Pravilnik o vojnom padobranstvu

NN 45/2022 (13.4.2022.), Pravilnik o vojnom padobranstvu

Ministarstvo obrane

566

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za civilni zračni promet, donosim

PRAVILNIK

O VOJNOM PADOBRANSTVU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uporaba i održavanje padobrana i padobranske opreme, padobranska dokumentacija, mjesta za izvođenje padobranskih skokova, izvođenje padobranskih skokova, organizacija izvođenja padobranskih skokova, održavanje sposobnosti padobranca, padobranska zvanja i ovlaštenja u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na padobrane namijenjene za izvođenje padobranskih skokova i padobrane za spašavanje.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– desantni padobran: okrugli padobran s prisilnim otvaranjem namijenjen izvođenju padobranskih skokova u vojne svrhe

dnevni skok: padobranski skok izveden pola sata prije izlaska sunca do pola sata nakon zalaska sunca

– glavni padobran: osnovni padobran kojim se izvode padobranski skokovi

– izvanaerodromski skok: padobranski skok koji se izvodi izvan aerodroma ili registrirane površine za uzlijetanje i slijetanje

napredna padobranska obuka: druga razina padobranske obuke kojom se polaznici obučavaju za skokove s padobranom tipa krilo i stječe zvanje padobranca I. klase

– noćni skok: padobranski skok izveden pola sata nakon zalaska sunca do pola sata prije izlaska sunca

– oznaka zone doskoka u obliku križa: oznaka na zemlji prikazana na crtežu, crvene ili narančaste boje

– oznaka zone doskoka u obliku strelice: oznaka na zemlji prikazana na crtežu, crvene ili narančaste boje

– oznaka zone doskoka u obliku slova T: oznaka na zemlji prikazana na crtežu, crvene ili narančaste boje

– padobran: naprava bez motornog pogona, uglavnom izrađena od tkanine, koja se koristi za usporavanje slobodnog pada ili prebrze vožnje

– padobranac: osoba koja izvodi skokove iz zrakoplova koristeći padobran

– padobranski automat: tehnička naprava koja služi za otvaranje padobrana, glavnog ili rezervnog, bez djelovanja osobe koja padobran koristi

– padobransko ovlaštenje: dodatna osposobljenost vojnog padobranca

– padobranski start: prostor predviđen za pakiranje padobrana, pohranu opreme, odmor padobranaca i pregled padobranaca i opreme prije ulaska u zrakoplov

– padobran za spašavanje: padobran namijenjen spašavanju članova posade zrakoplova u nuždi

– padobransko zvanje: dodatna osposobljenost vojne osobe za obnašanje ustrojbene dužnosti

– pokazni skok: padobranski skok koji se izvodi radi uveličavanja različitih prigoda te za prezentaciju padobranske opreme i osposobljenosti vojnih padobranaca

– rezervni padobran: padobran koji padobranac koristi u slučaju otkaza glavnog padobrana

– rukovoditelj skakanja: osoba odgovorna za sigurnu pripremu, organizaciju, izvođenje i nadziranje padobranskih skokova

– skok sa slobodnim otvaranjem padobrana: skok pri kojem padobran otvara padobranac

– skok s prisilnim otvaranjem padobrana: skok kod kojeg padobran automatski otvara zrakoplov (skok na gurtnu)

sustav veza: funkcionalna cjelina sastavljena od nosivih obuhvata, ranca i mehanizma za otvaranje koja omogućuje pričvršćivanje padobrana na padobranca te njegovu uporabu

– tandem skok: skok dviju osoba jednim, za tu namjenu posebno konstruiranim padobranom (tandem padobranom)

– tandem padobran: jedan padobran posebno konstruiran za istovremeni skok dviju osoba (tandem pilot i tandem putnik)

– temeljna padobranska obuka: prva razina padobranske obuke kojom se stječe zvanje padobranca

– viša padobranska obuka: treća razina padobranske obuke kojom se polaznici obučavaju za polaganje stručnog ispita za zvanje padobranac instruktor

– zadrška: vrijeme slobodnog pada, odnosno vrijeme proteklo od trenutka iskakanja iz zrakoplova do trenutka otvaranja padobrana

– zona doskoka: kopnena ili vodena površina pripremljena za doskok padobranca.

Članak 3.

Kratice koje se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– AFF (Accelerated free fall) – način osposobljavanja kada polaznik obuke padobranski skok izvodi na slobodno uz jednog ili dva AFF instruktora

– AGL (Above ground level) – iznad površine zemlje

– FS (Formation skydiving) – skupni likovi u slobodnom padu: padobranska disciplina koja se odvija u slobodnom padu tijekom kojeg skupina padobranaca tijelima formira određene likove

– HPC (High performance canopy) – padobran visokih performansi (glavni padobran tipa krilo čije je specifično opterećenje ≥ 6,8 kg/m2, odnosno 1.4 lbs/ft2)

– IC – infracrveno

– IS (Individual style) figure – individualna padobranska disciplina koja se odvija u slobodnom padu u kojoj padobranac u što kraćem vremenu mora izvesti komplet zadanih elemenata (figura)

– kts (Knots) – brzina izražena u čvorovima

– lbs (Pounds) – masa izražena u funtama

– MSL (Mean sea level) – srednja razina mora

– m/s – metar u sekundi

– N – Newton

– NOTAM – Notice to airmen

– NPO – napredna padobranska obuka

– NVG – night vision goggles

– TPO – temeljna padobranska obuka

– VPO – viša padobranska obuka

– WS (Wing suit) – padobranska disciplina kod koje se tijekom slobodnog pada koristi posebno odijelo koje znatno mijenja aerodinamičke karakteristike tijela i omogućava značajno smanjenje vertikalne i povećanje horizontalne brzine padobranca.

