Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti

NN 45/2022 (13.4.2022.), Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti

Vlada Republike Hrvatske

561

Na temelju članka 26. stavka 9. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine«, br. 151/05., 36/09., 75/09., 76/13. i 152/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2022. donijela

ODLUKU

O POVEĆANJU NAJNIŽE OSIGURANE SVOTE TEMELJEM UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

I.

Povećava se najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti iz članka 26. stavka 8. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

II.

Ovom Odlukom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se odredbe sadržane u Obavijesti o prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (SL C 423/11, 19. 10. 2021.).

III.

Najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti iz točke I. ove Odluke određuje se kako slijedi:

1. u slučaju štete zbog smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja do iznosa od 6.450.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan stupanja ove Odluke na snagu po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenika

2. u slučaju uništenja ili oštećenja stvari do iznosa od 1.300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan stupanja ove Odluke na snagu po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenika.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (»Narodne novine«, broj 109/16.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/11
Urbroj: 50301-05/16-22-6
Zagreb, 8. travnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.