCO/OECD/Eurostat) iz područja obrazovanja
Kratak opis aktivnostiGodišnje ispunjavanje upitnika našim podacima iz istraživanja iz područja obrazovanja – podaci o upisima (za sve razine ISCED), upisanim polaznicima (za razine ISCED 3 − 8), mobilnosti polaznika (za razine ISCED 5 − 8), polaznicima koji su završili obrazovni program (za razine ISCED 3 − 8), podaci o osoblju (za sve razine ISCED-a) te podacima o izdacima za obrazovanje koje nam dostavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja jer Državni zavod za statistiku ne raspolaže financijskim podacima za obrazovanje
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIspunjavanje upitnika podacima iz objavljenih rezultata Državnog zavoda za statistiku i financijskim podacima koje nam popunjava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, priprema i dostava seta tablica u Eurostat
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07. i 118/12.)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20.)

Zakon o umjetničkom obrazovanju (»Narodne novine«, br.130/11.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (»Narodne novine«, br. 54/97., 5/98., 109/99. i 139/10.)

Zakon o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (»Narodne novine«, broj 53/93.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

UOE Data Collection on formal education, Manual on concepts, definitions and classifications;
UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Paris, Luxembourg (UOE prikupljanje podataka o formalnom obrazovanju, Priručnik o konceptima, definicijama i klasifikacijama; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Pariz, Luxembourg)
Modul 1.3.2 STRUKOVNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

1.3.2-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o obrazovanju odraslih
Periodičnost istraživanjaŠestogodišnje
Kratak opis rezultataProvedba statističkog istraživanja o obrazovanju odraslih; kontrola kvalitete prikupljenih podataka, tabeliranje i dostava podataka u Eurostat
Izvještajne jediniceOsoba iz kućanstva u dobi od 18 do 69 godina
Načini prikupljanja podatakaCAPI
Rokovi prikupljanja podatakarujan 2022. − veljača 2023.
Format prikupljanja podatakaCAPI
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.3.2 Strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje
Rokovi objavljivanja rezultataPočetkom 2024.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Strategija obrazovanja odraslih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2004.

Akcijski plan provedbe strategije obrazovanja odraslih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2004. Polja obrazovanja i usavršavanja, Priručnik (prijevod), Metodološke upute br. 56, Državni zavod za statistiku, 2006.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (L 261I, 14. 10. 2019.)
Ostali međunarodni standardi

2022 AES Manual v1

2022 AES Manual – Annexes v1 (2021-04-29)

2022 AES Questionnaire v1


1.3.2-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o strukovnom osposobljavanju u poduzećima 2020.
Periodičnost istraživanjaPetogodišnje
Kratak opis rezultataProvedba statističkog istraživanja o strukovnom osposobljavanju u poduzećima; kontrola kvalitete prikupljenih podataka, tabeliranje i dostava podataka u Eurostat
Izvještajne jedinicePoduzeća
Načini prikupljanja podatakaizvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj-rujan 2021.
Format prikupljanja podatakaOn-line (pristup), papirnati obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.02 Strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje
Rokovi objavljivanja rezultataPočetak 2023.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 55/16.)

Polja obrazovanja i usavršavanja, Priručnik (prijevod), Metodološke upute br. 56, Državni zavod za statistiku, 2006.

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) Europskog Parlamenta i Vijeća br. 1552/2005 od 7. rujna 2005. o statističkim podacima u odnosu na strukovno osposobljavanje u poduzećima (SL L 255/1, 30.9.2005.)

Uredba Komisije (EU) br. 1153/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 198/2006 u pogledu podataka koji se prikupljaju te uvjeta uzorkovanja, točnosti i kvalitete (SL L 309/9, 30.10.2014.)

Ostali međunarodni standardiCVTS 6 Manual

Tema 1.4. Zdravstvo

Modul 1.4.1 JAVNO ZDRAVSTVO

1.4.1-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o ljudskim resursima u zdravstvu
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

1. Iz Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske prema spolu (3-00-60)

2. Istraživanje o resursima ljekarni. Podaci o ljekarnama i djelatnicima zaposlenima u ljekarnama prema spolu (3-00-60)

3. Broj licenciranih doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, primalja i medicinskih sestara/tehničara na dan 31. prosinca prethodne godine

4. Broj doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, primalja i medicinskih sestara koji su završili školovanje

5. Broj medicinskih sestara u domovima za starije i nemoćne osobe i domovima za psihički bolesne osobe (prema razini obrazovanja)

Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici privatne prakse podatke o djelatnicima dostavljaju bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om; Ministarstvo zdravstva dostavlja rješenja o početku rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenih radnika privatne prakse; Sve ljekarne i djelatnici zaposleni u ljekarnama bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om; Hrvatska liječnička komora; Hrvatska komora dentalne medicine; Hrvatska ljekarnička komora; Hrvatska komora primalja; Hrvatska komora medicinskih sestara; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Načini prikupljanja podatakaNa temelju izvješća koje sve izvještajne jedinice dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u tiskanome i (ili) elektroničkom obliku
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka

Tiskani obrazac (rješenje Ministarstva zdravstva o početku rada) za podatke o zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti te jedinicama privatne prakse

Podaci o zaposlenim djelatnicima: elektronički medij i tiskani obrazac

Podaci o diplomiranim i licenciranim zaposlenicima: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.1 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Definitions for common variables related to Healt Employment and Education from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Healt Care Statistics

Definitions for Eurostat additional variables related to Health Employment and Physical Resources from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics
1.4.1-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o materijalnim resursima u zdravstvu
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Podaci o skupoj opremi: podaci o mreži zdravstvenih ustanova i skupoj medicinskoj opremi u zdravstvu Republike Hrvatske

Domovi za starije i nemoćne te za psihički bolesne odrasle osobe: broj kreveta u domovima za starije i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe prema vrsti (jedinica za pojačanu njegu, stambeni dio) i županiji na dan 31. prosinca prethodne godine

Medicinski postupci i operacijske dvorane: naziv ustanove, OIB ustanove, broj medicinskih postupaka provedenih u prethodnoj godini prema Eurostatovu popisu, broj provedenih CT, MR i PET pregleda u prethodnoj godini – posebno za postupke provedene stacionarno, u dnevnoj bolnici i ambulantno te prema onome tko plaća postupak (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ostali), broj operacijskih dvorana na dan 31. prosinca prethodne godine

Podaci o mreži zdravstvenih ustanova i medicinskim uređajima – opremi u zdravstvu Republike Hrvatske

Broj zdravstvenih ustanova prema vrsti na dan 31. prosinca prethodne godine

Broj medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama u prethodnoj godini prema Eurostatovu popisu

Izvještajne jedinice

Sve zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici privatne prakse te trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti neovisno o vlasništvu i ugovoru s obveznim zdravstvenim osiguranjem

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za postupke koje plaća

Načini prikupljanja podatakaNa temelju izvješća koje izvještajne jedinice na propisanom obrascu ili u elektroničkom obliku, prema zadanom slogu, dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja za proteklu godinu te 30. rujna za proteklu godinu za dio istraživanja o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne odrasle osobe
Format prikupljanja podataka

Podaci o zdravstvenim ustanovama: tiskani obrazac

Podaci o domovima za stare i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe: elektronički medij

Podaci o medicinskim postupcima i operacijskim dvoranama: elektronički medij

Podaci o medicinskim uređajima – opremi: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.1 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu, osim za dio istraživanja o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne odrasle osobe za koje je rok 30. rujna za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.),

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Međunarodna klasifikacija medicinske opreme – GMDN (Global medical device nomenclature); Eurostat

Global medical device nomenclature (GMDN), Eurostat (Međunarodna klasifikacija medicinske opreme, Eurostat)

Definitions for common variables related to Physical and Tecnical Resources fromOECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Healt Care Statistics

Definitions for common variables related to Health Care Activities from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics


1.4.1-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiSustav zdravstvenih računa – Izvješće i anketa o strukturi izdataka za zdravstvene usluge
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataNaziv izvještajne jedinice, OIB izvještajne jedinice, izdaci izvještajne jedinice prema kategorijama vrste usluge, pružatelja i financijera iz klasifikacije System of Health Accounts (SHA)
Izvještajne jediniceMinistarstvo zdravstva, Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo financija, županije i Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (posebno izvješće za izdatke u okviru obveznog osiguranja, a posebno za izdatke u sklopu dopunskog osiguranja), osiguravajuća društva koja su imala izdatke za zdravstveno osiguranje, udruge i zaklade koje su imale izdatke za zdravstvene usluge u protekloj godini prema klasifikaciji System of Health Accounts (SHA)
Načini prikupljanja podataka

Na temelju izvješća i ankete sve izvještajne jedinice dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na obrascu u elektroničkom obliku.

Državni zavod za statistiku dostavlja odgovarajuće podatke iz Ankete o potrošnji kućanstava u elektroničkom obliku.

Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30. lipnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.4.1 Javno zdravstvo

Modul 1.5.1 Anketa o potrošnji kućanstava i Anketa o raspolaganju vremenom

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: šest mjeseci nakon uspostave cjelokupne baze zaprimljenih podataka
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 2015/359 od 4. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistika o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite (SL L 62, 6. 3. 2015.)

Ostali međunarodni standardiA System of Health Accounts (SHA) 2011-OECD, WHO, Eurostat (Sustav zdravstvenih računa 2011 – OECD, Svjetska zdravstvena organizacija, Eurostat)


1.4.1-I-4

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o radu, organizaciji, utvrđenim bolestima i stanjima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, porođajima, pobačajima te radu ordinacija specijalističko-konzilijarne djelatnosti (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Podaci o stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji, hemodijalizama u bolnicama i stacionarima domova zdravlja – lokaliteti, djelatnosti, zaposlenici, postelje, dani liječenja i kretanje hospitaliziranih bolesnika prema spolu;

2. Statistika hospitaliziranih osoba (na temelju prijave hospitalizacije JZ-BSO)

Podaci o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, porođaja, pobačaja ili prekida trudnoće u stacionarnim ustanovama zdravstva – bolnicama, stacionarima i izvanbolničkim rodilištima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju ili na bolničku hemodijalizu i hemodijalizu u stacionarima doma zdravlja: vrsta prijave (redovita prijava, dnevna bolnica)

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om

Podaci o zdravstvenoj ustanovi i privatnoj ordinaciji, timu, djelatnosti odnosno specijalnosti, broju pregleda prema dobnim skupinama i spolu, broju utvrđenih bolesti i stanja prema dobnim skupinama i spolu

4. Statistika pobačaja i prekida trudnoće

Podaci o zdravstvenoj ustanovi, pacijentici, platitelju usluge, boravku u ustanovi, anamnestički podaci i status, vrsta sadašnjeg pobačaja ili prekida trudnoće, komplikacije i ishod, trudnoća nastala umjetnom oplodnjom, probir na malformacije, razlog namjernog prekida trudnoće

Prikupljeni podaci koriste se za analize i preventivne programe na nacionalnoj razini te izvještavanje prema međunarodnim organizacijama.

5. Statistika porođaja i perinatalnih smrti

Podaci o porođajima: podaci o zdravstvenoj ustanovi, opći podaci o rodilji, naselje prebivališta, država, podaci o boravku rodilje u ustanovi – glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, prijašnji pobačaji i/ili prekidi trudnoće i porođaji, antenatalni pregledi; vrijeme prvog antenatalnog pregleda u trudnoći; podaci o porođaju – završetak, datum i vrijeme porođaja; podaci o novorođenčetu/novorođenčadi – ukupan broj novorođenčadi u ovom porođaju, redni broj novorođenčeta, spol, trajanje trudnoće, porođajna težina, otpust prema ishodu (živorođenje, mrtvorođenje, smrt novorođenčeta).

Podaci o perinatalnim smrtima: podaci o zdravstvenoj ustanovi, opći podaci o rodilji, naselje prebivališta, država; podaci o uzroku smrti djeteta – uzrok mrtvorođenja s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, uzrok novorođenačke smrti u dobi 0 – 6 navršenih dana života s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10

Izvještajne jediniceSve stacionarne zdravstvene ustanove te specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om
Načini prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u elektroničkom obliku, u obliku tablica navedenih u Uputama, u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koji ih nakon obrade i kontrole dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

2. Statistika hospitaliziranih osoba (Prijava hospitalizacija: JZ-BSO)

Sve stacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om dostavljaju individualne podatke o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, porođaja, pobačaja ili prekida trudnoće u stacionarnim zdravstvenim ustanovama – bolnicama, stacionarima i izvanbolničkim rodilištima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju odnosno hemodijalizu prema vrsti prijave (redovita prijava, dnevna bolnica), ustanova (šifra HZZO-a, OIB ustanove), odjel šifra djelatnosti (odjela s kojeg je bolesnik otpušten), ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB (osobni identifikacijski broj pacijenta), MBO (matični broj osigurane osobe), zamjenski identifikator, broj zamjenskog identifikatora, platitelj, adresa prebivališta, šifra naselja prebivališta, šifra države, radni status, šifra zanimanja, šifra djelatnosti, datum primitka i otpusta iz ustanove, glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove sa šifrom prema MKB-10, dodatne dijagnoze pri otpustu iz ustanove sa šifrom prema MKB-10, vanjski uzrok ozljede za glavnu i dodatne dijagnoze, osnovni uzrok smrti u slučaju smrtnog ishoda, vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda, način otpusta, broj povijesti bolesti, šifre postupaka tijekom hospitalizacije, šifra liječnika otpusne djelatnosti. Podaci se dostavljaju u sustav kojem pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om

Zbirna izvješća dostavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse te zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave i HZZO u Hrvatski zavod za javno zdravstvo o osobama koje su se koristile zdravstvenom zaštitom.

4. Statistika pobačaja i prekida trudnoće (Prijava pobačaja: JZ-POB)

Zdravstvene ustanove i zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju individualne podatke o svim pacijenticama kod kojih je izvršen ili evidentiran pobačaj ili prekid trudnoće, uključujući pobačaje i prekide trudnoće koji su učinjeni ili evidentirani ambulantno, bez hospitalizacije žene, u sustav kojem pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća.

5. Statistika porođaja (Prijava porođaja: JZ-POR) i perinatalnih smrti (JZ-PER)

Individualne podatke o porođajima zdravstvene ustanove trebaju dostavljati u elektroničkom obliku prema zadanom slogu objavljenom u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o porođajima: podaci o zdravstvenoj ustanovi – naziv, adresa, OIB ustanove, opći podaci o rodilji – datum rođenja, OIB, MBOO (matični broj osigurane osobe), naselje prebivališta, država, podaci o boravku rodilje u ustanovi – glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, prijašnji pobačaji i/ili prekidi trudnoće i porođaji, antenatalni pregledi; vrijeme prvog antenatalnog pregleda u trudnoći; podaci o porođaju – završetak, datum i vrijeme porođaja; podaci o novorođenčetu/novorođenčadi – ukupan broj novorođenčadi u ovom porođaju, broj novorođenčadi u višeplodnim porođajima i redni broj novorođenčeta, spol, trajanje trudnoće, porođajna težina, otpust prema ishodu (živorođenje, mrtvorođenje, smrt novorođenčeta)

Podaci se dostavljaju u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Osim individualnih podataka o porođajima, zdravstvene ustanove dužne su svakog mjeseca dostavljati u Hrvatski zavod za javno zdravstvo agregirane izvještaje o rođenima i perinatalno umrlima prema porođajnoj težini i trajanju trudnoće radi kontrole obuhvata i kvalitete podataka. Individualne podatke o perinatalnim smrtima (obrasce i kopiju patohistološkog nalaza ploda i posteljice) zdravstvene ustanove trebaju dostavljati u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podaci o perinatalnim smrtima: podaci o zdravstvenoj ustanovi – naziv, adresa, OIB ustanove, opći podaci o rodilji – datum rođenja, OIB, MBOO (matični broj osigurane osobe), naselje prebivališta, država; podaci o uzroku smrti djeteta – uzrok mrtvorođenja s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, uzrok novorođenačke smrti u dobi 0 – 6 navršenih dana života s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10
Rokovi prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave do 15. siječnja za prethodnu godinu. Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. siječnja.

2. Statistika hospitaliziranih osoba

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju podatke prema zadanom slogu, navedenome u posljednjim objavljenim Uputama za protekli mjesec u roku od 30 dana od završetka mjeseca na koji se podaci odnose, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju.

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja. Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. ožujka.

4. Statistika pobačaja i prekida trudnoće

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju.

5. Statistika porođaja i perinatalnih smrti

Najkasniji datum dostave podataka o porođajima za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju.

Za perinatalne smrti tromjesečno: podaci za razdoblje siječanj – ožujak do 1. lipnja, podaci za razdoblje travanj – lipanj do 1. rujna, podaci za razdoblje srpanj – rujan do 1. prosinca te podaci za razdoblje listopad – prosinac do 1. ožujka

Format prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica: elektronički medij

2. Statistika hospitaliziranih osoba: elektronički medij

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om: tiskani obrazac ili elektronički medij

4. Statistika pobačaja i prekida trudnoće: elektronički medij

5. Statistika porođaja i perinatalnih smrti: elektronički medij, a za individualne podatke o perinatalnim smrtima u prijelaznom razdoblju u tiskanom obliku

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.1 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultata

Rok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu

Rok za konačne rezultate: 30. listopada za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska, županije (osim za statistiku porođaja i perinatalnih smrti te pobačaja)
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima prema šifrarniku koji objavljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)


1.4.1-I-5

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiJavnozdravstvena statistika o umrlima (UT-IV-28)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, dobi, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, državljanstvu, mjestu stanovanja, uzroku smrti, obilježjima nasilne smrti, nazivu bolničke ustanove, porođajnoj težini i gestacijskoj dobi umrle novorođenčadi te podaci o majci umrlog dojenčeta
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo pravosuđa i uprave, mrtvozornici, sudski vještaci – specijalisti sudske medicine
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: Potvrda o smrti i Statistički izvještaj o smrti (DEM-2), sudjeluju Državni zavod za statistiku, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, bolničke ustanove i zavodi za sudsku medicinu.
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPotvrda o smrti u tiskanome ili elektroničkom obliku, a Statistički izvještaj o smrti na elektroničkome mediju
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.1 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93., 76/13. i 98/19.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, br. 46/11., 6/13. i 63/14.)

Pravilnik o obrascu potvrde smrti (»Narodne novine«, broj 46/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 328/2011 od 5. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu u pogledu statističkih podataka o uzrocima smrti (SL L 90, 6. 4. 2011.)

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, UN, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991(Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F br. 35, Svezak I, Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994 ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994. ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1:1997-Codes for the representation of names of countries and their subdivisions-Part 1:Country codes (ISO 3166-1:1997-Šifre s imenima država i njihova podjela-Dio 1: Šifre država)

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

Službene dopune za MBK-10, SZO, Manchester, October 20151.4.1-N-I-6

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o radu, utvrđenim bolestima i stanjima u zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Djelatnosti opće (obiteljske) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne): podaci o osobama koje su koristile zdravstvenu zaštitu, učinjenim dijagnostičko-terapijskim postupcima, upućivanju te izdanim receptima.

