Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 44/2022 (8.4.2022.), Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

534

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012 i 14/2014, 95/15, 102/15 i 68/18) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, oblik, sadržaj i način vođenja registra izdanih i oduzetih dozvola, te razdoblje za koje se izdaje dozvola.

(2) Postupak izdavanja, produženja, prijenosa i prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti vodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Agencija vodi registar izdanih i oduzetih dozvola.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena propisom kojim se regulira energetski sektor i propisom kojim se regulira regulacija energetskih djelatnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena i propisom kojim se regulira tržište električne energije, propisom kojim se regulira tržište plina, propisom kojim se regulira tržište toplinske energije, propisom kojim se regulira tržište nafte i naftnih derivata, propisom kojim se reguliraju biogoriva za prijevoz, propisom kojim se regulira energetska učinkovitosti te propisom kojim se regulira područje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: drugi energetski zakoni).

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve energetske djelatnosti određene propisom kojim se regulira energetski sektor i drugim energetskim zakonima, osim na djelatnosti za koje je propisom kojim se regulira energetski sektor i drugim energetskim zakonima propisano da nije potrebna dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na subjekte čije se kartice koriste za kupnju goriva na benzinskim postajama koje pripadaju drugim energetskim subjektima.

II. IZDAVANJE, RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZDAJE, PRODUŽENJE I PRIJENOS DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 4.

(1) Energetsku djelatnost može obavljati pravna ili fizička osoba koja je od Agencije ishodila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Agencija može dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj i koja ispunjava uvjete tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti propisane ovim Pravilnikom, te ako ne postoje zapreke propisane člankom 17. stavkom 1. točkom 5. i 6. Zakona o energiji.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja je prema propisima Europske unije nositelj projekata na Listi projekata od zajedničkog interesa Europske unije.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može izdati aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije dozvolu za obavljanje određenih energetskih djelatnosti sukladno odredbama članka 16. ovoga Pravilnika.

(5) U svim pitanjima vezanim uz postupak izdavanja, razdoblje za koje se izdaje, produženja, prijenosa i prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, koja nisu uređena propisima iz članka 2. ovoga Pravilnika i odredbama ovoga Pravilnika, primjenjuje se propis kojim se uređuje upravni postupak.

Tehnička kvalificiranost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 5.

(1) Tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti je pravna ili fizička osoba koja u smislu propisa kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje ima građevinu, postrojenja i/ili opremu, te potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost, i/ili ima informacijsko-telekomunikacijsku opremu i sustav te drugu opremu za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Pravna ili fizička osoba može građevinu, postrojenja, opremu i/ili sustav iz stavka 1. ovoga članka imati u svom vlasništvu ili ih koristiti na temelju ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom.

(3) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji sve važeće ugovore s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost pravne ili fizičke osobe za obavljanje energetske djelatnosti, u skladu s drugim energetskim zakonima.

(4) U slučaju ishođenja dozvole iz odredbe članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika smatra se da pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete tehničke kvalificiranosti.

Stručna osposobljenost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 6.

(1) Stručno je osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba koja zapošljava dovoljan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Pod stručno osposobljenim radnicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobe koje s pravnom ili fizičkom osobom koja je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti imaju sklopljen ugovor o radu.

(3) Za potrebe utvrđivanja dovoljnog broja stručno osposobljenih radnika iz stavka 1. ovoga članka, kod pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju ili namjeravaju obavljati više energetskih djelatnosti mogu se uzeti u obzir i stručno osposobljeni radnici iz stavka 2. ovoga članka koji poslove za potrebe energetske djelatnosti za koju se traži izdavanje ili produženje dozvole obavljaju u razmjernom dijelu svog ukupnog radnog vremena ovisno o svrsi i potrebama predmetne energetske djelatnosti.

(4) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji sve važeće ugovore s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost pravne ili fizičke osobe za obavljanje energetske djelatnosti, u skladu s drugim energetskim zakonima.

(5) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se ako tvrtka namjerava obavljati i regulirane i tržišne energetske djelatnosti sukladno drugim energetskim zakonima.

(6) U slučaju ishođenja dozvole iz odredbe članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika smatra se da pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti.

Financijska kvalificiranost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 7.

Financijski je kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba koja raspolaže financijskim sredstvima (prosječno stanje sredstava u posljednjih 30 dana na računima poslovnih banaka pravne ili fizičke osobe) propisanim u Prilogu II. i Prilogu III. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 8.

(1) Pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Agenciji na Obrascu ZDOED koji se nalazi u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Pravna ili fizička osoba koja namjerava obavljati više energetskih djelatnosti podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za svaku energetsku djelatnost posebno.

(3) U slučaju ishođenja dozvole iz odredbe članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Agenciji na Obrascu ZDOED-I koji se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 3. ovoga članka pravna ili fizička osoba dužna je dostaviti Agenciji:

– dokaz da je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokaz da je financijski kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– izjavu odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika, odnosno izjavu fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika,

– listu projekata od zajedničkog interesa Europske unije.

(5) Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole dužna je kod podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka uplatiti naknadu za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole određenu propisom kojim se uređuje visina naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti, a što će Agencija provjeriti uvidom u vlastite evidencije.

Članak 9.

(1) U slučaju ishođenja dozvole iz odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba dužna je dostaviti Agenciji sljedeće:

– dokaz da je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokaz da je tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokaz da je stručno osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokaz da je financijski kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,

– izjavu odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika, odnosno izjavu fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika,

(2) Popis dokumentacije i dokaza za izdavanje dozvole po energetskim djelatnostima nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka dužna je kod podnošenja zahtjeva uplatiti naknadu za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole određenu propisom iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika, a što će Agencija provjeriti uvidom u vlastite evidencije.

Članak 10.

(1) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji izvornike ili ovjerene preslike isprava nadležnih tijela kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje energetske djelatnosti te ugovora iz članka 5. stavka 3. i članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Dokazi iz članka 9. stavka 1. podstavka 1., 4. i 5. na dan zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole ne smiju biti stariji od 60 dana.

