Pravilnik o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela

NN 43/2022 (6.4.2022.), Pravilnik o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova

529

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O OPSEGU I SADRŽAJU PLANA I PROGRAMA MJERA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA TE IZVJEŠĆIVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA

1. UVODNE ODREDBE

Područje primjene i svrha

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se opseg i sadržaj Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela.

(2) Obveza donošenja Plana i programa u slučaju izvanrednog događaja obuhvaća nositelje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti te nositelje uporabne dozvole za nuklearno postrojenje, nositelje odobrenja za djelatnosti s radioaktivnim izvorima i djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koje uključuju radioaktivne izvore 1., 2. ili 3. kategorije, visokoaktivne zatvorene radioaktivne izvore te ostale radioaktivne izvore za koje je obvezno ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti u smislu pravilnika kojim se propisuje obavješćivanje, registriranje i odobrenja te promet izvorima ionizirajućeg zračenja i pravilnika kojim se propisuje zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora.

Usklađenost propisa s pravnom stečevinom Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeći akt Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.).

Način odobravanja plana i programa

Članak 3.

(1) Pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave i druga državna tijela ili tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) prije podnošenja zahtjeva za izdavanje:

– odobrenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima

– odobrenja za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada

– odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti te

– uporabne dozvole za nuklearno postrojenje

obvezan je u skladu s ovim Pravilnikom izraditi i ishoditi odobrenje Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja (u daljnjem tekstu: Plan i program).

(2) Podnositelj zahtjeva obvezan je svoj Plan i program dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na odobrenje.

(3) U postupku odobravanja Plana i programa Ministarstvo uzima u obzir svojstva izvora ili nuklearnog materijala, vrstu djelatnosti i rizik vezan uz tu djelatnost te ocjenjuje udovoljava li Plan i program odredbama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), odredbama propisa donesenih na temelju tog Zakona kao i preporukama iz međunarodne prakse.

(4) Ministarstvo će odobrenje Plana i programa za djelatnosti s radioaktivnim izvorima izdati u roku od 30 dana od primitka urednog zahtjeva za odobrenje Plana i programa ili će u tom roku izvijestiti podnositelja zahtjeva o potrebnim izmjenama i dopunama Plana i programa.

(5) Ministarstvo će odobrenje Plana i programa za djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, nuklearne djelatnosti te za uporabnu dozvolu za nuklearno postrojenje izdati u roku od 90 dana od primitka urednog zahtjeva za odobrenje Plana i programa ili će u tom roku izvijestiti podnositelja zahtjeva o potrebnim izmjenama i dopunama Plana i programa.

(6) Ministarstvo može, na temelju analize rizika, na zahtjev podnositelja zahtjeva izuzeti iz obveze donošenja Plana i programa.

2. OPSEG I SADRŽAJ PLANA I PROGRAMA

Sadržaj Plana i programa

Članak 4.

Plan i program sadrži sljedeća poglavlja:

1. Uvod

2. Izvanredni događaj

3. Odgovor na izvanredni događaj

4. Informiranje javnosti i nadležnih tijela

5. Obučavanje i uvježbavanje

6. Prilozi.

Uvod

Članak 5.

Poglavlje Uvod sadrži:

– opće podatke o podnositelju zahtjeva

– opis djelatnosti podnositelja zahtjeva

– podatke o radioaktivnom izvoru ili nuklearnom materijalu

– predviđeno vrijeme uporabe radioaktivnog izvora ili nuklearnog materijala

– opis prostora u kojem se radioaktivni izvor ili nuklearni materijal koristi ili čuva

– druge podatke korisne za provođenje Plana i programa.

Izvanredni događaj

Članak 6.

Poglavlje Izvanredni događaj sadrži:

– identifikaciju mogućih izvanrednih događaja pri obavljanju djelatnosti, uključujući potres, poplavu, požar, krađu i gubitak radioaktivnog izvora ili nuklearnog materijala

– procjenu razmjera radioaktivnog onečišćenja prostora za svaki od mogućih izvanrednih događaja

– procjenu potencijalnog ozračenja radnika (efektivna i/ili ekvivalentna doza) za svaki od mogućih izvanrednih događaja

– procjenu potencijalnog ozračenja stanovništva za svaki od mogućih izvanrednih događaja

– procjenu potencijalnog onečišćenja izvan lokacije pod nadzorom podnositelja zahtjeva za svaki od mogućih izvanrednih događaja

– druge podatke iz analize rizika, izrađene sukladno uputi iz Priloga 20. pravilnika koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, korisne za provođenje Plana i programa.

Odgovor na izvanredni događaj

Članak 7.

(1) Poglavlje Odgovor na izvanredni događaj sadrži plan postupanja u slučaju nastanka izvanrednog događaja, postupke provođenja potrebnih mjera zaštite za svaki od mogućih izvanrednih događaja u cilju sprečavanja i/ili umanjenja štetnih posljedica te obveze svih osoba koje sudjeluju u odgovoru na izvanredni događaj.

(2) Postupci iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

– mjere zaštite koje je potrebno poduzeti te njihov slijed

– vremenski okvir provođenja pojedinih mjera zaštite

– osobe odgovorne za provođenje pojedinih mjera zaštite

– informacije o sigurnosnim mjerama i zaštitnoj opremi za provođenje pojedinih mjera zaštite

– informacije o drugim važnim preduvjetima za uspješno provođenje pojedinih mjera zaštite.