II. PADOBRAN I PADOBRANSKA OPREMA

Članak 4.

(1) Uporaba, čuvanje i održavanje padobrana i padobranske opreme provodi se u skladu s uputom proizvođača te odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Preinake na padobranu dopušteno je provoditi jedino osobama iz članka 12. ovoga Pravilnika, u skladu s uputom proizvođača.

Podjela padobrana

Članak 5.

(1) Prema tipu kupole, padobrani se dijele na:

– okrugle

– krila.

(2) Prema tipu sustava veza, padobrani se dijele na:

– sjedeće

– grudne

– leđne.

(3) Prema namjeni, padobrani se dijele na:

– glavne

– rezervne

– za spašavanje.

Vremensko ograničenje uporabe padobrana

Članak 6.

Kada uputom proizvođača nije drugačije određeno, potrebno je pridržavati se sljedećih vremenskih ograničenja prilikom uporabe padobrana:

– glavni padobran: bez vremenskog ograničenja

– tandem padobran: najdulje 20 godina od datuma proizvodnje

– rezervni padobran i padobran za spašavanje: najdulje 20 godina od datuma proizvodnje

– sustav veza padobrana: bez vremenskog ograničenja

– sustav veza tandem padobran: najdulje 20 godina od datuma proizvodnje.

Označavanje padobrana

Članak 7.

(1) Na glavnim sastavnim komponentama padobrana (kupola i sustav veza) moraju biti upisani sljedeći podaci:

– oznaka modela

– naziv proizvođača

– serijski broj

– datum proizvodnje.

(2) Padobran na kojem se navedeni podaci ne mogu ustanoviti, smatra se neispravnim.

Čuvanje padobrana i padobranske opreme

Članak 8.

(1) Padobran i padobranska oprema čuvaju se u za to predviđenim prostorijama.

(2) Prostorija u kojoj se čuvaju padobrani i padobranska oprema mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– biti suha, čista i svijetla

– imati police za odlaganje padobrana i padobranske opreme

– biti klimatizirana (temperatura od +5 °C do +30 °C, a vlažnost zraka od 40 % do 70 %)

– padobrani i padobranska oprema ne smiju biti izloženi izravnoj sunčevoj svjetlosti

– u prostoriji ne smije biti masti, kiselina, otapala i drugih sredstava koja mogu dovesti do oštećenja padobrana i padobranske opreme.

Tehnički pregled padobrana

Članak 9.

(1) Tehnički pregled padobrana provodi se radi utvrđivanja ispravnosti padobrana za sigurno korištenje.

(2) Tehnički pregled padobrana obuhvaća pregled svih sastavnih komponenti padobrana.

(3) Padobran se smije koristiti jedino ako je tehničkim pregledom utvrđena njegova ispravnost.

(4) Postupak tehničkog pregleda padobrana pokreće ustrojstvena jedinica kod koje se padobran nalazi u materijalnoj evidenciji.

Članak 10.

(1) Tehnički pregled padobrana može biti inicijalni, redoviti i izvanredni.

(2) Inicijalni tehnički pregled obavlja se prije stavljanja padobrana u operativnu uporabu u Oružanim snagama.

(3) Redoviti tehnički pregled padobrana obvezno se obavlja jedanput u godini.

(4) Izvanredni tehnički pregled provodi se na zahtjev korisnika ili osobe iz članka 11. ovoga Pravilnika, nakon popravka, preinake, udesa ili kada se za to ukaže potreba.

Članak 11.

Tehnički pregled padobrana provodi padobranac slagač ili padobranac slagač I. klase u skladu s uputama proizvođača te u knjižicu padobrana upisuje datum pregleda, vrstu pregleda, stanje ispravnosti padobrana što ovjerava potpisom.

Servis i preinake na padobranu i padobranskoj opremi

Članak 12.

(1) Postupak servisiranja padobrana i padobranske opreme pokreće ustrojstvena jedinica kod koje se padobran i padobranska oprema nalaze u materijalnoj evidenciji.

(2) Servis padobrana (manji popravci i zamjena pojedinih komponenti) provodi padobranac slagač ili padobranac slagač I. klase u skladu s uputama proizvođača.

(3) Servis padobranske opreme provodi ovlašteni servis prema redovitom planu održavanja u skladu s uputama proizvođača.

