Pravilnik o standardnim operativnim postupcima

NN 44/2022 (8.4.2022.), Pravilnik o standardnim operativnim postupcima

Hrvatska vatrogasna zajednica

552

Na temelju članka 5. stavka 5. alineje 14. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« 125/19.) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O STANDARDNIM OPERATIVNIM POSTUPCIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o standardnim operativnim postupcima (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se standardi operativnih postupaka na vatrogasnim intervencijama, sadržaj, označavanje, način izrade i donošenje navedenih.

Članak 2.

Standardni operativni postupci (dalje u tekstu: SOP) su protokoli namijenjeni vatrogascima s ciljem razrade poduzimanja radnji i djelovanja na vatrogasnim intervencijama na kojima sudjeluju vatrogasne snage.

SOP ne zamjenjuju operativno taktičke postupke koji su izrađeni za konkretnu građevinu jer su oni namijenjeni za grafičku prezentaciju informacije o specifičnoj građevini, specifičnim opasnostima u samoj građevini, vrsti i količini opasnih tvari te postupanju s njima i ugrađenoj sigurnoj opremi i uređajima koje vatrogasci trebaju koristiti na vatrogasnoj intervenciji te da vatrogasci mogu procijeniti situaciju na temelju svojstava zgrade i trenutnog položaj građevine.

Podjela standardnih operativnih postupaka

Članak 3.

Standardni operativni postupci se donose za:

– požarne vatrogasne intervencije;

– tehničke vatrogasne intervencije;

– vatrogasne intervencije s opasnim tvarima

– te za ostale vatrogasne intervencije i postupanja.

Članak 4.

Požarne vatrogasne intervencije dijele se na osnovne podgrupe:

– strukturni požari u / na prizemnim objektima i objektima prizemlje i kat;

– strukturni požari u / na objektima visine do 22 m;

– strukturni požari u / na visokim objektima višim od 22 m;

– strukturni požari u / na industrijskim objektima;

– požari u prometu;

– požari na otvorenom prostoru ili požar otvorenog prostora.

Članak 5.

Tehničke vatrogasne intervencije se dijele na osnovne podgrupe:

– tehničke intervencije u / na objektima;

– tehničke intervencije u / na industrijskim postrojenjima;

– tehničke intervencije na otvorenom prostoru;

– tehničke intervencije u prometu;

– tehničke intervencije na vodi i pod vodom;

– tehničke intervencije iznad i / ili ispod razine tla.

Članak 6.

Vatrogasne intervencije s opasnim tvarima dijele se na osnovne podgrupe:

– intervencije s opasnim tvarima u / na objektu;

– intervencije s opasnim tvarima u / na industrijskim objektima;

– intervencije s opasnim tvarima na otvorenom prostoru,

– intervencije s opasnim tvarima u prometu.

Članak 7.

Osnovne podgrupe vatrogasnih intervencija navedenih u članku 4., članku 5. i članku 6. ovog Pravilnika mogu se dijeliti na karakteristične podgrupe u okviru osnovne podgrupe ovisno o događaju, ako za to postoji opravdan razlog.

Ostale intervencije i postupanja mogu se dijeliti prema karakteristikama, a osobito:

– intervencije uz povećanu opasnost od zaraznih bolesti;

– intervencije uz povećanu opasnost od ionizirajućeg zračenja;

– osiguranja medicinskih letova uz povećanu opasnost od požara, eksplozija zrakoplova.

Označavanje standardnih operativnih postupaka

Članak 8.

Standardni operativni postupci se označavaju s oznakom »SOP a. bb. cc.«

Članak 9.

Brojčana oznaka »a« označava osnovnu grupu vatrogasnih intervencija, na način da je svaka grupa označena određenim brojem od 1 do 4, i to:

– požarne vatrogasne intervencije – oznaka »1«;

– tehničke vatrogasne intervencije – oznaka »2«;

– vatrogasne intervencije s opasnim tvarima – oznaka »3«

– te za ostale vatrogasne intervencije i postupanja – oznaka »4«.