2. Djelatnost patronažne zdravstvene zaštite: podaci o djelatnicima i broju posjeta po odabranim skupinama

3. Djelatnost zdravstvene njege u kući: podaci o djelatnicima, korisnicima te radu (broju intervencija)

4. Djelatnost medicine rada: podaci o radu navedene djelatnosti (posjeti, pregledi, upućivanje, broj intervencija uključujući obilaske radnih mjesta, edukacije na razini grupe radnika, provođenje programa specifičnih mjera zdravstvene zaštite te provođenje preventivnih pregleda/panela osiguranih osoba, ostaloj preventivnoj zdravstvenoj zaštiti itd.); izvještaj o broju i vrsti preventivnih pregleda, propisu prema kojem su provedeni, zanimanju radnika, točkama PUR-a ili posebnog propisa, ocjeni zdravstvene sposobnosti, zdravstvenim preprekama za rad i utvrđenim bolestima i stanjima

5. Djelatnosti zdravstvene zaštite školske djece i studenata: podaci o radu navedene djelatnosti (posjeti, pregledi, upućivanja)

6. Djelatnosti hitne medicine – izvanbolnička hitna medicinska služba – izvještaj o radu navede djelatnosti: broj intervencija u izvanbolničkoj djelatnosti hitne medicinske službe po županijama prema prioritetima i mjestu intervencije, broj stanovnika za koje se osigurava hitna medicinska skrb po županijama, broj timova izvanbolničke hitne medicinske službe, broj i vrsta zdravstvenih djelatnika, broj vozila HMS, izvještaj o utvrđenim bolestima i stanjima po dobnim skupinama

7. Djelatnost javnog zdravstva i higijensko-epidemiološke djelatnosti: izvještaj o radu navedenih djelatnosti

Izvještajne jedinice

1.-5. Ordinacije iz navedenih djelatnosti, bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om

6. Hrvatski zavod za hitnu medicinu

7. Timovi navedenih djelatnosti zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave

Načini prikupljanja podataka

1. Djelatnosti opće (obiteljske) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne): za pružatelje zdravstvene zaštite koji podatke dostavljaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje individualni podaci se prikupljanju putem Centralnoga zdravstvenoga informacijskog sustava zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH). Za pružatelje zdravstvene zaštite koji ne dostavljaju podatke putem CEZIH-a agregirani podaci se na tiskanim izvješćima (N-01-01 do N-01-05, N-01-07, N-01-11 do N-01-17, N-01-25 do N-01-27 N-01-18 do N-01-24, N-01-06) šalju u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koji ih nakon obrade i kontrole dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

2. Djelatnost patronažne zdravstvene zaštite: pružatelji zdravstvene zaštite dostavljaju godišnja izvješća u tiskanom obliku u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koji ih nakon obrade, kontrole i upisa u odgovarajuću aplikaciju dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3. Djelatnost zdravstvene njege u kući: pružatelji zdravstvene zaštite dostavljaju godišnja izvješća u tiskanom obliku u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koji ih nakon obrade i kontrole dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo gdje se i upisuju u odgovarajuću aplikaciju.

4. Djelatnost medicine rada: zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, prikupljaju podatke iz medicine rada i dostavljaju ih u formi izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

5. Djelatnost zdravstvene zaštite školske djece i studenata: zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

6. Djelatnost hitne medicine: Hrvatski zavod za hitnu medicinu prikuplja podatke od zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba i dostavlja zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

7. Djelatnost javnog zdravstva i higijensko-epidemiološke djelatnosti: timovi navedenih djelatnosti dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Rokovi prikupljanja podataka

1. Za ordinacije koje podatke dostavljaju putem CEZIH-a, podaci se dostavljaju svakodnevno u HZZO, a u Hrvatski zavod za javno zdravstvo četiri puta godišnje.

2.-5. Najkasniji datum dostave podataka je 31. siječnja za prethodnu godinu, za zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave do 28. veljače

6. Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba dužni su dostaviti izvješće Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu do 31. siječnja. Hrvatski zavod za hitnu medicinu dostavlja objedinjeno izvješće Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo do 15. travnja.

Format prikupljanja podatakaElektronički medij i tiskani oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.1 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.)

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 82/10.)

Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (»Narodne novine«, br. 4/95.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)
Modul 1.4.2 ZDRAVSTVO I SIGURNOST NA RADU

1.4.2-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o ozljedama na radu (OR)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataBroj ozlijeđenih osoba prema grani djelatnosti, spolu i ishodu po županiji, mjestu rada, spolu, NKZ, NKD, radnom okolišu, radnom procesu, načinu ozljeđivanja, težini ozljede, vrsti ozljede i ozlijeđenom dijelu tijela
Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Državni inspektorat
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, pravne ili fizičke osobe, tijela državne vlasti kao poslodavci, organizatori određenih poslova i aktivnosti ili ozlijeđena osoba dostavljaju individualne podatke o osobama ozlijeđenima na radu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a ovaj dalje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podaci o smrtno stradalima prikupljaju se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo dostavom podataka iz Inspekcije rada i javnozdravstvene baze umrlih osoba Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Podatke o danima bolovanja za svaki pojedini slučaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 20. u mjesecu za protekli mjesec, a za dane bolovanja do 31. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka

Elektronični medij, on-line pristup

Tiskani obrazac za smrtno stradale

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.2 Zdravstvo i sigurnost na radu
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.)

Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13. i 98/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 349/2011 od 11. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu glede statističkih podataka o nesrećama na radu Tekst značajan za EGP (SL L 97/3, 12. 4. 2011.)

Ostali međunarodni standardi-


1.4.2-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika profesionalnih bolesti/Izvješće o profesionalnim bolestima (3-36-86, PB)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataPodaci o osobi oboljeloj od profesionalne bolesti, spol, duljina ekspozicije agensu, grana djelatnosti, dijagnoza prema listi profesionalnih bolesti, po granama djelatnosti prikupljaju se u Registar profesionalnih bolesti i Registar profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom.
Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse medicine rada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, pravne ili fizičke osobe, tijela državne vlasti kao poslodavci, organizatori određenih poslova i aktivnosti ili oboljela osoba, dostavljaju individualne podatke o osobama oboljelima od profesionalnih bolesti u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a ovaj dalje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podatke o danima bolovanja za svaki pojedini slučaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: kontinuirano, a za dane bolovanja do 31. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.2 Zdravstvo i sigurnost na radu
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.)

Zakon o obveznom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.)

Zakon o listi profesionalnih bolesti (»Narodne novine«, br. 162/98. i 107/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima zajednice o javnom zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)Modul 1.4.3-N ZDRAVSTVENA STATISTIKA

1.4.3-N-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja zarazne epidemiologije
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Zarazne bolesti

Podaci o oboljelima i umrlima od zaraznih bolesti koji se obvezatno prijavljuju u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje važno za Republiku Hrvatsku: prema spolu, dobi, mjesecu oboljenja, epidemiološkom području prijave zarazne bolesti. Podaci se prikupljaju u Registru zaraznih bolesti.

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od tuberkuloze prikupljaju se u Registru tuberkuloze.

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od HIV/AIDS-a prikupljaju se u Registru HIV-a/AIDS-a. Dodatno se prikupljaju i zbirna izvješća o osobama testiranima na HIV i HIV seropozitivnim osobama: podaci o ukupnom broju testiranih na HIV i postotak HIV pozitivnih rezultata prema demografskim obilježjima i indikacijama (testiranja uzoraka dobrovoljnih davatelja krvi, prema drugim indikacijama i testirani u centrima za dobrovoljno testiranje na HIV).

Podaci o trudnicama testiranim na HBsAg

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od legionarske bolesti prikupljaju se u Registru oboljelih od legionarske bolesti.

Registar trbušnog tifusa služi za otkrivanje kliconoša.

Podaci o broju oboljelih i umrlih od malarije: o vrsti uzročnika, mjestu zaražavanja, uzimanju lijekova, protuepidemijskim mjerama i dr.

Tjedna zbirna izvješća za sezonsku gripu omogućuju praćenje aktivnosti gripe: agregirani podaci o broju oboljelih i umrlih od gripe, prema dobi, spolu i mjestu.

Podaci o obrađenim epidemijama: ukupan broj epidemija, broj epidemija prema uzročniku zarazne bolesti, broj oboljelih i umrlih u epidemijama prema pojedinom uzročniku zarazne bolesti, vrste poduzetih protuepidemijskih mjera.

Cijepljenje

Podaci o izvršenim obveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti: broj cijepljenih osoba prema dobi, vrsti izvršenih imunizacija i mjestu.

Registar nuspojava cijepljenja omogućuje izradu izvješća o broju i vrsti nuspojava na određeno cijepljenje, vrsti cjepiva, datumu nastanka nuspojave i dr.

Izvještajne jedinice

Prijave zaraznih bolesti i cijepljenje: svi zdravstveni radnici i sve zdravstvene ustanove koje utvrde zaraznu bolest, izvrše obveznu imunizaciju protiv zaraznih bolesti, odnosno primijete nuspojavu nakon cijepljenja.

Podatke o oboljelima i umrlima od HIV-a/AIDS-a dostavlja primarno Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«.

Podatke o broju uzoraka testiranih na HIV i HIV seropozitivnim rezultatima šalju laboratoriji, jedinice za transfuzijsku djelatnost općih i drugih bolnica, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, zavodi za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«.

Podatke o trudnicama testiranim na HBsAg dostavljaju rodilišta.

Podatke o obrađenim epidemijama šalju epidemiološke službe županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Načini prikupljanja podataka

Individualne prijave zaraznih bolesti dostavljaju zdravstveni radnici koji utvrde zaraznu bolest u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti preko nadležnih epidemioloških ispostava županijskih zavoda za javno zdravstvo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti.

Dodatne epidemiološke podatke o oboljelima od HIV/AIDS-a dostavlja Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«. Zbirni podaci o osobama testiranima na HIV i rezultatima testiranja za prethodnu godinu dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na upitniku koji šalje HZJZ.

Zbirne podatke o trudnicama testiranim na HBsAg rodilišta dostavljaju Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temelju upitnika koji šalje HZJZ.

Podaci o oboljelima od malarije dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na propisanom obrascu (»Narodne novine«, br. 23/94., obrazac br. 3) nakon postavljanja dijagnoze i prikupljanja potrebnih epidemioloških podataka.

Zbirna tjedna izvješća o sezonskoj gripi dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odmah po isteku izvještajnog tjedna.

Izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti dostavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnikom o načinu provođenja obvezne imunizacije, kemoprofilakse i seroprofilakse.

Podatke o nuspojavama cijepljenja dostavljaju zdravstveni radnici koji utvrde nuspojavu, odmah nakon postavljanja dijagnoze, na propisanom obrascu »Narodne novine« UT-III/6-114 Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Rokovi prikupljanja podataka

1. Prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti: kontinuirano, u godišnji izvještaj uvrštavaju se prijave pristigle do 31. ožujka za proteklu godinu;

2. Izvršene obvezne imunizacije protiv zaraznih bolesti: do 31. ožujka za proteklu godinu;

3. Osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne osobe: do kraja lipnja za proteklu godinu;

4. Trudnice testirane na HBsAg do kraja srpnja za prethodnu godinu

5. Nuspojave cijepljenja: kontinuirano;

6. Oboljenja/smrti od malarije: kontinuirano;

7. Zbirna tjedna izvješća o sezonskoj gripi: kontinuirano od 40. do 20. tjedna

Format prikupljanja podataka

Prijave zaraznih bolesti i ankete za bolesti pod pojačanim praćenjem: tiskani oblik i elektronički informacijski sustav

Izvješća o provedbi cijepljenja: tiskani oblik i elektronička pošta

Prijava nuspojave cijepljenja: tiskani oblik i elektronička pošta

Izvješća o broju i rezultatima testiranja na HIV: tiskani oblik i elektronička pošta

Izvješća o trudnicama testiranim na HBsAg: tiskani oblik i elektronička pošta

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.3.N Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

1. Prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti: Individualna prijava zaraznih bolesti (3-20-60), Prijava/odjava epidemije (3-20-61) do 30. rujna; Sedmodnevno zbirno izvješće (3-20-66 B) početkom tjedna za protekli tjedan

Mjesečno zbirno izvješće (3-20-60 B) do 15. u mjesecu za protekli mjesec; Godišnje zbirno izvješće do 30. rujna za prethodnu godinu

2. Izvršene obvezne imunizacije protiv zaraznih bolesti: do 30. lipnja za prethodnu godinu

3. Osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne osobe: do 30. travnja za prethodnu godinu

4. Trudnice testirane na HBsAg: do 31. kolovoza za prethodnu godinu

5. Nuspojave cijepljenja: do 30. srpnja za prethodnu godinu

6. Oboljenja/smrti od malarije: do 30. rujna za prethodnu godinu

7. Zbirna tjedna izvješća o gripi: do 30. rujna za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Naselja

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08., 43/09., 130/17. i 47/20.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.)

Pravilnik o načinu provođenja/imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Program obveznih cijepljenja u Republici Hrvatskoj koji donosi ministar nadležan za zdravstvo na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17. i 47/20.)

Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na temelju uloge HZJZ-a kao koordinatora mreže epidemiološkoga informacijskog sustava, a na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

EPI-Expanded program of immunization, WHO, 1974 (Prošireni program imunizacije, Svjetska zdravstvena organizacija, 1974.)

Definitions of vaccation side effects, WHO (Definicije nuspojava cijepljenja, SZO)

Definitions of malaria by location and infection conditions, WHO (Definicije malarije s obzirom na mjesto i uvjete zaražavanja, SZO)

Definitions of infectious diseases reported to the European Commission, WHO (Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju Europskoj Komisiji, SZO)

Zahtjevi Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za prijavljivanje zaraznih bolesti

1.4.3-N-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja nezarazne epidemiologije
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Statistika ozljeda: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o ozljedama uključujući vanjski uzrok

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o bolestima srca i krvnih žila

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka: on-line sa svih radilišta; podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti u on-line obliku

4. Statistika o radu timova u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti: podaci o uslugama liječnika, psihijatara, psihologa, defektologa, socijalnih radnika i medicinskih sestara/tehničara; broj osoba u skrbi, broj dolazaka korisnika usluga, broj opijatskih ovisnika na supstitucijskoj terapiji, broj ovisnika na supstituciji Subutexom

5. Statistika o radu Službe za promicanje zdravlja: Podaci o radu tri savjetovališta: Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje, Spolno zdravlje; broj osoba, broj dolazaka, broj savjetovanja, broj obavljenih antropometrijskih mjerenja, broj izdanih jelovnika, broj izdanih planova vježbanja, broj uzetih uzoraka krvi, broj obavljenih krvnih testova i izdanih nalaza, broj telefonskih i on-line savjetovanja

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: podaci o implementaciji aktivnosti na županijskoj i nacionalnoj razini po komponentama programa (Zdravstveno obrazovanje; Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana; Zdravlje i radno mjesto i Zdravlje i okoliš)

7. Djelatnost za transfuziju krvi: izvještaj o radu

Izvještajne jediniceSve stacionarne zdravstvene ustanove te specijalističko konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om; HZZO; Matični uredi, Ministarstvo pravosuđa i uprave, oftalmološke ordinacije; timovi na razini primarne zdravstvene zaštite; timovi u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave; zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse: obiteljski liječnici, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; županijski koordinatori Nacionalnog programa promicanja zdravlja «Živjeti zdravo«; zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave; Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Načini prikupljanja podataka

1. Statistika ozljeda: podaci o osobama koje su bile bolnički liječene zbog ozljeda, iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: podaci o osobama koje su bile bolnički liječene zbog bolesti srca i krvnih žila iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka; podaci o pozvanim osobama i rezultati provedbe Nacionalnoga preventivnog programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti

4. Statistika o radu timova u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti: timovi zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

5. Savjetovališta: podaci o korisnicima savjetovališta Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje i Spolno zdravlje prikupljaju se iz baze podataka rada savjetovališta Službe za promicanje zdravlja.

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: podaci o provedenim aktivnostima po komponentama prikupljaju se od županijskih koordinatora Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo« i županijskih zavoda za javno zdravstvo

7. Djelatnost za transfuziju krvi: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu dostavlja agregirane podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Rokovi prikupljanja podatakaU skladu s rokovima navedenima za istraživanja Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje i Javnozdravstvena statistika o umrlima; u skladu s ciklusima provedbe programa ranog otkrivanja raka; za program ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti do 30. svibnja za prethodnu godinu; za dio istraživanja o radu timova u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti 30. travnja za prethodnu godinu; za praćenje Nacionalnog programa promicanja zdravlja do 30. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka

1. Statistika ozljeda: iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – elektronički medij

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – elektronički medij

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka: on-line sa svih radilišta; podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti u on-line obliku

4. Statistika o radu timova u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti: elektronički medij

5. Statistika rada Savjetovališta: iz godišnje baze korisnika savjetovališta Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – u tiskanom obliku/unos u bazu podataka

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: elektroničko i on-line prikupljanje podataka

7. Djelatnost za transfuziju krvi: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.3.N Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za prethodnu godinu; za programe ranog otkrivanja raka šest mjeseci nakon završetka ciklusa pozivanja za taj ciklus (prijevremeno godišnje služi za praćenje provedbe programa), za podatke o korisnicima savjetovališta do 30. travnja za prethodnu godinu; za praćenje Nacionalnog programa promicanja zdravlja do 30. rujna za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima prema šifarniku koji objavljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiMeđunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1, Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009. (ICD-10-International Statistical Classification od Diseases and Related Health Problems, Tenth revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009)


1.4.3-N-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiMikrobiološka istraživanja
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: broj i vrsta kliničkih materijala obrađenih u mikrobiološkim laboratorijima u Republici Hrvatskoj. Izravna mikrobiološka dijagnostika: broj i vrsta kliničkih materijala bolesnika (izvanbolnički i bolnički uzorci) kod infekcija probavnoga, dišnoga, spolno-mokraćnoga, središnjega živčanog sustava i sepse u kojima se tražio dokaz mikroorganizama (bakterija, virusa, gljiva, protista) i višestaničnih parazita te drugih materijala (analiza sterilnosti); neizravna mikrobiološka dijagnostika: dokaz infektivne bolesti s pomoću testova za detekciju specifičnih protutijela

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: vrste i broj kliničkih materijala obrađenih na tuberkulozu u Republici Hrvatskoj; rezultati mikroskopije, kultivacije i testa osjetljivosti M. tuberculosis na antituberkulotike (atl); bakteriološki potvrđeni bolesnici; bolesnici s rezistentnom tuberkulozom; bolesnici s izvanplućnom tuberkulozom; netuberkulozne mikobakterije izolirane u laboratoriju; laboratorijska oboljenja od tuberkuloze

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: laboratorijski podaci o izoliranim mikroorganizmima i rezultati ispitivanja njihove osjetljivosti na antimikrobna sredstva

Izvještajne jediniceMikrobiološki i parazitološki laboratoriji; laboratoriji za dijagnostiku tuberkuloze; mikrobiološki laboratoriji uključeni u Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike pri AMZH-u
Načini prikupljanja podataka

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: službe za mikrobiologiju zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te bolnica dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: TBC laboratoriji dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: preko predviđenog obrasca

Rokovi prikupljanja podataka

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: 15. siječnja za proteklu godinu

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: 30. travnja za proteklu godinu

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: 31. siječnja za prethodnu godinu

Format prikupljanja podatakaRezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: preko predviđenog obrasca
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.3.N Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: 30. travnja za prethodnu godinu

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: 30. lipnja za prethodnu godinu

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: 30. rujna za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

A mannual of methods and procedures International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: Tuberculosis Programs, Review, Planning, Technical Support (Priručnik metoda i postupaka – Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti: Programi za tuberkulozu, pregled, planiranje i tehnička potpora)

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: Reference Laboratory and the National Laboratory Network, Minimum Requirements, Role and Operation in a Low -Income Country (Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti: referentni laboratorij i nacionalna mreža laboratorija; minimalni zahtjevi, uloga i funkcioniranje u zemljama s niskim bruto nacionalnim dohotkom)

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.4.3-N-I-4

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja zdravstvene ekologije
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica hrane i predmeta opće uporabe: podaci o datumu analize, vrsti hrane, vrsti predmeta opće uporabe, nazivu poduzeća ili imenu i prezimenu vlasnika hrane odnosno predmeta opće uporabe čiji se uzorci analiziraju u skladu sa Zakonom o hrani, vrste obavljenih analiza i rezultati analize

2. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju: podaci o uzorcima i analizama zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju piće, mineralnih, izvorskih i stolnih voda provedenima u laboratorijima zdravstvenih i drugih ustanova u odnosu na pojedine fizikalno-kemijske, mikrobiološke i kemijske parametre zdravstvene ispravnosti u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju

Izvještajne jediniceZavodi za javno zdravstvo i druge institucije ovlaštene za analize hrane i predmeta opće uporabe
Načini prikupljanja podatakaZavodi za javno zdravstvo i druge institucije ovlaštene za analize hrane i predmeta opće uporabe dostavljaju podatke u elektroničkom obliku u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. ožujka
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.3.N Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.)

Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.)

Zakon o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 39/13., 47/14. i 114/18.)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 125/13., 141/13. i 128/15.)

