Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

NN 48/2022 (22.4.2022.), Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

612

Na temelju članka 186. stavka 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18 63/20 i 133/20) i članka 55. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. travnja 2022. godine donijela je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Članak 2.

(1) Smatra se da stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u smislu Zakona o osiguranju i Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima ima osoba koja je završila specijalističku izobrazbu iz područja aktuaristike, koje je u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(2) Specijalistička izobrazba iz područja aktuaristike iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva:

1. uspješno položene ispite iz sljedećih predmeta koji se polažu u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

– Vjerojatnost i matematička statistika

– Financijska matematika

– Stohastičko modeliranje

– Ekonomija

– Modeli doživljenja

– Aktuarska matematika I

– Aktuarska matematika II

– Investiranje i upravljanje imovinom

– Životno osiguranje

– Neživotno osiguranje

– Mirovinsko osiguranje

– Zdravstveno osiguranje

te jedno od sljedećeg:

2. završeni program izobrazbe i položene dodatne ispite u organizaciji stručne udruge aktuara osnovane u Republici Hrvatskoj, usklađen s programom izobrazbe međunarodnih odnosno europskih aktuarskih udruga te ako su ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 3. ovoga pravilnika ili

3. položene dodatne ispite u organizaciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), ako se na području Republike Hrvatske ne organiziraju izobrazba i/ili ispiti koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, za sljedeće ispite (Dodatni ispiti), koji su usklađeni s programom izobrazbe međunarodnih odnosno europskih aktuarskih udruga:

– Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj

– Profesionalizam aktuarske struke

– Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvat­skoj

– Računovodstvo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Postupak i uvjeti za priznavanje programa izobrazbe i ispita u organizaciji stručne udruge aktuara

Članak 3.

(1) Da bi se u smislu članka 2. stavka 2. točke 2. ovoga pravilnika završeni program izobrazbe i položeni dodatni ispiti u organizaciji stručne udruge aktuara smatrale stručnim znanjima za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. stručna udruga aktuara mora imati dovoljno dobar ugled, što podrazumijeva da nema evidentiranih primjedbi na osobno ponašanje predavača/ispitivača te na stručnost i organizacijske kapacitete stručne udruge, iskustvo u organizaciji obrazovnih programa i biti član relevantnih međunarodnih ili europskih aktuarskih udruženja

2. program izobrazbe i sadržaj ispita mora biti kontinuirano usklađen s programom izobrazbe međunarodnih/europskih aktuarskih udruženja i relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima

3. internim procedurama je osigurano da je postupak provjere znanja i sustav vrednovanja odnosno ocjenjivanja moraju biti nepristrani, objektivni i provedeni u kontroliranim uvjetima

4. stručna udruga aktuara podatke o osobama koje su uspješno položile ispite kontinuirano dostavlja Hanfi u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

(2) Program izobrazbe i ispite iz stavka 1. ovoga članka stručna udruga aktuara može početi provoditi nakon što je Hanfi prethodno dostavila dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka, a Hanfa u roku od 15 dana nije dostavila primjedbe na iste.

(3) Uvjeti i način suradnje Hanfe i stručne udruge u organizaciji obrazovnog programa te način i uvjeti priznavanja ispita mogu se detaljnije urediti sporazumom uključenih strana

(4) Hanfa može pozvati i na neposredno predstavljanje obrazovnog programa i načina održavanja ispita u kojem slučaju se rok iz stavka 2. ovoga članka računa od dana održavanja predstavljanja na koji Hanfa nije imala primjedbi.

(5) Na provođenje ispita od strane stručne udruge aktuara na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 8. i 12. ovoga Pravilnika.

Obrazovni program i provjera stručnih znanja
u organizaciji Hanfe

Članak 4.

Ako se na području Republike Hrvatske ne organiziraju izobrazba i/ili ispiti iz članka 2. stavka 2. točke 2. ili stručna udruga aktuara iste ne provodi u skladu s uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika u razdoblju od tri godine, obrazovni program i ispite za Dodatne ispite organizirat će Hanfa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, o čemu će na svojoj internetskoj stranici objaviti obavijest najmanje 60 dana prije provođenja obrazovnog programa odnosno ispita.

Obrazovni program u organizaciji Hanfe

Članak 5.

(1) Hanfa na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje prijave za pohađanje Obrazovnog programa. Prijave zaprimljene nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje.

(2) Obrazovni program sadrži kolegije iz članka 2. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika i izvodi se prema rasporedu i sadržaju predavanja koji utvrđuje Hanfa.

(3) Pohađanje Obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu.

(4) Uz prethodnu suglasnost Hanfe, Obrazovni program ili dio Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije ili stručna udruženja aktuarske struke.

(5) Obrazovni program može se provesti online.

Članak 6.

(1) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja se prijavila za pohađanje Obrazovnog programa putem Online Prijave na internetskim stranicama Hanfe, i koja je prethodno podmirila nak­nadu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Sadržaj Online Prijave Obrazovnog programa propisan je u Obrascu AKTUAR-1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju opravdane nemogućnosti podnošenja online prijave za Obrazovni program, Kandidat može podnijeti prijavu Hanfi na prilagođenom Obrascu AKTUAR-1 osobno ili putem pošte.