(3) Ako pravna ili fizička osoba podnese više zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti, i ako zahtjevi budu zaprimljeni unutar roka od 60 dana od dana zaprimanja prvog zahtjeva, Agencija može kao dokaze uz naknadno podnesene zahtjeve prihvatiti preslike dostavljenih dokaza, pod uvjetom da pravna ili fizička osoba uz naknadno podnesene zahtjeve da pisanu izjavu da su izvornici ili ovjerene preslike zahtijevanih dokaza, priloženi uz prvi zahtjev.

Izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 11.

(1) Na temelju činjenica utvrđenih u provedenom postupku Agencija izdaje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ili odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti uz obvezne sastavne dijelove rješenja sadrži i naziv energetske djelatnosti te razdoblje važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, propisano u Prilogu XI. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 12.

Agencija je dužna donijeti rješenje o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u roku od 30 dana od dana predaje Agenciji uredno ispunjenog zahtjeva i sve potrebne dokumentacije odnosno u roku od 60 dana od dana predaje Agenciji uredno ispunjenog zahtjeva i sve potrebne dokumentacije, ako je potrebno izvršiti provjeru podataka i pregled građevina, postrojenja i/ili opreme sukladno odredbi članka 22. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Po izvršnosti rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, Agencija energetskom subjektu izdaje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti na obrascu DOED (u daljnjem tekstu: dozvola) koji se nalazi u Prilogu X. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 14.

(1) Pravna ili fizička osoba može odustati od svojeg zahtjeva za izdavanje, prijenos ili produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u toku cijelog postupka.

(2) Kada pravna ili fizička osoba odustane od svojeg zahtjeva, Agencija će donijeti rješenje kojim se postupak obustavlja.

(3) Pravna ili fizička osoba odustaje od svojeg zahtjeva izjavom koju daje Agenciji.

(4) Pravna ili fizička osoba koja je odustala od zahtjeva ima pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje, prijenos ili produženje dozvole.

Članak 15.

(1) Energetski subjekt kojem je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti dužan je kontinuirano održavati potreban stupanj tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti te druge uvjete na temelju kojih je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, obavljati energetsku djelatnost za koju je ishodio dozvolu na način propisan zakonom i podzakonskim propisima te pravodobno ispunjavati svoje obveze prema drugim energetskim subjektima, koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu.

(2) Agencija je ovlaštena obavljati nadzor i provjeru uvjeta iz stavka 1. ovoga članka kroz razdoblje važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

Izdavanje dozvole aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije

Članak 16.

(l) Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, Agencija može po pojednostavnjenim uvjetima izdati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom, opskrbe električnom energijom, trgovine plinom i opskrbe plinom, aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom, iz države članice Europske unije.

(2) Agencija može izdati dozvolu podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koji uz ispunjen i potpisan Obrazac ZDOED-II, koji se nalazi u Prilogu VIII., priloži:

– izvadak iz odgovarajućeg registra kojim dokazuje da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti u odgovarajućem javnom registru države njezinog sjedišta ili dokaz da je u državi članici Europske unije u kojoj je sjedište podnositelja zahtjeva registriran za obavljanje energetske djelatnosti, u slučajevima kada se energetska djelatnost za obavljanje koje pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev ne upisuje u odgovarajući javni registar države njezinog sjedišta, s prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,

– izjavu odgovorne osobe o prihvaćanju obveza propisanih zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije i zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i podzakonskim propisima donesenima na temelju tih zakona,

– bankarsku garanciju iz države članice Europske unije na iznos iz Priloga II. odnosno Priloga III. za obavljanje energetske djelatnosti za koju podnosi zahtjev za izdavanje dozvole ili može na račun Agencije uplatiti novčani depozit u visini tražene bankarske garancije, a što će Agencija provjeriti uvidom u vlastite evidencije,

– izjavu odgovorne osobe da će najkasnije 30 dana prije isteka dostavljene bankarske garancije dostaviti novu bankarsku garanciju, ako mu dozvola za obavljanje energetske djelatnosti bude izdana na razdoblje koje je duže od onoga za koje je izdana bankarska garancija.

(3) Agencija će uvidom u Središnji europski registar sudionika na tržištu energije, utvrditi sudjeluje li aktivni trgovac i/ili opskrbljivač električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije, na europskom tržištu energijom.

(4) Agencija može od regulatornog tijela države članice Europske unije u kojoj je sjedište podnositelja zahtjeva, za podnositelja zahtjeva iz države članice Europske unije kao dokaz kvalificiranosti zatražiti podatak o ispunjavanju uvjeta za obavljanje energetske djelatnosti.

(5) Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole u skladu s ovim člankom, dužna je kod podnošenja zahtjeva uplatiti naknadu za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole određenu propisom iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika, a što će Agencija provjeriti uvidom u vlastite evidencije.

Produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 17.

(1) Energetski subjekt kojem prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti radi isteka roka na koji je izdana, dužan je tri mjeseca prije isteka roka važenja dozvole podnijeti Agenciji zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Agencija neće produžiti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti energetskom subjektu ako je zahtjev za produženje dozvole podnijet nakon isteka roka važenja dozvole.

(3) Zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji na obrascu ZPDOED – PRODUŽENJE koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Energetski subjekt dužan je kod podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka uplatiti naknadu za podnošenje zahtjeva za produženje dozvole određenu propisom iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika, a što će Agencija provjeriti uvidom u vlastite evidencije.

(5) Energetski subjekt dužan je uz zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji:

– dokaze iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. i 5. ovoga Pravilnika

– pisanu izjavu odgovorne osobe s opisom svih promjena nastalih u razdoblju od izdavanja dozvole, a koje utječu na tehničku kvalificiranost, stručnu osposobljenost te financijsku kvalificiranost energetskog subjekta, a ako takvih promjena nema, dati pisanu izjavu odgovorne osobe da takvih promjena nema

– pisanu izjavu odgovorne osobe da nema nepodmirenih dospjelih novčanih obveza prema drugim energetskim subjektima starijih od 60 dana, ovjerenu od javnog bilježnika.

(6) Energetski subjekt dužan je uz izjavu iz stavka 5. podstavka 2. ovoga članka dostaviti i dokumentaciju vezanu za promjenu uvjeta tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti.

Produženje dozvole aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije

Članak 18.

