Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

NN 48/2022 (22.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

614

Na temelju odredbi članka 17. stavka 4., članka 28. stavka 11., članka 288. stavaka 16. i 17., članka 289. stavka 17., članka 290. stavka 4., članka 542. stavka 6., članka 550. stavka 8., članka 570. stavka 7., članka 572. stavka 4., članka 578. stavka 5. i članka 579. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18,17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. travnja 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE TE ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG ODNOSNO KONTROLNOG UDJELA I KRITERIJIMA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I VIŠEG RUKOVODSTVA

Članak 1.

U članku 1. točki 5. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti (»Narodne novine« broj 36/21) riječi »značajnog investicijskog društva« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13. Smjernice za procjenu primjerenosti su Zajedničke smjernice za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala«.

Stavak 4. briše se, a stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

U stavku 8. koji postaje stavak 7. brojčana oznaka »70-151-289« zamjenjuje se brojčanom oznakom »70-154-271«.

Članak 3.

U članku 7. točki 2. broj »145.« zamjenjuje se brojem »131«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 5. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. informacije o izloženosti rizicima, uključujući kreditni, tržišni, operativni, rizik od pranja novca i financiranja terorizma, ekološke, okolišne, socijalne i upravljačke faktore rizike i druge relevantne rizike,«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. iza riječi »rukovodstva« dodaju se riječi »i Smjernica za procjenu primjerenosti«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 3. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. popis suradnika kandidata koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika (u slučaju da odgovarajuće nadležno tijelo države čiji je suradnik državljanin ne izdaje takav dokaz, podredno se prihvaća izjava kandidata (Prilog VIII.) s potpisom kandidata za člana uprave Društva ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja)«.

Članak 7.

U članku 15. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Osim na temelju propisa iz članka 1. i 2. ovoga pravilnika, primjernost člana uprave i člana nadzornog odbora investicijskog društva Hanfa procjenjuje se na temelju Smjernica o procjeni primjerenosti.«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. postoje li postoje opravdani razlozi za sumnju da se odvijalo pranje novca ili financiranje terorizma odnosno da se trenutačno odvija, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku ili da postoji povećani rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma kod investicijskog društva kod kojeg se kandidat kandidira, te«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 3. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. utvrđivanju i procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma te politika, kontrola i postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ako se kandidat kandidira za člana uprave investicijskog društva.

Članak 10.

U članku 18. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Osim kriterija iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, kandidat za člana uprave investicijskog društva koji je zadužen za provedbu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma mora imati odgovarajuće znanje, vještine i relevantno iskustvo u vezi s utvrđivanjem i procjenom rizika od pranja novca i financiranja terorizma te politika, kontrola i postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 11.

U članku 20. stavku 3. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

6. osobni ili profesionalni odnos s relevantnim vanjskim dionicima (npr. povezanost sa značajnim dobavljačima, konzultantskim društvima ili drugim pružateljima usluga).

Članak 12.

U članku 21. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»U smislu članka 34. stavka 4. Zakona smatra se da član nadzornog odbora djeluje neovisno ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

» (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka se na temelju članka 289. stavka 3. na odgovarajući način primjenjuju na nadzorni odbor burze.«

Točka 11. postaje točka 10.

Članak 13.

U članku 23. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Članovi uprave i članovi nadzornog odbora investicijskog društva moraju zajedno posjedovati dobro znanje, vještine i relevantno iskustvo u vezi s utvrđivanjem i procjenom rizika od pranja novca i financiranja terorizma te politika, kontrola i postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 14.

U članku 26. stavku 4. riječ »te« briše se, a iza riječi »nadležnosti« dodaju se riječi »te kod situacija u kojima su odobrene dodatne aktivnosti«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U okviru procjene primjerenosti pojedinačnih članova uprave odnosno nadzornog odbora investicijskog društva društvo treba prikupiti i informacije o ugledu, iskrenosti i poštenju osobe koju se procjenjuje, uključujući procjenu postoje li opravdani razlozi za sumnju da je počinjeno djelo pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da se trenutačno odvija, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku ili da postoji povećani rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma te ocijeniti neovisnost mišljenja osobe koju se procjenjuje.«.

Članak 15.

U članku 28. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Pri procjeni kolektivne primjerenosti društva trebaju procijeniti i je su li uprava i nadzorni odbor investicijskog društva svojim odlukama dokazali dostatno razumijevanje rizika od pranja novca / financiranja terorizma i toga kako oni utječu na aktivnosti društva te je li dokazalo odgovarajuće upravljanje tim rizicima, uključujući, prema potrebi, korektivne mjere.

(5) Ako postoji pitanje koje izaziva dvojbu s obzirom na primjerenost člana uprave ili nadzornog odbora investicijskog društva, potrebno je provesti procjenu načina na koji ta dvojba utječe na primjerenost te osobe. U okviru te procjene društva trebaju uzeti u obzir postojanje opravdanih razloga za sumnju da je počinjeno djelo pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da se trenutačno odvija, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku ili da postoji povećani rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma.«.

Članak 16.

U članku 29. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kako bi se podržao raznolik sastav uprave i nadzornog odbora, društva bi trebala imati politike kojima se osigurava da ne postoji diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, vjere ili uvjerenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije.«.

Članak 17.

U članku 31. stavku 1. iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. kada se radi o novom mandatnom razdoblju koje se nastavlja na prethodno mandatno razdoblje u istom društvu ili je prekid između dva mandata kraći od 6 mjeseci potrebno je opisati koji su planovi iz prethodnog programa kandidata ostvareni, a koji nisu i zašto, osvrt na realizaciju prethodnog programa, kada je primjenjivo.«.

Stupanje na snagu i primjena

Članak 18.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-7
Zagreb, 14. travnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.