Pravilnik o uvjetima i načinu lova

NN 48/2022 (22.4.2022.), Pravilnik o uvjetima i načinu lova

Ministarstvo poljoprivrede

604

Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU LOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način lova, nošenje lovačkog oružja, obrazac i način izdavanja lovačke iskaznice, izdavanje i obrazac dopuštenja za lov te obrazac i vođenje evidencije o obavljenom lovu.

Članak 2.

Pod uvjetima lova divljači podrazumijeva se skup čimbenika koji u određeno vrijeme i na određenom prostoru omogućuju ili onemogućuju provedbu lova divljači.

Članak 3.

Ovisno o vrsti divljači koja se lovi i broju lovaca koji sudjeluju u lovu, utvrđuje se način lova koji može biti pojedinačni i skupni.

Članak 4.

U pojedinačnom lovu divljač se lovi:

1. vabljenjem

2. dočekom

3. šuljanjem

4. potraživanjem

5. privozom zaprežnim kolima

6. privozom čamcem brzine ne veće od 5 km/h odnosno 2,7 čv.

Članak 5.

U skupnom lovu divljač se lovi:

1. prigonom

2. pogonom

3. kružnim lovom.

Članak 6.

(1) Lov u dubini 300 metara od granične crte mora se pisano najaviti nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova.

(2) Lov divljači iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na način da ne dolazi do povrede državne granice.

(3) Ako ranjena divljač prijeđe državnu granicu lovoovlaštenik je dužan o tome obavijestiti lovoovlaštenika lovišta u susjednoj državi u koje se sklonila ranjena divljač.

Članak 7.

(1) Dok se ne koristi, lovačku pušku dopušteno je tijekom trajanja lova nositi tako da su cijevi okrenute uvis, a lovački pištolj i revolver u odgovarajućoj navlaci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, lovačku pušku prelamaču dopušteno je tijekom trajanja lova nositi preklopljenu s usmjerenim cijevima prema dolje.

(3) Prelaženje preko cesta u lovištu tijekom trajanja lova s lovačkim puškama izvan zaštitne navlake ili kutije dopušteno je na način da je puška prelamača u preklopljenom položaju, a poluatomatska puška i puška repetirka sa zatvaračem u zadnjem položaju.

II. LOVAČKA ISKAZNICA

Članak 8.

(1) Lovačka iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status lovca.

(2) Lovačka iskaznica izdaje se na pisani zahtjev lovca na temelju uvjerenja o položenom lovačkom ispitu odnosno uvjerenja o osposobljenosti za lovca, a stranim državljanima na temelju dokaza o ispunjavanju uvjeta za lov prema propisima zemlje iz koje dolaze.

(3) Lovačka iskaznica se izdaje vlasniku iskaznice i neprenosiva je.

(4) Zabranjeno je uzeti, kupiti ili upotrijebiti tuđu lovačku iskaznicu kao svoju.

(5) U slučaju gubitka, krađe ili uništenja lovačke iskaznice, Hrvatski lovački savez (u daljnjem tekstu: HLS) će izdati novu iskaznicu nakon što je vlasnik iskaznice u »Narodnim novinama« oglasio da izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ne vrijedi.

(6) Cijenu lovačke iskaznice određuje HLS.

Članak 9.

Lovačke iskaznice mogu biti:

1. lovačka iskaznica za hrvatskog državljanina s rokom važenja od 5 (pet) godina, uz važeću identifikacijsku markicu koja se izdaje za svaku pojedinu lovnu godinu.

2. lovačka iskaznica za stranog državljanina s rokom važenja

– 30 dana od dana izdavanja

– godinu dana od dana izdavanja.

Članak 10.

(1) Lovačka iskaznica za hrvatskog državljanina izdaje se na obrascu koji se izrađuje od PVC materijala, dimenzija 85,60 * 53,98 * 0,76 mm, zelene boje i tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Obrazac lovačke iskaznice za hrvatske državljane sadrži sljedeće:

A) Podatke i grafičke elemente otisnute na prednjoj strani:

– tekst »LOVAČKA ISKAZNICA« i na engleskome jeziku »HUNTING CARD«

– grb Republike Hrvatske s natpisom: »Republika Hrvatska« i na engleskome jeziku »Republic of Croatia«

– grb HLS-a

– prostor za upis s pripadajućim tekstovima na hrvatskom i na engleskome jeziku: imena, prezimena, ID broja, datuma izdavanja, brojem iskaznice

– prostor za fotografiju.

