Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela

NN 48/2022 (22.4.2022.), Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

611

Na temelju članka 48. stavka 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21) Vijeće za elektroničke medije na sjednici 16-22 održanoj 13. travnja 2022. donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I NAČINU POVEĆANJA OPSEGA UDJELA EUROPSKIH DJELA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji određivanja i način povećanja opsega udjela europskih djela u programima pružatelja audiovizualnih medijskih usluga, način podnošenja izvješća o udjelu europskih djela u programima pružatelja audiovizualnih medijskih usluga, podatke koje izvješće mora sadržavati, način dokazivanja podrijetla europskih djela te prihvatljive dokaze o podrijetlu europskih djela.

Europska djela definirana su člankom 47. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 111/21, 22. listopada 2021.).

Članak 2.

(1) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga mora postići da europska djela čine više od 50 % njegovog godišnjeg vremena objavljivanja, od čega barem polovina od navedenog udjela od 50 % moraju biti hrvatska audiovizualna djela, definirana Pravilnikom o hrvatskim audiovizualnim djelima.

(2) Najmanji početni opseg udjela europskih djela je 20 % godišnjeg vremena objavljivanja.

(3) Najmanji početni opseg udjela europskih djela iz stavka 2. ovog članka odnosi se samo na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji su potpisali ugovor o koncesiji, odnosno dobili dopuštenje za pružanje audiovizualnih medijskih usluga nakon stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 111/21, 22. listopad 2021.).

(4) U godišnje vrijeme objavljivanja europskih djela iz ovoga članka ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događanjima, pornografskom sadržaju, igrama (igre na sreću, loto igre), oglašavanju, teletrgovini i uslugama teleteksta.

(5) U opseg udjela europskih djela ubrajaju se audiovizualna djela vlastite proizvodnje i hrvatska audiovizualna djela.

Članak 3.

(1) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev moraju postići najmanje 30 % udjela europskih djela u svojim katalozima te ih obavezno istaknuti i na naslovnoj stranici kataloga.

(2) Izračun udjela iz stavka 1. ovog članka radi se na temelju broja naslova audiovizualnih djela u katalogu programa. Jedan naslov audiovizualnog djela u katalogu programa čini svaki pojedini film kao i različiti filmovi iste filmske franšize, a kod televizijskih serija ili drugih formata koji se prikazuju u seriji, jedna sezona serije smatra se jednim naslovom.

(3) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji pružaju usluge za više zemalja temeljem posebnih kataloga programa za svaku državu, dužni su osigurati minimalni udio europskih djela u svakom od posebnih kataloga programa.

(4) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev dužni su udio iz stavka 1. ovog članka ostvariti u prosjeku tijekom svake godine.

(5) Agencija za elektroničke medije, u svrhu ostvarivanja kontrole obveze iz stavka 4. ovog članka, može zatražiti uvid u sadržaj kataloga u svakom kvartalu. Navedeno podrazumijeva obvezu pružatelja medijskih usluga na zahtjev da dostave odgovarajuće relevantne dokaze na okolnost sadržaja kataloga i udjela europskih djela u katalogu, prije svega popunjene obrasce na način opisan u članku 9. stavak 2. i 3. ovog Pravilnika, te snimke ekrana.

(6) Najmanji početni udio europskih djela u katalogu programa pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev je 20 %.

(7) Najmanji početni udio europskih djela u katalogu programa pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev iz stavka 6. ovog članka odnosi se samo na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji su dobili dopuštenje nakon stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 111/21, 22. listopad 2021.).

(8) U osnovicu za izračun udjela europskih djela u katalozima ne ubraja se sadržaj koji predstavlja vijesti, sportske događaje, pornografski sadržaj, igre (igre na sreću, loto igre), oglašavanje te teletrgovinu.

Članak 4.

Obavezno je isticanje europskih djela na naslovnoj stranici kataloga programa pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev.

Promicanje europskih djela u katalogu programa može se provoditi i na druge načine, a koji su odgovarajući za samu uslugu na zahtjev i njeno korisničko sučelje, uz preporuku inovativnog korištenja tehnika i alata koji će se nadalje razvijati. Između ostaloga, promicanje europskih djela u katalogu programa može uključivati i, ali nije ograničeno, na:

– poseban odjeljak za europska djela kojem se može pristupiti s početne stranice usluge,

– mogućnost pretraživanja europskih djela u alatu za pretraživanje dostupnom u okviru usluge,

– označavanje zemlje podrijetla u katalogu,

– posebni tematski katalozi (npr. europska audiovizualna kulturna baština),

– omogućavanje vremenski ograničenog besplatnog gledanja dijela sadržaja koji se smatra europskih djelom,

– korištenje promocijskih alata za isticanje europskih djela, poput prikazivanja isječaka (trailera) iz europskih audiovizualnih djela,

– posebne promocijske i marketinške kampanje,

– upotreba europskih djela u promocijskim kampanjama pružatelja usluge na zahtjev.

