Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

NN 45/2022 (13.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

569

Na temelju članka 60. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br., 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/2019.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽENJA PRIMARNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, broj 87/20 i 129/20), u članku 2. stavku 1., točka 3., mijenja se i glasi:

»3. Sektorska organizacija je pravna osoba koju čine predstavnici gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom, preradom i/ili trgovinom proizvoda iz jednog ili više sektora iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, osnovana na inicijativu pravnih osoba iz članka 13.b. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika koja se bavi isključivo proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda iz jednog ili više sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 sa svrhom poticanja dijaloga između sudionika u lancu opskrbe hranom, promicanja dobre prakse i transparentnosti tržišta, na dobrobit svih njezinih članova.

(2) Iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5., koje glase:

»4. Gospodarsko područje je zemljopisno područje definirano u članku 164. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

5. Nečlanovi sektorske organizacije su svi drugi gospodarski subjekti koji posluju u jednoj od faza (razina) lanca opskrbe hranom od kojega se i sektorska organizacija sastoji, koji nisu članovi sektorske organizacije pa stoga nemaju predstavnika (člana) u sektorskoj organizaciji.«

(3) Dosadašnja točka 4. postaje točka 6., mijenja se i glasi:

»6. Transnacionalna proizvođačka organizacija je organizacija definirana u članku 2. točke d) Uredbe (EU) br. 891/2017«.

(4) Dosadašnje točke od 5. do 9. postaju točke od 7. do 11.

Članak 2.

(1) U članku 7. stavku 1., točka f) briše se.

(2) Dosadašnje točke g) i h) postaju točke f) i g).

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a. i naslov iznad toga članka, koji glase:

»Demokratska odgovornost proizvođačke organizacije

Članak 7.a.

»(1) U postupku iz članka 7. ovoga Pravilnika, radi osiguravanja transparentnosti i svrhovitosti dodjele i korištenja financijskih sredstva iz europskih fondova za provedbu aktivnosti proizvođačkih organizacija u okviru zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i/ili državnog proračuna Republike Hrvatske, Ministarstvo će ispitati udovoljavaju li odredbe pravnog akta iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika uvjetima demokratske odgovornosti i neovisnosti članova pravne osobe koja podnosi zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije.

(2) Radi utvrđivanja činjenica iz stavka 1. ovoga članka kao i moguće povezanosti ili partnerstva članova pravne osobe koja podnosi zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije u smislu članka 3. Preporuke Komisije od 6. svibnja 2003. godine u vezi s definicijom mikro, malih i srednjih poduzeća od 20. 5. 2003. (SL L 124/37), Ministarstvo će, u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 891/2017, osobito ispitati sadržaj odredbi pravnog akta kojima se utvrđuju pravo i broj glasova, visina udjela i kapitala svakog člana pravne osobe podnositelja zahtjeva i odnose između članova, uključujući identitete fizičkih i pravnih osoba koje imaju udjele ili sudjeluju kapitalom u članovima pravne osobe podnositelja zahtjeva koji su i sami pravne osobe.«

Članak 4.

Iza članka 13. dodaju se članci 13.a., 13.b. i 13.c. i naslovi iznad tih članaka, koji glase:

»Sektorske organizacije

Pravna osobnost sektorske organizacije

Članak 13.a.

(1) Sektorska organizacija iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika osniva se na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14, 70/17 i 98/19), a djeluje na postizanju posebnog cilja koji može uključivati jedan ili više ciljeva navedenih u članku 157. stavku 1. podstavku (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Iznimno, s obzirom na cilj iz članka 162. stavka 1. a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 sektorska organizacija u sektorima maslinovog ulja i stolnih maslina te duhana može se osnovati i na temelju Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19) ili Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br., 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

Struktura i upravljanje sektorskom organizacijom

Članak 13.b.

(1) Članovi sektorske organizacije mogu biti:

– pravne osobe (udruga, zadruga, trgovačko društvo) i proizvođačke organizacije čiji su osnivači i članovi proizvođači poljoprivrednog proizvoda iz jednog ili više sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013

– pravne osobe (trgovačko društvo) koja se bavi proizvodnjom poljoprivrednog proizvoda iz jednog ili više sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i/ili jednom od drugih faza lanca opskrbe hranom (preradom i/ili trgovinom) – neprofitne sektorske organizacije (udruga) koja zastupa interese gospodarskih subjekata iz jedne, iste faze lanca opskrbe hranom

– sindikati poljoprivrednika ili njihovi sektorski odbori.