– u pozadini teksta crtež jelena običnog.

B) Podatke i grafičke elemente otisnute na poleđini:

– prostor za pet identifikacijskih markica za pojedine lovne godine

– tekst: »Vrijedi 5 godina«.

(3) Obrazac lovačke iskaznice za hrvatske državljane tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Lovačka iskaznica za stranog državljanina izdaje se kao elektronička isprava u digitalnom ili papirnatom obliku ili u oba oblika.

(2) Vjerodostojnost lovačke iskaznice za stranog državljanina kao elektroničke isprave utvrđuje se putem otisnutog kontrolnog broja, odnosno QR koda.

(3) Obvezni elementi lovačke iskaznice za stranog državljanina su:

– grb Republike Hrvatske, tekst »REPUBLIKA HRVATSKA« i na engleskome jeziku »REPUBLIC OF CROATIA«

– tekst »LOVAČKA ISKAZNICA ZA STRANOG DRŽAVLJANINA« i na engleskome jeziku »HUNTING CARD FOR FOREIGNER«

– broj iskaznice

– datum izdavanja i razdoblje važenja

– ime, prezime, prebivalište i broj putne isprave nositelja lovačke iskaznice za stranog državljanina

– grb HLS-a

– tekst »Izdaje Hrvatski lovački savez« i na engleskom jeziku »Issued by Croatian Hunting Federation«

– kontrolni broj, odnosno QR kod.

Članak 12.

(1) Evidenciju o izdanim lovačkim iskaznicama vodi HLS, a evidencija sadrži:

1. ime i prezime osobe kojoj je izdana lovačka iskaznica

2. broj lovačke iskaznice

3. identifikacijski broj (ID)

4. datum izdavanja i roka važenja te zamjene ili povrata lovačke iskaznice

5. datum prijave prestanka posjedovanja lovačke iskaznice zbog gubitka, krađe ili drugih razloga, odnosno prijave prestanka prava na lovačku iskaznicu.

(2) HLS je dužan omogućiti ministarstvu nadležnom za poslove lovstva i inspekciji nadležnoj za poslove lovstva uvid u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

III. DOPUŠTENJE ZA LOV I EVIDENCIJA O OBAVLJENOM LOVU

Članak 13.

(1) Dopuštenje za lov ispunjava i izdaje lovoovlaštenik odnosno korisnik površine na kojoj je zabranjeno ustanovljavanje lovišta (u daljnjem tekstu za oba pojma: ovlaštenik prava lova).

(2) Ovlaštenik prava lova je dužan ispunjavati evidenciju o svakom obavljenom lovu u kojemu je bilo izlučenja divljači.

(3) Dopuštenje za lov i evidencija o obavljenom lovu su numerirane isprave u knjižnom bloku na obrascu »Dopuštenje za lov divljači i Zapisnik o obavljenom lovu« koji je tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) Knjižni blokovi iz stavka 3. ovoga članka zadužuju se i vode po lovnim godinama i smiju se koristiti samo u lovnoj godini u kojoj je započelo njihovo korištenje.

(5) Ovlaštenik prava lova dužan je internim aktom odrediti i zadužiti osobu za ispunjavanje i izdavanje obrazaca knjižnih blokova te osigurati njihovo ispravno ispunjavanje i izdavanje.

(6) Ovlaštenik prava lova dužan je voditi evidenciju o zaduženim knjižnim blokovima.

Članak 14.

(1) Dopuštenje za lov se izdaje sukcesivno i kronološki u dva istovjetna primjerka od kojih je prvi primjerak (izvornik) namijenjen lovcu, a drugi primjerak koji ostaje u knjižnom bloku, ovlašteniku prava lova.

(2) U Dopuštenju za lov ovlaštenik prava lova dužan je ispuniti sve rubrike, u protivnom Dopuštenje za lov nije važeće.

(3) U skupnom lovu Dopuštenje za lov izdaje se samo za jedan dan, na lovnika, a prilog Dopuštenju za lov je popis sudionika skupnog lova koji se izdaje obrascu »Popis sudionika skupnog lova« koji je tiskan je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Zapisnik o obavljenom lovu je evidencija koja se ispunjava u dva istovjetna primjerka koji ostaju u knjižnom bloku uz pripadajuće Dopuštenje za lov.

