Odluka o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19

NN 44/2022 (8.4.2022.), Odluka o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19

Ministarstvo zdravstva

536

Na temelju članka 47. stavka 2. točke 6. i 12. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O POSEBNIM SIGURNOSNIM MJERAMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU I SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI RADI ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZE I PRIJENOSA TE SUZBIJANJA BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom se radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2 naređuje:

– obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika, a koji dolaze na posao, najmanje jednom u sedam dana

– obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 u djelatnosti socijalne skrbi odnosno u ustanovama socijalne skrbi, udrugama, vjerskim zajednicama, drugim pravnim osobama, kod obrtnika i fizičkih osoba koje socijalnu skrb obavljaju kao profesionalnu djelatnost, pružajući socijalnu uslugu smještaja, a koji dolaze na posao, najmanje jednom u sedam dana

– zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnim zdravstvenim radnicima da, prilikom prijema pacijenata kod kojih se planira hospitalizacija, provođenje dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, provedu testiranje.

II.

Testiranje je potrebno provesti i kod drugih pacijenata kojima je potrebna medicinska skrb, ako se procijeni da postoji visoki rizik od širenja infekcije virusom SARS-CoV-2.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju obvezne su predočiti osobe u pratnji pri porodu, roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima.

III.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezni predočiti pacijenti kada dolaze u zdravstvenu ustanovu radi pružanja hitne medicinske pomoći, radi pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti COVID-19, kao i prilikom korištenja zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Pacijenti koji dolaze zbog planirane hospitalizacije ili zbog planiranog dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generira aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili im se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji, kod kojih bi odgađanje prijema narušilo zdravstveno stanje, zaprimaju se, izoliraju, testiraju te im se u slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena skrb u izolaciji.

IV.

Iznimno od točke I. ove Odluke, testiranje zaposlenika iz točke I. podstavaka 1. i 2. ove Odluke na virus SARS-CoV-2 nije obvezno ako ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije.

Ispunjenje uvjeta cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19 zaposlenici iz točke I. podstavaka 1. i 2. ove Odluke dokazuju EU digitalnom COVID potvrdom, potvrdom o cijepljenju, potvrdom o preboljenju koju je izdao liječnik primarne zdravstvene zaštite ili potvrdom o PCR ili BAT testiranju.

Dokaz o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19 iz stavka 2. ove točke vrijedi najduže 4 mjeseca od dana završetka primarnog cijepljenja, dana primitka jedne doze cjepiva nakon preboljenja ili preboljenja te najduže 9 mjeseci od dana primitka docijepne doze.

V.

Zaposlenici, pacijenti i osobe iz točki I. i II. ove Odluke za vrijeme boravka na mjestu rada, odnosno u prostoru u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, obvezni su pridržavati se mjera propisanih ovom Odlukom i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

VI.

Poslodavci iz točke I. ove Odluke obvezni su osigurati provedbu ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 030-01/22-01/04

Urbroj: 534-07-1-1/5-22-3

Zagreb, 8. travnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.