Odluka o donošenju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane

NN 48/2022 (22.4.2022.), Odluka o donošenju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane

Vlada Republike Hrvatske

603

Na temelju članka 82. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. travnja 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORE POSREDNICIMA U LANCU DONIRANJA HRANE
I/ILI BANCI HRANE

I.

Donosi se Program potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane (u daljnjem tekstu: Program), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo poljoprivrede aktom, klasa: 402-01/21-01/11, urbroj: 525-13/897-22-13, od 1. travnja 2022.

II.

Sredstva za provedbu Programa, u visini od 30.000.000,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, u okviru razdjela 060, glave 06005 Ministarstvo poljoprivrede, kapitalnog projekta K865026 Unaprjeđenje sustava doniranja hrane – NPOO, izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost.

III.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da na svojim mrežnim stranicama objavi Program.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/134
Urbroj: 50301-05/27-22-2
Zagreb, 21. travnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.