(4) Hanfa će na svojoj internetskoj stranici objaviti:

– listu kandidata za pohađanje Obrazovnog programa (šifre iz Online Prijave)

– sadržaj, raspored, mjesto i vrijeme održavanja Obrazovnog programa.

(5) Ako se ne prijavi dovoljno osoba za pohađanje Obrazovnog programa, isti se neće provesti, o čemu će Hanfa, kao i o postupku vraćanja uplaćene naknade, obavijestiti kandidate putem svoje internetske stranice.

Najava ispita

Članak 7.

(1) Hanfa će organizirati provođenje Dodatnih ispita prema procijenjenim potrebama tržišta, na temelju iskazanog interesa za polaganje ispita, ako se na području Republike Hrvatske ne organiziraju izobrazba i/ili ispiti iz članka 2. stavka 2. točke 2. ili stručna udruga aktuara iste ne provodi u skladu s uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Hanfa na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje prijava za Dodatne ispite. Prijave zaprimljene nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje.

(3) Mjesto i vrijeme polaganja ispita iz stavka 1. ovog članka, kao i druge relevantne podatke, Hanfa će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(4) Hanfa može provesti online polaganje Dodatnih ispita.

Uvjeti za pristupanje Dodatnim ispitima

Članak 8.

(1) Dodatnim ispitima može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za polaganje ispita i uplatila naknadu za pristup ispitima te priložila sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a osoba koja nije hrvatski državljanin prilaže presliku putovnice,

2. presliku diplome, a u slučaju inozemne isprave, dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdan od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kao dokaz o završenom:

– preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili

– o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno o završenom stručnom dodiplomskom studiju u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,

3. potvrdu izdanu od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o položenim ispitima navedenim u članku 2. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika ili potvrdu o uspješnom završetku poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz zasebnu potvrdu o položenom Mirovinskom osiguranju i Zdravstvenom osiguranju, odnosno potvrdu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o istovrsnosti položenih ispita s programom poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike za osobe koje su uspješno obavile provjeru stručnih znanja u skladu s programom o izobrazbi navedenom u članku 2. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika u drugoj instituciji

4. izjavu s potpisom kandidata ovjerenim kod javnog bilježnika ne stariju od tri mjeseca, da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18) odnosno članka 36. stavka 8. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20).

5. izjavu s potpisom kandidata ovjerenim kod javnog bilježnika, ne stariju od tri mjeseca, da mu dosad nije oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora ili stranoj državi ili da mu nije zabranjeno obavljati poslove ovlaštenog aktuara.

(2) Dokumentacija propisana odredbama ovoga članka dostavlja se na hrvatskom jeziku, a preslike isprava dostavljaju se ovjerene kod javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine), a isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

(3) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Podnošenje zahtjeva za polaganje ispita

Članak 9.

(1) Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Hanfi na Obrascu AKTUAR – 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati obvezno prilažu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, a kandidati koji ponovno pristupaju ispitu dostavljaju izjave iz članka 8. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, ako su prethodno dostavljene izjave starije od tri mjeseca te drugu dokumentaciju propisanu člankom 6. stavkom 1., koja se razlikuje od prethodno dostavljene dokumentacije.

(3) Hanfa prema pravovremeno zaprimljenim prijavama utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga članka za polaganje ispita i objavljuje je na svojoj internetskoj stranici objavom šifre kandidata navedene u prijavi za pristupanje ispitu.

(4) Kandidat je prilikom pristupanja ispitu dužan predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom. Važećim identifikacijskim dokumentom za državljane Republike Hrvatske smatraju se važeća osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola izdana od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a za strance putna isprava ili drugi dokument koji su važeći u skladu s propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

(5) Ispitno razdoblje sastoji se od dva ispitna roka. Kandidat može podnijeti prijavu za pristupanje ispitu u prvom ili drugom ispitnom roku, a drugom ispitnom roku mogu pristupiti i kandidati koji nisu položili ispit na prvom ispitnom roku ili na nekom od prethodnih rokova Hanfe.

Naknade

Članak 10.

Polaznici Obrazovnog programa i kandidati za pristupanje ispitu plaćaju naknadu za pohađanje Obrazovnog programa i naknadu za pristupanje ispitu, kako je propisano pravilnikom Hanfe kojim je propisana obveza plaćanja tih naknada.

Komisija

Članak 11.

(1) Obrazovni program i ispitni postupak za Dodatne ispite provodi Komisija Hanfe za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (dalje u tekstu: Komisija) kada Hanfa provodi obrazovni program i ispitni postupak. Hanfa Odlukom imenuje i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije, tajnika i zamjenika tajnika Komisije i članove Komisije.

(2) Način rada Komisije propisan je internim aktom koji donosi Hanfa.

Provođenje ispita

Članak 12.

(1) Ispit se polaže u pisanom obliku ili na udaljenom računalu (online), na hrvatskom jeziku.

