Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR)

NN 47/2022 (20.4.2022.), Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR)

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

600

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN

DODJELE ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE
874,4 – 880,0 MHz i 919,4 – 925,0 MHz ZA ŽELJEZNIČKE POKRETNE RADIJSKE KOMUNIKACIJE (RMR)

Članak 1.

Za potrebe ovog Plana dodjele, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) »RMR terminal« znači jedinica pokretne radijske opreme pod kontrolom RMR mreže;

(b) »radiouređaj upravljačnice« znači RMR terminal instaliran u vlaku koji može podržavati glasovne i podatkovne aplikacije;

(c) »ekvivalentna izotropna izračena snaga« ili »EIRP« znači umnožak snage privedene anteni i apsolutnog ili izotropnog dobitka antene u danom smjeru u odnosu na izotropnu antenu.

Članak 2.

U Prilogu A ovog Plana dodjele dani su tehnički uvjeti za GSM-R u pojasevima 874,4 – 880,0 MHz i 919,4 – 925,0 MHz.

Članak 3.

U Prilogu B ovog Plana dodjele dani su tehnički uvjeti za jedan širokopojasni nosioc RMR-a u pojasevima 874,4 – 880,0 MHz i 919,4 – 925,0 MHz.

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/03

Urbroj: 376-06-1-22-4

Zagreb, 12. travnja 2022.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.

PRILOG A

TEHNIČKI UVJETI ZA GSM-R U POJASEVIMA
874,4 – 880,0 MHz I 919,4 – 925,0 MHz

Za GSM-R primjenjuju se sljedeći parametri:

Središnja frekvencija silazne veze GSM-R fDL = 921 MHz + n × 0,2 MHz[1](Raster kanala GSM-R 200 kHz), pri čemu je

.

Središnja frekvencija uzlazne veze GSM-R fUL = fDL – 45 MHz.

Pojasna širina GSM-R kanala je 200 kHz.

Tablica 1 – Zahtjevi unutar bloka za GSM-R bazne postaje u frekvencijskom pojasu 919,4 – 921 MHz nekoordinirano uvođenje

Pojasna širina kanala GSM-R-aNajveći EIRP
200 kHz70,5 dBm + (fDL – 921) × 40/3 dB

fDL je središnja frekvencija u MHz

Nema ograničenja EIRP-a na GSM-R baznim postajama koje odašilju u frekvencijskom pojasu 921 – 925 MHz. Formula je primjenjiva za fDL ≤ 921 MHz. Da bi se omogućila viša razina EIRP-a, mora se primijeniti postupak koordinacije ili druge mjere za smanjenje smetnji.


PRILOG B

TEHNIČKI UVJETI ZA JEDAN ŠIROKOPOJASNI NOSIOC RMR-a U POJASEVIMA 874,4 – 880,0 MHz i
919,4 – 925,0 MHz

Tehnički uvjeti za RMR bazne postaje koje upotrebljavaju širokopojasne tehnologije

Tehnički uvjeti definirani u ovom odjeljku u obliku su maske ruba kanala (BEM) koja se primjenjuju na širokopojasne RMR bazne postaje. Tehnički uvjeti definirani u ovom odjeljku vrijede za jedan nosilac RMR-a koji upotrebljava širokopojasne tehnologije. BEM je utvrđen na temelju pretpostavke da prije uvođenja mreže nije potrebno uspostaviti detaljne sporazume o koordinaciji i suradnji. Kako bi se omogućio veći broj nosioca ili viši EIRP za bazne postaje RMR-a od onoga što je navedeno u usklađenim tehničkim uvjetima, mora se primijeniti postupak koordinacije ili druge mjere za smanjenje smetnji. Nisu dopuštene bazne postaje s aktivnim antenskim sustavima.

Za radijske pristupne tehnologije, osim GSM-R-a, primjenjuju se sljedeći parametri:

– donji rub najnižeg resursnog bloka je ≥ 919,6 MHz.

Tablica 2 – Opći zahtjev unutar bloka – nije obvezan

Pojasna širina RMR kanalaNajveći EIRP
Za bilo koju pojasnu širinu kanalamin {65 dBm/kanal, maksimalni EIRP specifičan za pojasnu širinu kanala}

Tablica 3 – Specifični zahtjevi unutar bloka za kanale 5,6 MHz i 5 MHz obvezno za nekoordinirano uvođenje

Pojasna širina RMR kanalaNajveći EIRP
5,6 MHz62 dBm/5,6 MHz
5 MHz64,5 dBm/5 MHz + (fDL – 922,1) × 40/3 dB

fDL je središnja frekvencija u MHz.

Dopušten je unutarpojasni način rada NB-IoT-a bez povećanja snage. Nije dopušten način rada NB-IoT-a u zaštitnom pojasu ni unutarpojasni način rada s pojačanjem snage.