Hrvatske norme: HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO 15189

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-1.4.3-N-I-5

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika zdravstvenih potreba starijih osoba
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataZdravstvena obilježja, zdravstveni status (vodeća i prateće dijagnoze), negativno zdravstveno ponašanje, funkcionalna sposobnost (pokretnost i samostalnost), potrošnja lijekova u osoba starijih od 65 godina, rizični čimbenici bolesnog starenja i ostali gerontološki javnozdravstveni pokazatelji prema spolu i dobi na temelju Evidencijskih lista PZP-a, br. 1. i 4. za gerijatrijskog bolesnika i gerontološkog osiguranika te praćenje i evaluacija primjene kategorijskog postupnika programa Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i kategorijskim postupnikom u domovima za starije osobe; gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji stanja uhranjenosti i funkcionalne sposobnosti starijih osoba putem NRS 2002 mrežnog servisa; praćenje pokazatelja kvalitete skrbi u domovima za starije osobe po «Upitniku o praćenju pokazatelja kvalitete u domovima za starije«
Izvještajne jediniceŽupanijski/regionalni centri za gerontologiju zavoda za javno zdravstvo, gerontološki centri, bolnice i domovi za starije u lokalnoj zajednici
Načini prikupljanja podatakaPodaci se dostavljaju u Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo «Dr. Andrija Štampar«
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaTiskani oblik, elektronički medij i on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.3.N Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Vlada Republike Hrvatske, 2012.;

Mreža javne zdravstvene službe (»Narodne novine«, br. 101/12., 31/13.,113/15., 20/18. i 106/19.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva na području zdravstvene zaštite gerijatrijskih bolesnika, (»Narodne novine«, broj 82/02.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

1.4.3-N-I-6

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiRegistar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih droga: ime i prezime, spol, JMBG, OIB (osobni identifikacijski broj), datum rođenja i ostatak JMBG-a, prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; obrazovanje; zvanje; zaposlenje; bračno stanje; liječenje, sociodemografski podaci, zloporaba, rizično ponašanje, početni ishod liječenja, obiteljski podaci, sudski problemi, protekli tijek bolesti, zdravstveni problemi, etiologija
Izvještajne jediniceSve zdravstvene ustanove te zdravstveni radnici privatne prakse, stacionarni odjeli i dnevne bolnice, službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, nevladine udruge, terapijske zajednice, Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Načini prikupljanja podatakaSve Službe za zaštitu mentalnog zdravlja te prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pri Županijskim zavodima za javno zdravstvo, zdravstvene ustanove te zdravstveni radnici privatne prakse, nevladine udruge, terapijske zajednice te Uprava za zatvorski sustav i probaciju koje imaju program za on-line dostavu podataka to će dostavljati kontinuirano, ustanove koje još nemaju program dostavljat će individualne podatke (elektronički) u Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Odjel za epidemiologiju ovisnosti s Registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga.
Rokovi prikupljanja podatakaKontinuirano, najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i elektronički obrazac (privremeno za ustanove kojima još nije ugrađen program)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.3.N Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)


Modul 1.4.4-N OSTALI DRŽAVNI JAVNOZDRAVSTVENI REGISTRI

1.4.4-N-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o raku s Registrom za rak
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataU godišnjem izvještaju Registra za rak objavljuju se podaci o učestalosti (incidenciji) novih slučajeva raka prema MKB-10 dijagnozi, spolu, dobnim skupinama, ukupne i dobno-specifične stope na
100 000 stanovnika, brojevi slučajeva i stope obolijevanja od raka na 100 000 stanovnika po županijama te dobno-standardizirane stope na stanovništvo Hrvatske prema posljednjem popisu stanovništva. Objavljuju se indikatori kvalitete podataka Registra za rak (omjer mortaliteta i incidencije u toj godini – M/I omjer, postotak registriran samo iz mortalitetnih podataka – %DCO, postotak potvrđen morfološkim metodama – %MV), objavljuju se podaci o distribuciji stadija pri otkrivanju bolesti za pojedina sijela raka. Za potrebe međunarodnih usporedbi objavljuju se dobno-standardizirane stope incidencije za pojedina sijela raka te pripadajuće standardne pogreške, kao i kumulativne stope incidencije za dob od 0 do 64 godine i od 0 do 74 godine
Izvještajne jediniceStacionarne ustanove zdravstva, primarna zdravstvena zašita, patohistološke jedinice
Načini prikupljanja podatakaPodaci o osobi oboljeloj ili umrloj od maligne neoplazme iz: prijave hospitalizacije zbog maligne bolesti (ONKO-tip) ili ONKO + poruke iz stacionarnih ustanova zdravstva, prijave maligne neoplazme ili ONKO + poruke iz primarne zdravstvene zaštite uključujući privatnu praksu, kopije patohistološkog nalaza i obdukcija ili ONKO + poruke iz patoanatomske jedinice bolnice te obrasca Potvrde o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku Zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o osobi oboljeloj od maligne neoplazme koji se vode u Registru za rak: OIB (osobni identifikacijski broj), matični
broj osigurane osobe, ime i prezime, datum rođenja, spol, dob, mjesto rođenja, prebivalište, bračno stanje, radni status, zanimanje – posao koji obavlja ili je obavljao prije umirovljenja, djelatnost, je li prije otkriven neki drugi primarni malignom, datum utvrđivanja sadašnjeg malignoma, dijagnostika i šifra anatomske lokalizacije maligne neoplazme, histološki tip i klinički stadij, terapija, je li maligna neoplazma registrirana u vezi sa skriningom Nacionalnog programa i podaci o smrti
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.4.N Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. prosinca za prethodne godine
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.4.4-N-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika osoba s invaliditetom s Hrvatskim registrom o osobama s invaliditetom
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIme i prezime; spol; datum rođenja i ostatak JMBG-a odnosno od 2009. osobni identifikacijski broj (OIB) kao jedinstveni identifikator osobe; prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; boravište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; obrazovanje; zvanje; zaposlenje; bračno stanje; životna dob kada je uočen invaliditet; uzrok koji je doveo do invaliditeta; vrijeme nastanka invaliditeta; dijagnoze i šifre bolesti i srodnih zdravstvenih problema prema reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10) te prema Klasifikaciji uzroka invaliditeta (KUI) i Klasifikaciji funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF); pravna osnova i invalidsko svojstvo; potreba za pomagalom; potreba za liječenjem; potreba za rehabilitacijom i ostale potrebe
Izvještajne jediniceLiječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist školske medicine i liječnik specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pregledao i/ili liječio osobu s invaliditetom, nadležni centar za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva, županijska i gradska upravna tijela nadležna za poslove obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva u suradnji sa županijskim upravnim tijelima nadležnim za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Potvrda o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (podaci o svim umrlima) i Odjel za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Načini prikupljanja podatakaPrema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 64/01.), podatke za Registar osoba s invaliditetom dostavljaju: liječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist školske medicine i liječnik specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pregledao i/ili liječio osobu s invaliditetom, nadležni centar za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva, županijska i gradska upravna tijela nadležna za poslove obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva u suradnji sa županijskim upravnim tijelima nadležnim za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Potvrda o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (podaci o svim umrlima) i Odjel za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaPrema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom
Format prikupljanja podatakaTiskani oblik/elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.4.N Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 2001

(Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF), Zagreb, 2010.)
1.4.4-N-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o psihozama i izvršenim samoubojstvima s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Zdravstveno-statistički pokazatelji za shizofreniju i shizoafektivne poremećaje: podaci o oboljelim osobama liječenima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na temelju prijave hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH)

Zdravstveno-statističko pokazatelji za izvršena samoubojstva: podaci o osobama koje su izvršile samoubojstvo iz Potvrde o smrti

Izvještajne jediniceStacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om, jedinice sudske medicine, mrtvozornici, matični uredi
Načini prikupljanja podatakaStacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju individualne podatke u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o osobi oboljeloj od shizofrenije ili shizoafektivnog poremećaja koji se vode u Registru za psihoze: ime i prezime, rođeno prezime, spol, OIB, MBO, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, bračno stanje, obrazovanje, radni status, zanimanje, djelatnost, podaci o hospitalizaciji: zdravstvena ustanova, datum prijema i datum otpusta (redovita prijava, dnevna bolnica), popis 31. prosinca, glavna psihijatrijska dijagnoza, druga psihijatrijska dijagnoza, somatska dijagnoza, u slučaju smrti dijagnoza smrti (osnovni uzrok, vanjski uzrok), način otpusta, poslovna sposobnost, odnos prema sudu. U dostavljanju individualnih podataka o osobi koja je izvršila samoubojstvo (Potvrda o smrti) sudjeluje Državni zavod za statistiku. Podaci koji se vode u Registru izvršenih samoubojstava: ime i prezime, rođeno prezime, spol, OIB, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, datum smrti, osnovni i vanjski uzrok smrti, psihijatrijska dijagnoza te druga dijagnoza
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec za stacionarne zdravstvene ustanove; 20. u mjesecu za protekli mjesec za matične urede
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.4.N Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za prethodne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)


1.4.4-N-I-4

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiPrijava osoba sa šećernom bolešću s CroDiab registrom osoba sa šećernom bolešću
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj bolesnika u registru na kraju godine, indikatori šećerne bolesti [HbA1c: udio bolesnika s vrijednostima u posljednjih 12 mjeseci, HbA1c: udio bolesnika s HbA1c > 7,5% u posljednjih 12 mjeseci, lipidi: udio bolesnika s profilom lipida u posljednjih 12 mjeseci, lipidi: udio bolesnika s vrijednostima ukupnog kolesterola > 4,5 mmol/l, lipidi: udio bolesnika s vrijednostima LDL > 2,5 mmol/l, lipidi: udio bolesnika s vrijednostima HDL < 1,00 mmol/l, lipidi: udio bolesnika s vrijednostima triglicerida > 1,7 mmol/l, mikroalbuminurija: udio bolesnika testiranih u posljednjih 12 mjeseci, mikroalbuminurija: udio bolesnika s mikroalbuminurijom u posljednjih 12 mjeseci, krvni tlak: udio bolesnika s vrijednostima u posljednjih 12 mjeseci, krvni tlak: udio bolesnika s RR > 130/80 u posljednjih 12 mjeseci, udio bolesnika koji puše, udio bolesnika s iITM >= 25 kg/m2(>= 30 kg/m2)].
Izvještajne jediniceStacionarne ustanove zdravstva, primarna zdravstvena zaštita
Načini prikupljanja podatakaPodaci se preuzimaju od svih zdravstvenih ustanova i djelatnika dostavom baza podataka strukturiranih u skladu sa Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili direktnim unosom podataka u NAJS − CroDiab on-line sustav. Korisnicima je također omogućeno popunjavanje tiskanih obrazaca te dostava istih poštom. Osim aktivnog prijavljivanja CroDiab registru priključuju se i ostale baze podataka relevantne za praćenje osoba sa šećernom bolešću. Tijekom 2011. uspostavljena je razmjena podataka s bazom podataka Centralnoga zdravstvenoga informacijskog sustava Hrvatske (CEZIH), od 2015. uključeni su i podaci panela, a od 2017. registru je priključena i evidencija hospitalizacija, rehabilitacija i dnevnih bolnica pri priključivanju CroDiab registra NAJS-u (Nacionalnoga javnozdravstvenoga informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo).
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. siječnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podatakaPodaci se dostavljaju u obliku odgovarajućih baza podataka strukturiranih u skladu s Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća ili izravnim prijavljivanjem putem aplikacije Nacionalnoga javnozdravstvenoga informacijskog sustava (NAJS-a).
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.4.4.N Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 2001 (Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF), Zagreb, 2010.)Tema 1.5. Dohodak i potrošnja

Modul 1.5.1 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA I ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM

1.5.1-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o raspolaganju vremenom
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataAnketa o raspolaganju vremenom osigurava podatke o strukturi aktivnosti na koje ispitanici troše svoje vrijeme.
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaAnketiranje članova privatnoga kućanstva (metoda CAPI) te ispunjavanje dnevnika o raspolaganju vremenom (metoda PAPI)
Rokovi prikupljanja podatakaKontinuirano tijekom godine
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.5.1 Anketa o potrošnji kućanstava i Anketa o raspolaganju vremenom
Rokovi objavljivanja rezultataProsinac 2023.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiZakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20.)
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Priručnik HETUS (izdanje 2019.)

Džentlmenski dogovor


1.5.1-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o potrošnji kućanstava (APK)
Periodičnost istraživanjaDvogodišnje
Kratak opis rezultata

Podaci o visini i strukturi izdataka za osobnu potrošnju kućanstava prema namjeni i prema socioekonomskim obilježjima kućanstava

Podaci o uvjetima stanovanja kućanstava i opremljenosti trajnim dobrima

Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaPrikupljanje podataka osobnim anketiranjem izvještajnih jedinica (kombinacija metoda CAPI i PAPI)
Rokovi prikupljanja podatakaOd siječnja 2022. do prosinca 2022.
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.5.1 Anketa o potrošnji kućanstava i Anketa o raspolaganju vremenom
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2024.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

UN Classification of Individual Consumption according to Purpose 2018 (Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni)

International Standard Classification of Occupation (ISCO 08) (Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (ISCO 08))

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED – 2011., UNESCO)Modul 1.5.2 DOHODAK, SOCIJALNA UKLJUČENOST I ŽIVOTNI UVJETI

1.5.2-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o dohotku stanovništva (ADS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o dohotku, različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima kućanstava i članova kućanstava, demografskim obilježjima, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, brizi o vlastitom zdravlju i o djeci, financijskim i materijalnim uvjetima u kućanstvima te o ostalim aspektima životnih uvjeta
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaOsobni ili telefonski kontakt anketara s kućanstvom
Rokovi prikupljanja podatakaOd početka ožujka do kraja lipnja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.02 Dohodak, socijalna uključenost i životni uvjeti
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za podatke prikupljene u prethodnoj godini
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

HR NUTS 2021. – 2. razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (»Narodne novine«, br. 147/10. i 14/11.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 26 1/1, 14. 10. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2242 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 336, 20. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješćâ o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 330, 20. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 330, 20. 12. 2019.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (SL L 54, 26. 2. 2020.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2020/258 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta (SL L 54, 26. 2. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/1755 od 8. kolovoza 2019. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 270, 24. 10. 2019.)Tema 1.6. Socijalna zaštita

Modul 1.6.1 SOCIJALNA ZAŠTITA (ESSPROS)

1.6.1-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS-ov modul za neto davanja u sklopu socijalne zaštite – ograničeni pristup)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIdentifikacija opsega i strukture utjecaja fiskalnih mjera na učinak naknada socijalne zaštite koje su obuhvaćene Središnjim sustavom ESSPROS
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi za prijenos podatakaNajkasnije do siječnja tekuće godine za pretprošlu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESSPROS-ova klasifikacija programa socijalne zaštite, ESSPROS-ova klasifikacija primitaka, izdataka i naknada socijalne zaštite
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.6.1 Socijalna zaštita (ESSPROS)
Rokovi objavljivanja rezultataVeljača tekuće godine za podatke iz pretprošle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.)

Zakon o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18., 102/19. i 84/21.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13., 98/19. i 26/21.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13. i 15/18.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14., 59/17. i 37/20.)

Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17., 130/17. i 138/20)

Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 22/14., 29/18. i 115/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19., 17/20. – pročišćeni tekst 22/20. i 8/21.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.)

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17., 132/17., 119/18., 41/19., 22/20. i 39/20.)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 64/15. i 98/19.)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.)

Zakon o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.)

Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.)

Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. travnja 2007. o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) Tekst značajan za EGP (SL 113, 30. 4. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007 od 12. studenoga 2007. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje, rezultata koji se šalju te kriterija za mjerenje kvalitete u odnosu na osnovni sustav ESSPROS-a i modul korisnika mirovina (SL L 294, 13. 11. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008 od 8. siječnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u vezi s definicijama, detaljnim klasifikacijama i pravilima za diseminaciju za središnji sustav ESSPROS-a i modul za korisnike mirovina (SL L 5, 9. 1. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011 od 8. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje podataka, rezultatima koje treba poslati i kriterijima za mjerenje kvalitete za Essprosov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 34, 9. 2. 2011.)

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011 od 17. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na početak cjelovitog prikupljanja podataka za ESSPROS-ov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 71, 18. 3. 2011.)

Ostali međunarodni standardiPriručnik Eurostata za ESSPROS1.6.1-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o korisnicima mirovina)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o primicima i izdacima socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj, udjelu pojedinih funkcija socijalne zaštite, korisnicima mirovina itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi za prijenos podatakaNajkasnije do siječnja tekuće godine za pretprošlu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESSPROS-ova klasifikacija programa socijalne zaštite, ESSPROS-ova klasifikacija primitaka, izdataka i naknada socijalne zaštite
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.6.1 Socijalna zaštita (ESSPROS)
Rokovi objavljivanja rezultataVeljača tekuće godine za podatke iz pretprošle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.)

Zakon o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18., 102/19. i 84/21.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13. i 98/19.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18. i 26/21.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14., 59/17. i 37/20.)

Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.)

Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 22/14., 29/18. i 115/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19., 06/20., 17/20. − pročišćeni tekst, 22/20. i 8/21.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.)

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17., 132/17., 119/18., 41/19., 22/20. i 39/20.)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 64/15. i 98/19.)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.)

Zakon o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.)

Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.)

Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Ostali međunarodni standardiPriručnik Eurostata za ESSPROS


1.6.1-III-3

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS-ov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite − prošireni pristup)
Kratak opis aktivnostiIdentifikacija opsega i strukture utjecaja fiskalnih i drugih mjera na učinak sustava socijalne zaštite
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUsklađivanje s razvojem metodologije Eurostata, identifikacija fiskalnih i drugih mjera od utjecaja na učinak sustava socijalne zaštite
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.)

Zakon o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18., 102/19. i 84/21.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13. i 98/19.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18. i 26/21.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14., 59/17. i 37/20.)

Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.)

Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 22/14., 29/18. i 115/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19., 06/20., 17/20. − pročišćeni tekst, 22/20. i 8/21.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.)

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17., 132/17., 119/18., 41/19., 22/20. i 39/20.)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 64/15. i 98/19.)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.)

Zakon o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.)

Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.)

Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011

Ostali međunarodni standardiPriručnik Eurostata za ESSPROS

1.6.1-III-4

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiUpitnik SOCR (OECD/Eurostat) o korisnicima naknada socijalne zaštite
Kratak opis aktivnostiOrganizacija za ekonomsku suradnju i razvoj i Europska komisija razvili su međunarodnu bazu podataka o korisnicima naknada socijalne zaštite (»Database on Social Benefit Recipients«; kratica SOCR). Predmetna baza obuhvaća broj korisnika različitih naknada, poput korisnika mirovina, osobne invalidnine, rodiljnog dopusta, rodiljnih i roditeljskih potpora, naknade za nezaposlenost i slično. Podaci o korisnicima raščlanjeni su s obzirom na spol i dob korisnika te s obzirom na to odnose li se podaci na određeni dan ili na godišnji prosjek. Također se prikupljaju podaci o broju korisnika koji su počeli ostvarivati pravo, tj. kojima je pravo prestalo, u tijeku obradne godine.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineDržavni zavod za statistiku djeluje kao nacionalni koordinator u prikupljanju podataka za međunarodnu bazu podataka o korisnicima naknada socijalne zaštite (»Database on Social Benefit Recipients«; kratica SOCR). Cilj je prikupiti statistički suvisle podatke za što veći broj varijabli koji čine sadržaj baze. Predmetna baza obuhvaća broj korisnika različitih naknada, poput korisnika mirovina, osobne invalidnine, rodiljnog dopusta, rodiljnih i roditeljskih potpora, naknade za nezaposlenost i slično. Podaci o korisnicima raščlanjeni su s obzirom na spol i dob korisnika te s obzirom na to odnose li se podaci na određeni dan ili na godišnji prosjek. Također se prikupljaju podaci o broju korisnika koji su počeli ostvarivati pravo, tj. kojima je pravo prestalo u tijeku obradne godine.
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.)

Zakon o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18., 102/19. i 84/21)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13. i 98/19.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18. i 26/21.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14., 59/17. i 37/20.)

Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.)

Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 22/14., 29/18. i 115/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19., 06/20., 17/20. − pročišćeni tekst, 22/20. i 8/21.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.)

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 84/21.)

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17., 132/17., 119/18., 41/19., 22/20. i 39/20.)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 64/15. i 98/19.)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.)

Zakon o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.)

Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.)

Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiMetodološki dokument Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj »Data questionnaire for the international database on social benefit recipients – Definitions and methodology«1.6.1-III-5

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiUpitnik (OECD) «Tax-Benefit Systems in Croatia«
Kratak opis aktivnosti

Upitnik «Tax-Benefit Systems in Croatia«, Organizacije za europsku suradnju i razvoj (OECD), usmjeren na prikupljanje vrlo opsežnog skupa kvalitativnih informacija o nizu nacionalnih programa socijalne zaštite

Također, na temelju pruženih informacija, Organizacija za europsku suradnju i razvoj razvija kvantitativne modele koji zahtijevaju naknadnu provjeru.