(1) Aktivni trgovac i/ili opskrbljivač električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije, kojem radi isteka roka prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti izdana u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika, dužan je tri mjeseca prije isteka roka važenja dozvole podnijeti Agenciji zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Agencija neće produžiti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije, ako je zahtjev za produženje dozvole podnijet nakon isteka roka važenja dozvole.

(3) Zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji na obrascu ZPDOED – PRODUŽENJE-I koji se nalazi u Prilogu X. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Aktivni trgovac i/ili opskrbljivač električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije dužan je uz zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji:

– pisanu izjavu odgovorne osobe s opisom svih promjena nastalih u razdoblju od izdavanja dozvole, koje utječu na kvalificiranost energetskog subjekta, a ako takvih promjena nema, dati pisanu izjavu odgovorne osobe da takvih promjena nema

– bankarsku garanciju iz države članice Europske unije na iznos iz Priloga II. odnosno Priloga III, za obavljanje energetske djelatnosti za koju podnosi zahtjev za produženje dozvole ili na račun Agenciji uplatiti novčani depozit u visini tražene bankarske garancije, a što će Agencija provjeriti uvidom u vlastite evidencije,

– izjavu odgovorne osobe da će najkasnije 30 dana prije isteka dostavljene bankarske garancije dostaviti novu bankarsku garanciju, ako mu dozvola bude produžena na razdoblje koje je duže od onoga za koje je izdana bankarska garancija.

(5) Agencija će uvidom u Središnji europski registar sudionika na tržištu energije iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika utvrditi sudjeluje li aktivni trgovac i/ili opskrbljivač električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije na europskom tržištu energijom.

(6) Aktivni trgovac i/ili opskrbljivač električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije koji podnosi zahtjev za produženje dozvole u skladu s ovim člankom, dužan je kod podnošenja zahtjeva uplatiti naknadu za podnošenje zahtjeva za produženje dozvole određenu propisom iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika, a što će Agencija provjeriti uvidom u vlastite evidencije.

Članak 19.

Agencija će dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti produžiti na razdoblje propisano u Prilogu XI. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, a koje će odrediti na temelju podataka o obavljanju energetske djelatnosti energetskog subjekta u razdoblju trajanja dozvole koja prestaje važiti.

Prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 20.

(1) U slučaju podjele energetskog subjekta pravne osobe koja se prema posebnim propisima provodi odvajanjem ili razdvajanjem, dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti samo na jednu pravnu osobu koja je sveopći pravni sljednik energetskog subjekta pod uvjetom da, u roku od 30 dana od dana registracije nove pravne osobe, odnosno registracije podjele, energetski subjekt i nova pravna osoba odnosno društvo preuzimatelj u slučaju odvajanja, te nova pravna osoba, odnosno društvo preuzimatelj u slučaju razdvajanja, podnesu Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) U slučaju pripajanja energetskog subjekta drugoj pravnoj osobi ili spajanja energetskog subjekta s drugom pravnom osobom, dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti na društvo preuzimatelja pod uvjetom da, u roku od 30 dana od dana registracije pripajanja energetskog subjekta drugoj pravnoj osobi odnosno od dana registracije nove pravne osobe u slučaju spajanja, društvo preuzimatelj podnese Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(3) Nakon smrti fizičke osobe dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti na njezinog nasljednika koji nastavi s vođenjem obrta i obavljanjem energetske djelatnosti pod uvjetom da u roku od 30 dana od dana dostave rješenja nadležnog županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba, o prijenosu obrtnice i nastavku vođenja obrta, nasljednik podnese Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(4) Zahtjev za prijenos dozvole iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi se Agenciji na obrascu ZPDOED – PRIJENOS koji se nalazi u Prilogu VII. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Pravna ili fizička osoba dužna je kod podnošenja zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka uplatiti naknadu za podnošenje zahtjeva za prijenos dozvole određenu propisom iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika, a što će Agencija provjeriti uvidom u vlastite evidencije.

(6) Agencija će rješenjem prenijeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka i fizička osoba iz stavka 3. ovoga članka ispunjava i uvjete za obavljanje energetske djelatnosti propisane ovim Pravilnikom.

(7) Agencija će rješenjem prenijeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka ispunjava i uvjete za obavljanje energetske djelatnosti propisane člankom 9. stavkom 1. podstavkom 1. i 5. ovoga Pravilnika.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 6. i 7. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 21.

Na postupak produženja i prijenosa dozvole za obavljanje energetske djelatnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 8., 9, 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

U postupku utvrđivanja činjenica o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za izdavanje, produženje i prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, Agencija može izvršiti provjeru i zatražiti pojašnjenje svih podataka te izvršiti pregled svih građevina, postrojenja i/ili opreme.

III. PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

Članak 23.

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti prestaje važiti istekom posljednjeg dana roka na koji je izdana, prestankom energetskog subjekta danom pravomoćnosti rješenja o brisanju iz odgovarajućeg registra, na vlastiti zahtjev energetskog subjekta danom izvršnosti rješenja Agencije o prestanku važenja dozvole i danom izvršnosti rješenja Agencije o trajnom oduzimanju dozvole.

Članak 24.

(1) Agencija može privremeno oduzeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako energetski subjekt prestane ispunjavati uvjete tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti, financijske kvalificiranosti ili druge uvjete na temelju kojih je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, ako ne obavlja energetsku djelatnosti za koju je ishodio dozvolu na način propisan zakonom i podzakonskim propisima ili ako u razdoblju od tri uzastopna mjeseca ne ispunjava pravodobno svoje obveze prema drugim energetskim subjektima, koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu te ako nadležna inspekcija utvrdi sigurnosne nedostatke objekata, uređaja, mreže odnosno sustava i o tome obavijesti Agenciju.

(2) Agencija može aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije privremeno oduzeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako u državi članici Europske unije prestane ispunjavati uvjete za obavljanje energetske djelatnosti te ako ne obavlja energetsku djelatnost za koju je ishodio dozvolu na način propisan zakonom i podzakonskim propisima ili ako u razdoblju od tri uzastopna mjeseca ne ispunjava pravodobno svoje obveze prema drugim energetskim subjektima, koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu te ako nadležna inspekcija utvrdi sigurnosne nedostatke objekata, uređaja, mreže odnosno sustava i o tome obavijesti Agenciju.