(2) U slučaju popunjavanja svih redova u Zapisniku o obavljenom lovu po jednom Dopuštenju za lov, ovlaštenik prava lova je dužan daljnje podatke ispunjavati na obrascu »Dodatnog Zapisnika o obavljenom lovu« koji je tiskan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac »Dodatnog Zapisnika o obavljenom lovu« tiska se u knjižnom bloku.

(4) Dodatni Zapisnik o obavljenom lovu ispunjava se u dva istovjetna primjerka od kojih se prvi primjerak (izvornik) prilaže uz pripadajući Zapisnik o obavljenom lovu, a drugi primjerak ostaje u knjižnom bloku iz stavka 3. ovoga članka.

(5) U Zapisniku o obavljenom lovu i u Dodatnom Zapisniku o obavljenom lovu ovlaštenik prava lova je dužan ispunjavati rubrike sukcesivno i kronološki.

Članak 16.

(1) Knjižne blokove iz članka 13. stavka 3. i članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika tiska HLS i distribuira ih ovlaštenicima prava lova.

(2) Evidenciju distribuiranih knjižnih blokova iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika po lovištima i površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta vodi HLS.

(3) HLS je dužan omogućiti ministarstvu nadležnom za poslove lovstva i inspekciji nadležnoj za poslove lovstva uvid u evidenciju iz stavka 2. ovoga članka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Dopuštenja za lov i Zapisnici o obavljenom lovu koji su u uporabi danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do 31. ožujka 2023.

(2) Lovačke iskaznice izdane u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (»Narodne novine«, broj 70/10) vrijede do isteka njihovog roka važenja.

Članak 18.

(1) Do stupanja na snagu članka 11. ovoga Pravilnika, lovačka iskaznica stranim državljanima izdat će se na zahtjev lovoovlaštenika gdje će strani državljanin prvi put loviti te godine koja će vrijediti za kalendarsku godinu za koju je izdana.

(2) Obrazac lovačke iskaznice iz stavka 1. ovoga članka te njezin opis tiskani su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Prilozi 1. – 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o načinu lova divljači u graničnom pojasu (»Narodne novine«, broj 67/06) i Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (»Narodne novine«, broj 70/10).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 11. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/21-01/09
Urbroj: 525-10/609-22-10
Zagreb, 8. travnja 2022.

Ministrica poljorivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

Lovačka iskaznica za stranca izrađuje se od zaštitnog papira gustoće 140 gr/m² s UV vlakancima i kontinuiranim vodenim znakom.

Tiska se zajedno sa Zahtjevom za izdavanje lovačke iskaznice za stranca na obrascu dimenzija 140*100 mm koji je perforiran na sredini i razdvaja Zahtjev od Lovačke iskaznice za stranca. Zahtjev se tiska na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a Lovačka iskaznica na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu.

Obrazac lovačke iskaznice za stranca sadrži

I. na prednjoj strani:

1. Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice za stranca s lijeve strane perforacije,

a. naziv »Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice za stranca«,

b. grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«,

c. prostor za upis godine važenja,

d. prostor za upis broja iskaznice, cijene iskaznice,

e. prilozi zahtjevu,

f. napomena o adresi podnošenja Zahtjeva;

2. Lovačka iskaznica za stranca s desne strane perforacije:

a. naziv »Lovačka iskaznica za stranca«,

b. grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«,

c. prostor za upis godine važenja,

d. prostor za upis broja iskaznice, cijene iskaznice,

e. zakonski temelj za izdavanje lovačke iskaznice;

II. na poleđini:

1. Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice za stranca s desne strane perforacije:

a. prostor za upis imena, prezimena, prebivališta, broja putne iskaznice,

b. prostor za upis mjesta i datuma upisa lovačke iskaznice,

c. prostor za upis ovlaštenika prava lova,

d. prostor za potpis i pečat ovlaštenika prava lova;

2. Lovačka iskaznica za stranca s lijeve strane perforacije:

a. prostor za upis imena, prezimena, prebivališta, broja putne iskaznice,

b. prostor za upis mjesta i datuma upisa lovačke iskaznice,

c. prostor za upis ovlaštenika prava lova,

d. prostor za potpis i pečat HLS-a,

e. grb HLS-a,

f. naziv izdavača.