Odluka o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

NN 45/2022 (13.4.2022.), Odluka o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

559

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 8. travnja 2022. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore imenuje se dr. sc. TOMISLAV RADOŠ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/06

Zagreb, 8. travnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.