Članak 5.

(1) Obveza iz članka 3. stavka 1. ne primjenjuje se na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji su u prethodnoj godini ostvarili ukupni bruto prihod manji od 3 milijuna kuna.

Pod prihodom se podrazumijeva prihod od obavljanja djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev kao i prihod od drugih povezanih djelatnosti ako ih pružatelj ostvaruje na tržištu Republike Hrvatske (prihod od televizijske djelatnosti, djelatnosti pružanja usluga audio i/ili audiovizualnih linearnih usluga, djelatnosti medijskih usluga televizije putem satelita, kabela, interneta ili na drugih dopuštenih načina te usluga pružanja platformi za razmjenu videozapisa).

Obveza iz članka 3. stavka 1. odnosi se i na audiovizualne medijske usluge na zahtjev, koje nisu registrirane u Republici Hrvatskoj, ali su usmjerene prema publici u Republici Hrvatskoj. I na takve usluge je primjenjiva mogućnost iz stavka 1. ovog članka.

(2) Prihod iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na prihod izravno povezanih društava pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev na tržištu Republike Hrvatske.

(3) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji smatra da udovoljava uvjetima za izuzeće iz stavka 1. ovog članka dužan je do 31. siječnja dostaviti zahtjev za izuzeće za prethodnu godinu. Zahtjev za izuzeće sadrži odgovarajuće dokaze, posebice godišnje financijsko izvješće (bilanca, račun dobitka i gubitka, dodatni podaci) te po potrebi druge prikladne dokumente kojima pružatelj dokazuje opravdanost zahtjeva za izuzeće.

(4) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji ima manje od prosječno tri tisuće aktivnih korisnika (pretplatnika) mjesečno u kalendarskoj godini također je izuzet od obveze iz članka 3. stavka 1. Pružatelj mora dostaviti odgovarajuće relevantne dokaze o broju pretplatnika.

Pri tome se, za potrebe ovog Pravilnika, izračun prosječnog broja aktivnih korisnika (pretplatnika) kod usluge transakcijskog videa na zahtjev u sklopu šireg paketa medijskih i telekomunikacijskih usluga, računa kao prosječan broj jedinstvenih korisnika koji su stvarno pristupili videosadržaju usluge tijekom kalendarske godine.

(5) O zahtjevu iz stavka 3. ovog članka Vijeće za elektroničke medije ne donosi posebnu odluku, već pisanim putem obavještava pružatelja je li njegov zahtjev prihvaćen.

(6) Vijeće za elektroničke medije obvezuje se s prikupljenim podacima postupati na propisani način, čuvajući tajnost podataka koji su označeni kao poslovna tajna.

Članak 6.

(1) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga koji u programu imaju udio europskih djela veći od 20 %, a manji od 50 %, moraju u sljedeće četiri godine postići većinski udio od najmanje 50 % europskih djela u programu.

(2) Većinski udio iz stavka 1. ovog članka može se postići na način da pružatelj audiovizualnih medijskih usluga svake godine sukcesivno povećava udio i to na način da:

– u prvoj godini mora postići udio od najmanje 30 % udjela europskih djela u programu,

– u drugoj godini mora postići udio od najmanje 40 % udjela europskih djela u programu,

– u trećoj godini mora postići udio od najmanje 45 % udjela europskih djela u programu,

– u četvrtoj godini mora postići većinski udio od najmanje 50 % udjela europskih djela u programu.

(3) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji imaju u katalogu programa udio europskih djela veći od 20 %, a manji od 30 %, moraju u sljedeće dvije godine postići udio od najmanje 30 % europskih djela u katalogu programa i to tako da svake godine sukcesivno povećavaju udio na način da:

– u prvoj godini nakon dobivanja dopuštenja moraju postići udio od najmanje 25 % udjela europskih djela u katalogu programa,

– u drugoj godini moraju postići udio od najmanje 30 % udjela europskih djela u katalogu programa.

(4) Nakon što pružatelji medijskih usluga postignu potreban udio europskih djela u programu odnosno u katalogu programa moraju taj udio nadalje održavati na minimumu iz članka 2. stavka 1. odnosno članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika.

(5) Tijekom trajanja koncesija, odnosno dopuštenja dobivenih prije stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 111/21, 22. listopad 2021.) pružatelji audiovizualnih medijskih usluga moraju stalno postizati da europska djela čine više od 50 % njihovog godišnjeg vremena objavljivanja, kao što je propisano člankom 2. stavkom 1. ovog Pravilnika.

Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji su dopuštenje dobili prije stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 111/21, 22. listopada 2021.) moraju stalno održavati najmanje 30 % udjela europskih djela u svojim katalozima, kako je propisano člankom 3. stavka 1. ovog Pravilnika.