(4) Veće popravke i preinake na padobranu smije obavljati samo proizvođač, ovlaštena radionica ili padobranac slagač I. klase u skladu s uputom proizvođača.

Probni skok

Članak 13.

(1) Probnim skokom ispituje se padobran nakon izvršenog većeg popravka ili preinake.

(2) Probni skok provodi padobranac instruktor i višeg zvanja.

(3) O provedbi probnog skoka padobranac sastavlja zabilješku u knjižici padobrana.

Pakiranje padobrana

Članak 14.

(1) Glavni padobran pakira padobranac I. klase i višeg zvanja.

(2) Glavni padobran mogu pakirati i padobranci koji nemaju zvanje padobranca I. klase uz nadzor padobranca instruktora i višeg zvanja odnosno padobranaca slagača i višeg zvanja.

(3) Rezervni padobran i padobran za spašavanje pakira padobranac slagač ili padobranac slagač I. klase.

Članak 15.

(1) Padobran se mora prepakirati najmanje jedanput u 12 mjeseci, odnosno prema uputi proizvođača.

(2) Osoba koja je prepakira padobrana popunjava knjižicu padobrana u skladu s uputom o njezinom vođenju.

(3) Rezervni padobrani i padobrani za spašavanje nakon prepakiranja osiguravaju se pamučnim koncem (prekidne čvrstoće do 40 N) i olovnom plombom, odnosno prema uputi proizvođača.

(4) U slučaju oštećenja plombe nije dopušteno korištenje rezervnog padobrana i padobrana za spašavanje dok se ne izvrši ponovno prepakiranje i plombiranje.

(5) Neispravni padobrani i padobranska oprema obvezno moraju biti odvojeni od ispravnih padobrana i padobranske opreme te vidno označeni natpisom »NIJE ZA UPORABU«.

III. PADOBRANSKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija padobrana

Članak 16.

Padobran ima sljedeću dokumentaciju:

– uputu za uporabu, čuvanje i održavanje padobrana koju izdaje proizvođač padobrana

– knjižicu padobrana.

Članak 17.

(1) Knjižica padobrana sadrži sljedeće podatke:

– model kupole

– serijski broj

– datum proizvodnje

– naziv proizvođača

– naziv ustrojstvene jedinice kod koje je padobran u materijalnoj evidenciji

– o izdavanju duplikata knjižice

– o izvršenim tehničkim pregledima

– datum pakiranja

– broj izvršenih skokova

– o popravcima i preinakama tijekom uporabe

– model, serijski broj i datum proizvodnje sustava veza na koji je ugrađena

– model, serijski broj i datum proizvodnje padobranskog automata koji je ugrađen u rezervni padobran.

(2) Knjižicu padobrana izdaje i vodi ustrojstvena jedinica kod koje se padobran nalazi u materijalnoj evidenciji.

(3) Izgled i način vođenja knjižice padobrana propisuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet.

Dokumentacija vojnog padobranca

Članak 18.

(1) Padobranski skok upisuje se u knjižicu padobranskih skokova.

(2) Knjižicu padobranskih skokova obvezan je voditi svaki padobranac.

(3) Knjižicu padobranskih skokova izdaje ustrojstvena jedinica za provođenje padobranske obuke u Oružanim snagama.

(4) Izgled, sadržaj i način vođenja knjižice padobranskih skokova propisuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet.

Članak 19.

(1) Pakiranje rezervnog padobrana i padobrana za spašavanje padobranac slagač ili padobranac slagač I. klase upisuje u knjižicu pakiranja padobrana.

(2) Knjižicu pakiranja padobrana obvezan je voditi svaki padobranac slagač i padobranac slagač I. klase.

(3) Knjižicu pakiranja padobrana izdaje ustrojstvena jedinica za provođenje padobranske obuke u Oružanim snagama.

(4) Izgled, sadržaj i način vođenja knjižice pakiranja padobrana propisuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet.

Članak 20.

Na temelju podataka iz knjižice padobranskih skokova, odnosno knjižice pakiranja padobrana ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet izdaje uvjerenja.

IV. MJESTA ZA IZVOĐENJE PADOBRANSKIH SKOKOVA

Članak 21.

(1) Padobranski skokovi izvode se u rezerviranom zračnom prostoru.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, padobranski skokovi mogu se izvoditi u posebno korištenom kontroliranom zračnom prostoru, u koordinaciji i s odobrenjem pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

Članak 22.

(1) Prilikom izvođenja padobranskih skokova zona doskoka je sljedećih dimenzija:

– polaznici TPO najmanje 600 x 400 metara

– padobranci najmanje 400 x 400 metara

– padobranci I. klase i višeg zvanja najmanje 100 x 50 metara.

(2) Zona doskoka za padobrance I. klase i višeg zvanja može biti i manja od navedene ako imaju najmanje 200 skokova sa slobodnim otvaranjem padobrana ili završenu obuku za izvođenje pokaznih skokova u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama.

(3) Zona doskoka mora biti bez prepreka.

(4) Pod preprekama se podrazumijevaju prirodni ili umjetni objekti koji mogu utjecati na sigurnost prilikom prizemljenja.

