Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

NN 49/2022 (25.4.2022.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

625

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID-19

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (»Narodne novine«, broj 40/22), u Prilogu I. Izračun državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19, u točki 1. Gospodarski ribolov na moru, u alineji 2. iza riječi: »potegača migavica« dodaje se zarez i riječi: »potegača šabakun, potegača oližnica«, a iza riječi: »okružujuća mreža plivarica – srdelara,« dodaju se riječi: »plivarica za veliku plavu ribu – tunolovka, plivarica lokardara,«.

U podtočki 1.2. Ribolov ribarskim plovilima u segmentima DTS i PS (članak 3. točka a) alineja 2. ovoga Pravilnika), u uvodnoj rečenici, iza riječi: »potegača migavica« dodaje se zarez i riječi: »potegača šabakun, potegača oližnica«, a iza riječi: »okružujuća mreža plivarica – srdelara,« dodaju se riječi: »plivarica za veliku plavu ribu – tunolovka, plivarica lokardara,«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/1730

Urbroj: 525-12/737-22-5

Zagreb, 19. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.