U slučaju da ostvare manje udjele od propisanih nemaju pravo koristiti mogućnost iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovoga članka.

Članak 7.

U slučaju kada jedan pružatelj audiovizualnih medijskih usluga pruža usluge više od jednog kanala, bilo temeljem ugovora o koncesiji bilo temeljem dobivenog dopuštenja, udovoljavanje minimalnim udjelima europskih djela iz ovog Pravilnika odnosi se na svaki kanal zasebno.

Članak 8.

(1) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su do 31. siječnja dostaviti Agenciji za elektroničke medije konačno izvješće o postignutim udjelima iz članka 2. stavka 1. odnosno članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika za prethodnu godinu. Izvješće se odnosi i na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji koriste mogućnost iz članka 6. stavaka 2. i 3. ovog Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika. Izvješće se podnosi elektroničkim putem na službenu adresu elektroničke pošte Agencije za elektroničke medije.

(3) Izvješće se podnosi za svaki pojedinačni kanal/katalog te obavezno sadrži sljedeće podatke, ovisno o vrsti usluge:

– ukupno godišnje vrijeme objavljivanja,

– datum emitiranja, odnosno uvrštavanja u ukupni katalog usluge svakog audiovizualnog djela,

– naziv emitiranog audiovizualnog djela,

– zemlju porijekla audiovizualnog djela,

– udio u proizvodnji/produkciji sukladno članku 2. ovog Pravilnika,

– neto vrijeme emitiranja audiovizualnog djela,

– pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev dodatno dostavljaju i dokument u kojem trebaju opisati koje su sve mogućnosti isticanja europskih djela koristili u katalogu programa, uz dostavu snimke zaslona za svaku stranicu kataloga,

– druge podatke koje zatraži Agencija.

Detaljnije podatke o producentu europskog djela (kolone 7 do 9 tablica koje su privitak ovog Pravilnika) pružatelji audiovizualne medijske usluge dostavljaju samo u slučaju opisanom u st. 4. ovog članka.

(4) Nakon završetka verifikacije i provjere izvješća iz stavka 1. ovog članka Agencija za elektroničke medije u slučaju potrebe uputit će pružatelju audiovizualne medijske usluge zahtjev za očitovanjem na način da će uz dopis dostaviti i originalno izvješće uz dodatnu tablicu koja će sadržavati izdvojena audiovizualna djela za koja postoji sumnja u ispravno utvrđeno podrijetlo kao europskog djela.

(5) Pružatelj audiovizualne medijske usluge dužan je u roku od 30 (trideset) dana odgovoriti na zahtjev za očitovanjem iz stavka 4. ovog članka na način da će uz svako audiovizualno djelo čije je podrijetlo Agencija naznačila kao sporno, navesti razlog i dokaze zbog kojih smatra da se radi o europskom djelu.

(6) Pod dokazima iz stavka 5. ovog članka smatraju se naročito:

– ugovori o emitiranju/distribuciji navedenih audiovizualnih djela za koja se propituje podrijetlo, odnosno utemeljenost njihova uvrštavanja u europska djela,

– izvaci iz vjerodostojnih baza podataka (baze podataka Europskog audiovizualnog opservatorija – Lumiere baza podataka o audiovizualnim djelima).

(7) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ovlašten je učiniti nedostupnima podatke o cijeni koju je platio za prava emitiranja. Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ne može učiniti nedostupnima podatke o porijeklu audiovizualnog djela.

(8) Nakon primitka očitovanja iz stavka 5. ovog članka Agencija će izvršiti dodatnu analizu i verifikaciju izvješća o udjelu europskih djela.

(9) Agencija će rezultate verificiranog izvješća dostaviti pružatelju audiovizualnih medijskih usluga nakon što Vijeće o tome donese odluku.

(10) Vijeće za elektroničke medije obvezuje se s prikupljenim podacima postupati na propisani način, čuvajući tajnost podataka koji su označeni kao poslovna tajna.

Članak 9.

(1) Za postojeće pružatelje audiovizualnih medijskih usluga kao prva godina primjene ovoga Pravilnika utvrđuje se godina u kojoj su sklopili ugovor o koncesiji odnosno dobili dopuštenje.

(2) Nakladnici televizije koji su koncesiju dobili temeljem članka 86. Zakona o elektroničkim medijima dužni su imati većinski udio europskih djela odmah po dobivanju koncesije budući da nastavljaju kontinuirano obavljanje djelatnosti. Navedeno se na odgovarajući način odnosi i na pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji su dobili dopuštenje, a koji su već prije bili upisani u Upisnik pružatelja medijskih usluga.