(5) Manevarske površine aerodroma ne smatraju se preprekama prema stavku 3. ovoga članka.

(6) Kada se na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba zone doskoka nalazi vodena površina dubine veće od 1 metra i širine veće od 10 metara, obvezno je organizirati službu spašavanja na vodi.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, kada padobranske skokove izvode padobranci I. klase i višeg zvanja, nije obvezno organizirati službu spašavanja na vodi.

Označavanje zone doskoka

Članak 23.

(1) Zona doskoka predviđena za prizemljenje padobranaca označava se oznakom na zemlji u obliku križa, strelice ili slova T, u skladu s odlukom rukovoditelja skakanja.

(2) Oznaka zone doskoka služi za komunikaciju s rukovoditeljem skakanja i posadom zrakoplova u slučaju gubitka radiokomunikacijske veze na način da, ako je oznaka uklonjena, nije dopušteno iskakanje iz zrakoplova.

(3) Oznaka zone doskoka u obliku strelice ili slova T označava smjer vjetra, odnosno smjer u kojem treba izvršiti prizemljenje.

(4) Ako je zona doskoka označena znakom križa, u blizini se postavlja vjetrokaz koji padobrancima u fazi prizemljenja omogućuje procjenu smjera i jačine vjetra.

(5) Obilježavanje zone doskoka na vodenoj površini regulira se dokumentacijom na razini postrojbe koja provodi padobranske skokove.

V. IZVOĐENJE PADOBRANSKIH SKOKOVA

Članak 24.

(1) Da bi izvodio padobranske skokove padobranac mora posjedovati valjano liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano u skladu s propisima koji utvrđuju zdravstvenu sposobnost zrakoplovnog osoblja.

(2) Padobranci su odgovorni za vlastitu sigurnost tijekom izvođenja padobranskog skoka, od trenutka napuštanja zrakoplova do prizemljenja.

(3) Pri izvođenju skoka padobranac mora biti opremljen glavnim i rezervnim padobranom koji su pričvršćeni na jedan sustav veza i odgovarajućom opremom u skladu s vrstom skoka koju propisuje postrojba koja provodi padobransku obuku.

(4) Padobranski automat moraju koristiti sve osobe koje izvode padobranske skokove s padobranima sa slobodnim otvaranjem, a nemaju zvanje najmanje padobranca I. klase, kao i sve druge osobe na zahtjev rukovoditelja skakanja.

(5) Nije dopušteno konzumiranje opojnih tvari prije i tijekom izvođenja padobranskih skokova.

(6) Uporaba lijekova dopuštena je uz znanje i odobrenje liječnika i rukovoditelja skakanja.

(7) Svaki padobranac, prije skoka, obvezan je:

– provjeriti dokumentaciju padobrana i dati je na uvid rukovoditelju skakanja

– pregledati i spakirati glavni padobran

– pregledati plombe na rezervnom padobranu

– pregledati i pripremiti odgovarajuće padobranske i ostale opreme ovisno o vrsti skoka

– razraditi zadaću i strogo se pridržavati mjera sigurnosti prilikom izvođenja padobranskih skokova.

Najmanja dopuštena visina otvaranja glavnog padobrana

Članak 25.

(1) Prilikom izvođenja padobranskih skokova s desantnim padobranom, najmanja dopuštena visina otvaranja glavnog padobrana iznosi:

– kada se padobranski skokovi izvode iz zrakoplova čija brzina pri iskakanju padobranaca ne prelazi 90 kt: 400 metara AGL

– kada se padobranski skokovi izvode iz zrakoplova čija brzina pri iskakanju padobranaca prelazi 90 kt: 300 metara AGL.

(2) Prilikom izvođenja padobranskih skokova s padobranom tipa krilo, najmanja dopuštena visina otvaranja glavnog padobrana, iznosi:

– za padobrance polaznike NPO: 900 metara AGL

– za padobrance I. klase i višeg padobranskog zvanja: 750 metara AGL

– za tandem skokove: 1500 metara AGL.

Najveća dopuštena visina izvođenja padobranskog skoka

Članak 26.

(1) Najveća dopuštena visina izvođenja padobranskih skokova je 4500 metara iznad MSL-a.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, padobranci I. klase i višeg padobranskog zvanja mogu izvoditi skokove s visina većih od 4500 metara iznad MSL-a ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– padobranci moraju biti opremljeni padobranskim automatom na glavnom ili rezervnom padobranu

– padobranski skokovi s visine do 5000 metara iznad MSL-a smiju se izvoditi ako je vrijeme od prelaska visine 3000 metara iznad MSL-a do trenutka iskakanja kraće od 30 minuta

– padobranski skokovi s visina između 5000 metara i 6000 metara iznad MSL-a smiju se izvoditi ako je zrakoplov opremljen sustavom za dopunsku opskrbu kisikom za svakog padobranca pojedinačno, a koji se koristi do trenutka iskakanja iz zrakoplova

– padobranski skokovi s visina većih od 6000 metara iznad MSL-a smiju se izvoditi samo ako je padobranac opremljen autonomnim sustavom za dopunsku opskrbu kisikom koji se koristi tijekom boravka padobranca u zrakoplovu i tijekom skoka.