(2) Sektorska organizacija ne može biti osnovana niti priznata od strane Ministarstva ako u njezinom sastavu nisu zastupljeni članovi iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, odnosno isključivi predstavnici primarne proizvodnje kao prve faze lanca opskrbe hranom.

(3) Sa svrhom učinkovitog upravljanja njezinim radom sektorska organizacija osniva sljedeća tijela:

– Skupština

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– radne grupe, čija je zadaća praćenje i analiza stanja na tržištu, prikupljanje informacija o funkcioniranju lanca opskrbe hranom i predlaganje upravnom odboru aktivnosti koje je potrebno poduzeti, kao i planova rada u skladu s ciljevima sektorske organizacije iz članka 157. stavka 1. podstavku (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

– grupe stručnjaka, koje se osnivaju na zahtjev radnih grupa ili upravnog odbora, a čija je zadaća razmatranje specifičnih tema od značaja očuvanja stabilnosti sektora u kojemu sektorska organizacija djeluje.

(4) Predstavnici članova sektorske organizacije iz stavka 1. ovoga članka, u tijela iz stavka 3. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, poštujući načela reprezentativnosti, pariteta i jednakopravnosti, predlažu i biraju svoje predstavnike koji zastupaju njihove interese, ali i djeluju na dobrobit svih članova sektorske organizacije.

(5) Tijela sektorske organizacije iz stavka 3. ovoga članka iz reda svojih članova biraju operativno rukovodstvo koje obavlja administrativne i tehničke poslove tijela i predstavlja tijelo sektorske organizacije pred drugim tijelima i trećim osobama, a koje čine:

– predsjednik,

– zamjenik predsjednika,

– tajnik i

– blagajnik.

(6) Pri predlaganju i izboru operativnog rukovodstva iz stavka 5. ovoga članka moraju se poštivati načela reprezentativnosti, pariteta i jednakopravnosti svih faza/razina lanca opskrbe hranom (primarna proizvodnja, prerada, trgovina).

Financiranje sektorske organizacije

Članak 13.c.

(1) Sektorska organizacija financira se u skladu sa zakonom na temelju kojega je osnovana.

(2) Provedba aktivnosti sektorske organizacije koje su obuhvaćene proširenjem pravila iz članka 164. stavka 4., na inicijativu te sektorske organizacije, može se financirati i iz financijskih doprinosa nečlanova u skladu s člankom 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

(1) Pravna osoba iz članka 13.a. ovoga Pravilnika podnosi Ministarstvu zahtjev za priznavanje sektorske organizacije na obrascu iz Priloga II ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba dostavlja:

– temeljni opći akt (statut) usklađen sa zahtjevima iz članka 157. stavka 1. podstavaka a), b) i c) i zahtjevom iz članka 158. stavka 1. a), b), c), ca) i d) Uredbe (EU) br. 1308/2013

– dokaz i detaljno obrazloženje ispunjenosti kriterija reprezentativnosti iz članka 14.b. stavka 3. ovoga Pravilnika

– plan rada u skladu s obveznim sadržajem istoga iz Priloga II ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od prvog podstavka stavka 2. ovoga članka, pravna osoba koja podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u svrhu priznavanja sektorske organizacije u sektoru maslinovoga ulja i stolnih maslina te duhana uz zahtjev dostavlja:

– temeljni opći akt koji, ovisno o pravnoj osobnosti, može biti i društveni ugovor ili pravila zadruge usklađen sa zahtjevima iz članka 162. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4) Ministarstvo će u postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, a nakon provedene administrativne obrade podnesenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, na adresi sjedišta podnositelja provesti i provjeru istinitosti i točnosti dokaza dostavljenih u svrhu stjecanja statusa sektorske organizacije.

(5) Ako se po završenom postupku razmatranja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da ista ispunjava uvjete iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, Ministarstvo će u skladu s člankom 158. Uredbe (EU) br. 1308/2013 izdati Rješenje o priznavanju sektorske organizacije na nacionalnoj, regionalnoj ili razini gospodarskog područja, za sektor iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Uredbe (EU) br. 1308/2013 za koji je zahtjev podnesen.«

Članak 6.

Iza članka 14. dodaje se naslov »PROŠIRENJE PRAVILA I REPREZENTATIVNOST« i članci 14.a., 14.b. i 14.c. s naslovima, koji glase:

»Proširenje pravila

Članak 14.a.