(3) Ako Agencija utvrdi postojanje nedostataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, rješenjem će privremeno oduzeti energetskom subjektu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti i odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 25.

(1) Agencija može trajno rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako energetski subjekt ne postupi po rješenju Agencije iz članka 24. stavka 3. ovoga Pravilnika ili ne otkloni nedostatke u radu u roku određenom rješenjem nadležnog inspektora.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

IV. REGISTAR DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Oblik, sadržaj i način vođenja registra

Članak 26.

(1) Registar dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (u daljnjem tekstu: registar dozvola) vodi Agencija.

(2) Registar dozvola sastoji se od registarskih spisa za svaki pojedini predmet.

(3) Registarski spis sadrži:

– zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokumente koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– rješenje Agencije kojim se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti,

– presliku obrasca DOED izdane dozvole,

– rješenje Agencije o oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, ako je isto izdano,

– rješenje Agencije o prestanku važenja dozvole zbog prestanka energetskog subjekta, odnosno rješenje Agencije o prestanku važenja dozvole na vlastiti zahtjev energetskog subjekta, ako je isto izdano,

– presudu upravnog suda, ako je pokrenut upravni spor.

(4) Kod produženja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u registarski spis se ulaže i:

– zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– rješenje Agencije kojim se produžuje dozvola ili se odbija zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– presuda upravnog suda, ako je pokrenut upravni spor.

(5) Kod prijenosa dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u registarski spis se ulaže i:

– zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– rješenje Agencije kojim se prenosi dozvola ili se odbija zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– presuda upravnog suda, ako je pokrenut upravni spor.

Članak 27.

(1) Zbirni pregled registra dozvola (u daljnjem tekstu: zbirni pregled) vodi se u elektroničkom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Zbirni pregled sadrži:

– registarski broj dozvole,

– datum upisa u registar dozvola,

– puni naziv energetskog subjekta,

– sjedište energetskog subjekta pravne osobe ili adresu energetskog subjekta fizičke osobe,

– osobni identifikacijski broj (OIB) energetskog subjekta,

– matični broj upisa u odgovarajući registar energetskog subjekta,

– naziv energetske djelatnosti,

– razdoblje na koje se izdaje ili produžuje dozvola,

– datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole,

– datum izdavanja rješenja kojim se dozvoljava obavljanje energetske djelatnosti prema članku 18. stavku 4. Zakona o energiji.

(3) Ako se u razdoblju važenja dozvole izmijene podaci koji se upisuju u zbirni pregled, energetski subjekt kojem je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti je dužan u roku od 30 dana od dana promjene podataka o tome pisanim putem obavijestiti Agenciju.

Registarski broj dozvole

Članak 28.

(1) Registarski broj dozvole je broj koji se svakoj dozvoli dodjeljuje pri upisu u registar dozvola.

(2) Registarskim brojem dozvole obilježava se svaki registarski spis.

(3) Jednom dodijeljeni registarski broj neće se mijenjati niti će se nakon prestanka važenja dozvole dodjeljivati drugoj dozvoli.

Članak 29.

(1) Registarski broj dozvole sastoji se od:

– matičnog broja upisa u odgovarajući registar,

– četveroznamenkastog rednog broja koji određuje Agencija po redoslijedu otvaranja registarskog spisa počevši od 0001,

– broja godine upisa počevši s 02.

(2) Između matičnog broja i rednog broja iz stavka 1. ovoga članka stavlja se crtica (-), a između rednog broja i broja godine upisa iz stavka 1. ovoga članka stavlja se kosa crta (/).

Članak 30.

(1) Za dozvole kojima je produženo vrijeme važenja, postojećem registarskom broju dozvole iz članka 28. ovoga Pravilnika dodaje se crtica (-) i redni broj kojim se označava dozvola kojoj je produženo vrijeme važenja, počevši od rimskog broja I, iza kojega se stavlja kosa crta (/) te se upisuju zadnje dvije znamenke godine upisa.

(2) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u zbirni pregled na mjesto upisa dozvole koja je produžena.

Članak 31.

Dozvole koje su prenijete s jednog energetskog subjekta na novi energetski subjekt upisuju se u zbirni pregled pod istim registarskim brojem.

Članak 32.

Ako je jednom energetskom subjektu zbog prestanka važenja dozvole izdano više dozvola za obavljanje iste energetske djelatnosti, u zbirni pregled upisuje se samo zadnje izdana dozvola.

Članak 33.

Dozvola koja je prestala važiti iz razloga propisanih člankom 23. ovoga Pravilnika, osim dozvole koja je prestala važiti danom izvršnosti rješenja Agencije o trajnom oduzimanju dozvole, briše se iz zbirnog pregleda.

Javnost registra

Članak 34.

(1) Zbirni pregled je javan.

(2) Zbirni pregled dostupan je na mrežnoj stranici Agencije, a uvid se može obaviti i u prostorima Agencije.

Članak 35.

Na sve zahtjeve za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koji su zaprimljeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 88/15, 114/15 i 66/18).

Članak 36.

Pravna ili fizička osoba koja u svom vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme ima proizvodna postrojenja za koja prema članku 10. stavku 2. podstavku 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) nije bila dužna ishoditi dozvolu za proizvodnju električne energije, a zbroj instaliranih snaga proizvodnih postrojenja veći je od 500 kW, dužna je zatražiti dozvolu za energetsku djelatnost proizvodnje električne energije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«« broj 88/15, 114/15 i 66/18).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 391-01/22-01/69
Urbroj: 517-07-2-1-22-1
Zagreb, 4. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

POPIS DOKUMENTACIJE I DOKAZA ZA IZDAVANJE DOZVOLE PO ENERGETSKIM DJELATNOSTIMA

1. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti odnosno, ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja, za svako proizvodno postrojenje u vlasništvu ili s pravom korištenja

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

2. ENERGETSKA DJELATNOST PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis prijenosnog sustava s osnovnim tehničkim podacima o elektroenergetskoj mreži i pratećim objektima, kao što su: vodovi i transformatorske stanice po naponskim razinama i dr.; opis razgraničenja s drugim operatorima prijenosne mreže; opis sustava za vođenje;

f) Tehnički uvjeti i cjenici koje donosi operator prijenosnog sustava;

g) Tipski ugovori s korisnicima mreže;

h) Obrasci računa vezani uz korištenje mreže;

i) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, – odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

3. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis distribucijskog sustava s osnovnim tehničkim podacima o elektroenergetskoj mreži i pratećim objektima, kao što su: vodovi i transformatorske stanice po naponskim razinama, broj korisnika mreže i dr., opis sustava za vođenje;

f) Tehnički uvjeti i cjenici koje donosi operator distribucijskog sustava;

g) Tipski ugovori s korisnicima distribucijske mreže;

h) Obrasci računa vezani uz korištenje mreže;

i) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

4. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Opis sustava za obračun električne energije krajnjim kupcima;

c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Tipski ugovori s krajnjim kupcima;

f) Obrasci računa za opskrbu električnom energijom;

g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

5. ENERGETSKA DJELATNOST AGREGIRANJA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Opis informacijskog, komunikacijskog i ostalih sustava za obavljanje energetske djelatnosti agregiranja;

c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

6. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. ENERGETSKA DJELATNOST ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Opis informacijskog, komunikacijskog i ostalih sustava za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja tržišta električne energije;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

d) Tipski ugovori s tržišnim sudionicima;

e) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

8. ENERGETSKA DJELATNOST ORGANIZIRANJA ENERGETSKE ZAJEDNICE GRAĐANA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Osnivački akt odnosno akt na temelju kojeg je registrirana pravna osoba, kao i druga dokumentacija iz koje je vidljivo da energetska zajednica građana zadovoljava uvjete za energetsku zajednicu građana iz zakona kojim se uređuje tržište električne energije

4. Popis svih vlasnika udjela i svih članova u energetskoj zajednici građana iz kojeg su za svakog vlasnika udjela odnosno člana vidljivi podaci o:

– vrsti pravne ili fizičke osobe (trgovačko društvo, udruga, zaklada, …), pri čemu je za poduzetnike potrebno naznačiti kategoriju prema propisima iz računovodstva (mikro poduzetnik, mali poduzetnik, srednji poduzetnik ili veliki poduzetnik)

– mjestu stanovanja, poslovnog nastana ili poslovnog prostora na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište energetske zajednice građana

– postotnom udjelu u vlasništvu i stvarnoj kontroli energetske zajednice građana (prema načelima ustroja energetske zajednice građana)

– stvarni postotni udio u vlasništvu ili stvarnoj kontroli energetske zajednice građana (uključuje udjele vlasništva proizašle iz vlasništva ili stvarne kontrole u pravnoj osobi koja je drugi vlasnik udjela ili član iste energetske zajednice građana)

5. Izjava odgovorne osobe da srednja poduzeća i velika poduzeća nemaju stvarnu kontrolu nad vlasnicima udjela i članovima energetske zajednice građana odnosno da srednja poduzeća i velika poduzeća nemaju vlasništvo, prava, ugovore ili druga sredstva koja, bilo odvojeno ili kombinirano i uzimajući u obzir činjenične ili pravne okolnosti, daju mogućnost provođenja odlučujućeg utjecaja na energetsku zajednicu građana, ovjerena od javnog bilježnika

6. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da energetska zajednica građana djeluje na temelju zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

7. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Opis informacijskog, komunikacijskog i ostalih sustava za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi;

e) Uvjeti sudjelovanja u energetskoj zajednici građana koje donosi energetska zajednica građana

8. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis zaposlenih radnika i/ili članova energetske zajednice građana i/ili vlasnika udjela u energetskoj zajednici građana koji obavljaju poslove u energetskoj djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

9. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne osobe

10. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

9. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Tehnički opis izgrađenog postrojenja za skladištenje energije, za svako postrojenje za skladištenje energije u vlasništvu ili s pravom korištenja;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

10. ENERGETSKA DJELATNOST OPERATOR ZATVORENOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu sustava u kojem će se obavljati energetska djelatnost ili predugovor između vlasnika sustava u kojem bi se obavljala energetska djelatnost (u daljnjem tekstu: vlasnik sustava) s podnositeljem zahtjeva iz kojeg je vidljiva namjera vlasnika o određivanju podnositelja zahtjeva za operatora zatvorenog distribucijskog sustava;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se sustav u kojem će se obavljati energetska djelatnost (u daljnjem tekstu: sustav) može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe vlasnika sustava da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka u njegovom sustavu koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni, za svaki pojedini sustav;

d) Tehnički opis sustava, za svaki pojedini sustav, iz kojeg je vidljivo da sustav zadovoljava uvjete za zatvoreni distribucijski sustav propisane zakonom kojim se uređuje tržište električne energije;

e) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

f) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;

g) Opis informacijskog, komunikacijskog i ostalih sustava za obavljanje energetske djelatnosti operatora zatvorenog distribucijskog sustava;

h) Uvjeti za korištenje zatvorenog distribucijskog sustava koje donosi operator zatvorenog distribucijskog sustava;

i) Tipski ugovori s korisnicima zatvorenog distribucijskog sustava;

j) Obrasci računa vezani uz korištenje zatvorenog distribucijskog sustava;

k) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

l) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta, uz naznaku postotne razdiobe ukupnog radnog vremena u slučaju da radnik obavlja poslove na više djelatnosti istovremeno, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

11. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE PRIRODNOG PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za proizvodnju prirodnog plina s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis upravljačkog centra za vođenje proizvodnog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina, s priloženom proizvođačkom specifikacijom i sigurnosno-tehničkim listom za plin;

f) Popis koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj u dijelu eksploatacije plina;

g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

12. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis upravljačkog centra za operativno vođenje sustava skladišta plina i sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, te parametara kvalitete plina;

f) Tipski ugovor o skladištenju plina;

g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe,

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

13. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis dispečerskog centra za vođenje transportnog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina;

f) Tipski ugovor o transportu plina;

g) Tipski ugovor o priključenju na transportni plinski sustav;

h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

14. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis distribucijskog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis dispečerskog centra za vođenje distribucijskog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina i uređaja za odorizaciju plina;

f) Tipski ugovor o distribuciji plina;

g) Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav;

h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti:

