Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi

NN 46/2022 (15.4.2022.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

576

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. travnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/34
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 11. travnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22.) u članku 2. točki 6. briše se točka na kraju rečenice i dodaje točka 7. koja glasi:

»7. Direktiva Vijeća 2001/55/EZ od 20. srpnja 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba (SL L 212, 7. 8. 2001.).«.

Članak 2.

U članku 19. stavku 2. riječi: »Stranac pod supsidijarnom zaštitom i azilant« zamjenjuju se riječima: »Stranac pod supsidijarnom zaštitom, azilant i stranac pod privremenom zaštitom«.

Članak 3.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/22
Zagreb, 8. travnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.