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Upitnik «Tax-Benefit Systems in Croatia«, Organizacije za europsku suradnju i razvoj (OECD), usmjeren na prikupljanje vrlo opsežnog skupa kvalitativnih informacija o nizu nacionalnih programa socijalne zaštite

Također, na temelju pruženih informacija, Organizacija za europsku suradnju i razvoj razvija kvantitativne modele koji zahtijevaju naknadnu provjeru. Cilj je prikupiti informacije za što veći broj varijabli upitnika, kao i napraviti kvalitetnu provjeru kvantitativnih modela.

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.)

Zakon o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18., 102/19. i 84/21.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13. i 98/19.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18. i 26/21.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14., 59/17. i 37/20.)

Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.)

Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 22/14., 29/18. i 115/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19., 06/20., 17/20. – pročišćeni tekst, 22/20. i 8/21.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.)

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17., 132/17., 119/18., 41/19., 22/20. i 39/20.)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 64/15. i 98/19.)

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 84/21.)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.)

Zakon o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.)

Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.)

Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiMetodološki dokument Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj »Completing and Updating the OECD Tax-Benefit Questionnaire – Methodology and Guidelines for Country Experts«

1.6.1-N-III-6

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTestiranje i uspostava sustava N-1 statistike ESSPROS
Kratak opis aktivnostiTestiranje prikupljanja, obrade i diseminacije podataka koji se odnose na razdoblje N-1
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineTestiranje mogućnosti prikupljanja, obrade i diseminacije sveobuhvatnih podataka statistike ESSPROS koji se odnose na prethodnu kalendarsku godinu
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.)

Zakon o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18., 102/19. i 84/21)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13. i 98/19.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18. i 26/21.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14., 59/17. i 37/20.)

Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.)

Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 22/14., 29/18. i 115/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19., 06/20., 17/20. – pročišćeni tekst, 22/20. i 8/21.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.)

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17., 132/17., 119/18., 41/19., 22/20. i 39/20.)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 64/15. i 98/19.)

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 84/21.)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.)

Zakon o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.)

Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.)

Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011

Ostali međunarodni standardiPriručnik Eurostata za ESSPROS

Tema 1.7. Statistika kriminala i kaznenog pravosuđa

Modul 1.7.1 SIGURNOST I KRIMINAL

1.7.1-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o sigurnosti
Periodičnost istraživanjaPo potrebi
Kratak opis rezultataPrikupljanje statističkih podataka o različitim aspektima sigurnosti od ispitanika
Izvještajne jediniceFizičke osobe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvještavanje putem računalno potpomognutoga internetskog anketiranja (CAWI) i računalno potpomognutoga telefonskog anketiranja (CATI)
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. prosinca 2022.
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i elektronički medij – računalno potpomognuto telefonsko anketiranje (CATI)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataOvi podaci još se ne objavljuju, no planira se njihova objava nakon isteka izvještajnog razdoblja.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiZakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 3/18.)
Pravna osnova Europske unijeKonvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
Ostali međunarodni standardiUN-ova Agenda 2030.


1.7.1-N-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za punoljetnu osobu protiv koje je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrijavljena punoljetna osoba – podaci o počinitelju (spol i starost), kaznenom djelu, istražnom zatvoru, podnositelju kaznene prijave, vrsti i razlozima odluke te trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19.)

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiGodišnji zajednički upitnik Eurostata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal o trendovima u kriminalu i funkcioniranju kaznenog pravosuđa (»United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems«)


1.7.1-N-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za optuženu punoljetnu osobu protiv koje je kazneni postupak pravomoćno završen (SK-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Optužena i osuđena punoljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, dob, zanimanje, državljanstvo, školska sprema)

Podaci o sudioništvu, istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, vrsti i razlogu odluke, izrečenim kaznama i drugim mjerama i trajanju postupka

Izvještajne jediniceŽupanijski i općinski sudovi u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18.,126/19. i 84/21.)

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiGodišnji zajednički upitnik Eurostata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal o trendovima u kriminalu i funkcioniranju kaznenog pravosuđa (»United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems«)1.7.1-N-I-4

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Prijavljena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, dob, državljanstvo, školska sprema)

Podaci o sudioništvu, istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, postupku, vrsti odluke, obiteljskim prilikama i trajanju postupka

Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva nadležna za maloljetnike
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.)

Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiGodišnji zajednički upitnik Eurostata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal o trendovima u kriminalu i funkcioniranju kaznenog pravosuđa (»United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems«)

1.7.1-N-I-5

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pred vijećem pravomoćno završen (SK-4)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Optužena i osuđena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, dob, državljanstvo, školska sprema)

Podaci o sudioništvu i istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, postupku, vrsti odluke, kaznama i drugim mjerama, obiteljskim prilikama i trajanju postupka

Izvještajne jediniceSudovi nadležni za maloljetnike u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.)

Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiGodišnji zajednički upitnik Eurostata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal o trendovima u kriminalu i funkcioniranju kaznenog pravosuđa (»United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems«)


1.7.1-N-I-6

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za okrivljenu punoljetnu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Okrivljena punoljetna osoba – demografski podaci o počinitelju prekršaja (spol, dob, državljanstvo)

Podaci o ranijem kažnjavanju, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrsti sankcija i trajanju postupka

Izvještajne jediniceOpćinski sudovi, općinski prekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13.,157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-

1.7.1-N-I-7

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za okrivljenu maloljetnu osobu prema kojoj je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Okrivljena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju prekršaja (spol, dob, državljanstvo)

Podaci o ranijem kažnjavanju, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrsti sankcija i trajanju postupka

Izvještajne jediniceOpćinski prekršajni sudovi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13.,157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


1.7.1-N-I-8

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-3)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOkrivljena pravna i odgovorna osoba – podaci o spolu za odgovornu osobu, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrstama sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jediniceOpćinski sudovi, općinski prekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13.,157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


1.7.1-N-I-9

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SP-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrijavljena pravna osoba – podaci o kaznenom djelu, podnositelju kaznene prijave, vrsti i razlozima odluke te trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaTiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiGodišnji zajednički upitnik Eurostata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal o trendovima u kriminalu i funkcioniranju kaznenog pravosuđa (»United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems«)1.7.1-N-I-10

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen (SP-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOptužena pravna osoba i pravna osoba proglašena odgovornom – podaci o kaznenom djelu, stjecaju, vrsti i razlozima odluke, izrečenim kaznama i drugim mjerama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceŽupanijski i općinski sudovi u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapirni obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.7.1 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiGodišnji zajednički upitnik Eurostata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal o trendovima u kriminalu i funkcioniranju kaznenog pravosuđa (»United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems«)


1.7.1-N-III-11

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMeđunarodni klasifikacijski sustav delikata
Kratak opis aktivnostiUparivanje kaznenih djela iz Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. te sporednoga kaznenog zakonodavstva sa stavkama Međunarodnoga klasifikacijskog sustava delikata
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnapređenje kvalitete i usporedivosti klasifikacijskog sustava u području kaznene statistike.
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.)

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (»Narodne novine«, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiMetodološki dokument Ureda ujedinjenih naroda za droge i kriminal »International Classification of Crime for Statistical Purposes«1.7.1-N-III-12

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 12
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiUpitnik UN-CTS (UNODC/Eurostat) iz područja kriminalitet
Kratak opis aktivnostiGodišnji zajednički upitnik Eurostata i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal za statistiku kriminaliteta (statistika kaznenih djela, prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba, osoba lišenih slobode, sudskih predmeta, kadrova tijela kaznenog progona i postupka, itd.)
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineDržavni zavod za statistiku ima ulogu nacionalnog koordinatora za ispunjavanje ovog međunarodnog upitnika. Uz ispunjavanje dijelova upitnika rezultatima statistike kaznenog pravosuđa Državnog zavoda za statistiku, određene dijelove upitnika ispunjavaju druga tijela, konkretno Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave. Cilj je pružiti statističke podatke za što veći broj varijabli upitnika te unapređivanje i daljnja harmonizacija metodološke osnove.
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiMetodološki dokument Ureda ujedinjenih naroda za droge i kriminal »International Classification of Crime for Statistical Purposes«

Tema 1.8 Kultura

Modul 1.8.1 KULTURA I SPORT

1.8.1-N-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja (KU)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Kazališta, predstave, gostovanja, izvedena djela, posjetitelji, zaposleni prema spolu i stručnosti, osobe angažirane na temelju ugovora

Orkestri, ansambli, zborovi, koncerti, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena, osobe angažirane na temelju ugovora

Profesionalni ansambl narodnih plesova i pjesama, priredbe, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena

Izvještajne jediniceKazališta, orkestri, ansambli, zborovi, profesionalni ansambli narodnih pjesama i plesova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu sezonu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataProsinac za proteklu sezonu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o kazalištima (»Narodne novine«, br. 71/06., 121/13., 26/14. i 98/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2017. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-1.8.1-N-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj televizije (TV-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataTelevizijski centri prema području koje pokrivaju i programu emitiranome iz matičnoga televizijskog centra prema vrsti emisija iskazan u satima, prijenosi, proizvedeni televizijski filmovi, zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti i televizijski pretplatnici
Izvještajne jediniceOrganizacije/ustanove za televiziju
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) «Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) «Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.8.1-N-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj radija (RADIO-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataRadiopostaje prema području koje pokrivaju, osnovnim tehničkim obilježjima, radioprogram prema vrsti, radiopretplatnici, zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti
Izvještajne jediniceRadijske postaje i druge ustanove koje u svom sastavu imaju radiopostaje
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.8.1-N-I-4

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj kinematografa (KINO-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataKinematografi prema vrsti, organizacijskom obliku, broju dvorana/ekrana, broju mjeseci u kojima prikazuju predstave, prema prosječnom broju prikazanih predstava u tjednu, broju sjedala, predstava, gledateljima, zaposleni prema spolu i radnom vremenu, stručnosti, volonteri; kinoprojektori prema godini proizvodnje
Izvještajne jediniceKinematografi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.8.1-N-I-5

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o proizvodnji filmova (KINO-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProizvodnja filmova prema proizvođaču (poduzeća za proizvodnju filmova, televizijski centri) i vrsti filma
Izvještajne jedinicePravne osobe za proizvodnju filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) «Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.8.1-N-I-6

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova (KINO-4)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUvezeni i izvezeni filmovi, prema distributerima, zemlji podrijetla uvezenih filmova, zemlji u koju su filmovi izvezeni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za promet filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) «Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.8.1-N-I-7

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova (KINO-5)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataFilmovi i videofilmovi u prometu prema zemlji podrijetla filma
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za promet filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) «Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) «Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.8.1-N-I-8

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o komercijalnoj eksploataciji audiovizualnih djela (NKL-5/1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataAudiovizualna djela prema zemlji podrijetla, broju prodanih kopija, prema izdavaču, zemlji podrijetla, žanru, vrsti nosača slike i tona, vrsti prava na komercijalnu eksploataciju
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti registrirani za stavljanje u promet i komercijalnu eksploataciju audiovizualnog djela
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) «Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) «Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.8.1-N-I-9

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o zvučnim snimkama (NKL-5/2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataZvučne snimke prema vrsti, autorima i sadržaju snimljenog materijala, izdavačima i nakladi
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za izdavanje zvučnih snimki
Načini prikupljanja podataka

Izvještajni obrazac

Administrativni izvori

Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2022.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) «Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.8.1-N-I-10

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj knjižnica (KNJ-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataKnjižnice prema vrsti i statusu, čitaonice, dječji odjeli, bibliobusi, obrađeni fond i prinove knjižne građe, korisnici prema spolu, međuknjižnične posudbe, zgrade, rashodi, zaposleni prema spolu, stručnosti, vrsti zaposlenosti i ekvivalentu pune zaposlenosti
Izvještajne jediniceKnjižnice, osnovne i srednje škole, visoka učilišta, poduzeća/ustanove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.8.1 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataStudeni za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 17/19. i 98/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 55/16. i 35/18.)

Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

ISO 2789:2007. Informacije i dokumentacija – Međunarodna knjižnična statistika (ISO 2789:2006)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-1.8.1-N-I-11

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj muzeja i muzejskih zbirki, zbirki i galerija (MZ-1,2,3)
Periodičnost istraživanjaTrogodišnje
Kratak opis rezultata

Muzeji i muzejske zbirke prema vrsti, predmeti i posjetitelji stalnog postava, povremene izložbe i prostorije, izdavačka djelatnost muzeja,

zaposleni/angažirani na temelju ugovora o djelu prema spolu, stručnosti, vrsti zaposlenosti/angažiranosti, ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti i volonteri; galerije, izložbe, prostorije, posjetitelji, zaposleni/angažirani na temelju ugovora o djelu i volonteri; zbirke prema vrsti, predmeti, posjetitelji, zaposleni/angažirani na temelju ugovora o djelu i volonteri

Izvještajne jediniceMuzeji i muzejske zbirke, zbirke i galerije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataRujan za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiLEG (Leader Group) final report published as a Eurostat Working Paper: Population and Social Conditions 3/2000/E/No. 1, Cultural Statistics in the EU

Poglavlje II.
EKONOMSKE STATISTIKE

Tema 2.1. Makroekonomske statistike

Modul 2.1.4 GODIŠNJI SEKTORSKI RAČUNI

2.1.4-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzrada godišnjih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Izračun nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima

Izračun obuhvaća račun proizvodnje, račun primarne raspodjele dohotka, račun sekundarne raspodjele dohotka, račun uporabe dohotka i kapitalni račun po institucionalnim sektorima. Rezultat izračuna jesu izravnavajuće stavke koje su mjere ekonomskog uspjeha kao što su dodana vrijednost, poslovni višak, raspoloživi dohodak, štednja i neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje.

Slanje transmisijske godišnje tablice T800 u Eurostat u rujnu

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFina, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja klirinška depozitarna agencija, Regos, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo
Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Hrvatska narodna banka – Platna bilanca

Ministarstvo financija – godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika, Godišnji financijski izvještaji neprofitnih institucija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – kompletna godišnja izvješća o mirovinskim fondovima i osiguravajućim društvima

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Središnja klirinška depozitarna agencija – godišnji podaci o isplaćenim dividendama

Regos − podaci o doprinosima drugog stupa i isplata nasljednicima

RMOD − Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo − isplaćene mirovine iz II. stupa

HANFA − naknade za upravljanje

Agencija za plaćanje u poljoprivredi − subvencije iz EU-a

Rokovi za prijenos podatakaŠest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja od Fine, odnosno ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka kod drugih posjednika administrativnih izvora
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja Ministarstva financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Središnja klirinška depozitarna agencija

Regos

Agencija za plaćanje u poljoprivredi

RMOD − Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo

Format prikupljanja podataka
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.1.1 Euroindikatori

Modul 2.1.6 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.1.8 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati – devet mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16. i 116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (»Narodne novine«, br. 1/16., 93/17. i 50/20.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u vezi s transmisijom podataka nacionalnih računa (SL L 324, 10. 12. 2007.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009 od 23. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 126, 21. 5. 2009.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 i statističke klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o sastavljanju poreza i socijalnih plaćanja na tromjesečnoj osnovi – izdanje 2002.

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2011.

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2013.

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA-e 2010 – izdanje 2016.

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA-e 2010 – izdanje 2019.

Modul 2.1.5 TROMJESEČNI SEKTORSKI RAČUNI

2.1.5-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzrada tromjesečnih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Izračun nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima

Izračun obuhvaća račun proizvodnje, račun primarne raspodjele dohotka, račun sekundarne raspodjele dohotka, račun uporabe dohotka i kapitalni račun po svim institucionalnim sektorima nacionalnih računa. Rezultat izračuna jesu izravnavajuće stavke koje predstavljaju mjere ekonomskog uspjeha, kao što su dodana vrijednost, poslovni višak, raspoloživi dohodak, štednja i neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje. Slanje transmisijske tablice T801 tromjesečno u Eurostat.

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Agencija za plaćanje u poljoprivredi

Načini prikupljanja podataka

Ministarstvo financija – tromjesečni financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – godišnja izvješća o poslovanju

Hrvatska narodna banka – platna bilanca

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – izvješća o poslovanju HZZO-a

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Regos – tromjesečni podaci o doprinosima drugog stupa i isplata nasljednicima

RMOD – Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo – isplaćene mirovine iz II. stupa

Hanfa za naknade za upravljanje

Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno, odnosno ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka ili ovisno o završetku izrade pojedinih izvješća i publikacija
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaza tromjesečnih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Ministarstva financija, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, HNB-a, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Regosa, RMOD-a, Hanfe
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj tromjesečnih financijskih izvješća propisani Pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju tromjesečnih financijskih izvješća
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.1.6 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.2.6 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataOvi podaci još se ne objavljuju na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. Nalaze se u bazi Eurostata.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (»Narodne novine«, br. 1/16., 93/17. i 50/20.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba (EZ) br. 1221/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o tromjesečnim nefinancijskim računima ukupne države (SL L 179, 9. 7. 2002.)

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000 od 3. veljače 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu kratkoročne statistike javnih financija (SL L 29, 4. 2. 2000.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1500/2000 od 10. srpnja 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na izdatke i prihode ukupne države, (SL L 172, 12. 7. 2000.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195/1, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o sastavljanju poreza i socijalnih plaćanja na tromjesečnoj osnovi – izdanje 2002.

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2011.

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2013.

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA-e 2010 – izdanje 2016.

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA-e 2010 – izdanje 2019.
Modul 2.1.6 TROMJESEČNI I GODIŠNJI NACIONALNI RAČUNI – OSNOVNI AGREGATI

2.1.6-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Prema djelatnosti i sjedištu investitora:

izvori financiranja/stjecanja investicija u dugotrajnu imovinu, investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu, prodaja (dezinvesticije) dugotrajne imovine, prema kategorijama aktive

Prema namjeni ulaganja i području:

investicije u dugotrajnu imovinu prema djelatnosti namjene investicija i lokaciji

Izvještajne jedinicePravne osobe – namjerni uzorak
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – elektronički ili tiskani obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak – lipanj tekuće godine, za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički ili tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.1.6 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati
Rokovi objavljivanja rezultataProsinac 2022.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)
Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN


2.1.6-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPrva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2022.
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) po kategorijama izdataka i područjima djelatnosti:

Priopćenje za javnost o realnim stopama rasta tromjesečnog (BDP-a) prema originalnim podacima i realne stope rasta BDP-a prema sezonski prilagođenim podacima

Statistika u nizu – datoteke u Excelu

Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100). Realne stope rasta izvode se iz serije bazičnih ulančanih indeksa, pri čemu je 2015. referentna godina (2015. = 100). Za ulančano povezivanje primijenjena je metoda vezivanja na prosječne cijene prethodne godine.

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka iz sljedećih izvora:

Objavljeni preliminarni podaci kratkoročnih poslovnih statistika – Državni zavod za statistiku

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Državni zavod za statistiku

Preliminarni tromjesečni podaci statistike javnih financija, tromjesečni podaci o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost – Ministarstvo financija

Preliminarni tromjesečni podaci platne bilance – Hrvatska narodna banka

Tromjesečni statistički izvještaji, financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te neprofitnih organizacija – Ministarstvo financija

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Eurostat

Rokovi za prijenos podatakaT + 45 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Statistika javnih financija, podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave – Ministarstvo financija

Platna bilanca – Hrvatska narodna banka

Tromjesečni podaci o osiguranim osobama – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Kratkoročni indikatori i cijene – Državni zavod za statistiku

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Eurostat

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePriručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007., Struktura i sadržaj tromjesečnih statističkih izvješća proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija propisani relevantnim pravilnicima i odlukama
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.1.6 Europski sustav računa

Modul 2.1.6 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Rokovi objavljivanja rezultata

1. Priopćenje – realne stope rasta (t + 60 dana)

2. Datoteke u Excelu u Statistici u nizu (t + 60 dana)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 30/17. i 44/17.)

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, broj 37/16.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Odluka Komisije od 30. studenoga 1998. o pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 3685) (SL L 340, 16. 12. 1998.)

Odluka Komisije od 17. prosinca 2002. o dodatnom pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma u nacionalnim računima (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 5054) (SL L 347, 20. 12. 2002.)

Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4164) (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiPriručnik o tromjesečnim nacionalnim računima, Eurostat, 2013.
2.1.6-II-3

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji bruto domaći proizvod (BDP)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Godišnji bruto domaći proizvod (BDP):

Prema proizvodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama: bruto vrijednost proizvodnje, intermedijarna potrošnja, dodana vrijednost, agregati raščlanjeni po djelatnostima

Prema rashodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama: izdaci za konačnu potrošnju kućanstava, države i neprofitnih ustanova koja služe kućanstvima (NPUSK), bruto investicije u fiksni kapital, promjena zaliha, izvoz i uvoz roba i usluga

Prema dohodovnoj metodi u tekućim cijenama: sredstva zaposlenih, porezi i subvencije na proizvodnju i uvoz te bruto poslovni višak i mješoviti dohodak

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaj poduzetnika, Godišnji financijski izvještaj financijskih institucija

Ministarstvo financija – podaci o poslovanju obrtnika, Godišnji financijski izvještaj proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Hrvatska narodna banka – podaci potrebni za obračun financijskih institucija i Platna bilanca

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podaci o zaposlenima

Državni zavod za statistiku – podaci granskih statistika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrade pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka

Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine

Baza podataka o poslovanju obrtnika i financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija Ministarstva financija

Platna bilanca Hrvatske narodne banke

Podaci o zaposlenima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike

Pravilnici i odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Priručnik za sastavljanje platne bilance

Priručnik o statistici javnih financija

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.1.4 Godišnji sektorski računi

Modul 2.1.6 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.1.8 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultata21 mjesec nakon izvještajnog razdoblja ili u izvanrednim rokovima ako je riječ o reviziji cijele serije podataka
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.))

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (»Narodne novine«, br.30/17. i 44/17.)

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, broj 37/16.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev 2 i statističke klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

Odluka Komisije od 30. studenoga 1998. o pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 3685) (SL L 340, 16. 12. 1998.)

Odluka Komisije od 17. prosinca 2002. o dodatnom pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma u nacionalnim računima (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 5054) (SL L 347, 20. 12. 2002.)

Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4164) (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UNModul 2.1.7 TABLICE PONUDE, UPORABE I INPUT-OUTPUT TABLICE

2.1.7-N-III-1

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTablice ponude, uporabe i input-output tablice
Kratak opis aktivnostiTablice ponude i uporabe pružaju godišnje podatke o strukturama proizvodnje, intermedijarne potrošnje i dohodaka ostvarenima u nacionalnom gospodarstvu te konačnim upotrebama proizvedenih i uvezenih proizvoda. Kompilacija tablica ponude i uporabe provodi se prema konceptima tekućih i stalnih cijena.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Utvrđivanje potreba za podacima iz postojećih statističkih podataka, administrativnih izvora i novih statističkih istraživanja

Izrada metodologije, metodoloških naputaka i novih obrazaca

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (OJ L 174, 26. 6. 2013.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM 6)

Eurostatov priručnik za tablice ponude i uporabe te input-output tablice, 2008., Eurostat

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa 2010., Eurostat


2.1.7-N-III-2

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzračun bruto investicija u dugotrajnu imovinu
Kratak opis aktivnostiBruto investicije u dugotrajnu imovinu jedan su od glavnih agregata nacionalnih računa koji se računaju unutar rashodne strane BDP-a; kompiliraju se i jedinstveno kroz transmisijske tablice kojima se investicije detaljnije klasificiraju prema tehničkoj strukturi i djelatnostima (NKD-u).
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzračun bruto investicija u dugotrajnu imovinu na temelju raspoloživih ulaznih podataka i metodoloških prilagodbi na razini sektora, NKD-a i tehničke strukture (AN klasifikacija) unutar izvještajnog razdoblja
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj. 157/14.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

Ostali međunarodni standardi

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa 2010., Eurostat

OECD-ov priručnik za mjerenje kapitala, 2009., OECD

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa – ESA 2010 – Program prijenosa podataka, 2014., Eurostat2.1.7-N-III-3

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProcjena potrošnje dugotrajne imovine te bruto/neto vrijednosti stanja imovine
Kratak opis aktivnostiPotrošnja dugotrajne imovine ili deprecijacija sastavna je varijabla nacionalnih računa koja se procjenjuje na temelju tzv. modela PIM (engl. Perpetual Inventory Method). Bruto vrijednost stanja (brutoakumulacija) imovine se dobije kao kumulativni zbroj bruto investicija korigiran za koeficijente funkcije preživljavanja (engl. survival function) te se odbijanjem deprecijacije (korištenjem deprecijacijske funkcije) dobije neto vrijednost stanja imovine
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProcjena potrošnje dugotrajne imovine koristeći tzv. modela PIM (engl. Perpetual Inventory Method) na razinama propisanima transmisijskim programom Eurostata. Osim toga, spomenutim modelom dobit će se i procjena vrijednosti bruto i neto stanja imovine.
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

Ostali međunarodni standardi

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa 2010., Eurostat

OECD-ov priručnik za mjerenje kapitala, 2009., OECD

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa – ESA 2010 – Program prijenosa podataka, 2014., EurostatModul 2.1.8 REGIONALNI RAČUNI

2.1.8-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegionalne bruto investicije u dugotrajnu imovinu
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataRegionalne bruto investicije u dugotrajnu imovinu mjere investicije rezidentnih proizvodnih jedinica unutar HR NUTS 2 za obračunsko razdoblje (godina dana)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku, Financijska agencija, Ministarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori
Rokovi za prijenos podataka31. prosinca 2022.
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaze podataka: bruto investicije prema lokaciji objekta i djelatnosti, Registar godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i baze godišnjih financijskih izvještaja iz neposredne nadležnosti Ministarstva financija
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj baze istraživanja/obrasca INV-P, struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

2.1.4 Godišnji sektorski računi

2.1.6 Godišnji nacionalni računi – osnovni agregati

2.1.8 Regionalne bruto investicije

Rokovi objavljivanja rezultata24 mjeseca nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

HR NUTS 2021. − 2. razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16.,116/18., 42/20. i 47/20.))

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013 od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena odluka komisije 2014/403/EU od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195/1, 2. 7. 2014.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 i statističke klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

Ostali međunarodni standardi

Europski sustav nacionalnih računa 2010., Eurostat

Priručnik o metodama regionalnih računa, 2013., Eurostat

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/1755 od 8. kolovoza 2019. o izmjeni priloga Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 270, 24. 10. 2019.)
2.1.8-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegionalni bruto domaći proizvod (BDP)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProcjena regionalnog BDP-a za 2019. na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija prema NKD-u 2007. izvršit će se u skladu s metodologijom koju preporučuje Eurostat. Procjena će se temeljiti na raspoloživim administrativnim i ostalim izvorima podataka te godišnjem obračunu BDP-a za Republiku Hrvatsku
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, Godišnji financijski izvještaji financijskih institucija

Ministarstvo financija – podaci o poslovanju obrtnika, Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podaci o zaposlenima

Državni zavod za statistiku – podaci granskih statistika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka.
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine

Baza podataka o poslovanju obrtnika i financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnike te neprofitnih organizacija Ministarstva financija

Podaci o zaposlenima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Različiti pokazatelji granskih statistika Državnog zavoda za statistiku

Format prikupljanja podatakaElektronički mediji
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePravilnici i odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Priručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.1.6 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati
Rokovi objavljivanja rezultata24 mjeseca nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

HR NUTS 2021. – 2. razina (regije)

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16.,116/18., 42/20. i 47/20.))

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013 od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena odluka Komisije 2014/403/EU od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195/1, 2. 7. 2014.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 i statističke klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

Ostali međunarodni standardiDelegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/1755 od 8. kolovoza 2019. o izmjeni priloga Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 270, 24. 10. 2019.)2.1.8-II-3

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegionalni računi kućanstava
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataRegionalni računi kućanstava predstavljaju regionalnu raščlambu odgovarajućih računa na nacionalnoj razini. Cilj im je mjerenje primarnoga i raspoloživog dohotka kućanstava koji nastaje nakon transakcija sekundarne raspodjele u određenoj regiji.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku, Ministarstvo financija, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz dostavljenih baza Ministarstva financija, prikupljanje podataka iz statističkih biltena (informacija) institucija navedenih pod stavkom »Posjednik administrativnih izvora podataka«.
Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja polaznih podataka za obračun ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka.
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaza podataka na temelju Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), godišnjaci, statistička izvješća, izvješća o poslovanju, bilteni
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, on-line pristup
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

2.1.4 Godišnji sektorski računi

2.1.6 Godišnji nacionalni računi – osnovni agregati

2.1.8 Regionalne bruto investicije

Rokovi objavljivanja rezultata31. prosinca 2022.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

HR NUTS 2021. – 2. razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013 od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena odluka komisije 2014/403/EU od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195/1, 2. 7. 2014.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 i statističke klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

Ostali međunarodni standardi

Europski sustav nacionalnih računa 2010., Eurostat

Priručnik o metodama regionalnih računa, 2013., Eurostat

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/1755 od 8. kolovoza 2019. o izmjeni priloga Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 270, 24. 10. 2019.)
Modul 2.1.9 ODREĐIVANJE VLASTITIH SREDSTAVA IZ BRUTO DOMAĆEG DOHOTKA

2.1.9-III-1

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiOdređivanje vlastitih sredstava iz BND-a
Kratak opis aktivnostiSvrha je osigurati analizu usporedivosti, pouzdanosti i obuhvatnosti BND-a zemalja članica radi određivanja vlastitih sredstava EU-a. Dostava opisa izvora i metoda primijenjenih pri kompilaciji bruto nacionalnog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda, čiji se podaci redovito šalju u Eurostat. Verifikacija opisa Eurostatovih i DG Budgetovih izvora i metoda
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzračun bruto nacionalnog dohotka za Republiku Hrvatsku prema ESA-i 95 za razdoblje 2010. – 2013. i prema ESA-i 2010 za razdoblje 2014. – 2021. koji zajedno s izračunom ponderirane stope PDV-a čini statističku osnovicu za određivanje iznosa uplate sredstava u proračun EU-a
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015 (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 30/17., 44/17., 42/18. i 122/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 37/16., 96/18. i 50/19.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku (SL L 165/15, 11. 5. 2021.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/769 od 30. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 165/9, 11. 5. 2021.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/768 od 30. travnja 2021. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014 (SL L 165/1, 11. 5. 2021.)

Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom (SL L 424/1, 15. 12. 2020.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2019/516 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003, (Uredba o BND-u) (SL L 91, 29. 3. 2019.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7. 6. 2014.)

Uredba Komisije (EZ, Euratoma) br. 116/2005 od 26. siječnja 2005., o postupku vraćanja PDV-a osobama koje nisu porezni obveznici, i poreznim obveznicima za njihove djelatnosti koje su izuzete od oporezivanja, u smislu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 24, 27. 1. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1722/2005 od 20. listopada 2005. o načelima za procjenu usluga stanovanja u smislu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 276, 21. 10. 2005.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7. 6. 2014.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 132, 12. 5. 2016.)

2014/335/EU, Euratom: Odluka Vijeća od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7. 6. 2014.)

Odluka Komisije br. 94/168/EZ, Euratom od 22. veljače 1994, o mjerama koje treba poduzeti za provedu Direktive Vijeća 89/130/EEZ-a, Euratom o usklađivanju kompilacije bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (SL L 77, 19. 3. 1994.)

Odluka Komisije br. 98/501/EZ-a, u smislu određenih specifičnih transakcija identificiranih unutar rada na protokolu o postupku u slučaju prevelikog manjka, radi primjene članka 1. Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom o usklađivanju kompilacije BNP (bruto nacionalnog proizvoda) po tržišnim cijenama (SL L 225, 12. 8. 1998.)

Odluka Komisije br. 98/527/EZ, Euratom) od 24. srpnja 1998. o tretmanu prijevare kod plaćanja PDV-a u nacionalnim evidencijama (odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a) (SL L 234, 24. 7. 1998.)

Ostali međunarodni standardiPriručnik za izračun osnovice vlastitih sredstava države od PDV-aModul 2.1.10 ODREĐIVANJE VLASTITIH SREDSTAVA OD POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

2.1.10-III-1

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku, Ministarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiIzvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost
Kratak opis aktivnostiTijekom 2022. izradit će se Izvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost za 2021. godinu
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada Izvješća o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19. i 138/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 12/13.)

Sustav nacionalnih računa prema metodologiji ESA 2010

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 2021/769 od 30. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 165/9, 11. 5. 2021.)

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 155/9, 7. 6. 1989.)

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (Tekst značajan za EGP) (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1342/2015 od 22. travnja 2015. o izmjeni metodologije za klasifikaciju proizvoda po djelatnostima navedene u Prilogu A Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 207, 4. 8. 2015.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98 od 16. veljače 1998. o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje Usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (SL L 58, 27. 2. 1998.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/768 od 30. travnja 2021. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014 (SL L 165/1, 11. 5. 2021.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinaka) (SL L 168, 7. 6. 2014.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 132, 21. 5. 2016.)

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. studenoga 2000. o izmjeni zajedničkih načela Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA 95) u pogledu poreza i socijalnih doprinosa i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 (SL L 290, 17. 11. 2000.)

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002 od 23. siječnja 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu revidirane klasifikacije izdataka prema namjeni (Tekst značajan za EGP) (SL L 21, 24. 1. 2002.)

Uredba (EZ) br. 359/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu korištenja ESA 95 u određivanju uplata država članica u vlastita sredstva od PDV-a (SL L 58, 28. 2. 2002.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002 od 23. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 448/98 o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (Tekst značajan za EGP) (SL L 286, 24. 10. 2002.)

Odluka Vijeća (EU, Euratom) br. 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom (SL L 424/1, 15. 12. 2020.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009 od 23. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 126, 21. 5. 2009.)

Odluka Vijeća od 16. ožujka 2010. o alociranju usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM-a), radi utvrđivanja bruto nacionalnog dohotka (BND-a), koji se koristi za proračun Europske unije i njezina vlastita sredstva (2010/196/EU, Euratom) (SL L 87, 7. 4. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 i statističke Klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1500/2000 od 10. srpnja 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na izdatke i prihode ukupne države (SL L 172, 12. 7. 2000.)

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (preinaka) (SL L 77, 23. 3. 2011.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 2018/1912 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 (SL L 311/10, 7. 12. 2018.)

Ostali međunarodni standardi-


Modul 2.1.11 NAKNADE I MIROVINE OSOBLJA EU-a

2.1.11-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStandardni upitnik o plaćama
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj državnih službenika i namještenika, njihove plaće, odbici i radno vrijeme
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo pravosuđa i uprave i Financijska agencija (Fina)
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori
Rokovi za prijenos podataka31. srpnja 2022.
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPopunjeni obrazac upitnika
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeKlasifikacije standardnog upitnika o plaćama
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu-
Rokovi objavljivanja rezultataNajkasnije do kraja 2022.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17. i 98/19.)

Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11, 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 01/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.)

Zakon o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 112/17., 3/18., 9/18., 12/18., 66/18., 2/19., 48/19., 89/19., 119/19., 54/20., 66/20. i 68/20.)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 71/18. i 73/19.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 423/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju s učinkom od 1. srpnja 2012. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se na njih primjenjuju (SL L 129, 30. 4. 2014.)
Ostali međunarodni standardiCalculation of specific indicators in accordance with Article 65 of the EU Staff Regulations


Tema 2.2 Postupak prekomjernog deficita i statistika javnih financija; financijska statistika

Modul 2.2.2 FINANCIJSKI RAČUNI − PODACI

2.2.2-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiFinancijski računi – podaci
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o financijskim stanjima i transakcijama po pojedinim financijskim instrumentima i institucionalnim sektorima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka, Državni zavod za statistiku i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora podataka Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.2.2 Financijski računi – podaci

Modul 2.2.4 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.2.6 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 9 mjeseci
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19., 145/20. i 32/21.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/18., 47/19., 14/20., 53/20., 122/20. i 53/21.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2014 od 26. lipnja 2014. o standardu za razmjenu za dostavu podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 192, 1. 7. 2014.)

2014/403/EU Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiPriručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, izdanje 2017., Priručnik o državnom deficitu i dugu, izdanje 2019.2.2.2-N-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni financijski računi svih sektora za ESB – podaci
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o financijskim stanjima i transakcijama po pojedinim financijskim instrumentima i institucionalnim sektorima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka, Državni zavod za statistiku i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.2 Financijski računi – podaci
Rokovi objavljivanja rezultataT + 97 dana
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18.,126/19. i 108/20.)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19. 145/20. i 32/21.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/18., 47/19., 14/20., 53/20., 122/20. i 53/21.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2014 od 26. lipnja 2014. o standardu za razmjenu za dostavu podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 192, 1. 7. 2014.)

2014/403/EU Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, izdanje 2017., Priručnik o državnom deficitu i dugu, izdanje 2019.)

2014/3/EU: Smjernica Europske središnje banke od 25. srpnja 2013. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2013/24) (SL L 2, 7. 1. 2024.), Smjernica (EU) 2016/66 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2015/40) (SL L 14, 21. 1. 2016.); Smjernica (EU) 2020/1553 Europske središnje banke od 14. listopada 2020. o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ECB/2020/51) (SL L 354, 26. 10. 2020.)
Modul 2.2.4 MONETARNI I FINANCIJSKI POKAZATELJI

2.2.4-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiMonetarni i financijski pokazatelji
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o kamatnim stopama, tečajevima, monetarnim agregatima, bilančnim informacijama i sl. Podaci se redovito učitavaju na Eurostatove mrežne stranice i koriste se za izradu različitih statističkih Eurostatovih publikacija. U skladu s odredbama Kompendija statističkih zahtjeva Eurostata, od 2014. obveznik izvještavanja Eurostata jest ESB. HNB dostavlja ESB-u predmetne podatke u skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a, čime je ujedno ispunjen i izvještajni zahtjev Eurostata.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka, Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora (HNB, HANFA, SKDD)
Rokovi za prijenos podatakaU skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a na području monetarne i financijske statistike
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.4 Monetarni i financijski pokazatelji
Rokovi objavljivanja rezultataU skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a na području monetarne i financijske statistike
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20. i 146/20.)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05. i 12/12.)

Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/18., 47/19., 14/20., 53/20., 122/20. i 53/21.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 71/13.)

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 147/13. i 16/17.)

Uputa za sastavljanje mjesečnog Statističkog izvješća investicijskog fonda (HANFA, prosinac 2014. i HANFA, siječanj 2018.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (SL L 318/8, 27. 11. 1998.)

Uredba (EU) br. 2021/379 Europske središnje banke od 22. siječnja 2021. o bilančnim stavkama kreditnih institucija i sektora monetarnih financijskih institucija (preinaka) (ESB/2021/2) (SL L 73, 3. 3. 2021.)

Uredba ESB-a (EU) br. 1375/2014 od 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1071/2013 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2013/33) (ESB/2014/51) (SL L 366, 20. 12. 2014.)

Uredba (EU) br. 1072/2013 Europske središnje banke od 24. rujna 2013. o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije (preinačeno) (ESB/2013/34) (SL L 297, 7. 11. 2013.)

Uredba Europske središnje banke od 8. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1072/2013 (ESB/2013/34) o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije (ESB/2014/30) (SL L 205, 12. 7. 2014.)

Uredba (EU) br. 1073/2013 Europske središnje banke od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (preinačeno) (ESB/2013/38) (SL L 297, 7. 11. 2013.)

Uredba (EU) br. 2020/2011 Europske središnje banke od 1. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.1409/2013 o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (ESB/2020/59) (SL L 418, 11. 12. 2020.)

Uredba (EU) br. 1409/2013 Europske središnje banke od 28. studenoga 2013. o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (SL L 352, 17. 12. 2013.)

Uredba (EU) br. 2020/2011 Europske središnje banke od 1. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.1409/2013 o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (ESB/2020/59) (SL L 418, 11. 12. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija, ESB, 2019 (»Manual on MFI balance sheet statistics«, ECB, 2019)

Priručnik o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije, ESB, 2017 (»Manual on MFI interest rate statistics«, ECB, 2017)

Smjernica (EU) 2021/830 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o statistici bilančnih stavki i statistici kamatnih stopa monetarnih financijskih institucija (ESB/2021/11) (SL L 208, 11. 6. 2021.)

Smjernica (EU) 2021/833 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o statističkim podacima koji se dostavljaju o konsolidiranim bankovnim podacima (ESB/2021/14) (SL L 208, 11. 6. 2021.)

Smjernica (EU) 2021/831 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o statističkim podacima koji se dostavljaju o financijskim posrednicima koji nisu monetarne financijske institucije (ESB/2021/12) (SL L 208, 11. 6. 2021.)

Smjernica (EU) 2021/835 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2021/16) (SL L 208, 11. 6. 2021.)

Smjernica (EU) 2021/832 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o izvještajnim zahtjevima za statistiku platnog prometa (ESB/2021/13); (SL L 208, 11. 6. 2021.)