Padobranski skokovi na vodenu površinu

Članak 27.

(1) Prilikom izvođenja padobranskih skokova na vodenu površinu oko prostora za doskok padobranaca mora biti organizirana služba spašavanja s najmanje jednim motornim čamcem na dva padobranca koji se istovremeno nalaze u zraku.

(2) Služba spašavanja iz stavka 1. ovoga članka mora u svojem sastavu imati najmanje jednog borbenog plivača u svakom čamcu.

(3) Prilikom izvođenja padobranskih skokova na vodenu površinu svi padobranci moraju biti opremljeni pojasom za spašavanje i padobranskim nožem.

(4) Padobranski skokovi na vodenu površinu smiju se organizirati samo na mjestima gdje je dubina vode veća od 2 metra, bez prepreka ispod površine.

(5) Temperatura vode u koju se skače padobranom ne smije biti niža od 18 °C.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, temperatura vode može biti i niža od 18 °C ako su padobranci opremljeni odgovarajućim termoizolacijskim odijelom.

(7) Prilikom izvođenja padobranskih skokova na vodenu površinu visina valova ne smije biti viša od 0,5 metara.

(8) Izvođenje padobranskih skokova na vodenu površinu dopušteno je samo padobrancima koji znaju plivati.

Padobranski skokovi noću

Članak 28.

(1) Pri izvođenju noćnih padobranskih skokova padobranci moraju biti označeni svjetlećim sredstvom.

(2) Uz opremu iz stavka 1. ovoga članka padobranci koji izvode padobranske skokove s padobranom tipa krilo moraju biti opremljeni visinomjerom koji omogućuje očitavanje visine noću.

(3) Zona doskoka pri izvođenju padobranskih skokova noću označava se s pet svjetiljki postavljenih u obliku slova T ili u obliku strelice kako je prikazano crtežom.

(4) Kada padobranske skokove noću izvode padobranci I. klase i višeg zvanja, a opremljeni su odgovarajućim uređajima za noćno gledanje (NVG), svjetleće sredstvo iz stavka 1. ovoga članka te oznaka zone doskoka iz stavka 3. ovoga članka mogu biti u IC spektru.

Skokovi tandem padobranom

Članak 29.

(1) Prilikom izvođenja tandem skoka tandem pilot i tandem putnik koriste jedan glavni i rezervni padobran posebno namijenjen izvođenju tandem skokova, pri čemu tandem putnik koristi zaseban sustav veza kojim je pričvršćen na sustav veza tandem padobrana.

(2) Prizemljenje kod izvanaerodromskog skoka tandem padobranom mora se planirati na teren najmanjih dimenzija 100 x 50 metara.

(3) Tandem pilot mora tandem putniku dati informacije o:

a) prinudnim postupcima u slučaju nužde u zrakoplovu

b) postupcima prilikom iskakanja iz zrakoplova

c) postupcima u slobodnom padu

d) postupcima u trenutku otvaranja tandem padobrana u letu

e) postupcima prilikom otkaza glavnog padobrana

f) postupcima prilikom prizemljenja.

(4) Tandem pilot smije izvesti skok tandem padobranom s putnikom samo ako posjeduje potpisanu izjavu tandem putnika kojom putnik potvrđuje da je upoznat sa svim informacijama propisanim u stavku 3. ovoga članka te da je suglasan s izvođenjem skoka tandem padobranom.

Padobranski skokovi s posebnim odijelom za promjenu aerodinamike tijela (WS) i padobranski skokovi s padobranom visokih performansi (HPC)

Članak 30.

Padobranske skokove s posebnim odijelom za promjenu aerodinamike tijela (WS) i padobranske skokove s padobranom visokih performansi (HPC) smiju izvoditi samo padobranci s najmanje zvanjem padobranca instruktora i najmanje 500 skokova sa slobodnim otvaranjem padobrana.

Padobranski skokovi na civilnim priredbama

Članak 31.

(1) Pokazne padobranske skokove vojnih padobranaca na civilnim priredbama odobrava ministar obrane.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka organizator priredbe podnosi Ministarstvu obrane u pisanom obliku najkasnije 21 dan prije planiranog dana održavanja priredbe na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Najveće dopušteno dnevno naprezanje

Članak 32.

Najveći dopušteni broj skokova u 24 sata je:

– za polaznike TPO-a – 3 skoka

– za padobrance – 6 skokova

– za padobrance I. klase i višeg padobranskog zvanja – 9 skokova.

Meteorološki uvjeti za izvođenje padobranskih skokova

Članak 33.

(1) Padobranski skokovi smiju se izvoditi jedino ako je moguće vizualno ili pomoću navigacijskih uređaja zrakoplova odrediti točku iskakanja.

(2) Prilikom izvođenja padobranskih skokova s desantnim padobranom donja baza oblaka mora biti iznad visine iskakanja.