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

15. ENERGETSKA DJELATNOST UPRAVLJANJA TERMINALOM ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN (UPP)

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP) s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis centra za operativno vođenje terminala za UPP i sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, te parametara kvalitete plina;

f) Tipski ugovor o korištenju terminala za UPP;

g) Tipski ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP;

h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe,

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

16. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za obračun;

c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis načina praćenje kvalitete plina;

f) Prikaz načina informiranja kupaca o značajkama korištenja i mjerama za učinkovito i sigurno korištenje plina;

g) Tipski ugovor o opskrbi plinom kupca iz kategorije kućanstvo,

h) Obrazac računa za isporučeni plin kupcu;

i) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

17. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva;

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

18. ENERGETSKA DJELATNOST ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za praćenje tržišnih sudionika;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

19. ENERGETSKA DJELATNOST UPRAVLJANJA MJESTOM ZA OPSKRBU UKAPLJENIM PRIRODNIM PLINOM (UPP-om) i/ili STLAČENIM PRIRODNIM PLINOM (SPP-om)

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, te parametara kvalitete plina;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

20. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja, za svako proizvodno postrojenje u vlasništvu ili s pravom korištenja, f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe,

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

21. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokazi o vlasništvu ili pravu korištenja sredstava za distribuciju toplinske energije temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom sredstava za distribuciju toplinske energije;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Osnovni tehnički podaci o distribucijskoj mreži svakog pojedinog centralnog toplinskog sustava uključujući i tehničke podatke o objektima i uređajima za distribuciju toplinske energije;

f) Tipski ugovori s korisnicima mreže;

g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

22. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Opis toplinskog konzuma;

c) Obrasci računa za opskrbu toplinskom energijom;

d) Tipski ugovor sa sudionicima na tržištu toplinske energije;

e) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe,

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

23. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE BIOGORIVA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za proizvodnju biogoriva s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava za praćenje parametara kakvoće biogoriva s priloženom proizvođačkom specifikacijom, preslikom izvješća o analizi i sigurnosno tehničkim listom;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe,

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

24. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO BIOGORIVOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Opis načina praćenja kakvoće biogoriva;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

25. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA BIOGORIVA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine biogoriva;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

26. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE NAFTNIH DERIVATA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za proizvodnju naftnih derivata s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava za praćenje parametara kakvoće naftnih derivata s priloženom proizvođačkom specifikacijom, preslikom izvješća o analizi i sigurnosno tehničkim listom za sve naftne derivate;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

27. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA NAFTE NAFTOVODIMA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema mogu koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine nafte i/ili naftnih derivata;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

28. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA NAFTNIH DERIVATA PRODUKTOVODIMA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme potrebnih za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema mogu koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine nafte i/ili naftnih derivata;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe,

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

29. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM DERIVATIMA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Opis načina praćenja kakvoće naftnih derivata;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

30. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine nafte i naftnih derivata;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

31. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kvalitete i količine ukapljenog naftnog plina;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

32. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Opis načina praćenja kakvoće ukapljenog naftnog plina;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke solventnosti pravne ili fizičke osobe

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

PRILOG II.

Financijska sredstva pravne osobe (prosječno stanje sredstava u posljednjih 30 dana na računima poslovnih banaka pravne osobe) potrebna za obavljanje energetske djelatnosti:

1.proizvodnja električne energije:50.000,00 kuna
2.prijenos električne energije:100.000,00 kuna
3.distribucija električne energije:300.000,00 kuna
4.opskrba električnom energijom:30.000,00 kuna
5agregiranje:20.000,00 kuna
6.trgovina električnom energijom:20.000,00 kuna
7organiziranje tržišta električne energije:30.000,00 kuna
8.organiziranje energetske zajednice građana:20.000,00 kuna
9skladištenje energije:20.000,00 kuna
10operator zatvorenog distribucijskog sustava:300.000,00 kuna
11.proizvodnja prirodnog plina:100.000,00 kuna
12.skladištenje plina:50.000,00 kuna
13.transport plina:100.000,00 kuna
14.distribucija plina:50.000,00 kuna
15.upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP)50.000,00 kuna
16.trgovina plinom:20.000,00 kuna
17.organiziranje tržišta plina:50.000,00 kuna
18.opskrba plinom:30.000,00 kuna
19.upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili
SPP-om
30.000,00 kuna
20.proizvodnja toplinske energije:15.000,00 kuna
21.distribucija toplinske energije:15.000,00 kuna
22.opskrba toplinskom energijom:10.000,00 kuna
23.proizvodnja biogoriva:10.000,00 kuna
24.trgovina na veliko biogorivom:20.000,00 kuna
25.skladištenje biogoriva:30.000,00 kuna
26.proizvodnja naftnih derivata:100.000,00 kuna
27transport nafte naftovodima:100.000,00 kuna
28.transport naftnih derivata produktovodima:70.000,00 kuna
29.trgovina na veliko naftnim derivatima:40.000,00 kuna
30.skladištenje nafte i naftnih derivata:50.000,00 kuna
31.skladištenje ukapljenog naftnog plina30.000,00 kuna
32.trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom30.000,00 kuna

PRILOG III.

Financijska sredstva fizičke osobe (prosječno stanje sredstava u posljednjih 30 dana na računima poslovnih banaka fizičke osobe) potrebna za obavljanje energetske djelatnosti:

1.proizvodnja električne energije:5.000,00 kuna
2.prijenos električne energije:10.000,00 kuna
3.distribucija električne energije:10.000,00 kuna
4.opskrba električnom energijom:3.000,00 kuna
5.agregiranje:3.000,00 kuna
6trgovina električnom energijom:2.000,00 kuna
7.organiziranje tržišta električne energije:3.000,00 kuna
8.skladištenje energije:3.000,00 kuna
9.operator zatvorenog distribucijskog sustava:10.000,00 kuna
10.proizvodnja prirodnog plina:10.000,00 kuna
11.skladištenje plina:5.000,00 kuna
11.transport plina:10.000,00 kuna
13.distribucija plina:5.000,00 kuna
14.upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP):5.000,00 kuna
15.trgovina plinom:2.000,00 kuna
16.organiziranje tržišta plina:5.000,00 kuna
17.opskrba plinom:3.000,00 kuna
18.upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili ­SPP-om3.000,00 kuna
19.proizvodnja toplinske energije:2.000,00 kuna
20.distribucija toplinske energije:2.000,00 kuna
21.opskrba toplinskom energijom:2.000,00 kuna
22.proizvodnja biogoriva:2.000,00 kuna
23.trgovina na veliko biogorivom:2.000,00 kuna
24.skladištenje biogoriva:3.000,00 kuna
25.proizvodnja naftnih derivata:10.000,00 kuna
26transport nafte naftovodima:10.000,00 kuna
27.transport naftnih derivata produktovodima:7.000,00 kuna
28.trgovina na veliko naftnim derivatima:4.000,00 kuna
29.skladištenje nafte i naftnih derivata:5.000,00 kuna
30.skladištenje ukapljenog naftnog plina3.000,00 kuna
31.trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom3.000,00 kuna


PRILOG IV.

