Odluka o naknadi za razvoj društva Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo

NN 47/2022 (20.4.2022.), Odluka o naknadi za razvoj društva Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo

Đakovački vodovod d.o.o.

601

Na temelju čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i članka 23. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, 66/19) i članka 20. Društvenog ugovora o preoblikovanju poduzeća komunalne djelatnosti »Đakovački vodovod« javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću, i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa zakonom o trgovačkim društvima, Skupština Društva Đakovački vodovod d.o.o., na sjednici održanoj 6. travnja 2022. godine donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Đakovački vodovod d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju: obveznici plaćanja, osnovica plaćanja, visina naknade, način i rokove uplate, namjena prihoda od naknade, izuzeća te nadzor obračuna i naplate naknade za razvoj.

Članak 2.

Naknada za razvoj obračunava se i naplaćuje, uz suglasnosti gradonačelnika Grada Đakova načelnika općina, na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani uz cijenu vodne usluge.

Članak 3.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici javnih vodnih usluga na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe odnosno jedan metar kubni isporučene vode 1 m3.

Naknada za razvoj na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani jednaka je za sve kategorije korisnika i iznosi 2,00 kn/m3 isporučene vode.

Naknada za razvoj utvrđena je u jednakoj visini na cijelom području.

Iznimno, ako Isporučitelj oslobodi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m3 u slučajevima kvara na internoj vodovodnoj mreži uzrokovanog višom silom u jednom obračunskom razdoblju, naknada za razvoj će se obračunati na osnovi prosječne potrošnje vode u prethodne dvije godine.

Članak 5.

Naknada za razvoj se obračunava i naplaćuje putem računa za vodne usluge koje korisnicima ispostavlja Isporučitelj i iskazuje se kao zasebna stavka.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj se određuju u skladu s Odlukom o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 6.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Prihod od Naknade za razvoj koja se plaća na području jedinice lokalne samouprave koristi se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina.

Prihodi od naknade za razvoj će se koristiti za financiranje:

1. za sufinanciranje troškova izgradnje komunalnih vodnih građevina u investicijama EU projekata,

2. za sufinanciranje izgradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani,

3. za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) mjesnih mreža na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani,

4. za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) magistralnih i glavnih cjevovoda i drugih građevina na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani,

5. za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani,

6. za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup i uređenje zemljišta potrebnog za izgradnju vodnih građevina, te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani,

7. gradnje ostalih komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đakova i općina: Satnica Đakovačka, Semeljci, Viškovci, Strizivojna, Trnava, Punitovci, Levanjska Varoš i Gorjani.

Prioritet u financiranju imaju investicije iz stavka 2. točke 1. i točke 2. ovog članka.

Članak 7.

Isporučitelj je obvezan evidentirati obračunata i prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na posebnoj poziciji u poslovnim knjigama na posebnom kontu – poziciji, a utrošak prikupljenih sredstava koristi se za financiranje izgradnje objekata iz članka 6. ove Odluke.

Isporučitelj je obvezan skupštini dostaviti godišnje izvješće o obračunatim, prikupljenim (naplaćenim) i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Skupština Isporučitelja na temelju dostavljenog izvješća iz članka 7. ove Odluke.

Članak 9.

Prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na temelju ranije donesene Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 8/13 i 10/13), a neutrošena do dana primjene ove Odluke, koristit će se za sufinanciranje troškova izgradnje komunalnih vodnih građevina u investicijama EU projekata, te za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno planovima gradnje komunalnih vodnih građevina i sklopljenim ugovorima o financiranju s jedinicama lokalne samouprave.

Članak 10.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti:

– Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 8/13 i 10/13).

Članak 11.

Ova se Odluka dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od donošenja.

Članak 12.

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon donošenja, a primjenjuje se od 1. svibnja 2022. godine.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Isporučitelja.

Urbroj: 438/2022
Đakovo, 6. travnja 2022.

Predsjednik Skupštine
Đakovački vodovod d.o.o.
Marin Mandarić, dipl. oec., v. r.