(3) Prilikom izvođenja padobranskih skokova s padobranom tipa krilo kada je donja baza oblaka niža od visine iskakanja i nije moguće vizualno odrediti točku iskakanja donja baza oblaka mora biti najmanje 1350 metara AGL.

(4) Najveća dopuštena brzina vjetra pri zemlji prilikom izvođenja padobranskih skokova u odnosu na osposobljenost padobranca može biti:

– padobranac i polaznik TPO-a – 5 m/s

– padobranac I. klase i polaznik NPO-a – 7 m/s

– padobranac instruktor – 9 m/s

– padobranac instruktor I. klase – 10 m/s

– za tandem skok – 11m/s.

(5) Brzina vjetra mjeri se prije početka skakanja i prati se cijelo vrijeme izvođenja padobranskih skokova.

(6) Ako udari vjetra prijeđu dopuštene vrijednosti dva puta u pet minuta nužno je prekinuti izvođenje padobranskih skokova u skladu s razinom osposobljenosti pojedinih padobranaca.

(7) Izvođenje padobranskih skokova može se nastaviti ako u 10 minuta brzina vjetra ne prijeđe dopuštene vrijednosti u skladu s razinom osposobljenosti padobranaca.

VI. ORGANIZACIJA IZVOĐENJA PADOBRANSKIH SKOKOVA

Rukovoditelj skakanja

Članak 34.

(1) Svako izvođenje padobranskih skokova organizira i nadzire rukovoditelj skakanja.

(2) Rukovoditelj skakanja odgovoran je za pripremu, organizaciju i sigurnost provedbe skakanja.

(3) Rukovoditelj skakanja je osoba koja ima zvanje padobranca instruktora I. klase.

(4) Kada se rukovoditelj skakanja nalazi u zrakoplovu na zemlji ga privremeno može zamijeniti osoba koja ima zvanje padobranca instruktora ili više padobransko zvanje.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prilikom izvođenja padobranskih skokova na priredbama, nije obvezno određivanje rukovoditelja skakanja.

Članak 35.

Dužnosti rukovoditelja skakanja su:

– najava izvođenja padobranskih skokova u skladu sa Standardnim operativnim postupkom za podnošenje zahtjeva za objavu i poništenje NOTAM-a

– prije početka izvođenja padobranskih skokova provjeriti meteorološku situaciju na mjestu skakanja

– organiziranje postavljanja padobranskog starta i zone doskoka

– organiziranje radiokomunikacije sa zrakoplovom

– provjera padobranaca uvidom u dokumentaciju (valjanost dozvole, valjanost liječničkog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, datum zadnjeg skoka)

– provjera opremljenosti zrakoplova za izvođenje padobranskih skokova

– upoznavanje posade zrakoplova sa zadaćama padobranaca

– upoznavanje sanitetskog osiguranja skakanja sa zadaćama

– priprema i razrada zadaća s padobrancima koji su planirani za izvođenje padobranskih skokova te nadzor njihove provedbe

– upoznati padobrance s procedurama u slučaju opasnosti tijekom leta zrakoplovom

– odrediti vođu padobranaca u svakom zrakoplovu

– odrediti osobu koja ga zamjenjuje ako se nalazi u zrakoplovu

– odlučiti o početku, prekidu i završetku skakanja

– prije početka skakanja po potrebi provjeriti ispravnost opreme koja se koristi

– zabraniti uporabu opreme za koju utvrdi da nije ispravna

– neprekidna prisutnost rukovoditelja ili njegova zamjenika u zoni doskoka, pri izvođenju padobranskih skokova

– brinuti se za red i disciplinu na padobranskom startu

– nadzor sigurnosti skakanja i zabrana skakanja osobama koje na bilo koji način ugrožavaju sigurnost skakanja ili letenja

– navođenje zrakoplova sa zemlje, po potrebi

– upis padobranskih skokova u dnevnu listu padobranskih skokova

– ovjera cjelokupne dokumentacije po završetku izvođenja padobranskih skokova i

– raščlamba sa svim sudionicima po završetku skakanja.

Vođa padobranaca u zrakoplovu

Članak 36.

(1) Prilikom izvođenja padobranskih skokova određuje se vođa padobranaca u zrakoplovu.

(2) Vođa padobranaca u zrakoplovu je osoba koja ima zvanje padobranac instruktor ili više padobransko zvanje.

(3) Vođa padobranaca odgovoran je za nadzor padobranaca u zrakoplovu i zadužen je za:

– sigurnost i disciplinu padobranaca u zrakoplovu

– komunikaciju sa zapovjednikom zrakoplova

– određivanje naleta i točke iskakanja u koordinaciji s posadom zrakoplova

– određivanje redoslijeda iskakanja

– nadziranje iskakanja padobranaca iz zrakoplova.

(4) U slučaju izvanredne situacije vođa padobranaca u zrakoplovu mora slijediti instrukcije zapovjednika zrakoplova.

Organizacija skokova na padobranskoj obuci

Članak 37.

(1) Tijekom izvođenja padobranskih skokova padobranaca koji nemaju zvanje padobranca I. klase, najmanje dva padobranca instruktora I. klase moraju biti nazočni izvođenju padobranskih skokova, jedan u zoni doskoka i jedan u zrakoplovu koji je ujedno i vođa padobranaca u zrakoplovu.