Članak 10.

Brojčana oznaka »bb« označava osnovnu podgrupu vatrogasnih intervencija na način da je svaka podgrupa označena određenim brojem od 01 do 99, i to:

Požarne vatrogasne intervencije (oznake 1)

– strukturni požari u / na prizemnim objektima i objektima prizemlje i kat – oznaka »01«;

– strukturni požari u / na objektima visine do 22 m – oznaka »02«,

– strukturni požari u / na visokim objektima višim od 22 m – oznaka »03«,

– strukturni požari u / na industrijskim objektima – oznaka »04«,

– požari u prometu – oznaka »05«,

– požari na otvorenom prostoru ili požar otvorenog prostora – oznaka »06«.

Tehničke vatrogasne intervencije (oznake 2):

– tehničke intervencije u / na objektima – oznaka »01«,

– tehničke intervencije u / na industrijskim postrojenjima – oznaka »02«,

– tehničke intervencije na otvorenom prostoru – oznaka »03«,

– tehničke intervencije u prometu – oznaka »04«,

– tehničke intervencije na vodi i pod vodom – oznaka »05«,

– tehničke intervencije iznad i / ili ispod razine tla – oznaka »06«.

Vatrogasne intervencije s opasnim tvarima (oznake 3)

– intervencije s opasnim tvarima u / na objektu – oznaka »01«,

– intervencije s opasnim tvarima u / na industrijskim objektima – oznaka »02«,

– intervencije s opasnim tvarima na otvorenom prostoru – oznaka »03«,

– intervencije s opasnim tvarima u prometu – oznaka »04«.

Članak 11.

Brojčana oznaka »cc« označava podjelu osnovne podgrupe vatrogasnih intervencija sukladno članku 7. ovog Pravilnika ovisno o događaju, na način da je svaka podgrupa karakteristična po događaju označena određenim brojem od 01 do 99.

Sadržaj standardnog operativnog postupka

Članak 12.

SOP sadrži minimalno:

1. Oznaku sukladno članku 8. ovog Pravilnika i naziv

2. Sadržaj i cilj

(obuhvaća opisno sadržaj, namjenu i cilj protokola određene vatrogasne intervencije te tehničke preduvjete za provođenje navedenog)

3. Područje primjene

(naznaka vatrogasnih postrojbi na koje se SOP odnosi te ukoliko se donosi nastavno na važeći akt, naznaka istog)

4. Opis pojmova

(pojašnjenje pojmova koji se navode u SOP-u)

5. Sigurnost i mjere zaštite na intervenciji

(sadrži opis izvora opasnosti s kojima se vatrogasci susreću na predmetnoj intervenciji, obveze i dužnosti svih sudionika vatrogasne intervencije u dijelu sigurnosti i zaštite od ozljeđivanja, minimalnu zaštitnu opremu vatrogasca za predmetnu vatrogasnu intervenciju te mjere sigurnosti i zaštita vatrogasaca od ozljeđivanja)

6. Opremanje

(popis vatrogasne opreme i vatrogasnih vozila potrebnih za provođenje vatrogasne intervencije)

7. Komunikacija i Plan uspostave sustava veze

(popis komunikacijske opreme potrebne za navedenu intervenciju, plan sustava veza i obveza sudionika intervencije u sustavu veza i komunikacije)

8. Minimalni broj vatrogasaca i raspored sjedenja u vatrogasnom vozilu

(navođenje minimalnog broja vatrogasaca potrebnih za navedenu intervenciju s funkcijama odnosno navođenjem radnog mjesta na koje su raspoređeni te raspored sjedenja u vatrogasnom vozilu)

9. Kretanje vozila do mjesta intervencije

(opis kretanja vozila do mjesta intervencije, određivanje rasporeda vozila koja se kreću do mjesta intervencije, sigurnosne mjere koje je potrebno poduzeti u kretanju vozila, utvrđivanje međusobne komunikacije vatrogasaca tijekom vožnje)