OBRAZAC ZDOED
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI
OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Naziv pravne osobe
Ime i prezime fizičke osobe
Sjedište
Adresa
Matični broj
OIB
TelefonTelefaks
E-mail

Odgovorna osoba


Ime
Prezime
Adresa
Funkcija
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosim zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

________________________________________

(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, Priloga I., uz ovaj zahtjev dostavljam (označite križićem):
1.dokaz o registraciji za obavljanje energetske djelatnosti
2.dokaze o tehničkoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti
3.dokaze o stručnoj osposobljenosti za obavljanje energetske djelatnosti
4.dokaze o financijskoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti
5.izjavu o neosuđivanosti podnositelja zahtjeva za kazneno djelo protiv gospodarstva sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti
Dokumentaciju i dokaze navedene pod rednim brojem 2., 3. i 4. potrebno je popisati i priložiti uz ovaj Zahtjev.
Uplaćena naknada za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvoleIznos uplaćene naknade (kn):
 
Datum uplate naknade:
 


_________________________________________
Mjesto i datumIme i prezime odgovorne osobe
_________________________
Potpis

PRILOG V.

OBRAZAC ZDOED-I
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI ZA PROJEKT OD ZAJEDNIČKOG INTERESA
OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Naziv pravne osobe
Ime i prezime fizičke osobe
Sjedište
Adresa
Matični broj
OIB
TelefonTelefaks
E-mail
Odgovorna osobaIme
Prezime
Adresa
Funkcija
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosim zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

________________________________________

(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, Priloga I., uz ovaj zahtjev dostavljam (označite križićem):
1.dokaz o registraciji za obavljanje energetske djelatnosti
2.dokaze o financijskoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti
3.izjavu o neosuđivanosti podnositelja zahtjeva za kazneno djelo protiv gospodarstva sukladno članku 8. stavku 4. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti
4.dokaz da je projekt stavljen na listu projekata od zajedničkog interesa Europske unije
Dokumentaciju i dokaze navedene pod rednim brojem 2. i 4., potrebno je popisati i priložiti uz ovaj Zahtjev.
Uplaćena naknada za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvoleIznos uplaćene naknade (kn):
 
Datum uplate naknade:
 


_________________________________________
Mjesto i datumIme i prezime odgovorne osobe
_________________________
Potpis

PRILOG VI.

OBRAZAC ZPDOED – PRODUŽENJE
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
ENERGETSKE DJELATNOSTI
OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Naziv pravne osobe
Ime i prezime fizičke osobe
Sjedište
Adresa
Matični broj
OIB
TelefonTelefaks
E-mail
Odgovorna osobaIme
Prezime
Adresa
Funkcija
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosim zahtjev za produženje dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

________________________________________

(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, Priloga I., uz ovaj zahtjev dostavljam (označite križićem):
1.dokaz o registraciji za obavljanje energetske djelatnosti
2.pisanu izjavu odgovorne osobe s opisom svih promjena nastalih u razdoblju od izdavanja dozvole, a koje utječu na tehničku kvalificiranost, stručnu osposobljenost te financijsku kvalificiranost, s dokazima o nastaloj promjeni koje se tiču:
tehničke kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti
stručne osposobljenosti za obavljanje energetske djelatnosti
financijske kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti
ili
pisanu izjavu odgovorne osobe da takvih promjena nema
3.izjavu o neosuđivanosti podnositelja zahtjeva za kazneno djelo protiv gospodarstva sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti
4.pisanu izjavu odgovorne osobe da nema neispunjenih dospjelih novčanih obveza starijih od 60 dana prema drugim energetskim subjektima
Dokumentaciju i dokaze navedene pod rednim brojem 2., 3. i 4. potrebno je popisati i priložiti uz ovaj Zahtjev.
Uplaćena naknada za podnošenje zahtjeva za produženje dozvoleIznos uplaćene naknade (kn):
 
Datum uplate naknade:
 


_________________________________________
Mjesto i datumIme i prezime odgovorne osobe
_________________________
Potpis

PRILOG VII.

OBRAZAC ZPDOED – PRIJENOS
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAHTJEV ZA PRIJENOS DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI ZA PRAVNU OSOBU
OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Naziv pravne osobe na koju se prenosi dozvola
Sjedište
Adresa
Matični broj
OIBTelefaks
Telefon
E-mail
Odgovorna osoba pravne osobe na koju se prenosi dozvolaIme
Prezime
Adresa
Funkcija
Pravni temelj prijenosa dozvole (zaokružiti)

1. odvajanje trgovačkog društva

a) s preuzimanjem

b) s osnivanjem

2. razdvajanje trgovačkih društava

a) s preuzimanjem

b) s osnivanjem

3. pripajanje trgovačkih društava

4. spajanje trgovačkih društava

Naziv pravne osobe s koje se prenosi dozvola
Sjedište
Adresa
Matični broj
TelefonTelefaks
E-mail
Odgovorna osoba pravne osobe s koje se prenosi dozvolaIme
Prezime
Adresa
Funkcija
ZAHTJEV ZA PRIJENOS DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosi se zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

________________________________________

(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, uz ovaj zahtjev dostavlja se (označite križićem):
1.dokaz o provedenom postupku odvajanja / razdvajanja / pripajanja / spajanja
2.dokaz o registraciji za obavljanje energetske djelatnosti
3.dokaze o tehničkoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti
4.dokaze o stručnoj osposobljenosti za obavljanje energetske djelatnosti
5.dokaze o financijskoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti
6.izjavu odgovorne osobe pravne osobe na koju se prenosi dozvola o neosuđivanosti za kazneno djelo protiv gospodarstva sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti
Dokumentaciju i dokaze navedene pod rednim brojem 3., 4. i 5. potrebno je popisati i priložiti uz ovaj Zahtjev.
Uplaćena naknada za podnošenje zahtjeva za prijenos dozvoleIznos uplaćene naknade (kn):
 
Datum uplate naknade:
 


______________________________________________
Mjesto i datumIme i prezime odgovorne osobe pravne osobe na koju se prenosi dozvola
_________________________
Potpis
______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe pravne osobe s koje se prenosi dozvola*
_________________________
Potpis

Napomena:

* Potpisuje odgovorna osoba pravne osobe s koje se prenosi dozvola samo kod odvajanja trgovačkih društava

PRILOG VIII.