Smjernica (EU) 2021/834 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o statističkim podacima koji se dostavljaju o izdanjima vrijednosnih papira (ESB/2021/15) (SL L 208, 11. 6. 2021.)

Smjernica ESB od 26. rujna 2012. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka u centraliziranoj bazi podataka o vrijednosnim papirima (ESB/2012/21) (SL L 307, 7. 11. 2012.)

Priručnik za monetarnu i financijsku statistiku, MMF, 2016. (»Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide«, IMF, Washington, 2016)
Modul 2.2.6 STATISTIKA JAVNIH FINANCIJA − PODACI

2.2.6-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnih financija – tromjesečni podaci o financijskim računima i dugu opće države
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataTromjesečna statistika financijskih računa za sektor opće države, tromjesečno izvješćivanje o dugu prema kriteriju iz Maastrichta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.2.2 Financijski računi – podaci

Modul 2.2.4 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.2.6 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 3 mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Sporazum o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika (od 31. siječnja 2020., potpisnici: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija)

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, br. 157/14.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, br. 2/17.)

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 30/17. i 44/17.)

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 37/16., 96/18., 50/19. i 98/20.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. 126/19. i 108/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2014 od 26. lipnja 2014. o standardu za razmjenu za dostavu podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 192, 1. 7. 2014.)

Provedbena odluka Komisije 2014/403/EU od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, izdanje 2017., Priručnik o državnom deficitu i dugu, izdanje 2019.)2.2.6-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku, Ministarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiObjava i dostava podataka u vezi s proračunskim okvirom
Periodičnost istraživanjaMjesečno, tromjesečno, godišnje
Kratak opis rezultataPodaci po novčanom tijeku najmanje o ukupnom rezultatu, ukupnim prihodima i ukupnim rashodima (mjesečno za podsektore središnje države i socijalnih fondova, tromjesečno za podsektor lokalne države) i vezna tablica tih podataka prema standardu ESA 2010 – objavljuje se na jedinstvenoj mrežnoj stranici (Ministarstvo financija); praćenje i objavljivanje podataka na godišnjoj razini o potencijalnim obvezama države (državna jamstva, nenaplativi zajmovi), o obvezama iz djelovanja javnih poduzeća i o udjelu države u kapitalu poduzeća, kao i dodatno podataka o javno-privatnim partnerstvima koje zahtijeva Eurostat, na način koji je utvrdio Eurostat i DG ECFIN − dio objavljuje i Eurostat (Državni zavod za statistiku).
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija, Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaZa mjesečne objave – podaci informatičkog sustava Državne riznice, operativni izvještaji izvanproračunskih korisnika te dijela javnih poduzeća i neprofitnih organizacija statistički razvrstanih u sektor države, za tromjesečne objave – financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika, kao i operativni izvještaji dijela javnih poduzeća
Rokovi za prijenos podatakaZa mjesečne operativne izvještaje dostava podataka Ministarstvu financija do 23. u mjesecu za prethodni mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPodaci u vezi s proračunskim okvirom
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeSektorski obuhvat izvještaja, kao i definicije za kategorije podataka koji se objavljuju godišnje propisani su metodologijom ESA 2010, definicije kategorija ukupnog rezultata, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, za podatke koji se objavljuju mjesečno i tromjesečno primjenjuju se prema nacionalnim računovodstvenim sustavima za pojedine skupine izvještajnih jedinica
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.6 Statistika javnih financija – podaci
Rokovi objavljivanja rezultataZa mjesečne podatke, nacionalno – kraj idućeg mjeseca, za tromjesečne podatke, nacionalno – kraj idućeg tromjesečja. Za godišnje podatke: državna jamstva i nenaplativi zajmovi za prethodne četiri godine nacionalna objava do 31. listopada, dostava Eurostatu: do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; obveze javnih poduzeća za prošlu odnosno za pretprošlu godinu – nacionalna objava i dostava Eurostatu do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; javno-privatna partnerstva (izvanbilančne evidencije) za prethodne četiri godine – nacionalna objava do 31. listopada, dostava Eurostatu do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; udio države u kapitalu poduzeća za prethodnu godinu – nacionalna objava do 31. prosinca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKonačno izvješće Radne grupe o implikacijama Direktive Vijeća 2011/85 o prikupljanju i objavi fiskalnih podataka, Eurostat, Direktorat D: Statistika državnih financija, Jedinica D-1: Statistika državnih financija-metodologija, prikupljanje podataka i objava, ožujak 2013.2.2.6-N-II-3

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnih financija – mjesečni podaci o dugu opće države
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataMjesečna statistika duga konsolidirane opće države prema kriteriju iz Maastrichta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.2.2 Financijski računi – podaci

Modul 2.2.4 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.2.6 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 3 mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (»Narodne novine«, br. 157/14.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, br. 2/17.)

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 30/17. i 44/17.)

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 37/16., 96/18., 50/19. i 98/20.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)

Sporazum o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika (od 31. siječnja 2020., potpisnici Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2014 od 26. lipnja 2014. o standardu za razmjenu za dostavu podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

Provedbena odluka Komisije 2014/403/EU od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, izdanje 2017., Priručnik o državnom deficitu i dugu, izdanje 2019.)Modul 2.2.8 N FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, NEPROFITNIH ORGANIZACIJA TE IZVJEŠTAJI O PRIHODIMA I PRIMICIMA

2.2.8-N-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataSadržaj istraživanja obuhvaća podatke o financijskom stanju, imovini, obvezama i izvorima sredstava, o ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, primicima i izdacima te konačnome financijskom rezultatu).
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaProračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici podnose izvještaje u elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice, u Financijsku agenciju (Finu), koja ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podataka

Za nekonsolidirane izvještaje: 1. veljače tekuće godine za proteklu godinu za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 15. veljače za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 1. ožujka za državni proračun

Za konsolidirane izvještaje: 1. ožujka tekuće godine za proteklu godinu za razdjele državnog proračuna i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.8.N Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, neprofitnih organizacija te izvještaji o prihodima i primicima
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se osim dijela podataka za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva financija.
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 25/20.)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19., 145/20. i 32/21.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.2.8-N-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika (I. – III., I. – VI. i I. – IX. 2022.)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataSadržaj istraživanja obuhvaća podatke o ostvarenim financijskim rezultatima, prihodima i rashodima, primicima i izdacima te o stanju obveza i novčanih sredstava
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaProračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici podnose izvještaje u elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice, u Financijsku agenciju (Finu), koja ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija.
Rokovi za prijenos podataka

Za nekonsolidirane izvještaje: 10 dana po isteku tromjesečja/polugodišta/devetomjesečnog razdoblja za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 20 dana za izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Za konsolidirane izvještaje razdjela državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: 20 dana po isteku polugodišta

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaTromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika (I. – III., I. – VI. i I. – IX. 2022.)
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.8.N Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, neprofitnih organizacija te izvještaji o prihodima i primicima
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20.)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19., 145/20. i 32/21.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-

2.2.8-N-II-3

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaji o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2 i P-3)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaplata vlastitih prihoda i primitaka državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) te uplata i raspored prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2 i P-3)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaFinancijska agencija (Fina) obuhvaća podatke o prihodima pri obavljanju platnog prometa te ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija.
Rokovi za prijenos podatakaMjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaji o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2 i P-3)
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.8.N Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, neprofitnih organizacija te izvještaji o prihodima i primicima
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se.
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardiNaputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


2.2.8-N-II-4

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiPolugodišnji financijski izvještaj u 2022. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaPolugodište
Kratak opis rezultataZa tekuće razdoblje i odgovarajuće razdoblje protekle godine: određeni podaci o prihodima, rashodima, ulaganjima, plaćama, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Finu u tiskanom obliku ili elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice.
Rokovi za prijenos podataka30 dana od isteka izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPolugodišnji financijski izvještaj u 2022. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.8.N Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, neprofitnih organizacija te izvještaji o prihodima i primicima
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se.
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20.)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 31/15., 67/17., 115/18. i 21/21.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.2.8-N-II-5

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaj za 2021. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (BIL-NPF i PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o financijskom stanju (imovini, obvezama i izvorima financiranja), ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda), ulaganjima, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Finu u tiskanome ili elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice.
Rokovi za prijenos podataka60 dana po isteku godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaj za 2021. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (BIL-NPF i PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.8.N Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, neprofitnih organizacija te izvještaji o prihodima i primicima
Rokovi objavljivanja rezultata15. travnja
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20.)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 31/15., 67/17., 115/18. i 21/21.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


2.2.8-N-II-6

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaj za 2021. neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo (G-PR-IZ-NPF)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o primicima i izdacima, višku/manjku primitaka, stanju novčanih sredstava, dijelu obveza i potraživanja te zaposlenicima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Finu u tiskanome ili elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice.
Rokovi za prijenos podataka60 dana po isteku godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaj za 2021. neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo (G-PR-IZ-NPF)
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.2.8.N Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, neprofitnih organizacija te izvještaji o prihodima i primicima
Rokovi objavljivanja rezultata15. travnja
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20.)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 31/15., 67/17., 115/18. i 21/21.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-Modul 2.2.9.N ANKETE I EKSPERIMENTALNI POKAZATELJI ZA NACIONALNE POTREBE

2.2.9-N-III-1

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada eksperimentalnih pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora
Kratak opis aktivnostiNa temelju promjena u obuhvatu kolektivnih ugovora i promjena jediničnih cijena sata rada (ponderirano s brojem zaposlenih koje obuhvaćaju pojedini kolektivni ugovori) potrebno je izračunati ukupni pokazatelj kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora na razini Republike Hrvatske.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada eksperimentalnog pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora na razini Republike Hrvatske na temelju promjena jedinične cijene sata rada – provedba pokusnog izračuna korištenjem podataka iz Baze kolektivnih ugovora SSSH
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a


2.2.9-N-III-2

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiPrikupljanje i izrada eksperimentalnih strukturnih pokazatelja stanovanja
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka izraditi izvještajni skup strukturnih pokazatelja stanovanja i pokazatelja likvidnosti tržišta nekretnina za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineOsigurati potpun obuhvat izvještajnih varijabli i konzistentne vremenske serije na godišnjoj razini te ih dostaviti u ESB
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a


2.2.9-N-III-3

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada eksperimentalnih pokazatelja promjena cijena poslovnih nekretnina
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka izraditi izvještajni skup podataka o promjenama cijena poslovnih nekretnina za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineEvaluacija pokusne faze izrade pokazatelja indeksa cijena poslovnih nekretnina
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a i ESRB-a2.2.9-N-III-4

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada Ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka kreirati uzorak za provođenje istraživanja o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća te provesti istraživanje na uzorku poduzeća
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProvedba dodatnih analiza i izrada dodatnih korisničkih izvješća nad rezultatima drugoga kruga Ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća (provedenoga 2021.)
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiIstraživanje ESB-a o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća u eurozoni (»Survey on the access to finance of SMEs in the euro area-SAFE«)


2.2.9-N-III-5

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada Ankete o financijama i potrošnji kućanstava
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka kreirati uzorak za provođenje istraživanja o financijama i potrošnji kućanstava, kreirati anketni upitnik te provesti istraživanje na uzorku kućanstava
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineObrada i analiza rezultata četvrtog vala istraživanja ESB-ove Mreža za financije i potrošnju kućanstava (Household Finance and Consumption Network – HFCN) te metodološke pripreme za novi val istraživanja u skladu s dinamikom koju je utvrdio ESB HFCN
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiIstraživanje ESB-a o financijama i potrošnji kućanstva u državama eurozone (Household Finance and Consumption Survey – HFCS)


Tema 2.3 Poslovne statistike

Modul 2.3.1 PROIZVODNJA STRUKTURNIH POSLOVNIH STATISTIKA

2.3.1-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStrukturne poslovne statistike poduzeća (SPSPod)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStrukturni pokazatelji o poslovanju poduzeća: ukupan promet, promet prema djelatnostima, vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, ukupne nabave, promjene zaliha, plaće i troškovi osoblja, troškovi energije, troškovi zaštite okoliša, investicije, zaposlenost i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFinancijska agencija, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Državni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku
Rokovi za prijenos podataka

Financijska agencija – 1. lipnja za godišnje financijske izvještaje za statističke potrebe,

Ministarstvo financija – Porezna uprava – prema rokovima u Sporazumu o dostavi podataka

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja – Fina

Podaci obrasca JOPPD Porezne uprave

Podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave

DZS-ov Statistički poslovni registar

DZS-ova baza rezultata INV-P

DZS-ova baza rezultata IDU-OK

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj transmisije u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.1 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Modul 2.4.2 Statistika stranih podružnica (FATS)

Modul 4.2 Regionalna i geoprostorna statistika

Rokovi objavljivanja rezultata

Prvi privremeni rezultati – 11 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja

Konačni rezultati – 19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16.,116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/1755 od 8. kolovoza 2019. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 270, 24. 10. 2019.)

Priručnik za europske poslovne statistike, 2021.
2.3.1-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStrukturne poslovne statistike financijskih institucija (SPSFin)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStrukturni pokazatelji o poslovanju poduzeća razvrstanih u djelatnosti područja K NKD-a: promet, vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, ukupne nabave, plaće i troškovi osoblja, zaposlenost i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka (HNB) i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) za poduzetnike čije je poslovanje uređeno posebnim propisima,

Financijska agencija, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku
Rokovi za prijenos podataka

HNB (SPS tablica − agregatna razina) − do 15. listopada za proteklu godinu

HNB (SPS tablica − razina poslovnih subjekata) − do 15. listopada za proteklu godinu

HANFA (SPS tablica − agregatna razina) − do 15. listopada za proteklu godinu

HANFA (SPS tablica − razina poslovnih subjekata) − do 15. listopada za proteklu godinu

Financijska agencija – 1. lipnja za godišnje financijske izvještaje za statističke potrebe,

Ministarstvo financija – Porezna uprava – prema rokovima u Sporazumu o dostavi podataka

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Evidencije HNB-a,

Evidencije HANFA-e,

Registar godišnjih financijskih izvještaja – Financijska agencija

Podaci obrasca JOPPD Porezne uprave

Podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave

DZS-ov Statistički poslovni registar

DZS-ova baza rezultata INV-P

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj transmisije u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.1 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Priručnik za europske poslovne statistike, 2021.
2.3.1-II-3

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPoslovne usluge (SPS-PU)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDetaljna raščlamba prometa za odabrane dijelove uslužnog sektora prema vrstama proizvoda i usluga te prema rezidentnosti kupaca
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFina, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Državni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku
Rokovi za prijenos podatakaNajkasnije do 30. ožujka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja – Fina

Podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave Ministarstva financija

DZS-ova baza rezultata SPS-Pod

DZS-ova baza rezultata SPPI

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj transmisije u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.1 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

Ne objavljuje se na nacionalnoj razini

Dostava Eurostatu – 18 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Eurostatov priručnik za izradu statistika poslovnih usluga

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Priručnik za europske poslovne statistike, 2021.
2.3.1-II-4

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPoslovna demografija
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o demografskim promjenama poduzeća − nastanak (rođenje), prestanak (smrt), preživljavanje i druge promjene
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaAnaliza podataka Statističkoga poslovnog registra
Rokovi za prijenos podatakaLipanj za podatke iz prethodne godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaStatistički poslovni registar
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka definirani propisima EU-a
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.4 Poslovni registri i statističke jedinice

Modul 2.3.1 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Modul 4.2 Regionalna i geoprostorna statistika

Rokovi objavljivanja rezultata

Prvi privremeni podaci – 11 mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja

Konačni podaci – 19 mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 73, 30. 3. 1993.)

Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics 2007 (Eurostat-OECD Priručnik za proizvodnju statistike poslovne demografije 2007.)

European business statistics methodological manual for statistical business registers, Eurostat, 2021 (Metodološki priručnik za statističke poslovne registre, Eurostat, 2021.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.1-III-5

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj strukturnih poslovnih statistika prema smjernicama EU-a
Kratak opis aktivnosti

Razvoj integralnog sustava strukturnih poslovnih statistika prema relevantnim propisima EU-a:

1) implementacija statističke jedinice »poduzeće« u području strukturnih poslovnih statistika poduzeća prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama

a) unapređenje relevantne metodologije i operativnih pravila

b) unapređenje modela i procedura za konsolidaciju strukturnih pokazatelja poslovanja

c) unapređenje modela i procedura za statistiku poslovne demografije

2) Implementacija EBS Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika:

a) proširenje obuhvata za kompilaciju strukturno-poslovnih statistika na tržišne subjekte NKD područja P, Q, R i odjeljak S96

b) proširenje obuhvata za kompilaciju strukturnih poslovnih statistika na sve djelatnosti NKD područja K (financijske usluge)

c) proširenje obuhvata za kompilaciju podataka iFATS statistika (statistika o stranim podružnicama) na djelatnosti područja K (financijske usluge)

d) prilagodba struktura i sadržaja datoteka za dostavu u Eurostat strukturnih poslovnih statistika, statistika poslovne demografije iFATS statistika

3) kontinuirano unapređenje godišnjih podataka iFATS statistika (statistika o stranim podružnicama)

a) unapređenje metoda i procedura za detekciju zemlje sjedišta KJK (»krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice«)

b) analiza i unapređenje kvalitete rezultata

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineImplementirana EBS Uredba u području strukturnih poslovnih statistika
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (SL L 61, 5. 3. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe s obzirom na razmjenu povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i država članica

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Eurostatov priručnik za izradu statistika poslovnih usluga

Eurostat-OECD Priručnik za proizvodnju statistike poslovne demografije

Priručnik s preporukama za FATS, Eurostat, 2012.

Metodološki priručnik za statističke poslovne registre, Eurostat, 2021.

Priručnik za europske poslovne statistike, 2021.
Modul 2.3.2 PRODCOM

2.3.2-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2021.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUkupna godišnja industrijska proizvodnja (za vlastiti račun i prema ugovoru s naručiteljem), interna potrošnja u izvještajnoj godini u količinama te prodaja industrijskih proizvoda u količinama i vrijednosno – ukupno i od toga za izvoz, sve prema Nomenklaturi industrijskih proizvoda – NIP-u 2021. – koja se temelji na PRODCOM Listu 2021. za područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za LU (lokalne jedinice), a neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za PRODCOM istraživanje industrije za 2021.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrasci e_IND-21/PRODCOM/G i e_IND-21/PRODCOM/G/30.1 za brodogradnju): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr; za mala poduzeća kombinacija s administrativnim i drugim sekundarnim izvorima
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja: od 15. ožujka do 15. svibnja 2022. za proteklu godinu – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.2 PRODCOM

Modul 3.2.1 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 2.1.7 Tablice ponude, uporabe i input-output tablice

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: lipanj 2022.; rujan 2022.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji, dostupni na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2021., dostupna na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji i PRODCOM (SL L 374, 31. 12. 1991.)

Uredba Komisije (EU) br. 912/2004. od 29. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 163, 30. 4. 2004.)

Uredba Komisije (EU) br. 2019/1933 od 6. studenoga 2019. o utvrđivanju »popisa Prodcom« industrijskih proizvoda za 2019. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/1754 od 30. listopada 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 285, 30. 10. 2015.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/1602 od 11. listopada 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 273, 31. 10. 2018.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/1776 od 9. listopada 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 280, 31. 10. 2019.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.2-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) za 2021.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataa) ukupno nabavljene i utrošene količine i zalihe i/ili vrijednosti utrošenih sirovina i materijala te njihovih zaliha za industrijsku proizvodnju na razini Nomenklature osnovnih sirovina i materijala industrije – NRMI 2016., b) nabavljene i utrošene količine i/ili vrijednosti energenata u industriji prema vrsti energenta uključujući njihove zalihe
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za LU (lokalne jedinice), a neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za IND-21/REPRO/G istraživanje industrije za 2021.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrasci e_IND-21/REPRO/G): neposredno izvještavanje – mrežnom aplikacijom na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja je od 15. travnja do 30. lipnja 2022. za proteklu godinu – otvoren pristup mrežnoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.1.7 Tablice ponude, uporabe i input-output tablice

Modul 2.3.2 PRODCOM

Modul 3.2.1 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: studeni 2022.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) uključujući NRMI 2016., dostupni na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2021., dostupna na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o statistikama energije (SL L 304, 14. 11. 2008.)

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013 od 21. svibnja 2013., o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174/1, 26. 6. 2013.).