(1) Proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija i sektorska organizacija mogu u okviru svojega rada izrađivati i donositi sporazume, odluke ili druge akte čiji je cilj usklađivanje djelovanja svih njihovih članova sa svrhom poticanja dijaloga između sudionika u lancu opskrbe hranom, promicanja dobre prakse i transparentnosti tržišta.

(2) Proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija i sektorska organizacija mogu, u skladu s člankom 164. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, podnijeti zahtjev za proširenjem pravila koja imaju jedan od ciljeva navedenih u članku 164. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3) Proširenje pravila iz stavka 1. ovoga članka provodi se na teritorijalnom (nacionalnom, regionalnom) ili gospodarskom području na kojem jedno od udruženja proizvođača iz stavka 1. ovoga članka gospodarski djeluje, uz uvjet da isto udruženje dokaže da je pravi predstavnik proizvodnje ili trgovine ili prerade određenog proizvoda na koje se odnosi proširenje pravila (reprezentativnost).

(4) Zahtjev za proširenje pravila iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na temelju sklopljenog sporazuma, odluke ili drugog akta o usklađenom djelovanju u vezi provedbe aktivnosti radi ostvarenja nekog od ciljeva iz članka 164. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koji mora biti jednoglasno usvojen na skupštini proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije i vlastoručno potpisan od strane predstavnika svakoga člana.

(5) Nečlanovi sektorske organizacije dužni su poštivati odredbe sporazuma, odluke ili drugog akta o proširenju pravila organizacija iz stavka 2. ovoga članka koje je, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, odobrilo Ministarstvo.

(6) Proširenje pravila ne primjenjuje se na gospodarske subjekte koji ne pripadaju fazi/razini lanca opskrbe od kojega se sektorska organizacija sastoji.

Reprezentativnost

Članak 14.b.

(1) Pri podnošenju zahtjeva za proširenjem pravila iz članka 164. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Ministarstvo utvrđuje i reprezentativnost proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije.

(2) Reprezentativnost udruženja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju ispunjenosti sljedećih kriterija:

– obujma/opsega proizvodnje u sektoru u kojemu djeluje,

– broja članova proizvođača u sektoru u kojemu djeluje.

(3) Kriterij reprezentativnosti iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka smatra se ispunjenim u sljedećim slučajevima:

– u sektoru voća i povrća, reprezentativnom se smatra ona organizacija koja može dokazati barem 60% obujma/opsega proizvodnje

– u drugim sektorima, reprezentativnom se smatra ona organizacija koja može dokazati barem dvije trećine obujma/opsega proizvodnje.

(4) Kriterij reprezentativnosti iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka smatra se ispunjenim ako udruženje iz stavka 1. ovoga članka dokaže da je više od 50 % proizvođača iz sektora za koji je to udruženje priznato učlanjeno u isto.

Postupak povodom zahtjeva za proširenje pravila

Članak 14.c.

(1) Uz pisani zahtjev iz članka 14.a. stavka 2. ovoga Pravilnika, podnosi se:

– izvornik sklopljenog sporazuma, odluke ili drugog akta iz članka 14.a. stavka 4. ovoga Pravilnika, uključujući sve njegove izmjene i/ili dopune

– detaljno obrazloženje razloga sklapanja sporazuma, odluke ili drugog akta iz članka 14.a. stavka 4. ovoga Pravilnika te opis i očekivani učinci aktivnosti koje se namjeravaju proširiti

– za sporazume, odluke ili druge akte koji uključuju obvezne financijske doprinose nečlanova potrebno je navesti i objektivna ekonomska obrazloženja za visinu iznosa doprinosa i rokove plaćanja, u skladu s člankom 165. Uredbe (EU) 1308/2013

– u slučaju kada se sporazum, odluka ili drugi akt odnosi na standardne ugovore i regulatorne mjere iz članka 164. stavka 4. podstavaka b), c) i d) Uredbe (EU) 1308/2013 u sektoru, predložak ugovora sa svim raspoloživim podacima potrebnim za njihovo ispitivanje i detaljno obrazloženje razloga poduzimanja i učinaka regulatornih mjera

– dokaz o reprezentativnosti

– zapisnik sa sastanka tijela na kojemu je usvojen sporazum, odluka ili drugi akt iz članka 14.a. stavka 4. ovoga Pravilnika (uključujući izričitu referencu na taj akt i njegov sadržaj), potpisan od strane predsjednika toga tijela.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Povjerenstvo za proširenje pravila.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka rješenjem imenuje ministar na rok od četiri godine, a čini ga pet članova – po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pravosuđa i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

(4) Ako u provedenom postupku Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti za odobrenje proširenja pravila organizacije iz članka 14.a. stavka 2. ovoga Pravilnika, na prijedlog Povjerenstva, Ministarstvo donosi rješenje o odobravanju proširenja pravila.