(2) Prilikom izvođenja skokova na padobranskoj obuci, jedan padobranac instruktor I. klase može obučavati najviše:

– 20 polaznika na temeljnoj padobranskoj obuci

– 10 polaznika na naprednoj padobranskoj obuci

– dva polaznika po AFF metodi.

VII. PADOBRANSKA ZVANJA I OVLAŠTENJA

Padobranska zvanja

Članak 38.

(1) Padobranska zvanja dodjeljuje zapovjednik ustrojstvene jedinice koja provodi padobransku obuku u Oružanim snagama nakon završene obuke (zvanje padobranac i padobranac I. klase), odnosno završene obuke i položenog stručnog ispita (ostala zvanja).

(2) Programom padobranske obuke u Oružanim snagama utvrđuju se svrha, zadaće, uvjeti za pristupanje obuci, organizacija, struktura i standardi padobranske obuke te način provjere osposobljenosti padobranaca.

(3) Sa stečenim padobranskim zvanjem dodjeljuje se pripadajući padobranski znak.

Članak 39.

Prema razini stručne osposobljenosti, padobranci stječu sljedeća padobranska zvanja:

– padobranac

– padobranac I. klase

– padobranac instruktor

– padobranac instruktor I. klase.

Članak 40.

(1) Padobranac je osoba koja je završila temeljnu padobransku obuku u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama.

(2) Padobranac I. klase je osoba koja je završila naprednu padobransku obuku u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama.

(3) Padobranac instruktor je osoba koje je završila višu padobransku obuku u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama i položila stručni ispit za zvanje.

(4) Padobranac instruktor I. klase je osoba koja je završila dodatno osposobljavanje za instruktora i položila stručni ispit za zvanje.

Članak 41.

Stručnom ispitu za zvanje padobranca instruktora može pristupiti padobranac koji ispunjava sljedeće uvjete:

– završena viša padobranska obuka

– završena obuka za izvođenje pokaznih skokova u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama

– najmanje 100 skokova sa slobodnim otvaranjem padobrana

– najmanje pet noćnih skokova sa slobodnim otvaranjem padobrana

– najmanje 20 FS skokova u skupini od četiri ili više padobranca ili mora izvesti komplet figura (IS) za najviše 16 sekundi i

– stažiranje na najmanje četiri padobranske obuke, od kojih su najmanje jedna temeljna i jedna napredna padobranska obuka.

Članak 42.

Stručnom ispitu za zvanje padobranca instruktora I. klase može pristupiti padobranac koji ispunjava sljedeće uvjete:

– zvanje padobranca instruktora

– najmanje 500 skokova sa slobodnim otvaranjem padobrana

– najmanje 200 skokova sa zadrškom duljom od 30 sekundi

– najmanje 50 skokova sa zadrškom duljom od 45 sekundi

– najmanje 30 skokova sa zadrškom duljom od 60 sekundi

– najmanje 20 izvanaerodromskih skokova

– najmanje 10 noćnih skokova sa slobodnim otvaranjem padobrana

– najmanje jedan skok na vodenu površinu

– najmanje tri sata slobodnog pada

– stažiranje na najmanje četiri padobranske obuke, od kojih su najmanje jedna temeljna i jedna napredna padobranska obuka

– završeno dodatno osposobljavanje za instruktora.

Padobranska ovlaštenja

Članak 43.

Padobranci u Oružanim snagama stječu sljedeća padobranska ovlaštenja:

– padobranac slagač

– padobranac slagač I. klase

– AFF instruktor

– AFF instruktor I. klase

– tandem pilot.

Članak 44.

(1) Padobranac slagač je osoba koja je završila osposobljavanje za ovlaštenje padobranac slagač u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama i položila stručni ispit.

(2) Padobranac slagač I. klase je osoba koja ima ovlaštenje padobranca slagača i završila je osposobljavanje za ovlaštenje padobranca slagača I. klase u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama i položila stručni ispit.

(3) AFF instruktor je osoba koja ima zvanje padobranac instruktor I. klase, završila je osposobljavanje za instruktora po AFF metodi obuke u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama i položila stručni ispit.

(4) AFF instruktor I. klase je osoba koja ima ovlaštenje AFF instruktor, završila je osposobljavanje za ovlaštenje AFF instruktor I. klase u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama i položila stručni ispit.

(5) Tandem pilot je osoba koja ima zvanje padobranac instruktor, završila je osposobljavanje za ovlaštenje tandem pilot u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama i položila stručni ispit.

Članak 45.

Stručnom ispitu za padobranca slagača može pristupiti padobranac koji ispunjava sljedeće uvjete:

– zvanje padobranca I. klase

– u procesu obuke izvršio najmanje 10 pakiranja jednog modela rezervnog padobrana grudnog tipa i najmanje 20 pakiranja dva različita modela rezervnih padobrana leđnog tipa, u skladu s uputama proizvođača.

Članak 46.

