Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

NN 46/2022 (15.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Ministarstvo poljoprivrede

585

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 3., 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias gladius)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20, 30/21 i 57/21) u članku 1. riječi: »luke određene za iskrcaj.« zamjenjuju se riječima: »iskrcaj igluna.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi: »Godišnja naknada za državnu kvotu u gospodarskom ribolovu iznosi 0,50 kuna po kilogramu kvote.«.

U stavcima 7., 8. i 13. riječi: »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »25. travnja«.

U stavku 14. nakon brojke: »2020.« briše se veznik »i« i dodaje se zarez te se nakon brojke: »2021.« dodaju riječi: »i 2022.«, na oba mjesta.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »plivaricom« dodaje se riječ: »srdelarom«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječi: »u lukama navedenim u članku 15. ovoga Pravilnika.« zamjenjuju se riječima: »na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.«.

Članak 5.

Članak 15. briše se.

Članak 6.

Dosadašnji prilozi 1., 2. i 3. Pravilnika zamjenjuju se s novim prilozima 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/33

Urbroj: 525-12/718-22-14

Zagreb, 11. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

RASPODJELA DRŽAVNE KVOTE NA GOSPODARSKI RIBOLOV I NEGOSPODARSKI RIBOLOV KAO I NA POTKATEGORIJE GOSPODARSKOG I NEGOSPODARSKOG RIBOLOVA U 2022. GODINI

Kategorija ribolovaPotkategorijaDržavna kvota za 2022. godinu (tona)
Gospodarski ribolovPlutajući parangal49,981
Panula i odmet3,575
Prilov1,500
Sportski i rekreacijski ribolovSportski ribolov – natjecanja0
Rekreacijski ribolov0

PRILOG 2.

POPIS PLOVILA KOJA MOGU OSTVARITI PRAVO NA DRŽAVNU KVOTU ZA RIBOLOV IGLUNA PLUTAJUĆIM PARANGALOM U 2022. GODINI I IZNOS DRŽAVNE KVOTE PO PLOVILU

Redni brojCFRReg. oznaka plovilaKvota (kg)
1.HRV000001409211112-VD1.430
2.HRV00000048420-CT2.838
3.HRV000000905155-CT2.038
4.HRV000016180179674-KŽ1.269
5.HRV000001028156-CT1.730
6.HRV00000118212-KŽ1.994
7.HRV000001347KRALJICA MIRA1.198
8.HRV000001354563-VD5.839
9.HRV00000148156-TG3.268
10.HRV000016903251480-SO1.367
11.HRV000001684103152-VD967
12.HRV000002127215-KŽ2.248
13.HRV00000247112-CT1.290
14.HRV00001519021-KŽ4.526
15.HRV000016892205-KŽ2.152
16.HRV000001790341-CT1.891
17.HRV0000160031103-ŠB1.118
18.HRV000016154999-VD1.080
19.HRV000017295256076-KŽ4.660
20.HRV000016231576-DB5.146
21.HRV000017530199-SR1.940

PRILOG 3.

POPIS PLOVILA KOJA MOGU OSTVARITI PRAVO NA RIBOLOV IGLUNA PANULOM I ODMETOM U 2022. GODINI U SKLOPU GOSPODARSKOG RIBOLOVA

Redni brojCFRReg. oznaka plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000265675-VD
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000016903251480-SO
8.HRV000002120212-TI
9.HRV000003570755-VD
10.HRV000017080403-TI
11.HRV0000158661442-PU
12.HRV000017559184-SR
13.HRV0000169812440-PU
14.HRV000016109LIMINI
15.HRV0000161491463-BG
16.HRV000016155194-RG
17.HRV0000010028-TP
18.HRV000017295256076-KŽ
19.HRV000016231576-DB
20.HRV0000168151417-ŠB