OBRAZAC ZDOED-II
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE AKTIVNOM TRGOVCU I/ILI OPSKRBLJIVAČU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I/ILI PLINOM IZ DRŽAVE ČLANICE EUROPSKE UNIJE
OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Naziv pravne osobe
Ime i prezime fizičke osobe
Sjedište
Adresa
Matični broj
PDV ID
TelefonTelefaks
E-mail
Odgovorna osobaIme
Prezime
Adresa
Funkcija
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosim zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

________________________________________

(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbi čl. 16. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti uz ovaj zahtjev dostavljam (označite križićem):
1.dokaz o registraciji za obavljanje energetske djelatnosti
2.izjavu odgovorne osobe o prihvaćanju obveza propisanih zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije i zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i podzakonskim propisima donesenima na temelju tih zakona
3.bankarsku garanciju ili uplatu novčanog depozita
4.izjavu odgovorne osobe da će najkasnije 30 dana prije isteka dostavljene bankarske garancije dostaviti novu bankarsku garanciju ako mu dozvola za obavljanje energetske djelatnosti bude izdana na razdoblje koje je duže od onoga za koje je izdana bankarska garancija
Uplaćena naknada za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvoleIznos uplaćene naknade (kn):
 
Datum uplate naknade:
 
Uplaćeni novčani depozit (ako nije priložena bankarska garancija)Iznos uplaćenog depozita:
 
Datum uplate novčanog depozita:
 


_________________________________________
Mjesto i datumIme i prezime odgovorne osobe
_________________________
Potpis

PRILOG IX.

OBRAZAC ZPDOED-PRODUŽENJE-I
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE DOZVOLE AKTIVNOM TRGOVCU I/ILI OPSKRBLJIVAČU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I/ILI PLINOM IZ DRŽAVE ČLANICE EUROPSKE UNIJE
OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Naziv pravne osobe
Ime i prezime fizičke osobe
Sjedište
Adresa
Matični broj
PDV ID
TelefonTelefaks
E-mail
Odgovorna osobaIme
Prezime
Adresa
Funkcija
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosim zahtjev za produženje dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

________________________________________

(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbi čl. 18. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti uz ovaj zahtjev dostavljam (označite križićem):
1.izjavu odgovorne osobe da aktivni trgovac i/ili opskrbljivač električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije ispunjava uvjete za obavljanje energetske djelatnosti na temelju kojih mu je bila izdana dozvola za koju podnosi zahtjev za produženje
2.bankarsku garanciju ili uplatu novčanog depozita
3.izjavu odgovorne osobe da će najkasnije 30 dana prije isteka dostavljene bankarske garancije dostaviti novu bankarsku garanciju ako mu dozvola za obavljanje energetske djelatnosti bude izdana na razdoblje koje je duže od onoga za koje je izdana bankarska garancija
Uplaćena naknada za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvoleIznos uplaćene naknade (kn):
 
Datum uplate naknade:
 
Uplaćeni novčani depozit (ako nije priložena bankarska garancija)Iznos uplaćenog depozita:
 
Datum uplate novčanog depozita:
 


_________________________________________
Mjesto i datumIme i prezime odgovorne osobe
_________________________
Potpis

PRILOG X.

OBRAZAC DOED

__________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

ZAGREB

____________________________________________________________________________________________________

DOZVOLA

ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

__________________________________________________

• REGISTARSKI BROJ DOZVOLE:

• DATUM UPISA U REGISTAR DOZVOLA:

• PUNI NAZIV ENERGETSKOG SUBJEKTA:

• SJEDIŠTE ILI ADRESA ENERGETSKOG SUBJEKTA:

• MATIČNI BROJ UPISA U ODGOVARAJUĆI REGISTAR:

• NAZIV ENERGETSKE DJELATNOSTI:

• RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA:

__________________________________________________

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
_________________________
(potpis i pečat)

PRILOG XI.

Razdoblja za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti:

Energetske djelatnostiRazdoblje za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
(u godinama)
1.proizvodnja električne energijeod 1 do 30
2.prijenos električne energijeod 1 do 30
3.distribucija električne energijeod 1 do 20
4.opskrba električnom energijomod 1 do 15
5agregiranjeod 1 do 15
6.trgovina električnom energijomod 1 do 15
7organiziranje tržišta električne energijeod 1 do 20
8.organiziranje energetske zajednice građanaod 1 do 15
9skladištenje energijeod 1 do 15
10operator zatvorenog distribucijskog sustavaod 1 do 20
11.proizvodnja prirodnog plinaod 1 do 30
12.skladištenje plinaod 1 do 30
13.transport plinaod 1 do 30
14.distribucija plinaod 1 do 30
15.upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP)od 1 do 30
16.trgovina plinomod 1 do 15
17.organiziranje tržišta plinaod 1 do 15
18.opskrba plinomod 1 do 15
19.upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-omod 1 do 15
20.proizvodnja toplinske energijeod 1 do 25
21.distribucija toplinske energijeod 1 do 20
22.opskrba toplinskom energijomod 1 do 15
23.proizvodnja biogorivaod 1 do 30
24.trgovina na veliko biogorivomod 1 do 15
25.skladištenje biogorivaod 1 do 30
26.proizvodnja naftnih derivataod 1 do 30
27transport nafte naftovodimaod 1 do 30
28.transport naftnih derivata produktovodimod 1 do 30
29.trgovina na veliko naftnim derivatimaod 1 do 15
30.skladištenje nafte i naftnih derivataod 1 do 30
31.skladištenje ukapljenog naftnog plinaod 1 do 30
32.trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinomod 1 do 15