Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

NN 48/2022 (22.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

613

Na temelju odredbi članka 38. stavka 8., članka 40. stavka 7., članka 47. stavka 5., članka 48. stavka 3., članka 132. stavka 6., i, članka 136.a stavka 5. i članka 155. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/2020 i 83/2021), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. travnja 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU, TRŽIŠNOM POSREDNIKU, PODRUŽNICI IZ TREĆE ZEMLJE, REGISTRU OSOBA OVLAŠTENIH OBAVLJATI USLUGE I AKTIVNOSTI IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA TE STATUSNIM PROMJENAMA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva (NN br. 96/18 i 132/20) iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. sadržaj dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za upis u registar tržišnih posrednika«

Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. točki 1. riječi »Pravilnikom o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu« zamjenjuju se riječima »Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva«.

Članak 3.

U članku 5. točki 2. na kraju podtočke h. veznik »i« briše se.

Iza podtočke i. dodaje se veznik »i« i podtočka j. koja glasi:

»j. jedinstveni identifikator LEI.«

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. točki 2. brojčana oznaka »575/2013« zamjenjuje se brojčanom oznakom »2019/2033«.

Članak 5.

U članku 8., stavku 2. točki 3. brojčana oznaka »575/2013« zamjenjuje se brojčanom oznakom »2019/2033«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2019/2033 postoji obveza investicijskog ili matičnog društva da se pridržava pravila utvrđenih u dijelu drugom glavi II. Uredbe (EU) br. 575/2013, potrebno je priložiti analizu obuhvata konsolidiranog nadzora slijedom zahtjeva za konsolidaciju, uključujući informacije o tome koje će članice grupe biti uključene u konsolidiranu superviziju te analizu učinka prijedloga za izuzeće ili poseban tretman od strane Hanfe u skladu s poglavljem 2. odjeljkom 1. navedene Uredbe.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 3. točki 3. dodaju se riječi koje glase: »uključujući i podatke o tome koja funkcija u društvu obavlja nadzor nad operativnom usklađenošću društva s odredbama zakona i podzakonskih propisa koji uređuju zaštitu imovine klijenata«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 2. točki 3. iza riječi »procesa« dodaju se riječi »kojima u tom trenutku raspolaže«.

Članak 8.

U članku 16. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tržišni posrednik koji ne obavlja djelatnosti iz članka 131. stavka 2. točke a) Zakona ne podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, već se na vlastiti zahtjev upisuje u registar tržišnih posrednika u skladu s odredbom članka 136.a Zakona.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 9.

U članku 22. stavku 1. točki 6. iza riječi »rad« dodaju se riječi »i tržišnih posrednika koji ne obavljaju djelatnosti iz članka 131. stavka 2. točke a) Zakona«

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. dodaje se nova točka 4. koja glasi »jedinstveni identifikator – LEI«

Dosadašnje točke 4. do 20. postaju točke 5. do 21.

Članak 11.

Iza članka 24. dodaju se naslov iznad članka i članak 24.a koji glasi:

»Registar tržišnih posrednika

Članak 24.a

(1) U registru tržišnih posrednika kojima je Hanfa izdala odobrenje za rad Zakona nalaze se sljedeći podaci:

1. OIB

2. tvrtka

3. sjedište

4. registarski broj

5. OIB fizičke osobe ovlaštene za zastupanje

6. ime i prezime fizičke osobe ovlaštene za zastupanje

7. prebivalište/stalno boravište fizičke osobe ovlaštene za zastupanje

8. datum upisa u registar

9. jedinstveni identifikator LEI

10. naznaka djelatnosti iz članka 131. stavka 2. Zakona koje obavlja tržišni posrednik

11. datum izdavanja odobrenja za rad

12. datum ukidanja odobrenja za rad

13. podaci za kontakt (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, faks)

14. popis ovlaštenih osoba u smislu članka 97. Zakona s identifikacijskim brojevima (OIB

15. datum brisanja iz registra.

(2) U registru tržišnih posrednika koji ne obavljaju djelatnosti iz članka 131. stavka 2. točke a) Zakona nalaze se sljedeći podaci:

1. ime i prezime odnosno tvrtka i sjedište tržišnog posrednika

2. OIB fizičke osobe

3. OIB pravne osobe

4. identifikacijska oznaka za pravne osobe – LEI,

5. naznaku djelatnosti iz članka 131. stavka 2. točaka b), c) i d) Zakona koje obavlja tržišni posrednik

6. popis osoba koje raspolažu potrebnim znanjima i kvalifikacijama koje osiguravaju postupanje u najboljem interesu klijenata, s obzirom na opseg poslovanja, usluge i aktivnosti koje obavlja i u odnosu na koje instrumente i/ili investicijske proizvode u odnosu na koje se usluge i aktivnosti obavljaju te dokaz o kvalifikacijama

7. podaci za kontakt (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, faks)

8. datum upisa u registar

9. datum brisanja iz registra.

(3) Podaci koji se upisuju u registar trebaju biti točni i ažurni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz stavka 1 ili 2 ovog članka, koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti, tržišni posrednik je dužan o tome bez odlaganja obavijestiti Hanfu i uz navedenu obavijest dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(4) Tržišni posrednik dužan je bez odgađanja obavijestiti Hanfu o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar s dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

(5) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 10 i stavka 2. točke 1.,3. i 5 ovoga članka javno se objavljuju.«

Članak 12.

U članku 25. riječ »registru« zamjenjuje se riječju »registre«.

U točki 1. iza riječi »rad« dodaju se riječi »ili datum upisa u registar tržišnih posrednika«.

Članak 13.

U članku 26. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Tržišni posrednik dužan je u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja za rad, Hanfi dostaviti podatke iz članka 25. ovoga Pravilnika koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti.

(4) Točne i ažurne podatke iz članka 25. ovoga Pravilnika tržišni posrednik dostavlja pisanim ili elektroničkim putem, a posljednja stranica zahtjeva za upis u registar treba biti potpisana od osoba koje su ovlaštene za zastupanje društva.«.

Članak 14.

U članku 30. riječi »točke 115.« zamjenjuju se riječima »točaka 86. i 131.«.

Članak 15.

U prilogu III. u obrascu Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnici društva iz treće zemlje iza brojčane oznake »65/2018« dodaju se brojčane oznake »17/2020 i 83/2021.«.

Članak 16.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-6
Zagreb, 14. travnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.