(2) Pri polaganju ispita zabranjeno je korištenje tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i video uređaja, osim ako je izrijekom na ispitu dozvoljeno.

(3) Ako kandidat na ispitu koristi nedopuštena pomagala, remeti uredan tijek ispita ili bez prethodnog odobrenja napusti internetsku platformu preko koje se održava ispit na udaljenom računalu (online), isključi mikrofon i/ili kameru ili napusti prostoriju u kojoj se ispit održava, navedeno će se vrednovati kao da kandidat nije položio ispit odnosno osoba koja nadzire ispit udaljit će ga iz prostorije te mu neće dopustiti nastavak rješavanja ispita.

(4) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit ako je na svakom Dodatnom ispitu točno odgovorio na najmanje 60 % pitanja.

(5) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(6) Hanfa će u roku od 15 radnih dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit, objavom šifre kandidata navedene u zahtjevu za pristupanje ispitu te objaviti rok od najmanje osam dana u kojem kandidat može ostvariti uvid u ispit.

(7) Ako kandidat smatra da mu zadaci nisu točno vrednovani, može u roku od osam dana od dana objave liste kandidata koji su položili ispit podnijeti pisanu predstavku Hanfi.

(8) Komisija će odgovoriti na predstavku kandidata najkasnije u roku od osam dana od dana primitka predstavke te u slučaju opravdanosti iste, kandidata uključiti na listu kandidata koji su položili ispit.

Članak 13.

(1) Hanfa će kandidatu koji položi sve ili pojedine Dodatne ispite u organizaciji Hanfe, na njegov zahtjev izdati potvrdu o položenim ispitima. Kandidat koji je položio pojedine Dodatne ispite dalje polaže samo one ispite koje nije prethodno položio u organizaciji Hanfe ili drugog subjekta koji organizira ispite u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara nije potrebno priložiti potvrdu iz stavka 1. ovog članka, već je samo potrebno navesti da su Dodatni ispiti položeni u organizaciji Hanfe. Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, Hanfi nije potrebno dostaviti dokumentaciju iz članka 8. stavka 1. točaka 1. – 3. ovoga Pravilnika kojom već raspolaže, osim u slučaju promjena podataka u toj dokumentaciji.

(3) Ako su Dodatni ili drugi odgovarajući ispiti položeni u organizaciji drugog subjekta koji organizira ispite u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara dostavlja se potvrda o ispitima položenima kod tog subjekta, izjave iz članka 8. stavka 1. točaka 4. i 5. ovog Pravilnika te dokaz o radnom iskustvu iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, dok je drugu dokumentaciju iz članka 8. stavka 1. Pravilnika potrebno dostaviti Hanfi samo u slučaju promjene podataka u toj dokumentaciji.

Popis ovlaštenih aktuara

Članak 14.

(1) Hanfa vodi popis osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara na internetskoj stranici Hanfe.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o imenu i prezimenu ovlaštenog aktuara, datumu ovlaštenja; OIB i podatak o tijelu koje je izdalo ovlaštenje.

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (»Narodne novine« broj 67/2020).

Klasa: 011-01/22-11/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-3
Zagreb, 14. travnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Obrazac AKTUAR – 1

ZAHTJEV ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

1. IME I PREZIME:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. OIB:

4. Stručna sprema i zanimanje:

5. Poslodavac:

6. Adresa stanovanja:

7. Telefon:

8. E-pošta:

9. Šifra kandidata: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog prezimena i imena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Horvat Tomislava može biti: HT59AFC)

__________________

Datum i potpis

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o plaćenoj naknadi za pohađanje obrazovnog programa.

Obrazac AKTUAR – 2

ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA

1. IME I PREZIME:

2. OIB:

3. Datum, mjesto i država rođenja:

4. Stručna sprema i zanimanje:

5. Poslodavac:

6. Adresa stanovanja:

7. Telefon:

8. E-pošta:

9. Šifra kandidata: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog prezimena i imena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Horvat Tomislava može biti: HT59AFC)

Datum i potpis

Prilozi Zahtjevu:

1. preslika osobne iskaznice ili putovnice, a strani državljani dostavljaju presliku putovnice, ovjerene kod javnog bilježnika,

2. preslika diplome, a u slučaju inozemne isprave i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj. Preslike isprava dostavljaju se ovjerene kod javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine), a isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene kod ovlaštenog sudskog tumača,

3. potvrdu izdanu od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o položenim ispitima navedenim u članku 2. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika ili potvrdu o uspješnom završetku poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz zasebnu potvrdu o položenom Mirovinskom osiguranju i Zdravstvenom osiguranju odnosno potvrdu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o istovrsnosti položenih ispita s programom poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike za osobe koje su uspješno obavile provjeru stručnih znanja u skladu s programom o izobrazbi navedenom u članku 2. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika u drugoj instituciji,

4. izjava osobe da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela navedena u članku 24. stavku 1. točki 7. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), članka 36. stavka 8. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18), s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika,

5. izjava osobe da joj dosad nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora ili stranoj državi, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika,

6. dokaz o plaćenoj naknadi za pristup ispitima.