Pravilnik o uvjetima za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

NN 48/2022 (22.4.2022.), Pravilnik o uvjetima za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

Vijeće za elektroničke medije

610

Na temelju odredbe članka 83. stavka 1., članka 94. stavka 6. i članka 106. stavka 1. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/2021), Vijeće za elektroničke medije, na sjednici 16-22, dana 13. travnja 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA UPIS U UPISNIK PRUŽATELJA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

Članak 1.

(1) U Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija (dalje: Upisnik) upisuju se pružatelji elektroničkih publikacija kao urednički oblikovanih, proizvedenih ili prikupljenih medijskih sadržaja koje putem interneta objavljuju u svrhu javnog informiranja, zabave ili obrazovanja u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim medijima te ako publikacija ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje područje medija.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Agencija za elektroničke medije (dalje: Agencija).

Članak 2.

(1) U Upisnik se upisuju komercijalni i neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija ako ispunjavaju sve kriterije propisane ovim Pravilnikom.

(2) U Upisnik se može upisati samo pružatelj upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj te ako uz opće uvjete ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

(1) Knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i kulturnom procesu, oglašavanju, poslovnoj komunikaciji, radu trgovačkih društava, zavoda i ustanova, udruga, političkih stranaka, vjerskih i ostalih organizacija, školska glasila, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostala službena priopćenja, plakati, letci, prospekti i transparenti, te video stranice bez žive slike i druge besplatne obavijesti, prema čl. 2. Zakona o medijima, ne smatraju se medijima.

(2) Elektroničke inačice oblika navedenih u stavku 1. ovog članka ne smatraju se elektroničkim publikacijama.

Članak 4.

Pružatelj elektroničkih publikacija mora imati statut medija.

Članak 5.

Elektronička publikacija može objavljivati audio i audiovizualne sadržaje isključivo kao dopunu objavljenom tekstualnom sadržaju.

Članak 6.

Uz svaki tekst mora biti naveden datum objave, koji mora biti vidljiv uz sâm tekst, te uz najavu teksta na naslovnoj stranci ako se tekst najavljuje i na naslovnoj stranici publikacije.

Članak 7.

(1) Elektronička publikacija komercijalnog pružatelja mora objavljivati najmanje petnaest (15) tekstova mjesečno, bez obzira na njihovu duljinu, novinarsku vrstu te rubriku u kojoj se objavljuju.

(2) Elektronička publikacija neprofitnog pružatelja mora objavljivati najmanje osam (8) tekstova mjesečno bez obzira na njihovu duljinu, novinarsku vrstu te rubriku u kojoj se objavljuju.

Članak 8.

(1) Svi tekstovi objavljeni na elektroničkoj publikaciji moraju biti potpisani i/ili mora biti naveden izvor ako se prenose.

(2) Svi autorski tekstovi moraju biti potpisani imenom i prezimenom autora, osim iznimno, ako se autori tome izričito protive. Moguće je i korištenje inicijala ili drugih načina potpisivanja prema dogovoru autora i urednika.

Članak 9.

Kod sadržaja koji se prenose, obvezno je navođenje izvora od kojeg/iz kojih se prenosi.

Članak 10.

Pružatelj elektroničke publikacije dužan je na vidljivom mjestu istaknuti impressum, koji mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv pružatelja te adresa i sjedište pružatelja elektroničke publikacije i adresa redakcije;

– OIB pružatelja elektroničke publikacije;

– ime i prezime glavnog urednika;

– imena i prezimena ostalih odgovornih osoba te urednika rubrika, ako glavni urednik nije jedini urednik, a u skladu s unutarnjim ustrojstvom redakcije;

– podatke za kontakt uredništva telefonskim putem i/ili elektroničkom poštom.

Članak 11.

Pružatelj elektroničke publikacije upisane u Upisnik koji prestane postojati, prestane s radom i/ili ako elektronička publikacija prestane ispunjavati bilo koji od kriterija propisanih ovim Pravilnikom, ispisuje se iz Upisnika.

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetoga (30) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (»Narodne novine« br. 109/14.).

Klasa: 612-12/21-01/0101
Urbroj: 567-06/07-22-04
Zagreb, 13. travnja 2022.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.