Tablica 4 – Specifični zahtjevi unutar bloka za kanale 1,4 MHz i 200 kHz obvezni za nekoordinirano uvođenje

Pojasna širina RMR kanalaNajveći EIRP
1,4 MHz56 dBm/1,4 MHz + (fDL – 920,2) × 40/3 dB (napomena 1.)
200 kHz (napomena 2.)70,5 dBm/200 kHz + (fDL – 921) × 40/3 dB (napomena 3.)

fDL je središnja frekvencija u MHz.

Napomena 1.: Formula je primjenjiva za fDL ≤ 921,7 MHz. Nema posebnih ograničenja EIRP-a iznad te vrijednosti.

Napomena 2.: Primjenjuje se na samostalan način rada NB-IoT-a koji se sastoji od jednog resursnog bloka.

Napomena 3.: Formula je primjenjiva za fDL ≤ 921,0 MHz. Nema posebnih ograničenja EIRP-a iznad te vrijednosti.


Tablica 5 – Zahtjevi izvan pojasa

MHz od ruba bloka (919,4 – 925 MHz)Ograničenje EIRP-a
0 ≤ Δf < 0,232,5 dBm/200 kHz
0,2 ≤ Δf < 114 dBm/800 kHz
1 ≤ Δf < 105 dBm/MHz
Ovisno o slučaju, na nacionalnoj razini mogu se primijeniti stroža izvanpojasna ograničenja.

Tablica 6 – Osnovni zahtjev

Frekvencijsko područjeOgraničenje EIRP-a
880 – 915 MHz-49 dBm/5 MHz
Taj zahtjev ima prednost pred izvanpojasnim zahtjevima.

Tehnički uvjeti za radiouređaje upravljačnice RMR-a koji upotrebljavaju širokopojasne tehnologije

Za radijske pristupne tehnologije, osim GSM-R-a, primjenjuju se sljedeći parametri:

Najveća izlazna snaga: viša od 23 dBm do najviše 31 dBm;

ACLR[2](ACLR: Omjer snage istjecanja između susjednih kanala): najmanje 37 dB;

Regulacija snage uzlazne veze je obvezna i mora se aktivirati.

Tehnički uvjeti za RMR terminale, osim radiouređaja upravljačnice, koji upotrebljavaju širokopojasne tehnologije

Za radijske pristupne tehnologije, osim GSM-R-a, primjenjuju se sljedeći parametri:

Najveća izlazna snaga: 23 dBm

ACLR: najmanje 30 dB;

Regulacija snage uzlazne veze je obvezna i mora se aktivirati.

Tehnički uvjeti za RMR prijamnike koji upotrebljavaju širokopojasne tehnologije

Frekvencijski pojas se može koristiti ako se upotrebljavaju tehnike za pristup radiofrekvencijskom spektru i za smanjenje smetnji kojima se osigurava odgovarajući radni učinak prijamnika u skladu s osnovnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća[3](Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22. 5. 2014., str. 62.).). Ako su odgovarajuće tehnike opisane u usklađenim normama ili njihovim dijelovima, a upućivanja na te norme objavljena u Službenom listu Europske unije u skladu s Direktivom 2014/53/EU, radni učinak mora biti barem jednak razini radnog učinka koja se povezuje s tim tehnikama.

Tablica 7 – Zahtjevi u pogledu karakteristika prijamnika širokopojasne RMR bazne postaje

ParametarVrijednost
Razina željenog signalaRefSens + 3 dB
Najjači signal smetnje u pojasu 870 – 874,4 MHz (napomena 1.)-34 dBm

Referentna točka je priključak antene radijskog modula. Referentna osjetljivost (RefSens) najmanja je srednja snaga primljena na priključku antene pri kojoj se mora postići zadani najmanji radni učinak.

Ti zahtjevi obuhvaćaju i blokiranje i intermodulaciju trećeg reda.

Napomena 1: Pretpostavlja se da je širina pojasa signala smetnje 200kHz.


Tablica 8 – Zahtjevi samo za karakteristike prijamnika kabinskog radiouređaja širokopojasnog RMR-a[4](U ovoj tablici navedeni su zahtjevi samo za RMR terminalne prijamnike koji nisu radiouređaji upravljačnice.)

ParametarVrijednost
Razina željenog signalaRefSens + 3 dB
Maksimalni signal smetnje u pojasu 880 – 918,9 MHz (napomena 1.)-26 dBm
Maksimalni kontinuirani valni signal smetnje u pojasu 925,6 – 927 MHz-13 dBm
Maksimalni kontinuirani valni signal smetnje u pojasu 927 – 960 MHz-10 dBm
Maksimalni signal smetnje 5 MHz LTE (najniži nosioc na 927,6 MHz)-13 dBm

Referentna točka je priključak antene radijskog modula. Referentna osjetljivost (RefSens) najmanja je srednja snaga primljena na priključku antene pri kojoj se mora postići zadani najmanji radni učinak.

Ti zahtjevi obuhvaćaju i blokiranje i intermodulaciju trećeg reda.

Napomena 1: Pretpostavlja se da je širina pojasa signala smetnje RFID-a 400 kHz.