Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

NN 49/2022 (25.4.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Ministarstvo poljoprivrede

624

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (»Narodne novine«, broj 3/18, 64/18, 38/19, 106/19, 111/20 i 104/21), u članku 6. stavku 1. točka e) mijenja se i glasi:

»e) iznimno od točke d) ovoga članka, korisnik može imati i glavni projekt, ali je dužan ishodovati građevinsku dozvolu najkasnije do podnošenja prvoga Zahtjeva za isplatu iz članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika, pri tome ne dovodeći u pitanje propise koji uređuju odobravanje građenja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/902
Urbroj: 525-12/737-22-20
Zagreb, 19. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.