Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

NN 46/2022 (15.4.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

575

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. travnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/33
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 11. travnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18. i 26/21.) naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi: »1. Tražitelj međunarodne zaštite«.

Članak 2.

U članku 20. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

U dosadašnjim stavcima 5. i 6., koji postaju stavci 4. i 5., riječi: »1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »1., 2. i 3.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 21. mijenja se i glasi: »2. Azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom i stranac pod privremenom zaštitom«.

Članak 4.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac pod privremenom zaštitom te stranac – član obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja obvezna je obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo da je strancu iz stavka 2. ovoga članka odobren azil, supsidijarna zaštita, privremena zaštita, odnosno privremeni boravak sukladno posebnim propisima, najkasnije u roku od osam dana od dana izvršnosti odluke o odobrenom azilu, supsidijarnoj zaštiti, privremenoj zaštiti, odnosno privremenom boravku.«.

Članak 5.

Ministarstvo zdravstva će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/21

Zagreb, 8. travnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.