(5) U slučaju da se tijekom provedbe aktivnosti za koje je rješenjem iz stavka 4. ovoga članka odobreno proširenje pravila utvrdi neusklađenost s pravilima Unije iz članka 210. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013, na prijedlog Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju proširenja pravila.

(6) Protiv rješenja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(7) Rješenja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.«

Članak 7.

(1) U članku 15. stavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(7) Priznata sektorska organizacija u svrhu ispunjavanja uvjeta za priznavanje obvezna je Ministarstvu, jednom godišnje, u obliku izvješća koje podnosi najkasnije do 1. ožujka, dostavljati sljedeće:

– detaljno obrazloženje o ispunjenosti dokaza kriterija reprezentativnosti iz članka 14.b. stavka 3. ovoga Pravilnika u skladu sa zahtjevom iz članka 158. stavka 1. podstavka c)

– plan rada za kalendarsku godinu u kojoj podnosi izvješće,

– izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

– procjenu učinka provedbe svakog proširenog sporazuma, pravila i sl. u prethodnoj godini,

– sve podatke u prethodnoj godini vezane uz promjene temeljnog općeg akta, kao i promjene osoba ovlaštenih za zastupanje i tijela sektorske organizacija,

– sve druge podatke na zahtjev Ministarstva.

(8) Ako se na temelju dostavljenih podataka iz stavka 7. ovoga članka uoče nesukladnosti i nepravilnosti s odredbama članaka 13. a., 13.b., 13.c., 14., 14.a., 14.b. i 14.c. ovoga Pravilnika, Ministarstvo može zatražiti provedbu inspekcijskog nadzora radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznavanje sektorske organizacije.«

(2) Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 8.

Iza članka 17. dodaje se naslov: »UPISNIK PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA I SEKTORSKIH ORGANIZACIJA« i članak 17.a. s naslovom, koji glase:

»Način vođenja i sadržaj Upisnika proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija

Članak 17.a.

(1) Priznati oblici udruženja proizvođača iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika upisuju se u Upisnik proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) Upisnik u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo.

(3) Upisnik sadrži najmanje sljedeće podatke o jednom od priznatih oblika udruženja iz stavka 1. ovoga članka:

– identifikacijski broj,

– datum priznavanja,

– sektor priznavanja,

– adresa sjedišta,

– ime i prezime upravitelja,

– ime i prezime druge/ih odgovorne/ih osobe/a,

– kontakt podaci.

(4) Identifikacijski broj jednog od oblika udruženja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od sljedećeg niza znakova: kratica za Republiku Hrvatsku (HR) – kratica oblika udruženja (na engleskom jeziku; PO, TPO, APO, IBO) – broj (koji se dodjeljuje obliku udruženja prema redoslijedu upisa u Upisnik).«

Prilozi

Članak 9.

Dosadašnji Prilog II zamjenjuje se novim Prilogom II koji je tiskan u prilogu ovome Pravilniku i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

(1) Iznad članka 18. dodaje se naslov: »Prijelazna odredba«.

(2) Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16 i 49/17).

(2) Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o priznavanju i potporama za rad proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16 i 49/17) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika«.

Članak 10.

Iza članka 18. dodaju se članci 18.a., 18.b. i 18.c. i naslovi iznad tih članaka, koji glase:

»Promjena pravnog oblika

Članak 18.a.

(1) Za potrebe usklađivanja s odredbama ovoga Pravilnika većina članova udruge koja je osnovana na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19), kojoj je rješenjem Ministarstva priznat status proizvođačke organizacije, može osnovati novu pravnu osobu na koju će prenijeti stečena prava i obveze koje proizlaze iz statusa proizvođačke organizacije i nastaviti provođenje započetih aktivnosti proizvođačke organizacije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka može imati pravni oblik zadruge ili trgovačkog društva (društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo).

Prijenos gospodarske cjeline

Članak 18.b.