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode

Metodološke osnove za I/O tables, mrežne stranice CIRCA-e, Eurostat

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavljanju statističke Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.)
2.3.2-III-3

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPRODCOM istraživanje industrije za 2022. prema Eurostatovim smjernicama
Kratak opis aktivnosti1) izrada novih statističkih standarda za PRODCOM istraživanje radi usklađivanja statističkih standarda radi stupanja na snagu nove Uredbe Komisije o primjeni revidirane verzije CPA ver. 2.1 (= KPD 2015.) koja čini strukturu PRODCOM Liste za 2021. i sljedećih godina do donošenja nove verzije CPA (= KPD)., 2) izrada nove verzije NIP-a 2021. na temelju verzije PRODCOM Lista 2021.; 3) izrada relevantnih traka veza NIP 2021 – NIP 2020., NIP 2019. – NIP 2018. te NIP 2021. – NIPUM 2022. te postavljanje na server; 4) razvoj PC softvera za korištenje administrativnih podataka i sekundarnih izvora za procjenu/imputaciju PRODCOM podataka za mala poduzeća radi rasterećenja odgovaratelja; 5) usklađivanje metodologije PRODCOM istraživanja prema zahtjevima FRIBS-a za PRODCOM; 6) aktivno sudjelovanje u Eurostatovim PRODCOM radnim sastancima, Task-Force za PRODCOM, radionicama, konferencijama; raspoloživost resursa preduvjet je realizacije ovih projektnih zadataka
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Izrada revidiranih statističkih standarda za PRODCOM istraživanje industrije radi ažuriranja metodologije istraživanja u skladu sa zaključcima FRIBS-a za PRODCOM EU-a i izrada nove verziju Nomenklature industrijskih proizvoda – NIP 2021. i odgovarajućih korespondentnih tablica veza. Izrada nove strategije prikupljanja PRODCOM podataka radi povećanog korištenja administrativnih podataka i drugih sekundarnih izvora, radi rasterećenja malih poduzeća

Izvršavanje projektnih zadataka Eurostatove darovnice za unapređenje PRODCOM statistika

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16.,116/18., 42/20. i 47/20.)

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji, dostupni na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2021., dostupna na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji i PRODCOM (SL L 374, 31. 12. 1991.)

Uredba Komisije (EU) br. 912/2004. od 29. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3924/91. od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 163, 30. 4. 2004.)

Uredba Komisije (EU) br. 2019/1933 od 6. studenoga 2019. o utvrđivanju »popisa Prodcom« industrijskih proizvoda za 2019. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmijeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 451/2008. Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93. (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/1754 od 30. listopada 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 285, 30. 10. 2015.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/1602 od 11. listopada 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 273, 31. 10. 2018.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/1776 od 9. listopada 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 280, 31. 10. 2019.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
Modul 2.3.3 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE

2.3.3-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) u 2022.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) ukupnog broja zaposlenih osoba u industriji i na razini industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2007. (JVD-i) i ukupno za neindustriju, b) ukupne industrijske proizvodnje u naturalnom obliku, c) zaliha na kraju izvještajnog mjeseca, prema revidiranoj Nomenklaturi industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije – NIPUM 2022., za područja djelatnosti industrije B, C i D (osim skupine 35.3) prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LJ) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za mjesečno istraživanje industrije IND-1/KPS/M za 2022.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-1/KPS/M): neposredno izvještavanje – mrežnom aplikacijom na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podatakaOd 1. do 14. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2022.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 2.3.2 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: a) – c) 29. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2022.)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M)) uključujući Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2022. dostupnu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2021., dostupna na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Uredba Komisije (EU) br. 1872/2016. od 6. listopada 2016. o utvrđivanju »popisa Prodcom« industrijskih proizvoda za 2016. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 290, 25. 10. 2016.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/1602 od 11. listopada 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 273, 31. 10. 2018.)

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje, UN, New York, siječanj 2009.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone «Prema poboljšanim metodologijama za statistike eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Bruxelles, 2002.

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.3-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o prometu industrije (IND-2/KPS/M) u 2022.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataa) vrijednost prometa u industriji na razini industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2007. i ukupno za neindustriju s raščlambom na promet ostvaren od prodaje: a1) na domaćem tržištu i a2) na stranom tržištu s daljnjom raščlambom: u eurozoni/izvan eurozone, za područja djelatnosti industrije B i C prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za mjesečno istraživanje industrije IND-2/KPS/M za 2022.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-2/KPS/M): neposredno izvještavanje – mrežnom aplikacijom na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr za izabran skup poduzeća; ostala poduzeća kompilacija iz administrativnih izvora
Rokovi prikupljanja podataka1. do 15. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2022.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izabrane izvještajne jedinice; kompilacija iz administrativnih izvora (PDV) 45 dana nakon izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 2.3.2 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 27. – 30. u sljedećemu mjesecu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19. i 138/20.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) dostupni na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93 od 15. ožujak 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Bruxelles, 2002.

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.3-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača (IND-3/KPS/M) u 2022.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataCijene industrijskih proizvođača sa stanjem na dan 15. u tekućemu mjesecu: a) stvarne prodajne cijene u prošlome, b) u tekućemu mjesecu, c) obje prodajne cijene pod a) i b) iskazane posebno za domaće tržište (tablica 1) i posebno za strano tržište – prodaja u inozemstvo (tablica 2) te za d) poznatoga kupca/naručitelja, iskazuju se i e) razlozi promjene cijena prema modalitetima promjene i/ili opisno. Cijene se bilježe vrijednosno u kunama i lipama, prema specifikaciji izabranih artikala iz grupe proizvoda definiranih Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIP 2021. – iz područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007., i to specificirano za poznatoga kupca/naručitelja. Prodajne cijene industrijskih proizvoda cijene su po kojima proizvođači prodaju svoje proizvode na domaćemu i stranom tržištu u najvećim količinama (franko utovareno u vagon/kamion u mjestu proizvođača). U prodajnu cijenu uključuju se subvencije ili regres koji dobije proizvođač, a isključuju se rabat i popusti koje proizvođač daje kupcu, posebni porezi na promet i PDV
Izvještajne jediniceIzabrana industrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za Mjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača – IND-3/KPS/M za 2022.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-3/KPS/M): neposredno izvještavanje – mrežnom aplikacijom na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka16. do 26. u tekućem mjesecu (osim za siječanj 2022.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.3 Katkoročne poslovne statistike

Modul 2.3.2 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 8. u mjesecu za protekli mjesec – indeksi proizvođačkih cijena industrije; 13. u mjesecu za protekli mjesec – indeksi proizvođačkih cijena građevnog materijala (osim za siječanj 2022.).
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o cijenama prodaje industrijskih proizvoda (IND-3/KPS/M) dostupni na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2021., dostupna na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93 od 15. ožujak 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Uredba Komisije (EU) br. 2019/1933 od 6. studenoga 2019. o utvrđivanju »popisa Prodcom« industrijskih proizvoda za 2019. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91

Priručnik za indekse proizvođačkih cijena industrije, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2012.

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone «Prema poboljšanim metodologijama za statistike eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Bruxelles, 2002.

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.3-I-4

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIndeks obujma građevinskih radova koji se izračunava na temelju podataka o odrađenim satima rada na gradilištima u Republici Hrvatskoj
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka mjeseca
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papirni obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 2.3.5.N Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataSedam tjedana nakon isteka mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« br. 58/07. i 72/07.)

Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.3-I-5

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj izdanih građevinskih dozvola i predviđena vrijednost radova prema vrsti građevine i vrsti radova, broj i površina zgrada i stanova, stanovi prema vrsti zgrade, vrsti građenja i broju soba
Izvještajne jediniceUpravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležna za upravne poslove graditeljstva te Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaTiskani obrazac, elektronički mediji
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 2.3.5.N Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata40 dana nakon isteka mjeseca
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008., str. 65 – 226)2.3.3-I-6

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIndeks obujma građevinskih radova koji se izračunava na temelju podataka o odrađenim satima rada na gradilištima u Republici Hrvatskoj, vrijednost narudžaba i vrijednost izvršenih radova
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 2.3.5.N Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataDevet tjedana nakon isteka tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.3-I-7

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataCijene novih stanova po 1 m2 stambene površine, struktura cijene stana (građevinsko zemljište, troškovi građenja te ostali troškovi)
Izvještajne jedinicePravne osobe razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD-u 2007. – u razred 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada i u razrede 41.10 Organizacija izvedbe projekata za zgrade i 71.11 Arhitektonske djelatnosti te druge pravne osobe koje prodaju nove stanove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podatakaDva tjedna nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papirni obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 2.3.5.N Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

Rujan 2022. za I. polugodište 2022.

Ožujak 2023. za II. polugodište 2022. (podaci se prikupljaju tromjesečno, ali se objavljuju dva puta na godinu)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008., str. 65 – 226)

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE
2.3.3-I-8

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj trgovine na malo (TRG-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIndeksi prometa (poslovnog prihoda) od trgovine na malo i od ostalih djelatnosti u izvještajnom mjesecu i u prosincu prethodne godine, zalihe u djelatnosti trgovine na malo; broj prodavaonica u prethodnoj godini; trgovačke struke; udio internetske prodaje u prethodnoj godini
Izvještajne jedinicePravne osobe, obrtnici i slobodne profesije – izabrani poslovni subjekti koji su prema pretežnosti registrirani u trgovini na malo (odjeljak 47 NKD-a 2007.) i poslovni subjekti iz ostalih djelatnosti koji obavljaju trgovinu na malo
Načini prikupljanja podatakaKombinacija izvještajne metode neposrednim izvještavanjem putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr i administrativnog izvora podataka (datoteka fiskalizacije Porezne uprave)
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (za istraživanje izvještajnom metodom); 10 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca za administrativni izvor podataka
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata30 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (osim za siječanj)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika

deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.).

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)
2.3.3-I-9

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj uslužnih djelatnosti (USL-M)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Indeksi prometa (poslovnog prihoda) ostvarenog u izvještajnome mjesecu i u istome mjesecu prethodne godine prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta

Ukupan promet obuhvaća promet od svih djelatnosti poslovnog subjekta uključujući sporedne djelatnosti ako ih poslovni subjekt obavlja.

Izvještajne jedinicePravne osobe, obrtnici i slobodne profesije – izabrani poslovni subjekti kojima je pretežna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla (G 45), Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (G 46), Kopneni prijevoz i cjevovodni transport (H 49), Vodeni prijevoz (H 50), Zračni prijevoz (H 51), Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu (H 52), Poštanske i kurirske djelatnosti (H 53), Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića (I 55 i I 56), Izdavačke djelatnosti (J 58), Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (J 59), Emitiranje programa (J 60), Elektroničke komunikacije (J 61), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (J 62), Informacijske uslužne djelatnosti (J 63), Poslovanje nekretninama (L 68), Pravne i računovodstvene djelatnosti (M 69), Savjetovanje u vezi s upravljanjem (M 702), Arhitektonske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza (M 71), Promidžba i oglašavanje i istraživanje tržišta (M 73), Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M 74), Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (N 77), Djelatnosti zapošljavanja (N 78), Putničke agencije, organizatori putovanja (tour operatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (N 79), Zaštitne i istražne djelatnosti (N 80), Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (N 81), Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti (N 82)
Načini prikupljanja podatakaKombinacija izvještajne metode neposrednim izvještavanjem putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr i administrativnog izvora podataka (PDV datoteka Porezne uprave Ministarstva financija)
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (za istraživanje izvještajnom metodom); 45 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca za administrativni izvor podataka
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata60 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (osim za siječanj)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.)

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)
2.3.3-I-10

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena redovitoga zračnoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga (SPPI-ZR)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa redovitoga zračnoga putničkog prijevoza za izabrane reprezentativne letove u domaćemu i međunarodnom prometu iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) za prethodnu godinu po skupinama usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost redovitoga zračnoga putničkog prijevoza (skupina 51.1 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaSvaki treći ponedjeljak u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku posljednjeg mjeseca izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luksemburg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD, Eurostat, 2014, Second Edition) ISBN 978-92-64-22066-9 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, OECD, Eurostat, 2014., Drugo izdanje) ISBN 978-92-64-22066-9


2.3.3-I-11

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena elektroničkih komunikacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-TEL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataKoličine i vrijednosti po pojedinim skupinama elektroničkih komunikacijskih usluga iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti
Izvještajne jediniceHAKOM
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvor podataka
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja (I. tromjesečje), 31. kolovoza (II. tromjesečje), 30. studenoga (III. tromjesečje) i 28. veljače (IV. tromjesečje)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD, Eurostat, 2014, Second Edition) ISBN 978-92-64-22066-9 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, OECD, Eurostat, 2014., Drugo izdanje) ISBN 978-92-64-22066-92.3.3-I-12

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 12
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena poštanskih i kurirskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-POŠT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne poštanske i kurirske usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama poštanskih i kurirskih usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost poštanskih i kurirskih usluga (odjeljak 53 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-13

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 13
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga skladištenja robe pri pružateljima usluga (SPPI-SKL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne skladišne usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama skladišnih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost skladištenja robe (skupina 52.1 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98. o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luksemburg, 2005.)
2.3.3-I-14

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 14
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga prekrcaja tereta pri pružateljima usluga (SPPI-PREK)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge prekrcaja tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga prekrcaja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost prekrcaja tereta (razred 52.24 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)2.3.3-I-15

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 15
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena zaštitnih i istražnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-ZAŠT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne zaštitne i istražne usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama zaštitnih i istražnih usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju zaštitne i istražne djelatnosti (odjeljak 80 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6.1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-16

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 16
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga zapošljavanja pri pružateljima usluga (SPPI-ZP)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge zapošljavanja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga zapošljavanja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti zapošljavanja (odjeljak 78 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka40 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-17

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 17
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga pomorskoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga (SPPI-POM/P)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne linije u pomorskom prijevozu putnika u izvještajnome i predizvještajnome tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim plovidbenim linijama pomorskog prijevoza putnika radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza putnika (skupina 50.1 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 32, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)2.3.3-I-18

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 18
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga pomorskog prijevoza tereta pri pružateljima usluga (SPPI-POM/T)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge pomorskog prijevoza tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga pomorskog prijevoza tereta radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza tereta (skupina 50.2 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98. o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-19

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 19
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena cestovnog prijevoza robe pri pružateljima usluga (SPPI-CES)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge cestovnog prijevoza robe u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga cestovnog prijevoza robe radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza robe (skupina 49.4 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-20

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 20
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga čišćenja pri pružateljima usluga (SPPI-ČIŠĆ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge čišćenja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga čišćenja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti čišćenja (skupina 81.2 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvješćivanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)


2.3.3-I-21

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 21
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja pri pružateljima usluga (SPPI-KNJ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja (skupina 69.2 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvješćivanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3. Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)2.3.3-I-22

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 22
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena pravnih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-PR)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne pravne usluge (odvjetničke i bilježničke usluge) u izvještajnome i predizvještajnome tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a po pojedinim skupinama pravnih usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju pravne (odvjetničke i bilježničke) djelatnosti (skupina 69.1 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)
2.3.3-I-23

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 23
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena računalnih i informacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-IT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne računalne i informacijske usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama računalnih i informacijskih usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju računalne i informacijske djelatnosti (odjeljci 62 i 63 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvješćivanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-24

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 24
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena arhitektonskih i inženjerskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-ARH/INŽ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne arhitektonske i inženjerske usluge u predizvještajnome i izvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama arhitektonskih i inženjerskih usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju arhitektonske i inženjerske djelatnosti (skupina 71.1 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvješćivanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6.1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)2.3.3-I-25

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 25
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga promidžbe i oglašavanja pri pružateljima usluga (SPPI-OGL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge promidžbe i oglašavanja u predizvještajnome i izvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga u djelatnostima promidžbe i oglašavanja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti promidžbe i oglašavanja (skupina 73.1 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-26

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 26
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja pri pružateljima usluga (SPPI-ISTR)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga u djelatnostima istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja (skupina 73.2 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-27

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 27
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatora) te ostalih rezervacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-PUT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatora) te ostalih rezervacijskih usluga u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga putničkih agencija, organizatora putovanja te ostalih rezervacijskih usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge putničkih agencija, organizatora putovanja (touroperatora) i ostale rezervacijske usluge (odjeljak 79 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvješćivanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-28

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 28
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga izdavačkih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-IZD)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge izdavačkih djelatnosti u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga izdavačkih djelatnosti radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera (odjeljak 58 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)2.3.3-I-29

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 29
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem pri pružateljima usluga (SPPI-SAVJ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u djelatnosti savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem u izvještajnom i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga savjetovanja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (skupina 70.2 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvještavanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-30

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 30
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa pri pružateljima usluga (SPPI-FILM)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u proizvodnji filmova, videofilmova i televizijskog programa te snimanju i izdavanju glazbenih zapisa u izvještajnome i predizvještajnome tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju (odjeljak 59 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvješćivanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-I-31

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 31
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-ADM)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u uredskim administrativnim i pomoćnim djelatnostima te ostalim poslovnim pomoćnim djelatnostima u izvještajnome i predizvještajnome tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama uredskih, administrativnih i ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti (odjeljak 82 NKD-a 2007.)
Načini prikupljanja podatakaNeposredno izvješćivanje putem mrežne aplikacije na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.3 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
2.3.3-II-32

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 32
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o registracijama, otvorenim stečajevima i brisanjima poslovnih subjekata
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Podaci o broju novoregistriranih poslovnih subjekata, broju otvorenih stečajnih postupaka i broju brisanih poslovnih subjekata

Podaci se prikazuju prema područjima NKD-a 2007.

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori
Rokovi za prijenos podatakaDeset dana po isteku tromjesečja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar poslovnih subjekata, Sudski registar, Obrtni registar
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeDefinirane sporazumima s posjednicima administrativnih izvora
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.4 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultata30 dana po isteku tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

European business statistics methodological manual for statistical business registers, Eurostat, 2021 (Metodološki priručnik za statističke poslovne registre, Eurostat, 2021.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)2.3.3-III-33

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 33
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj i koordinacija kratkoročnih poslovnih statistika (KPS) prema Eurostatovim smjernicama
Kratak opis aktivnosti1) koordinacija diseminacije raspoloživoga i novog skupa kratkoročnih poslovnih pokazatelja (KPP) prema propisima EU-a te njihova tehnička priprema u skladu sa zahtjevima Eurostata; 2) nastavak moderniziranja metoda prikupljanja podataka za što veći broj KPP istraživanja i/ili 3) kompiliranje administrativnih podataka umjesto prikupljanja podataka istraživanjem; 2) i 3) u skladu s programom MEETS EU-a; 4) integracija on-line prikupljanja podataka za STS u okviru strukturnih fondova EU; 5) nadogradnja mrežne baze podataka za kratkoročne poslovne pokazatelja Državnog zavoda za statistiku izgrađene u okviru Prijelaznog instrumenta EU-a; 6) razvoj automatiziranih alata za diseminaciju KPP-a u Eurostat u skladu s novom strukturom sloga SDMX-ML 2.0 via eDAMIS; 7) izrada i kontinuirano
ažuriranje nacionalnog seta KPP metapodataka u skladu s EU formatima ESQRS i ESMS popunjenima na Metadata Handleru; 8) unapređenje softvera i poboljšanje metodologija za postojeće STS pokazatelje, 9) kontinuirana korespondencija s Eurostatom i aktivna primjena zahtjeva Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika i inicijativa poput ESSnet i FRIBS-a, sudjelovanje u radu Eurostatovih radnih skupina, Task Force radionica za STS uključujući studijske posjete u države članice radi sagledavanja prakse primjene, konferencije i slično; 10) izrada koncepta publikacije za raspoloživi set KPP-PEEIs i 11) osiguranje potrebnih resursa (organizacijskih, IT i ljudskih) za izradu internetskih aplikacija i za provedbu novih KPS istraživanja prema EU-ovim propisima i preporukama i uz potporu tekućih EU-a programa pomoći (darovnica i prijelaznog instrumenta)
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineKontinuirana koordinacija i korespondencija s Eurostatom na harmonizaciji nacionalnog seta KPP (STS) sa zahtjevima i inicijativama Eurostata poput ESSnet, ESS te ostali pripremni poslovi na usklađivanju s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika. Izrada novih STS pokazatelja, posebno u području ostalih usluga (SPPI i ISP); izrada novih mrežnih aplikacija (CAWI) za prikupljanje podataka STS u području ostalih usluga ali i u području Građevinarstva; ažuriranje izvještaja o kvaliteti (metapodataka) za sve raspoložive STS pokazatelje na Metadata Handleru (platformi Eurostata) i izvještaja o kvaliteti u bazi kvalitete Državnog zavoda za statistiku; unapređenje softvera za automatski izračun pokazatelja kvalitete; nadogradnja internetske baze podataka za KPP (STS), koja je izgrađena u okviru projekata financiranih sredstvima EU-a, davanje mišljenja i pozicija na nacrte propisa iz područja KPP (STS) i sudjelovanje u TASK-Forceu, radionicama i radnim sastancima Eurostata i drugih međunarodnih organizacija koji su posvećeni ovom području; osiguranje potrebnih resursa (IT i ljudskih) preduvjet je realizacije poslova.
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (»Narodne novine«, broj 157/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uklj. Nomenklaturu industrijskih proizvoda – 2022. dostupna na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2021., dostupna na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.) Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavljanju statističke Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone «Prema poboljšanim metodologijama za statistike eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Bruxelles, 2002.