(3) Postupci iz stavka 1. ovoga članka pozivaju se na podatke iz priloga Plana i programa (imena i prezimena, adrese i telefonski brojevi svih osoba izravno uključenih u odgovor na izvanredni događaj, obrasci i dr.).

Informiranje javnosti i nadležnih tijela

Članak 8.

Poglavlje Informiranje javnosti i nadležnih tijela sadrži:

– opis djelatnosti podnositelja zahtjeva i važne činjenice iz Plana i programa koje će, nakon odobrenja Plana i programa od strane Ministarstva, biti obznanjene javnosti sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Pravilnika te

– način žurnog informiranja Ministarstva u slučaju nastanka izvanrednog događaja.

Obučavanje i uvježbavanje

Članak 9.

Poglavlje Obučavanje i uvježbavanje sadrži podatke o načinu i rokovima provođenja:

– obuke

– uvježbavanja

– obnove podataka i informacija

– drugih aktivnosti važnih za osiguranje učinkovitosti Plana i programa.

Prilozi

Članak 10.

Poglavlje Prilozi sadrži podatke i informacije koje je potrebno obnavljati češće od ostalih dijelova Plana i programa odnosno podatke i informacije koje nije prikladno izravno uvrstiti u operativna poglavlja kao što su:

– podaci o osobama odgovornim za provođenje pojedinih mjera zaštite iz članka 7. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika (imena i prezimena, adrese i telefonski brojevi svih osoba izravno uključenih u odgovor na izvanredni događaj i dr.)

– podaci o vanjskim kontaktima

– stručne podloge za brzu procjenu pojedinih opasnosti

– obrasci za mjerne i druge operativne podatke

– fotografije radioaktivnog izvora ili nuklearnog materijala te prostora u kojem se radioaktivni izvor ili nuklearni materijal koristi i/ili čuva

– izvodi iz tehničkih priručnika i/ili uputa za korištenje opreme.

3. PROVJERA UČINKOVITOSTI

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva obvezan je provoditi periodičnu provjeru učinkovitosti odobrenog Plana i programa te poduzimati radnje za otklanjanje uočenih nedostataka.

(2) Provjera učinkovitosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se uvježbavanjem pojedinih elemenata odgovora ili uvježbavanjem u punom opsegu.

(3) Prva vježba u punom opsegu provodi se u roku od 12 mjeseci od dana odobrenja Plana i programa od strane Ministarstva. Vježba u punom opsegu ponavlja se najmanje svaka 24 mjeseca.

(4) Uvježbavanje pojedinih dijelova Plana i programa provodi se nakon svake kadrovske ili druge promjene koja može značajnije utjecati na učinkovitost provođenja Plana i programa.

(5) O svakoj provedenoj vježbi podnositelj zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika sastavlja izvješće u kojem su jasno prikazane uočene slabosti i/ili nepravilnosti.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka čuva se pet godina od dana završetka vježbe.

(7) Podnositelj zahtjeva obvezan je nakon svake vježbe bez odlaganja započeti otklanjanje slabosti i/ili nepravilnosti uočenih tijekom provođenja te vježbe.

(8) Ako otklanjanje slabosti i/ili nepravilnosti uočenih tijekom provođenja vježbi rezultira izmjenama i dopunama odobrenog Plana i programa, podnositelj zahtjeva o njima treba izvijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od internog odobrenja izmjena i dopuna Plana i programa.

(9) Ovisno o vrsti i opsegu izmjena i dopuna iz stavka 8. ovoga članka, Ministarstvo može zatražiti da se izmijenjen i dopunjen Plan i program dostavi na odobrenje.

4. OPSEG I ROKOVI INFORMIRANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA

Javnost

Članak 12.

(1) Podnositelj zahtjeva obvezan je informacije o svojoj djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš, kao i informacije o važnim činjenicama iz Plana i programa, učiniti dostupnim javnosti.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka sadrže: osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, jednostavan opis djelatnosti i rizika koji su vezani za tu djelatnost, jednostavan opis mogućih izvanrednih događaja i posljedica koje mogu nastati za radnike, stanovništvo, prostor i okoliš, pregled planiranih mjera za otklanjanje i/ili umanjenje posljedica izvanrednog događaja te radnje koje bi stanovništvo trebalo poduzeti u slučaju nastanka izvanrednog događaja s mogućim posljedicama izvan prostora pod kontrolom nositelja odobrenja.

Nadležna tijela

Članak 13.

(1) Podnositelj zahtjeva obvezan je u skladu s odobrenim Planom i programom bez odgađanja o nastalom izvanrednom događaju obavijestiti centar 112.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o mjestu nastanka, vrsti izvanrednog događaju i posljedicama za radnike, prostor, stanovništvo i okoliš, kao i procjenu vrste potrebne vanjske pomoći.

(3) U slučaju značajnijih promjena stanja izvanrednog događaja i provođenja mjera iz Plana i programa podnositelj zahtjeva obvezan je o istima neodgodivo obavijestiti centar 112.

(4) Nakon što su provedene sve mjere predviđene Planom i programom i nakon prestanka svake daljnje opasnosti, podnositelj zahtjeva obvezan je u roku od 30 dana sastaviti izvješće o nastalom izvanrednom događaju, poduzetim mjerama i ostvarenim rezultatima s posebnim osvrtom na uzroke nastanka tog događaja i eventualno potrebnim korektivnim aktivnostima te izvješće dostaviti Ministarstvu.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (»Narodne novine«, br. 123/12).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/18

Urbroj: 511-01-152-22-5

Zagreb, 29. ožujka 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.