10. Dolazak i raspored vozila

(određivanje zadataka na mjestu intervencije i raspored vozila na mjestu intervencije)

11. Zapovijedanje intervencijom

(opis načina zapovijedanja vatrogasnom intervencijom, određivanje zadataka vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji, utvrđivanje pregleda mjesta intervencije, utvrđivanje načina komunikacija na vatrogasnoj intervenciji, procjena tijeka vatrogasne intervencije te utvrđivanje načina traženje dodatnih vatrogasnih snaga i utvrđivanje načina komunikacije između zapovjednika vatrogasne intervencije i vatrogasnog operativnog centra)

12. Završetak intervencije

(opis završetka vatrogasne intervencije s osvrtom na spremanje uporabljene vatrogasne tehnike, povratak vatrogasnih vozila u postrojbu odnosno ispostavu, pregled uporabljen tehnike i opreme i izvještavanje o eventualnim oštećenjima ili uništenjima)

13. Dokumentacija, izvješća i analiza

(popis radnji koje je potrebno poduzeti po završetku vatrogasne intervencije, popis izvješća koja je potrebno sačiniti i analize koje je potrebno izraditi)

14. Sažetak

(navođenje neophodnih radnji i sadržaja SOP-a)

Standardni operativni postupci mogu za pojedine specifične vatrogasne intervencije imati i neke druge cjeline osim navedenih u stavku 1. ovog Pravilnika (tehnička opremljenost vatrogasne postrojbe, tehnička opremljenost na građevini za obavljanje vatrogasne intervencije, tehnička i druga opremljenost za radove na vodi i pod vodom i sl.).

Način izrade standardnih operativnih postupaka

Članak 13.

Glavni vatrogasni zapovjednik po službenoj dužnosti ili vezano uz zaprimljen prijedlog za izradom SOP-a odlukom imenuje radnu skupinu od tri ili pet članova za izradu prijedloga SOP-a.

U odluci iz stavka 1. ovog članka navodi se naziv SOP-a, rok u kojem se isti treba izraditi i predati glavnom vatrogasnom zapovjedniku, imenuje se voditelj radne skupine i zamjenik navedenog te se utvrđuju obveze članova radne skupine.

U radnu skupinu iz ovog članka imenuju se vatrogasci s iskustvima na vatrogasnim intervencijama koja se SOP-om obrađuje i stručnjaci za pojedina tehnička pitanja ako je to potrebno.

Za članove radne skupine koji su izvan Hrvatske vatrogasne zajednice odlukom se određuje i naknada troškova putovanja i vremena utrošenog za konkretan rad na SOP-u.

Na prijedlog voditelja radne skupine glavni vatrogasni zapovjednik odlukom može u rad radne skupine imenovati pojedinog stručnjaka u savjetodavnoj funkciji za kojeg se tim ugovorom određuje i naknada troškova putovanja i vremena utrošenog za konkretan rad na SOP-u.

Članak 14.

Radna skupina iz članka 12. ovog Pravilnika po utvrđivanju prijedloga SOP-a, navedeni dostavlja glavnom vatrogasnom zapovjedniku.

Glavni vatrogasni zapovjednik odlukom proglašava SOP obveznim za primjenu u vatrogasnim postrojbama te ga potpisuje.

Potpisani tekst SOP-a objavljuje se na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 15.

Nakon donošenja pojedinog SOP-a, vatrogasne postrojbe obvezne su ga implementirati kroz teoretsku nastavu, vježbe na poligonu i na ostalim pogodnim mjestima za vježbe, a posebice kod pripreme i izvođenja pokaznih praktičnih vježbi, kako bi se vatrogasci osposobili za siguran i kvalitetan rad na pojedinoj tipskoj vatrogasnoj intervenciji.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/01

Urbroj: 444-01-22-1

Zagreb, 1. travnja 2022.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.