(3) Od obveze dostavljanja podataka iz članka 8. ovoga Pravilnika izuzeti su pružatelji audiovizualnih medijskih usluga koji su u prethodnoj godini imali udio u gledanosti 0,3 % ili manji te koji su temeljem toga od Vijeća za elektroničke medije zatražili primjenu izuzeća.

(4) O zahtjevu iz stavka 2. ovog članka Vijeće za elektroničke medije ne donosi posebnu odluku, već pisanim putem obavještava pružatelja da li je njegov zahtjev prihvaćen.

(5) Izračun udjela gledanosti temelji se na prosječnom udjelu u gledanosti pojedinog kanala, emisije, ili vremenskog intervala od strane gledatelja koji u određenom trenutku gledaju televiziju (SHR – Share).

Članak 10.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela (»Narodne novine« broj 77/15).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga (8.) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/22-01/0083
Urbroj: 567-06-22-05
Zagreb, 13. travnja 2022.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.

PRILOG 1.

TABLICA EUROPSKIH DJELA – PRUŽATELJI MEDIJSKIH USLUGA SATELITOM, KABELOM, INTERNETOM I DRUGIM DOPUŠTENIM OBLICIMA PRIJENOSA

1. 1. – 31. 12.
 
MinuteUdio u ukupnom godišnjem emitiranju (postotak)
Europska AV djela
Nezavisna europska AV djela
Ukupno godišnje emitiranje

EU audiovizualna djela
123456789
Datum emitiranjaNaziv programaZemlja porijeklaUčešće HR/EU u proizvodnjiNeto vrijeme emitiranjaOriginalan naslovProducent europskog djelaDržava sjedište producentske tvrtkeAdresa producentske tvrtke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO NETO VRIJEME EMITIRANJA EU DJELA 
 
 
 
Kolona 1 – upisuje se dnevni datum emitiranja programa (dd/mj/god)
Kolona 2 – upisuje se naslov emitiranog programa
Kolona 3 – upisuje se zemlja porijekla
Kolona 4 – upisuje se učešće HR/EU u proizvodnji (djela koja imaju ispod 50 posto udjela europskih producenata ne mogu se smatrati europskim djelima)
Kolona 5 – upisuje se neto vrijeme emitiranje – ukupno vrijeme trajanja programa (emisije) bez audiovizualne komercijalne komunikacije/ Izražava se u minutama
Kolona 6 – upisuje se originalan naslov emitiranog programa
Kolona 7 – upisuju se sve producentske tvrtke koju su sudjelovale u stvaranju emitiranog programa
Kolona 8 – upisuje se država u kojoj producentska tvrtka ima poslovni nastan i to za svaku producentsku tvrtku koja je sudjelovala u stvaranju emitiranog programa
Kolona 9 – upisuje se adresa sjedišta tvrtka gdje ima poslovni nastan i to za svaku producentsku tvrtku koja je sudjelovala u stvaranju emitiranog programa

Datum emitiranjaDNEVNO VRIJEME OBJAVLJIVANJA (minuta)
 
 
 
 

PRILOG 2.

TABLICA EUROPSKIH DJELA – PRUŽATELJI MEDIJSKIH USLUGA NA ZAHTJEV

1. 1. – 31. 12.
 
Broj naslovaUdio u ukupnom katalogu (postotak)
Europska AV djela 
Ukupan broj naslova u katalogu 
 

EU audiovizualna djela
123456789
Redni broj u kataloguNaziv programaZemlja porijeklaUčešće HR/EU u proizvodnjiKoličina naslova u usluziOriginalan naslovProducent europskog djelaDržava sjedište producentske tvrtkeAdresa producentske tvrtke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO NASLOVA EUROPSKIH DJELA 
 
 
 
Kolona 1 – upisuje se redni broj u katalogu
Kolona 2 – upisuje se naziv programa
Kolona 3 – upisuje se zemlja porijekla
Kolona 4 – upisuje se učešće HR/EU u proizvodnji (djela koja imaju ispod 50 posto udjela europskih producenata ne mogu se smatrati europskim djelima)
Kolona 5 – upisuje se količina naslova u usluzi (za filmsko djelo stavlja se brojčana oznaka 1. u slučaju serija jedna sezona se podrazumijeva kao jedno europsko djelo i stavlja se brojčana oznaka 1, te isto tako za svaku iduću sezonu serije.)
Kolona 6 – upisuje se originalan naslov emitiranog programa
Kolona 7 – upisuju se sve producentske tvrtke koju su sudjelovale u stvaranju emitiranog programa
Kolona 8 – upisuje se država u kojoj producentska tvrtka ima poslovni nastan i to za svaku producentsku tvrtku koja je sudjelovala u stvaranju emitiranog programa
Kolona 9 – upisuje se adresa sjedišta tvrtka gdje ima poslovni nastan i to za svaku producentsku tvrtku koja je sudjelovala u stvaranju emitiranog programa