Stručnom ispitu za padobranca slagača I. klase može pristupiti padobranac koji:

– ima ovlaštenje padobranca slagača

– je spakirao najmanje 100 rezervnih padobrana grudnog tipa i 100 rezervnih padobrana leđnog tipa, u skladu s uputama proizvođača i

– ima završeno dodatno teorijsko i praktično osposobljavanje za padobranca slagača I. klase u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama.

Članak 47.

Stručnom ispitu za AFF instruktora može pristupiti padobranac koji ima:

– zvanje padobranca instruktora I. klase

– najmanje četiri sata slobodnog pada

– postignut rezultat od najmanje pet likova u jednom skoku skupnih likovnih skokova četvorke (FS)

– završeno dodatno teorijsko i praktično osposobljavanje za instruktora po AFF metodi obuke u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama.

Članak 48.

Stručnom ispitu za AFF instruktora I. klase može pristupiti padobranac koji ima:

– ovlaštenje AFF instruktora

– najmanje šest sati slobodnog pada, od čega najmanje jedan sat u svojstvu AFF instruktora

– završeno dodatno teorijsko i praktično osposobljavanje za AFF instruktora I. klase u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama.

Članak 49.

(1) Stručnom ispitu za ovlaštenje tandem pilot može pristupiti padobranac koji ima:

– zvanje padobranca instruktora

– najmanje četiri sata slobodnog pada.

(2) Osposobljavanje i stručni ispit za ovlaštenje tandem pilot može provoditi i proizvođač tandem padobrana ili od proizvođača ovlaštena osoba.

Stručni ispiti za stjecanje zvanja i ovlaštenja

Članak 50.

(1) Stručni ispit za stjecanje zvanja i ovlaštenja predviđenih ovim Pravilnikom sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

(2) Stručni ispit za padobranska zvanja i ovlaštenja predviđena ovim Pravilnikom provodi se u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama u ustrojstvenoj jedinici koja provodi padobransku obuku.

(3) Prije pristupanja praktičnom dijelu stručnog ispita za stjecanje padobranskih zvanja i ovlaštenja predviđenih ovim Pravilnikom kandidat mora položiti teorijski dio ispita koji se provodi pisanim putem.

(4) Stručni ispit za stjecanje zvanja i ovlaštenja provodi ovlašteni ispitivač kojeg s popisa ovlaštenih ispitivača određuje zapovjednik ustrojstvene jedinice koja provodi padobransku obuku.

(5) Popis ovlaštenih ispitivača za polaganje zvanja i ovlaštenja predviđenih ovim Pravilnikom donosi odlukom ministar obrane na prijedlog ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za vojni zračni promet.

(6) Na praktičnom dijelu ispita koristit će se jednak tip i model padobrana kao onaj na kojem se kandidat osposobljavao.

Priznavanje padobranskih zvanja i ovlaštenja stečenih izvan Oružanih snaga

Članak 51.

(1) Na temelju padobranskih zvanja i/ili ovlaštenja stečenih izvan sustava Oružanih snaga, u zemlji ili inozemstvu, ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet može priznati odgovarajuće zvanje i/ili ovlaštenje.

(2) Padobransko zvanje i/ili ovlaštenje mogu se priznati ako su zadovoljeni uvjeti za priznavanje propisani ovim Pravilnikom.

(3) Zahtjev za priznavanje padobranskih zvanja i/ili ovlaštenja podnosi se u pisanom obliku ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za vojni zračni promet.

VIII. ODRŽAVANJE SPOSOBNOSTI PADOBRANCA (TRENAŽA)

Članak 52.

(1) Padobranac koji nije skakao padobranom dulje od 180 dana mora pristupiti obnovi i provjeri teorijskih i praktičnih znanja u skladu s Programom padobranske obuke u Oružanim snagama.

(2) Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovoga članka, padobranac instruktor I. klase može steći potrebnu razinu spremnosti samostalnim izvođenjem vježbi propisanih Programom padobranske obuke u Oružanim snagama uz primjenu načela postupnosti i sustavnosti.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet donijet će upute:

– o izgledu i načinu vođenja knjižice padobranskih skokova

– o izgledu i načinu vođenja knjižice padobrana

– o izgledu i načinu vođenja knjižice pakiranja padobrana.

Članak 54.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za vojni zračni promet donijet će upute iz članka 53. ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Članak 55.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vojnom padobranstvu (»Narodne novine«, broj 41/14).

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/22-02/3

Urbroj: 512-01-22-2

Zagreb, 24. ožujka 2022.

Ministar
dr. sc. Mario Banožić, v. r.

PRILOG

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SUDJELOVANJE VOJNIH PADOBRANACA NA PRIREDBI

Naziv i vrsta priredbe: _______________________________

Mjesto izvođenja programa: _____________________________

Datum održavanja: _________________________________

Vrijeme održavanja: ________________________________

Broj padobranaca: __________________________________

Opis programa: ____________________________________

Organizator priredbe: _______________________________

Osoba za kontakt: __________________________________

Podnositelj zahtjeva

M.P. _________________