Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC

NN 49/2022 (25.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

626

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014., 110/2019. i 144/2021.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN NAKNADE ZA PRUŽATELJE USLUGE EENC

Članak 1.

U Pravilniku o metodologiji za izračun naknade za pružatelja usluge EENC (»Narodne novine«, broj 28/22.) u članku 3. u stavku 2. iza riječi: »treće strane za« dodaju se riječi: »prilagodbu sustava i«.

Članak 2.

U članku 4. riječi: »iz stavka 1. članka 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. članka 2.«.

Članak 3.

U članku 6. u stavku 2. u podstavku 2. iza riječi: »u tekućoj« dodaje se riječ: »godini«.

Članak 4.

U članku 7. riječi: »iz članka 4. i 6.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 3. i 5.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/14

Urbroj: 530-08-1-2-22-3

Zagreb, 15. travnja 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.