(1) Stečena prava i obveze udruge iz članka 18.a. stavka 1. ovoga Pravilnika, koja se odnose na sudjelovanje u programima i mjerama koji proizlaze iz provedbe zajedničke poljoprivredne politike Europske unije ili se odnose na korištenje potpore iz fondova Europske unije i/ili državnog proračuna Republike Hrvatske, prenose se ugovorom na pravnu osobu iz članka 18.a. stavka 2. ovoga Pravilnika kao gospodarska cjelina.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, stvari, prava i obveze koje čine gospodarsku cjelinu koja se prenosi te njihova ukupna i pojedinačna vrijednost moraju biti jasno i nedvosmisleno određena, na način da se prijenos gospodarske cjeline može neometano provesti u skladu s posebnim propisima.

(3) Pravna osoba iz članka 18.a. stavka 2. ovoga Pravilnika gospodarsku cjelinu iz stavka 1. ovog članka stječe danom pravomoćnosti rješenja kojim se priznaje kao proizvođačka organizacija.

(4) Danom stjecanja gospodarske cjeline pravna osoba iz članka 18.a. stavka 2., kao pravni slijednik udruge iz članka 18.a. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužna je u svojim poslovnim knjigama provesti upis gospodarske cjeline koja je predmet ugovora iz stavka 1. ovoga članka i nastaviti provođenje započetih aktivnosti proizvođačke organizacije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Nakon nastupanja okolnosti iz stavka 4. ovog članka, Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju statusa proizvođačke organizacije udruzi iz članka 18.a. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Podnošenje zahtjeva za usklađivanje

Članak 18.c.

(1) Pravna osoba iz članka 18.a. stavka 2. ovoga Pravilnika dužna je, u roku od 15 dana od dana upisa u Sudski registar, dostaviti Ministarstvu zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije sa sljedećim prilozima:

– izvadak iz Sudskog registra,

– potvrda poslovne banke o žiro računu,

– potpisni karton,

– pravni akt iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika,

– popunjene obrasce iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

– primjerak izvornika ili ovjerovljenu presliku ugovora o prijenosu gospodarske cjeline iz članka 18.b. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Na postupak povodom zahtjeva za priznavanje iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 7. ovoga Pravilnika.«

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/61

Urbroj 525-06/214-22-32

Zagreb, 30. ožujka 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG II

Zahtjev se šalje elektroničkim putem na e-adresu PO.HR@mps.hr te poštanskim putem na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10 000 ZAGREB

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SEKTORSKE ORGANIZACIJE

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
naziv pravne osobe koji podnosi zahtjev – podnositeljaMBSOIB

adresa sjedišta pravne osobe

(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

telefonski broj
e-mail adresa
županija
pravni oblik – podnositelja
datum osnivanja pravnog oblika podnositeljaIme i prezimeOIB
Status podnositelja u pravnoj osobi
osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe koja podnosi zahtjeva za priznavanje sektorske organizacijeIme i prezimeOIB
Status podnositelja u pravnoj osobi

POPIS ČLANOVA SEKTORSKE ORGANIZACIJE I NAZIV DJELATNOSTI KOJU OBAVLJAJU S OBZIROM NA FAZU LANCA OPSKRBE
Naziv člana

Djelatnost (u kućicu upisati odgovarajuće slovo):

a) proizvođač primarnog proizvoda prema Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1308/2013

b) prerađivač primarnog proizvoda navedenog pod a)

c) trgovac proizvodima navedenim pod b)

d) kombinacija djelatnosti (navesti jednu od kombinacija a) b) c)

Oblik pravne/statusne osobnosti člana (u kućicu upisati odgovarajuće slovo):

a) udruga

b) zadruga

c) proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija

d) d.o.o.

f) d.d.

OIB/MBS članaIme i prezime te potpis odgovorne ili ovlaštene osobe za zastupanje člana i pečat
     
     
     
     
     
     
     
     

*tablicu po potrebi proširiti

Plan rada sektorske organizacije (obavezan sadržaj):

1.1. Nastanak ideje o osnivanju sektorske organizacije

1.2. Vizija sektorske organizacije

1.3. Opis zemljopisnog područja djelovanja sektorske organizacije

1.4. Ciljevi sektorske organizacije (jedan ili više ciljeva navedenih u članku 157. 1 c) Uredbe (EU) br. 1308/2013) zbog kojih se osniva i koje namjerava postići te način na koji ih namjerava postići

1.5. Aktivnosti koje sektorska organizacija planira provesti kako bi ostvarila utvrđene cilj/eve iz točke 1.4. i okvirni plan provedbe navedenih aktivnosti