Metodološke smjernice za razvoj indekse proizvođačkih cijena usluga, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje, UN, New York, siječanj 2009.

Priručnik za indekse proizvođačkih cijena industrije, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2012.

Smjernice za kompilaciju mjesečnog indeksa proizvodnje građevinarstva, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2011.

ESS guidelines on seasonal adjustment, Eurostat, 2015 (ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN: 2315-0815, Europske zajednice, Luxembourg, 2015.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)

2.3.3-III-34

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 34
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike uslužnih djelatnosti
Kratak opis aktivnostiRazvoj i unapređenje metodologije za praćenje indikatora prometa u uslužnim djelatnostima. To su sljedeće djelatnosti odjeljaka/skupina NKD-a 2007.: G 45, G 46, G 47, H 49, H 50, H 51, H 52, H 53, I 55, I 56, J 58, J 59, J 60, J 61, J 62, J 63, L 68, M 69, M 702, M 71, M 73, M 74, N 77, N 78, N 79, N 80, N 81 i N 82. Razvoj obuhvaća: proučavanje propisa Eurostata i iskustava drugih zemalja; proučavanje, analizu, kontrolu i obrade administrativnih izvora podataka (Fina, PDV datoteka, podaci fiskalizacije itd.) te usporedbu rezultata s postojećim statističkim istraživanjima; provođenje pokusnih istraživanja za praćenje prometa za neobuhvaćene uslužne djelatnosti, ažuriranje i revidiranje projektnih zahtjeva za automatsku obradu podataka, ažuriranje aplikacija i ostalih alata za mjesečno prikupljanje, obradu i objavu podataka o prometu uslužnih djelatnosti, izračuni novog indikatora o obujmu (proizvodnji) uslužnog sektora (ISP – Index of Services Production), ostali pripremni poslovi na uvođenju aktivnosti iz Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnaprijediti metodologiju mjesečnog praćenja prometa uslužnih djelatnosti u skladu s preporukama Eurostata. Daljnja analiza mogućeg smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica u mjesečnom istraživanju trgovine na malo korištenjem administrativnog izvora (podaci fiskalizacije). Unaprijediti metodološke i tehničke osnove za novo mjesečno istraživanje za izračun novog indikatora – indeksa obujma uslužnih djelatnosti (ISP). U potpunosti uskladiti mjesečne indikatore sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.).

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)


2.3.3-III-35

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 35
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga
Kratak opis aktivnostiRazvoj i unapređenje metodologije za prikupljanje podataka i izračun indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga za sljedeće djelatnosti NKD-a 2007.: H 49, H 50, H 51, H 52, H 53, I 55, I 56, J 58, J 59, J 60, J 61, J 62, J 63, L 68, M 69, M 702, M 71, M 73, M 74, N 77, N 78, N 79, N 80, N 81 i N 82. Aktivnost obuhvaća: analizu uslužnih djelatnosti unutar gospodarstva, istraživački rad na terenu (kontaktiranje i posjećivanje profesionalnih udruženja i komora te izvještajnih jedinica), definiranje obuhvata, metoda i jedinica promatranja; definiranje okvira za uzorak i dizajn uzorka; izradu adresara izvještajnih jedinica; dizajn upitnika i izradu uputa; definiranje skupina usluga unutar promatrane djelatnosti; pripremu aplikacija za prikupljanje podataka i pripremu programa za obradu podataka, izračunavanje indeksa cijena. Radi procjene metodologije i kvalitete izvora podataka za nove indekse provode se probna istraživanja i probni izračun indeksa cijena za nove odabrane djelatnosti.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godinePovećanje stupnja usklađenosti indikatora s regulativom i metodologijom Eurostata za kratkoročne poslovne statistike. Unapređenje metodologije za postojeće i razvoj metodologije za nove indekse cijena outputa uslužnih djelatnosti, koje se koriste kao deflatori kod izračuna Indeksa obujma uslužnih djelatnosti (ISP-a). Priprema istraživanja u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD, Eurostat, 2014., Second Edition)Modul 2.3.4 POSLOVNI REGISTRI I STATISTIČKE JEDINICE

2.3.4-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProfiliranje – analiza poslovanja poslovnih subjekata i grupa poduzeća
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataKreirane statističke jedinice »poduzeća« u skladu s metodologijom Europske unije, kao rezultat grupiranja pravnih jedinica provedenog na temelju analize pravne, operativne i računovodstvene strukture grupa poduzeća. Statističke jedinice »poduzeća« pohranjuju se u Statističkome poslovnom registru te se koriste za potrebe prikupljanja podataka u skladu s metodologijom Eurostata.
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana od dana kada je izvještajnoj jedinici dostavljen upit za dostavu podataka
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.4 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuje se.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16.,116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

European business profiling recommendation maual, Eurostat, 2020 (Priručnik o EU profiliranju, Eurostat, 2020.)

European business statistics methodological manual for statistical business registers, Eurostat, 2021 (Metodološki priručnik za statističke poslovne registre, Eurostat, 2021.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.4-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički poslovni registar
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataBaza podataka o pravnim jedinicama, poduzećima, lokalnim jedinicama i grupama poduzeća te njihovim međusobnim vezama
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku, Fina, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo financija − Porezna uprava, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Središnje klirinško- depozitarno društvo (SKDD), Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora i drugi posjednici administrativnih podataka koji vode registre i evidencije određenih kategorija poslovnih subjekata
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori
Rokovi za prijenos podatakaRegistar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku – dnevno, Financijska agencija – 1. lipnja za godišnje financijske izvještaje za statističke potrebe, 30. kolovoza za godišnje financijske izvještaje za potrebe javne objave, 15. studenoga za konsolidirane financijske izvještaje, Obrtni registar – dnevno, Ministarstvo financija – Porezna uprava – prema rokovima u Sporazumu o dostavi podataka, Sudski registar – tromjesečno, Depozitorij SKDD-a – preuzimanje po potrebi, dugi posjednici administrativnih podataka – 31. siječnja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar poslovnih subjekata, Registar godišnjih financijskih izvještaja, Obrtni registar, Registar poreznih obveznika, baza podataka HNB-a za praćenje inozemnih izravnih i portfeljnih ulaganja, Sudski registar, Depozitorij SKDD-a, Imenik odvjetnika, Imenik javnih bilježnika, Registar udruga i dr.
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeDefinirane sporazumima s posjednicima administrativnih izvora
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.4 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

European business statistics methodological manual for statistical business registers, Eurostat, 2021 (Metodološki priručnik za statističke poslovne registre, Eurostat, 2021.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)
2.3.4-N-II-3

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiRegistar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Periodičnost istraživanjaDnevno
Kratak opis rezultataAžuriranje podataka o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: naziv korisnika, osobni identifikacijski broj, matični broj, adresa sjedišta, poštanski broj, mjesto, šifra djelatnosti, račun, statistička oznaka grada/općine i županije, osoba za kontakt, telefon, telefaks, adresa elektroničke pošte, mrežna stranica, razina nadležnosti, podaci o osnivačima/vlasnicima i izvorima financiranja, podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaObrascem RKP koji proračunski odnosno izvanproračunski korisnici po osnivanju, nakon ovjere nadležnog tijela državne uprave, dostavljaju u Financijsku agenciju (Finu), a ona ih nakon provjere i odobrenja Ministarstva financija unosi u bazu podataka koju vodi za račun Ministarstva financija. Obrazac PRKP korisnici dostavljaju pri izmjeni podataka.
Rokovi za prijenos podatakaKorisnici su obvezni dostaviti obrazac u roku od osam dana od osnivanja (proračunski korisnici), odnosno osam dana od primitka zahtjeva (izvanproračunski korisnici) (članak 8. Pravilnika) te u roku od osam dana od nastanka promjene (članak 10. Pravilnika).
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.4 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataGodišnje, najkasnije do kraja svibnja (u Narodnim novinama – podaci iz Registra prema čl. 10.a Pravilnika), mjesečno, a po potrebi češće (mrežna stranica Ministarstva financija)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09., 142/14., 23/19. i 83/21.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-

2.3.4-N-II-4

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAdministrativni poslovni registar
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataBaza podataka za poslovne subjekte: matični broj, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o registraciji, naziv ili tvrtka, adresa, žiroračun, broj HZMO, pravno ustrojbeni oblik, oblik vlasništva, podrijetlo kapitala, glavna djelatnost, podaci o promjeni; za dijelove poslovnih subjekata: matični broj (sastoji se od matičnog broja poslovnog subjekta i rednog broja dijela), matični broj, naziv ili tvrtka, adresa, glavna djelatnost i podaci o promjeni. Odnosi se na poslovne subjekte: (pravne osobe i tijela javne vlasti) i dijelove poslovnih subjekata
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPoslovni subjekti (pravne osobe i tijela javne vlasti)
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi za prijenos podatakaDnevno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, tiskani obrazac
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataMjesečno, tromjesečno, polugodišnje i godišnje
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 92/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 55/16. i 35/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


2.3.4-N-II-5

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiRegistar neprofitnih organizacija
Periodičnost istraživanjaDnevno
Kratak opis rezultataAžuriranje podataka o neprofitnim organizacijama: naziv neprofitne organizacije, matični broj, osobni identifikacijski broj, registarski broj upisa u matični registar, račun, adresa sjedišta, statistička oznaka grada/općine i županije, šifra djelatnosti, osoba za kontakt, telefon, telefaks, adresa elektroničke pošte, mrežna stranica, podaci o zakonskom zastupniku/osobama ovlaštenima za zastupanje, podaci za bazu financijskih izvještaja
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaObrascem RNO pri osnivanju, odnosno obrascem RNO-P pri izmjeni podataka, koje neprofitne organizacije dostavljaju Ministarstvu financija
Rokovi za prijenos podatakaNeprofitne organizacije obavezne su dostaviti obrazac u roku od 60 dana od upisa u matični registar (članak 34. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija), a pri promjeni podataka u roku od sedam radnih dana od upisa u matični registar odnosno 30 radnih dana od nastanka promjene ako se ona ne upisuje u matični registar (članak 35. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija)
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar neprofitnih organizacija
Format prikupljanja podatakaElektronički
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.4 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataDnevno (mrežna stranica Ministarstva financija)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14.)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 31/15., 67/17., 115/18. i 21/21.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.3.4-III-6

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzrada metodoloških osnova za usklađivanje statističke jedinice «poduzeće« s definicijom sadržanom u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/1993 te provedba istraživanja za potrebe primjene definicije u Statističkome poslovnom registru
Kratak opis aktivnosti

1. Daljnji rad na razvoju metodoloških osnova za primjenu definicije statističke jedinice «poduzeće« u Statističkome poslovnom registru:

a) analiza relevantne metodologije i operativnih pravila

b) razvoj modela i procedura za stvaranje statističke jedinice «poduzeće«

c) odabir populacije pravnih osoba /grupa poduzeća za provedbu analize poslovanja

d) pribavljanje podataka potrebnih za analizu poslovanja iz javno dostupnih dokumenata i izravno od odabranih poslovnih subjekata

d) analiza kvalitete rezultata

e) nadogradnja baze podataka za pohranjivanje prikupljenih podataka


2. Testiranje metodologije EU-a za profiliranje grupa poduzeća i stvaranje statističkih jedinica – poduzeća

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineAžuriranje postojećih složenih poduzeća i kreiranje dodatnog skupa složenih poduzeća na temelju analize podataka o poslovanju grupa poduzeća u skladu s metodologijom EU-a te njihovo evidentiranje u Statističkome poslovnom registru
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (»Narodne novine«, br. 1/16., 93/17. i 50/20.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, broj 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

European business statistics methodological manual for statistical business registers, Eurostat, 2021 (Metodološki priručnik za statističke poslovne registre, Eurostat, 2021.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)2.3.4-III-7

III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj Statističkoga poslovnog registra prema smjernicama Europske unije
Kratak opis aktivnostiStatistički poslovni registar potrebno je nadograditi novim obilježjima i funkcionalnostima u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama te izraditi ili ažurirati procedure za automatsko i ručno ažuriranje podataka.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineBaza podataka i aplikacija Statističkoga poslovnog registra nadopunit će se obilježjima koja su propisana kao obavezan sadržaj statističkih poslovnih registara Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama. Izradit će se i procedure za upisivanje i ažuriranje podataka za ta obilježja.
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) (»Narodne novine«, broj 125/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

European business statistics methodological manual for statistical business registers, Eurostat, 2021 (Metodološki priručnik za statističke poslovne registre, Eurostat, 2021.)

European Business Statistics Manual, Eurostat, 2021 (Priručnik za europske poslovne statistike, Eurostat, 2021.)Modul 2.3.6.N GODIŠNJE STATISTIKE GRAĐEVINARSTVA ZA NACIONALNE POTREBE

2.3.6-N-I-1

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o građevinskim radovima (GRAĐ-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProsječan broj radnika i odrađeni sati rada na gradilištima, vrijednost izvršenih radova (ukupno, s vlastitim radnicima i s podizvođačima), utrošena električna energija i goriva te vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima prema vrsti građevina, radova i lokaciji građevine
Izvještajne jedinicePravne osobe i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka31. ožujka za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i tiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.6.N Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataListopad 2022.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.)

Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE
2.3.6-N-I-2

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora (GRAĐ-71)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj i površina uklonjenih stanova iz prostora, prema broju soba, opremljenosti instalacijama i pomoćnim prostorijama te prema razlozima uklanjanja
Izvještajne jediniceUpravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležna za upravne poslove graditeljstva, Državni inspektorat za inspekcijske poslove u području građevinarstva te Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podatakaTri tjedna po isteku izvještajne godine
Format prikupljanja podatakaTiskani obrazac, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.6.N Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj 2022.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, UN, New York and Geneva, 2015 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine, UN, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2015.)2.3.6-N-I-3

I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj i površina završenih zgrada prema vrsti zgrade i vrsti radova; broj i površina završenih stanova prema vrsti zgrade, vrsti građenja i broju soba; opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama
Izvještajne jediniceUpravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija nadležna za upravne poslove graditeljstva, koja izdaju akte na temelju kojih se može graditi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni obrazac
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaTiskani obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.3.6.N Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataListopad 2022.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 37/20.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, UN, New York and Geneva, 2015 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine, UN, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2015.)Tema 2.4 Međunarodna razmjena i platna bilanca

Modul 2.4.1 PLATNA BILANCA

2.4.1-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiTromjesečna platna bilanca
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o transakcijama rezidenata Republike Hrvatske s nerezidentima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.4.1 Platna bilanca
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09., 145/10., 76/13. i 52/21.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/12.,10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 171, 29. 6. 2016.)

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012 od 22. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicije (SL L 166, 27. 6. 2012.)

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010 od 20. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1055/2008 o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike bilance plaćanja (SL L 336, 21. 12. 2010.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008 od 27. listopada 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike platne bilance (SL L 283, 28. 10. 2008)

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 35, 8. 2. 2005.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009. (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2020./2021.

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)
2.4.1-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiMjesečna platna bilanca
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o transakcijama rezidenata Republike Hrvatske s nerezidentima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.4.1 Platna bilanca
Rokovi objavljivanja rezultataDo t + 50 dana (Eurostat, ESB)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09., 145/10., 76/13. i 52/21.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/12.,10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 171, 29. 6. 2016.)

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012 od 22. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicije (SL L 166, 27. 6. 2012.)

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010 od 20. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1055/2008 o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike bilance plaćanja (SL L 336, 21. 12. 2010.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008 od 27. listopada 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike platne bilance (SL L 283, 28. 10. 2008)

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 35, 8. 2. 2005.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009. (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2020./2021.

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)


Modul 2.4.2 STATISTIKA STRANIH PODRUŽNICA (FATS)

2.4.2-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiInozemne FATS statistike
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrikaz skupa godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi inozemnih podružnica domaćih poduzeća koja posluju u inozemstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća u dijelu koji se odnosi na inozemne FATS statistike
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.4.2 Statistika stranih podružnica (FATS)
Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati: 20 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09., 145/10., 76/13. i 52/21.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća (SL L 171/17, 29. 6. 2007.)
Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik s preporukama za FATS, 2011.

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2020./2021.2.4.2-II-2

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiDomaća poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPokazatelji o poslovanju i strukturi domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom, njihovu prometu, vrijednosti proizvodnje, dodanoj vrijednosti, ukupnoj kupnji robe i usluga, kupnji robe i usluga radi preprodaje u nepromijenjenom stanju, troškovima osoblja, bruto ulaganjima u materijalnu imovinu te broju zaposlenih osoba; sve po skupovima podataka koji su propisani Eurostatovom metodologijom godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka, Državni zavod za statistiku, Eurostat
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Popis FDI − HNB

DZS-ov Statistički poslovni registar

DZS-ova baza rezultata SPS-Pod

DZS-ova baza rezultata SPS-Fin

Europski registar grupa poduzeća (EGR) – Eurostat

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj transmisije u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.4.2 Statistika stranih podružnica (FATS)
Rokovi objavljivanja rezultata21 mjesec nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17. 12. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (Tekst značajan za EGP) (SL L 271, 18. 8. 2020.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik s preporukama za FATS, Eurostat, 2012.

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (SL L 61, 5. 3. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe s obzirom na razmjenu povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i država članica (SL L 67, 12. 3. 2009.)

Priručnik za europske poslovne statistike, 2021.
Modul 2.4.3 STATISTIKA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA

2.4.3-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o inozemnim izravnim ulaganjima prema komponentama ulaganja (vlasnička ulaganja, zadržana dobit, dužnički instrumenti), zemljama ulagača/ulaganja i djelatnostima rezidenata te podataka o portfeljnim ulaganjima (ulaganja u vlasnički kapital koja se ne mogu klasificirati kao izravna ulaganja i ulaganja u dužničke vrijednosne papire)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.4.3 Statistika inozemnih izravnih ulaganja
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Države

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09., 145/10., 76/13. i 52/21.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/12.,10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 171, 29. 6. 2016.)

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012 od 22. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicije (SL L 166, 27. 6. 2012.)

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010 od 20. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1055/2008 o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike bilance plaćanja (SL L 336, 21. 12. 2010.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008 od 27. listopada 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike platne bilance (SL L 283, 28. 10. 2008)

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 35, 8. 2. 2005.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009. (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

OECD referentna definicija inozemnih izravnih ulaganja, 4. izdanje, OECD, 2008 (»OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment«, 4th edition, OECD, Paris, 2008),

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2020./2021.

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)
Modul 2.4.4 MEĐUNARODNA RAZMJENA USLUGA

2.4.4-II-1

II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o međunarodnim transakcijama povezanima s uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o prihodima i rashodima ostvarenima u razmjeni usluga između rezidenata Republike Hrvatske i nerezidenata
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.4.4 Međunarodna razmjena usluga
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.)

Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09., 145/10., 76/13. i 52/21.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 171, 29. 6. 2016.)

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012 od 22. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicije (SL L 166, 27. 6. 2012.)

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010 od 20. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1055/2008 o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike bilance plaćanja (SL L 336, 21. 12. 2010.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008 od 27. listopada 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike platne bilance (SL L 283, 28. 10. 2008)

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 35, 8. 2. 2005.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009. (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

Priručnik o statistici međunarodne trgovine uslugama 2010, UN statistička Komisija (»Manual on Statistics of International Trade in Services 2010«, UN Statistical Commission, New York, 2010)

Priručnik o međunarodnoj trgovini uslugama 2010. − vodič za sastavljače, Odjel za gospodarska i društvena pitanja UN-a, 2017. (»Manual on Statistics of International Trade in Services 2010 Compiler’s Guide«, United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017)

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2020./2021.

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u po